Inloggen
AMSTEL XII - ID 361


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1929
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1143 Z AMST 1929
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Firma J. Smit & Zoon, Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 68
Launch Date: 1929-04-24
Delivery Date: 1929-06-15
Technical Data

Engine Manufacturer: Deutz A.G., Motorenfabrik, Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Nr. 223457 Type (280x450)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 242.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 130.00 Net tonnage
Deadweight: 350.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 18600 Cubic Feet
Bale: 17000 Cubic Feet
 
Length 1: 40.26 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 37.35 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.55 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.58 Meters Depth, moulded
Draught: 2.44 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1949
Type: Rebuilt
Omschrijving: Verbouwd bij G. de Vries Lentsch, Scheepswerf 'Het Fort', Nieuwendam: Brt 297, Nrt 148, Dwat 325. Grain 19000 Bale 18000.

Ship History Data

Date/Name Ship 1929-06-15 AMSTEL XII
Manager: N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NDCM
Additional info: 1934 roepletters PCPI

Date/Name Ship 1949-02-07 VIVO
Manager: C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Reint Kunst, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIGR

Date/Name Ship 1955-04-27 VIVO
Manager: C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Tjitske de Lange-Kunst & Cornelis Ooms, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIGR

Date/Name Ship 1955-08-13 VIVO
Manager: C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Reint Kunst & Tjitske de Lange-Kunst, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIGR

Date/Name Ship 1960-12-12 IDANEL
Manager: C. Holscher's Scheepvaartbedrijf (Holscher Shipping) N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jans & Harm Aaldring, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEVG

Date/Name Ship 1968-04-18 IDANEL
Manager: C. Holscher's Scheepvaartbedrijf (Holscher Shipping) N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Reint Kunst, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEVG

Ship Events Data

1929-04-25: Algemeen Handelsblad 25-04-1929: Scheepsbouw. Van de werf der firma J. Smit en Zn. te Foxhol, is met goed gevolg te water gelaten de stalen motorvrachtboot "AMSTEL XII", gebouwd voor de N.V. Stoombootreederij J. H. van Swieten te Amsterdam. De afmetingen ervan zijn 42 x 6.60 x 2.70 m. Het schip wordt uitgerust met een compressorlooze 4 takt Deutz-dieselmotor van 180 P.K. en Tertz-roer. Het vaartuig is voorzien van een volledige electrisohe installatie en is gebouwd volgens de voorschriften van de Ned. Scheepvaartinspectie en Bureau Veritas klasse kleine kustvaart.
1929-06-15: De Maasbode 17-06-1929: Delfzijl, 15 Juni. Heden had op de Eems de uitstekend geslaagde proeftocht plaats van het m.s. Amstel XII. Dit schip, groot 350 ton, is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de kleine kustvaart op de werf van de firma J. Smit en Zoon te Foxhol voor rekening van den heer van Swieten te Amsterdam. In de machinekamer is opgesteld een 4 tact 150—180 compr. Deutz Dieselmotor, waarmede het schip, dat voorzien is van een „Oertz"-roer een snelheid behaalde van 7 1/2 mijl. In de machinekamer is tevens opgesteld een 6—7 p.k. Deutz motor, welke motor de aandrijving zal geven voor een compressor, een dynamo en een lenspomp. Op het dek bevindt zich een motordeklier, welke voorzien is van een 12 p.k. Deutz Dieselmotor. Het schip neemt een lading aardappelmeel in voor Amsterdam.
1929-06-18: Als AMSTEL XII, zijnde een motorschip, groot 686.05 m3 en eigendom van N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten te Amsterdam, liggende te Amsterdam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1143 Z AMST 1929 op voorkant halfdek S.B. op het achterschip.
1940-00-00: Was tijdens de 2e wereldoorlog in bezet gebied. In tweede kwartaal 1944 uit de zeevaart. Okt. 1945 teruggevonden in Travemünde.
1949-02-14: Als AMSTEL XII, zijnde een motorschip, groot 686.05 m3, liggende te Amsterdam (Nieuwendam), door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, opnieuw voorzien van brandmerk 1143 Z AMST 1929 door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterste dekhuis 5.40 M. van de hekplaat, 0,50 m. uit de lengteas, 1.45 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling of sporen daarvan aanwezig bevonden.)
1949-08-29: NvhN 29-08-1949: Groninger coaster hielp de „Vivo”. Het Nederlandse m.s. „Vivo" van C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V. te Rotterdam, groot 297 ton bruto, dat Zaterdag van Seaham bij Sunderland naar het op Arö gelegen Marstel vertrok, heeft onderweg machineschade opgelopen. Het is door het Nederlandse m.s. „Crescendo", eigenaar R. Kunst uit Groningen, bij Blyth op sleeptouw genomen. Beide schepen hebben naar Rotterdam koers gezet.
1950-07-01: Staatscourant van 12-12-1950: No. 71 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake de klacht van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen B. Schouwstra, kapitein van het motorschip „Vivo", wegens het overladen van zijn schip. Op 4 October 1950 is door de inspecteur-generaal voor de scheepvaart bij de Raad voor de Scheepvaart een klacht ingediend van de volgende inhoud: „De inspecteur-generaal voor de Scheepvaart; Verwijzende naar de hierbij overgelegde stukken, t.w.: 1. proces-verbaal van voorlopig onderzoek; 2. schrijven van Hr. Ms. Ambassade te Londen No. 23802, dd. 11 Juli 1950, met bijlage; Overwegende: dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat kapitein Bart Schouwstra, geboren 16 November 1922 te Apeldoorn, wonende te Rotterdam, p/a Holscher Kustvaartbedrijf, Westerkade 20, het motorschip „Vivo" te Kiel met oud ijzer had beladen, waardoor het schip aan het merk was gekomen; dat daarna nog 5 ton drinkwater en 2 1/2 ton gasolie werden ingenomen; dat hij met het aldus overladen vaartuig op 1 Juli 1950 van Kiel door het Kieler-kanaal naar zee was vertrokken, met bestemming West-Hartlepool; dat, bij het doorschutten te West-Hartlepool, een surveyor van het Ministry of Transport te Londen constateerde, dat het schip nog 2" was overladen; dat uit bovengenoemde feiten blijkt, dat kapitein Schouwstra de artikelen 4(h) en (i), 9(d) der Schepenwet heeft overtreden; dat hierdoor gevaar was ontstaan voor schip en opvarenden, zodat de kapitein, voornoemd, zich heeft misdragen ten opzichte van zijn rederij, de bevrachters en de schepelingen; Gelet op de artikelen 48 en 49 van de Schepenwet; Stelt aan de Raad voor de Scheepvaart voor een onderzoek in te stellen en kapitein B. Schouwstra te horen.". Een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 49 der Schepenwet, besliste, dat naar de gegrondheid van voorschreven klacht een onderzoek door de Raad zou worden ingesteld. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 4 November 1950, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart C. Moolenburgh. De Raad nam kennis van de ten deze door de inspecteur-generaal voor de scheepvaart overgelegde stukken, waaronder een door de expert J. de Vries van de Scheepvaartinspectie te Rotterdam op de ambtseed opgemaakt proces-verbaal dd. 4 September 1950, inhoudende een verhoor van aangeklaagde Bart Schouwstra, wonende te Rotterdam, zomede van een verhoor van de stuurman van de „Vivo", en hoorde de kapitein, voornoemd, als aangeklaagde buiten ede. Na voorlezing van de klacht zette de voorzitter de aangeklaagde de betekenis daarvan uiteen en gaf hem gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren, hetgeen hij daartoe dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit het door de Raad gehouden onderzoek is het navolgende gebleken: Het motorschip „Vivo" is een Nederlands schip, toebehorende aan J. Smit & Zn, te Foxhol. Het meet 297 bruto-registertcn en wordt voortbewogen door een 150 pk Deutz-dieselmotor. Op 1 Juli 1950 beëindigde de „Vivo"' te Kiel de belading met oud ijzer. De diepgang was toen vóór 8 0", achter 8'4", dus gemiddeld 8'2". Het schip was toen 1" dieper afgeladen dan tot het zomermerk; volgens aangeklaagde was het water in Kiel brak. De belading was geschied onder toezicht van de stuurman. Vóórdat het schip naar zee vertrok, werd nog 5 ton drinkwater en 2 1/2 ton brandstofolie geladen. Toen de „Vivo" op 4 Juli te 12.15 uur meerde in de sluis te West-Hartlepool, wees een ambtenaar van het Ministry of Transport de kapitein er op, dat zijn schip 2" te diep lag. De kapitein meende, dat de diepgang niet meer dan één duim te groot was. Zowel de kapitein als de stuurman hebben bij het vooronderzoek verklaard, dat zij niet de bedoeling hadden hun schip te overladen, en gaven toe, dat tussen hen onvoldoende overleg heeft bestaan vóór en tijdens de belading. Ter zitting verklaarde de kapitein nog, dat het soortelijk gewicht van het water te Kiel varieert met de wind, die meer of minder zout water aanvoert. Aangeklaagde heeft niet zelf het soortelijk gewicht doen opnemen, maar vernam dit van havenbeambten te Kiel. Vóór het beëindigen van de lossing wist aangeklaagde niet, dat nog 5 ton drinkwater moest worden geladen; wel wist hij, dat toen nog 2 1/2 ton brandstofolie over moest worden genomen. Doordat het water nogal in beweging was, was het in Kiel vrij moeilijk de diepgang goed af te lezen. De inspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat uit het onderzoek is gebleken, dat de klacht bewezen is. Ter toelichting voegt de inspecteur hieraan toe, dat het motorschip „Vivo" door het laden van 2,2 ton 1 cm dieper zakt. Men moet aannemen, dat het schip afgeladen is tot het zoetwatermerk en daarna nog water en brandstofolie heeft geladen. Gezien het verbruik tijdens de reis klopt het, dat bij aankomst te West-Hartlepool de overlading zo groot was als daar werd geconstateerd. De inspecteur merkt vervolgens op, dat overlading van een schip een ernstige overtreding is der veiligheidsvoorschriften. Reeds vele keren is door de Raad voor de Scheepvaart een geval van overlading behandeld en meermalen zijn zware straffen uitgesproken. Dit heeft blijkbaar indruk gemaakt op de kapiteins. De inspecteur neemt aan, dat kapitein Schouwstra niet opzettelijk zijn schip heeft overladen, maar dat hij onachtzaam geweest is bij de controle van de belading. De inspecteur stelt daarom de Raad voor, om kapitein B. Schouwstra niet zwaarder te straffen dan door het uitspreken van een berisping. De Raad is van oordeel, dat bewezen is, dat de „Vivo" op 1 Juli 1950 in overladen toestand van Kiel is vertrokken en dat het schip op 4 Juli bij aankomst West-Hartlepool nog te diep lag. De Raad acht het overladen van een schip een ernstige overtreding van de voorschriften, die gemaakt zijn voor de veiligheid van opvarenden, schip en lading, en acht een strenge bestraffing van deze misdraging in het algemeen noodzakelijk. De Raad is echter van mening, dat noch bij kapitein Schouwstra, noch bij zijn stuurman de opzet heeft bestaan om hun schip te overladen, maar dat door gemis van samenwerking en controle deze overtreding heeft plaats gehad. De Raad acht het daarom niet nodig in dit geval de kapitein zijn bevoegdheid om als kapitein te varen voor enige tijd te ontnemen en straft mitsdien kapitein Bart Schouwstra, geboren 16 November 1922, wonende te Rotterdam, door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heren mr. W. A. Vos, eerste plv. voorzitter, C. H. Brouwer, K. E. Dik en J. F. Verbeek, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. A. Boosman, en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad van 30 November 1950. (Get.) Vos; A. Boosman.
1954-05-07: Het Vrije Volk 07-05-1954: De “Vivo” op halve kracht naar Goole. De Nederlandse coaster “Vivo”, onderweg van Antwerpen naar Goole, drijft nabij Smithknoll v.s. met defecte motorkoppeling. Men heeft de koppeling gerepareerd, en het vaart 4 mijl per uur op eigen kracht naar Goole.
1955-00-00: ** Note: Op de kadasterkaart staat: 27 april 1955 Tjitske Kunst: met uitsl. elke gemeensch. d/m Willem Boele de Lange a.b., R’dam) ½ deel. Over het ½ aandeel van Cornelis Ooms staat daarna op de kadasterkaart: Overgedragen op 13 aug. 1955 aan Reint Kunst , reder te Rotterdam.
1956-08-20: Het Vrije Volk 20-08-1956: Zondagmorgen koerste de sleper “Titan” naar de Nederlandse kustvaarder „Vivo", die onder de Engelse kust machineschade had opgelopen en seinde, dat er gevaar was. Toen de „Titan" terplaatse was, bleek de schade reeds gerepareerd te zijn met de hulp van opvarenden van de „Mercurius".
1958-12-15: 1958-15-dec Het Vrije Volk 15-12-1958: Nederlands schip op Theems in aanvaring. Het 297 ton metende Nederlandse schip Vivo is maandagochtend vroeg op de Theems in aanvaring gekomen met het Britse schip Catford (2724 ton). Beide vaartuigen hebben schade boven de waterlijn opgelopen.
1968-09-20: Final Fate:
Verkocht aan en gesloopt door Simons, Rotterdam.

Afbeeldingen


Omschrijving: Amstel XII 1929.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Vivo 1929 (ex Amstel XII)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: Vivo 1929 (ex Amstel XII)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Idanel 1929 ex Vivo ex Amstel XII
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Idanel 1929 ex Vivo ex Amstel XII
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Idanel 1929 ex Vivo ex Amstel XII
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Idanel 1929 ex Vivo ex Amstel XII
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: IDANEL, Norwich
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: IDANEL, Norwich
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname