Inloggen
JAN CARSTENSZ - ID 3136


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Vracht-/passagiersschip
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Boele's Scheepswerven & Machinefabriek, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 873
Launch Date: 1938-00-00
Delivery Date: 1938-07-06
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 280
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout Type (300x400)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 164.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 80.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 34.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.64 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.31 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.95 Meters Depth, moulded
Draught: 2.14 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-07-00 JAN CARSTENSZ
Manager: N.V. Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PKQC

Ship Events Data

1938-05-11: NvhN 11-05-1938: Scheepsbouw. Het bij de N. V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes, voor de Ned. Ind. Tankstoomboot Mij. in aanbouw zijnde tankmotorschip "JAN CARSTENSZ" is met goed gevolg te water gelaten. Het schip is stemd voor de kustvaart in Ned Indië en wordt voorzien van een Kromhoutmotor, met een capaciteit van 280/300 pk.
1938-07-07: Algemeen Handelsblad 08-07-1938: Scheepsbouw. Het bij de N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes voor de N.V. Nederl. Nieuw Guinea Petroleum Mij. te Den Haag nieuw gebouwd motortanksohip „JAN CARSTENZ", voorzien van een 280/300 P.K. Kromhoutmotor, heeft gisteren op de Noordzee een goedgeslaagden proeftocht gehouden. Het voor de vaart tusschen de eilanden in Ned. 0.-Indië bestemd tankschip zal binnenkort derwaarts kunnen vertrekken.
1938-07-12: De Banier 12-07-1938: Rotterdamsch Nieuws. Met het kleinste Nederlandsche vrachtschip naar Indië. Een bemanning zonder matrozen. Het kleinste Nederlandsche vrachtschip, de Jan Carstensz, zal waarschijnlijk deze week onder leiding van kapitein H. J. Coops naar Nederlandsch-Indië vertrekken. Het 164 ton metende schip is gebouwd op de werf van P. Boele te Bolnes in opdracht van de Nederlandsch-Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij. De proeftocht, die men onlangs heeft gemaakt, leverde zeer goede resultaten op. Het was ook mogelijk het schip aan boord van een groote vrachtboot te hijschen, doch daar het schip volkomen zeewaardig is, heeft men er de voorkeur aan gegeven het schip de reis op eigen kracht te laten maken. De passagiersaccomodatie is zeer goed. Een aantal Shell-officieren, die naar Indië moesten om daar op verschillende tankbooten dienst te gaan doen, zullen nu met de Jan Carstensz de reis ondernemen. Het merkwaardige hierbij is, dat de bemanning uit enkel officieren bestaat. Matrozen komen er dus niet aan boord. Behalve een Chineesche kok bestaat de bemanning uit de kapitein H. J. Coops, een eerste officier, twee tweede officieren, een eerste, tweede, derde en vierde machinist. De twee tweede officieren zijn tevens marconist. De bemanning, in totaal twaalf officieren, beschouwt den tocht als een bijzondere prestatie en zijn met de reis, die lang niet gemakkelijk is, zeer ingenomen. Kapitein Coops hoopt in zeventien dagen te Port Said te zijn. Vandaar zal men in één ruk naar Singapore varen. Aldaar krijgen de opvarenden van hun maatschappij verdere orders. In Singapore neemt een andere kapitein het gezag over en ook komen er inlandsche stuurlieden aan boord, die het schip naar Nieuw Guinea zullen brengen. Kapitein Coops hoopt op Koninginnedag, feestelijk gepavoiseerd, Singapore binnen te varen. Het scheepje is van binnen zeer goed verzorgd. Ook van buiten geeft het een verzorgden indruk. Snelheid is niet de eerste vereischte voor dezen tocht. Men draagt er zorg voor het scheepje zonder schade over te brengen. Bij ongunstig weer zullen tusschenhavens worden aangedaan, terwijl bij sterke deining de reis vertraagd kan worden. De Jan Carstensz loopt 10 mijl.
1938-10-25: Het Nieuws van de dag voor Nederlandsch-Indië 25-10-1938: Een Miniatuur-Zeeschip op Priok. Een Bootje van 164 Ton van Holland naar Nieuw-Guinea. Moest door Storm Maand te Aden Blijven. Kranig Werk. Als een heel klein bootje op eigen kracht de groote reis van Nederland naar Indië gemaakt heeft, dan valt er meestal van zoo’n reis wel iets te vertellen en toen ons dus het bericht van de binnenkomst van de „Jan Carstensz", een motorscheepje van de „Shell", dat bestemd is voor Nieuw-Guinea, bereikte, begaven wij ons naar Priok om van het scheepje het een en ander te weten te komen. Moeilijkheden. De tocht naar Priok bracht onverwachte moeilijkheden. Vooral toen bleek, dat de „Carstensz" reeds in het dok opgenomen was om schoon gemaakt en geverfd te worden. Aan den wal troffen we een collega, die eveneens de „Jan Carstensz." als bestemming had. Er moest naar het dok gevaren worden en dus werd een prauwtje bereid gevonden, voor veel geld en weinig goede woorden, ons daarheen te pagaaien. Toen we bij het dok kwamen, bleek dat men bezig was met oppompen. Reden, waarom de man van de prauw zich niet naar binnen waagde en van overtuiging was, dat als hij ons achterliet bij een van de zijtrapjes van het dok, hij zijn geld ruimschoots verdiend had. En hoe we ook praatten, dè man bleef op zijn stuk staan en zoo goed en zoo kwaad als het ging, konden we tenslotte niet anders dan maar op het dok klimmen. Onversaagd werd een laddertje bestegen, dat halsbrekend steil naar boven liep. Het was natuurlijk vuil. Vuiler zelfs dan we gedacht hadden en van onze broeken en handen kon even later hetzelfde verteld worden. Vooral bovenaan, waar door de zonnewarmte de zwarte verf van het laddertje wat erg vlot losliet. We hoorden onzen collega, die achter ons zijn klimcapaciteiten vertoonde, onheusche woorden mompelen en eerlijk gezegd, we waren het volkomen met hem eens. Bovenop kwamen we tot de weinig troostrijke ontdekking, dat we wel op het dok waren, doch dat de „Jan Carstensz" nog steeds onbereikbaar voor ons was. Rustig lag het kleine scheepje, aan alle kanten door water omgeven, midden in het dok, dat langzaam omhoog kwam. Er stond weer een klimpartij op het programma ditmaal naar beneden, en het humeur werd er niet beter op, toen een wat al te snelle afdaling met een winkelhaakje beloond werd. Op de „Jan Carstensz" sloeg men intusschen de klimpartij met belangstelling gade en aan wijzen raad ontbrak het ons niet van dien kant. Enfin, we kwamen zoover, dat we in een groot model groentenkist mochten stappen, waar we in normale omstandigheden niet eens onze kat zouden durven meegeven, doch welke ons thans met behulp van bezems als pagaaien aan de reeling van het schip afleverde. Een fiksche sprong over die reeling en we hadden, zij het dan niet zonder kleerscheuren, ons doel bereikt. De Reis. Kapitein De J a g e r, die het bevel voert op de „Jan Carstensz", werd al spoedig bereid gevonden ons het een en ander over het schip te vertellen. Eigenlijk, zoo zeide hij, viel er weinig te vertellen, want veel bijzonders was er op de reis van het Moederland naar Indië niet gebeurd. De „Jan Carstensz" is dit jaar bij de werf Boele in Holland van stapel geloopen en heeft een inhoud van 164 bruto registerton. Op 12 Juli is het scheepje uit Holland vertrokken om de groote reis naar Indië te aanvaarden. De bestemming was Nieuw- Guinea, waar het scheepje, dat bestemd is voor de Nederlandsch Nieuw Guinea petroleum Maatschappij, dienst zal doen voor het vervoeren van stukgoed en die expedities te Nieuw-Guinea te vervoeren. Het is geheel gebouwd voor de vaart op ondiepe wateren. Geen Bemanning. Over de reis nog het volgende. Toen het scheepje uit Holland vertrok, had het geen bemanning aan boord. Er waren uitsluitend officieren aan boord van de „Jan Carstensz", die gezamelijk de handen uit de mouwen moesten steken om het bootje over te brengen. Tot Aden toe ging alles goed, maar toen de „Jan Carstensz” voorbij Aden de Arabische zee in wilde stoomen, kwam er een hevige storm, die voor een groote „liner" wel niet het minste bezwaar zou opleveren, doch waartegen het kleine bootje stellig niet bestand zou zijn. Het broze hulkje kreeg het zwaar te verantwoorden, zeeën kwamen overboord en toen het nog erger werd achtte men het maar geraden om terug te keeren naar Aden. Van 12 Augustus tot medio September moest het schuitje te Aden wachten eer het weer zoodanig was verbeterd, dat het risico van een vertrek kon worden genomen. Door de lange vaart had de „Jan Carstensz" eigenlijk reeds te Aden in dok gemoeten, want de vaart was door de begroeiing intusschen reeds van 9 mijl tot ongeveer 6 mijl teruggeloopen. Met het oog op de hooge kosten werd dit maar achterwege gelaten. De reis naar Singapore werd zonder ongevallen voortgezet. Van zeeziekte had men wel geducht last, zelfs de ervaren zeerotten moesten eerst aan het hevig schommelen van het kleine bootje wennen. In Singapore gingen de officieren uiteen. Iedereen ging naar zijn eigen standplaats en de tweede stuurman, de heer C. M. de Jager, werd bevelvoerder op de „Jan Carstensz". Nog vier dagen duurde het en toen was Priok toereikt. Hier zal eenigen tijd voor schoonmaken en verven in dok doorgebracht moeten worden, dan zet de „Jan Carstensz" zijn reis voort naar Babo op Nieuw-Guinea en dan zal het naar alle waarschijnlijkheid wel anderhalf jaar duren, eer de gezagvoerder weer naar zijn gewone standplaats zal kunnen terugkeeren. Dit is niet het eerste schip, dat voor Nieuw-Guinea bestemd is. Reeds eenigen tijd te voren is de „Casuaris", die echter tweemaal zoo groot is als de „Jan Carstensz", op eigen gelegenheid naar Nieuw-Guinea, eveneens uit Holland, vertrokken.
1942-01-31: Final Fate:
31-01-1942 bij Ambon gezonken. (De JAN CARSTENSZ werd op Ambon met artillerievuur door het KNIL zelf tot zinken gebracht om te voorkomen dat het schip in handen van de vijand zou vallen.)

Afbeeldingen


Omschrijving: Leeuwarden Courant van 12-07-1938
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Jan Carstensz 1938
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: JAN CARTENSZ
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JAN CARSTENSZ
Gemaakt door: Onbekend *