Inloggen
GLOBE - ID 2508


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: British Corporation Register of Shipping and Aircraft (BC)
Nat. Official Number: 1828 Z GRON 1937
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 151
Launch Date: 1937-12-16
Delivery Date: 1938-02-14
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5303 Type T (270x340)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 314.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 151.00 Net tonnage
Deadweight: 390.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20450 Cubic Feet
Bale: 19500 Cubic Feet
 
Length 2: 39.20 Meters Registered
Beam: 7.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.54 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-02-07 GLOBE
Manager: Freight Express Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Johannes Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJC

Date/Name Ship 1939-00-00 GLOBE
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJC

Date/Name Ship 1941-00-00 SAT 12
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Ship Events Data

1937-12-16: NvhN 16-12-1937: Delfzijl. Heden werd bij de N.V. Scheepswerf „Delfzijl" v. h. Gebr. Sander te Delfzijl met goed gevolg een motorschip te water gelaten. Dit schip, gebouwd onder klasse Bureau Ventas en scheepvaart-inspectie, groote kustvaart, voor rekening van kapt. J. Beck te Groningen, heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 41 M. breedte 7.30 M. en holte tot vrijboorddek 2.85 M. tot het verhoogde dek 3.70 M. De D.W. bedraagt plm. 400 ton. Het schip zal worden voorzien van een Bronsmotor van 240 P.K. Daar bovengenoemde scheepswerf thans verplaatst zal worden naar het terrein van de voormalige scheepswerf van de fa. Berg te Farmsum aan het Afwateringskanaal, welke terreinen door de N.V. Scheepswerf „Delfzijl" werden aangekocht is met het vaartuig dat heden te water werd gelaten het laatste schip van de oude werf te water gelaten. Op de werf aan het Afwateringskanaal zal de kiel gelegd worden voor eenzelfde motorschip, te bouwen voor rekening van kapt. J. Pronk te Groningen.
1938-02-08: Op 08-02-1938 als GLOBE, zijnde een motorvrachtschip, groot 890.47 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 27-01-1938 no. 5566, liggende te Delfzijl, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1828 Z GRON 1938 op het achterschip aan bakboord zijde in achterkant lichtkap motorkamer.
1938-02-14: NvhN 15-02-1938: Delfzijl. Gisteren vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip GLOBE. Dit schip werd gebouwd bij de N.V. Scheepswerf “Delfzijl” v/h Gebr. Sander te Delfzijl voor rekening van kapt. J. Beck te Groningen, onder klasse British Corporation en Scheepvaart-Inspectie groote kustvaart. Het schip is van het raised-quarterdeck type met de mast midscheeps en het werd gebouwd met plaatsteven en met kruiserhek, terwijl het voorzien is van een dubbele bodem. Het heeft twee stalen laadboomen voor lasten van twee ton en twee motordeklieren die elk door een Lister motor van 8 tot 10 p.k. aangedreven worden. Het laad- en losgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. Het ankerspil wordt aangedreven door een direct aangekoppelde Lister motor van 6 p.k. In de motorkamer is voor de voortstuwing een Brons motor van 240 p.k. geplaatst, terwijl hier verder voor de aandrijving van de hulpwerktuigen een Lister motor van 12 p.k. geplaatst is. Deze motor kan tevens de dynamo aandrijven. De verlichting is geheel electrisch. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 41 M., breedte op het grootspant 7.30 M. en holte in de zijde 2.85 M. tot het vrijboorddek en 3.70 M. tot het verhoogde dek. Het schip meet bruto 314.34 Reg. ton of 890.47 kub M. en netto 151.04 Reg. ton of 427.87 kub. M., terwijl het D.W. 405 ton bedraagt. In ballasttoestand behaalde het schip een snelheid van ruim 9½ mijl. Het voldeed op de proefvaart ruim aan alle gestelde eischen, zoodat na de proefvaart het schip met volle tevredenheid door den kapitein werd overgenomen.
1938-06-16: De Maasbode 17-06-1938 m.s. Globe Delfzijl, 16 Juni. — Het Ned. m.s. Globe, van Grangemouth naar Gefle bestemd met een lading steenen, is vandaag hier binnen geloopen met motorschade. De herstellingen zullen hier worden uitgevoerd.

NvhN 20-06-1938. Delfzijl, 18 Juni. Het m.s. „Globe", kapt. Beek, dat alhier met lichte motorschade binnenliep, heeft de schade hersteld en zette heden de reis weer voort. Het schip is beladen met steenen van Grangemouth met bestemming Gefle.
1939-04-27: De Telegraaf 28-04-1939: Globe. Delfzijl, 27 April. Het m.s.`Globe´, dat alhier werd binnengesleept met defecten motor heeft alhier deze schade hersteld en vervolgde heden de reis.
1939-10-24: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 21 Augustus 1941, no.162. Uitspraak No.64. van den Raad voor de Scheepvaart in zake de klacht van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen Johannes Beck, kapitein van het motorschip Globe, wegens overtreding van art. 118 van het Schepenbesluit en art. 9, sub 2, van de Schepenwet. Op 13 Mei 1941 is door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart bij den Raad voor de Scheepvaart een klacht ingediend van den volgenden inhoud : ,,De inspecteur-generaal voor de scheepvaart; verwijzende naar de stukken onder n°. 28 A (blauw) dd. 13 Mei 1941, betreffende het op 24 October 1939 overkomen ongeval aan het motorschip Globe in de haven van Rönne; overwegende, dat daaruit blijkt, dat kapitein Johannes Beck gehandeld heeft in strijd met artikel 118 van het Schepenbesluit en artikel 9, sub 2, van de Schepenwet: 1°. door van het ongeval op 24 October 1939 geen aanteeken mg te houden in het scheepsdagboek; 2°. door de Scheepvaartinspectie onkundig te laten van genoemd ongeval; overwegende, dat deze feiten geacht moeten worden een misdraging op te leveren jegens de reederij en de schepelingen; gelet op de artikelen 48 en 49 van de Schepenwet; . stelt aan den Raad voor de Scheepvaart voor een onderzoek in te stellen en den kapitein Johannes Beck, voornoemd, te hooren." Een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 49 der Schepenwet, besliste, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de gegrondheid van voorschreven klacht. Het onderzoek—heeft plaats gevonden ter zitting van 14 Juli 1941 buiten tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart, die verhinderd was de zitting bij te wonen. De Raad nam kennis van de ten deze door den inspecteurgeneraal overgelegde stukken. Aangeklaagde, hoewel behoorlijk gedagvaard, is niet verschenen. Tegen hem wordt verstek verleend en de klacht buiten zijn tegenwoordigheid behandeld. Voorgelezen is: a. de klacht voormeld; b. een brief door P. Beck, te Groningen, namens aangeklaagde aan den Raad verzonden, waarin aangeklaagde zijn spijt betuigt indertijd het bewuste verzuim te hebben gemaakt en de verzekering geeft er in de toekomst voor te zullen waken, dat dergelijke abuizen niet meer voorkomen; c. het proces-verbaal van verhoor van aangeklaagde bij het voorloopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, dat, voor zooverre ten deze van belang, neerkomt op het volgende: Het motorschip Globe is een Nederlandsch vaartuig, metende 314,34 bruto-, 151,04 netto-registerton, roepnaam P E J C, eigendom van J. Beck, te Groningen. Aangeklaagde vaart ongeveer elf jaar als kapitein. Op 24 October 1939 vertrok hij met het schip uit de haven van Rönne op Bornholm met een lading klei, bestemd voor Sölvesborg. Daar hij met de haven Rönne goed bekend was, had hij geen loods aan boord. Tijdens het uitvaren voelde hij het schip stooten. Hij heeft van dit stooten geen melding gemaakt in het scheepsdagboek en het ongeval ook niet gerapporteerd. Bij onderzoek na het stooten bleek het schip geen water te maken en hij vermoedde, dat er geen schade was ontstaan. Hij heeft de reis voortgezet. De Raad is van oordeel, dat de klacht gegrond is. In verband met het feit, dat sedert het gepleegde verzuim geruime tijd is verloopen en gelet op de omstandigheid, dat aangeklaagde heeft verklaard het verkeerde van zijn handelwijze in te zien, meent de Raad met een berisping te kunnen volstaan. Mitsdien, rechtdoende bij verstek: Straft den aangeklaagde Johannes Beck, geboren 13 Augustus 1906, wonende te Groningen, door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, eersteplaats ver vangend-voorzitter, J. X. Egmond, lid, J. T. A. J. Bruinsma, plaatsvervangend lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemd en voorzitter ter openbare zitting van den Baad van 8 Augustus 1941. (get.) B. M. Taverne, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1941-09-15: Final Fate:
Te Delfzijl in beslag genomen door de Duitsers en in dienst bij de Kriegsmarine. Bij Scheepswerf Sietas (andere bron noemt Mercantile Mar., Antwerpen) verbouwd tot Schwere Artillerie Träger. 4 augustus 1944 tengevolge van een geallieerde aanval gezonken in pos. 51.43.N. - 03.37.O. Ze was onderweg van Antwerpen naar Bremen. De Duitse bemanning wist met de scheepsboot aan land te komen. In maart 1948 is het wrak door een Britse firma opgeblazen.
- 07.04.1941 Gemäß Fahrzeugliste KMD Rotterdam vom OKM als für Umbau zum SAT mit zwei 10,5-cm Geschützen brauchbar an KMD Wilhelmshaven gemeldet.[4]
- 25.09.1941 erfaßt.[4] - 02.02.1943 SAT Globe für die 11. Landungsflottille in Dienst gestellt.[1] - 20.05.1943 SAT GLOBE bei der 1. Gruppe der 11. Landungsflottille gemeldet.[3] - 20.08.1943 bei der 11. Landungsflottille gemeldet.[4] - 04.08.1944 SAT GLOBE vor Walcheren durch Jabos versenkt.[3] - 04.08.1944 zwischen 11.00 und 12.00 Uhr Angriff von 6 Typhon mit Bomben und Bordwaffen auf SAT GLOBE. Raketenbombentreffer im Maschinenraum und in achtere Munitionslast, wodurch Brände entstehen und die Munition explodierte. Nachmittags auf 51° 36,6' Nord und 3° 42,2 Ost gesunken. Verluste: Kommandant gefallen, 14 Vermißte, 14 Schwer- und 6 Leichtverwundete.[2] [1] A.d.S.-Tagesbefehl Nr. 10/1943 [2] KTB des Kommandierenden Admirals in den Niederlanden [3] Kugler: Chronik der amphibischen Verbände [4] Archiv Theodor Dorgeist. Bron: Historisches MarineArchiv, Duitsland
De teboekstelling wordt op 09-09-1946 doorgehaald.

2010-01-00: PZC: 20.01.2010: Wrakduikstichting De Roompot (WDSR) heeft de identiteit kunnen achterhalen van het wrak voor de kust bij Kamperland in de Oosterschelde. Het gaat om de sinds 1944 vermiste Groningse kustvaarder Globe. Het schip werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gevorderd, omgebouwd tot Voorpostenboot en zwaarbewapend met luchtafweergeschut. In 1944 zonk het schip na een aanval door Engelse vliegtuigen naar 37 meter diepte. Daarbij kwamen zes opvarenden om het leven.


Afbeeldingen


Omschrijving: GLOBE
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: GLOBE te Uppsala
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: GLOBE
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown