Inloggen
GIDEONA - ID 2492


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1924
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5226415
Nat. Official Number: 11108 GRON 1924
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 90
Launch Date: 1924-12-01
Delivery Date: 1925-01-14
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Type (320x340)
Speed in knots: 6.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 139.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 100.00 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 7000 Cubic Feet
Bale: 6750 Cubic Feet
 
Length 2: 30.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1951
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1951 nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil. 80 Pk Kromhout nr. 10617 (van 1942) Type (240x310).

Ship History Data

Date/Name Ship 1924-00-00 GIDEONA
Manager: Teije Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Teije Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTLB

Date/Name Ship 1932-02-24 PIRIFREJA
Manager: Jacob Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQHF
Additional info: 1934 Call Sign: PGTD

Date/Name Ship 1942-04-28 ERNST
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Evert Wicherts, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren / Netherlands
Callsign: PDYR

Date/Name Ship 1947-11-01 MARS
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert van der Molen en Freerk Smid (Groningen), Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFVH

Date/Name Ship 1948-03-30 MARS
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Mars, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Geert van der Molen en Freerk Smid (Groningen)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFVH

Date/Name Ship 1954-06-24 MARS
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert van der Molen, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PFVH

Date/Name Ship 1955-12-28 MARS
Manager: Wilhelm & Karl Janssen, Warsingsfehn, German Federal Republic
Eigenaar: Wilhelm & Karl Janssen, Warsingsfehn, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Warsingsfehn / German Federal Republic
Callsign: DCFT

Date/Name Ship 1967-00-00 MARS
Manager: Karla Janssen, Warsingsfehn, German Federal Republic
Eigenaar: Karla Janssen, Warsingsfehn, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Warsingsfehn / German Federal Republic
Callsign: DCFT

Ship Events Data

1924-12-00: Het schip werd gebouwd in opdracht van Pieter Fekkes, die het tijdens de bouw verkocht aan zijn broer Tije Fekkes. Pieter Fekkes te Groningen wordt op 6 december 1924 d.m.v. de bouwbrief teboekgesteld als eigenaar van de motorvrachtboot GIDEONA, brandmerk 11108 Gron 1924. Tije Fekkes Pzn, zonder beroep, wonende te Groningen, verkreeg het schip per 27 december 1924. De tonnage was 209,326. De aankoopprijs NLG 33.800.
Hij financierde deze aankoop d.m.v. een tweetal hypotheken: NLG 23.000 op 27 december en NLG 4.800 op 29 december.
1924-12-01: NvhN 01-12-1924: Groningen, 1 December. Zaterdag werd met goed gevolg van de Scheepswerf Gideon van de heer J. Koster Hzn., te Groningen te water gelaten het casco van den motorvrachtboot groot 210 ton, voor rekening van den heer P. Fekes te Groningen. Het casco wordt voorzien van een 80 pk. Industrie-motor en Certificaat voor de Kleine Kustvaart. Bij genoemde werf zijn nog twee dergelijke motorvrachtbooten in aanbouw.
1925-01-15: NvhN 15-01-1925: Scheepsbouw. Onze illustratiepagina bevat een photo van een onlangs door de scheepswerf „Gideon" van den heer J. Koster afgeleverd motorschip. Daar het hier iets bijzonders gold hebben wij het 210 ton metende schip eens van binnen en buiten bekeken. Het geldt hier iets nieuws, n.l. wat de toepassing betreft. De heer Koster heeft terecht gemeend, dat een schip voor de kustvaart geen vergroot binnenschip moet zijn maar speciaal voor dit doel gebouwd dient te worden. De schipper-eigenaar, de heer P. Fekkene, vertelde ons, dat hij buitengewoon tevreden over het schip was en dat het gevolg van den specialen bouw is, dat hij meer vracht kan vervoeren, wat een niet onaardig voordeeltje beteekent. Het schip is gebouwd van staal en voorzien van een 80 p.k. industrie ruwolie motor. De afmetingen zijn 31.50 bij 5.40 bij 2.20 meter. De grootte is 210 ton tot aan dek afgeladen, terwijl het schip op haar uitwateringsmerk 185 ton is. Haar bruto inhoud is 139 en de netto 99.7 register ton. De uitwatering is 20 c.M. De bouw geschiedde onder toezicht van de Nederlandsche Scheepvaart Inspectie. Het toegepaste systeem is het kruiser-achter schip. Deze constructie heeft de volgende voordeelen: 1. het laadruim wordt circa 1.50 meter naar achter verlengd, doordat de woonroef der schippersfamilie circa 1.50 meter naar achter wordt gebracht en hierdoor ook de motorkamer; 2. de roef der schippersfamilie wordt veel ruimer, daar de breedte der gangboorden bij de roef worden getrokken en in de lengte ook nog ruimer wordt; 3. bet roefdek is als vastdek gebouwd waardoor de roef als reserve drijfvermogen wordt beschouwd door de uitwateringscommissie en heeft het schip een minimum uitwatering gekregen van slechts 20 c.M. waardoor het schip over zee 9 ton grooter is geworden dan een schip met roef van dezelfde afmetingen; 4. het geheele achter of roefdek wordt gebruikt als gewoon dek en verhoogt zeer de bediening van het schip; 5. het achterschip loopt tot boven de geladen waterlijn scherp toe, waardoor geen zuiging in het water ontstaat en meer snelheid wordt bereikt; 6. de ingang tot motorkamer en roef zijn in de stuurhut, waardoor bij slecht weer alles van binnenuit te bereiken is; 7. het schip heeft in ledigen en geladen toestand een sierlijke vorm. Overigens heeft het schip een verhoogd voordek met een uitwaaiende kop, met 6 ton waterballast in de voorpiek, alles ten gunste van een zeeschip. De heer Koster deelde ons nog mee, dat thans reeds bij hem van dit soort schepen in bestelling zijn vier voor Nederlandsche, een voor Duitsche en een dubbelschroef voor Zuid-Amerikaansche rekening.
1925-04-14: Het Vaderland 14-04-1925: Ongepaste reclame. De heer A. D. Muller, hoofdinspecteur voor de Scheepvaart alhier, heeft per circulaire het volgende ter kennis gebracht van belanghebbenden en betrokkenen bij de scheepvaart: Zooals u wellicht niet onbekend is, werd reeds eenige maanden geleden in eenige tijdschrilten door inzenders de aandacht gevestigd op en afkeuring uitgesproken over het ergerlijke verschijnsel, dat Nederlandsche vaartuigen zich tooiden met de Nederlandsche driekleur, waarop de naam van de eene of andere motoren fabriek was aangebracht. Zij, die gehoopt hadden, dat de enkele stemmen, welke zich verheven hebben tegen dit misbruik van de Nederlandsche vlag, voldoende zouden zijn geweest om daaraan een einde te maken, zijn bedrogen uitgekomen; het aantal op deze wijze misbruikte vlaggen neemt niet alleen op onze binnenwateren zienderoogen toe, maar bovendien heeft zich nu reeds het geval voorgedaan, dat een Nederlandseh zeeschip, liggende in een buitenlandsche haven, een dergelijke vlag van den gaffel liet waaien (motorzeilschip GIDEONA, schipper P. Fekkes). De verbazing en ontstemming bij de bevolking in die havenstad gewekt door het aanschouwen van deze uiting van minachting door een Nederlander van zijn nationale vlag openlijk ten toon gespreid, hebben zelfs geleid tot een courantenartikel daar ter plaatse, waarin op onverholen wijze uiting wordt gegeven aan deze gevoelens. Deze aangelegenheid langs officieelen weg tot mijn kennis gebracht, noopt mij, er bij de fabrikanten van scheepsmotoren met den meest ernstigen nadruk op aan te dringen, voor hun reclame andere middelen te bezigen dan in het bijzonder de vaderlandsche driekleur, welke, geenszins voor dat doel bestemd zijnde, daardoor op —ik herhaal het — ergerlijke wijze wordt ontsierd en onteerd, terwijl het gebruik daarvan den onnadenkenden schipper in de oogen van landgenoot en vreemdeling stempelt tot iemand, die geen besef heest van de waardigheid van zijn land en vlag, of die zijn minachting daarvoor ten toon spreidt. Ik kan en mag nlet aannemen, dat de Nederlandsche industrie, na dit, mijn beroep op haar, willens en wetens nog verder zou wenschen schuldig te staan aan het voortwoekeren van dit kwaad en houd mij er dan ook van overtuigd, dat zij zich voor het vervolg van dit middel tot reclame zal onthouden. Moge het bovenstaande er tevens toe lelden, dat de scheepsbouwers voor den vervolge weigeren hun tusschenkomst te verleenen voor dit soort reclame en dat de schippers zich van het voeren van op dergelijke wijze ontsierde vlaggen zullen onthouden, zoodat dit voor ons vaderland zoo beschamende misbruik middellijk een einde neemt.
1928-09-24: Pas op 24.09.1928 liet Tije Fekkes zich als eigenaar teboekstellen van het motorzeevrachtschip GIDEONA, gebouwd Groningen 1924, metende 138,30 Reg Tonnen, hebbende 1 dek, 1 mast en een 90 PK Industrie-motor, thuishaven Groningen.
1928-09-26: Op 26-09-1928 als GIDEONA, zijnde een motorzeevrachtschip, groot 139.30 Reg. Ton, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Teije Fekkes. schipper te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 943 Z GRON 1928 op 't achterschip, voor tegen de stuurhut. (Opm.: Brandmerk 1108 GRON 1924 is vernietigd.)
1941-00-00: In 1941 als "Ernst" in beslag genomen door de Duitse Marine en ingezet bij de Transportflotte Speer. Voer daarna in timecharter bij de Nederlandse Oost Rederij.
1970-00-00: Final Fate:
Op 20.11.1970 verkocht en in 1971 gesloopt bij De Koophandel, Nieuw Lekkerland.

Afbeeldingen


Omschrijving: Gideona 1924
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Gideona 1924
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Ernst 1924 ex Pirifreja ex Gideona, liggende in het Kielerkanal (sluis Brunsbüttel) omstreeks 1953
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Mars 1924 ex Ernst ex Pirifrea ex Gideona
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Mars 1924 ex Ernst ex Pirifrea ex Gideona
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Mars 1924 ex Ernst ex Pirifrea ex Gideona
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Mars 1924 ex Ernst ex Pirifrea ex Gideona - foto Reitdiep Groningen, 1967.
Gemaakt door: Unknown