Inloggen
ALFOER - ID 222


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1934
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Droogdok Maatschappij 'Soerabaja', Surabaya, Netherlands East Indies
Werfnummer: 113
Launch Date: 1934-03-15
Delivery Date: 1934-06-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde", Flushing, Zeeland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 210
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Sulzer-diesel, 9 13/16-13
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 473.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 227.00 Net tonnage
Deadweight: 538.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 23398 Cubic Feet
 
Length 2: 47.54 Meters Registered
Beam: 8.53 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.45 Meters Depth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
6 0 0 0 125 131
Configuration Changes

Datum 00-00-193?
Type: Passenger accommodation changed
Omschrijving: Eerste klas 8

Ship History Data

Date/Name Ship 1934-06-00 ALFOER
Manager: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PKRN

Ship Events Data

1934-03-15: Soerabaiasch Handelsblad 15-03-1934: De „ALFOER”. Tewaterlating. Hedenochtend werd van de helling van de Droogdok Maatschappij Soerabaja met goed gevolg te water gelaten de „Alfoer", een voor rekening van de K.P.M. gebouwd vaartuig, ongeveer van hetzelfde type, als de reeds aldaar voor deze maatschappij gebouwde „Dajak en „Batak"". De plechtigheid kenmerkte zich door een groote belangstelling; zoo waren behalve de- administrateur en het personeel der Droogdok My. aanwezig de heer Kuipers, chef van de technischen dienst der K.P.M. de directeur der Haven, de havenmeester, de vertegenwoordiger der K.P.M. en vertegenwoordigers der scheepvaartmaatschappijen.
1934-06-13: Soerabaiasch Handelsblad 13-06-1934:De „ALFOER”. Geslaagde 24-uurs escapade. De „Alfoer" — het motorschip, dat, zooals wij reeds eerder meldden, door de Droogdok Maatschappij Soerabaja voor de K. P. M. werd gebouwd — is thans geheel gereed voor de overdracht aan de opdrachtgeefster. Gistermorgen 10 uur is het schip vertrokken voor den traditioneelen etmaal-proeftocht en hedenmorgen 10.30 keerde het scheepje, na den geheelen nacht aldus „op stap" te zijn geweest, weer behouden terug. Alvorens dezen tocht te beginnen, werd gisteren eerst de snelheid opgenomen. Daartoe maakte het schip 6 runs langs de kade, welke 1200 M. lang is, waarbij dus zoowel met stroom mede als tegen stroom in werd gevaren. Na elke run werd de snelheid gecalculeerd en het gemiddelde van die zes runs werd aangenomen als de officieels snelheid van het schip. En die offlcieele snelheid bedraagt 8.3 knoopen, hetgeen ruimschoots aan de opdracht voldoet, volgens welke de snelheid slechts 7 3/4 knoop zou behoeven te dragen. Na deze snelheidsmeting werd het Oostgat uitgevaren, om vervolgens een volle 24 uur in de weer te blijven, zonder het minste oponthoud. Alles verliep zonder de geringste storing. zoodat de „Alfoer" morgen in blakenden welstand aan den vertegenwoordiger der K. P. M. kan worden overgedragen.
1934-06-29: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 29-06-1934: No 113, De Nieuwe K.P.M.er. „Gemaakt in Ned.- Indië. Op de brug hangt een koperen bord, waarop te lezen staat: „Droogdok Mij. „Soerabaja" No. 113 1934. Wat deze in koper gegrifte mededeeling op den nieuwsten K.P.M.-er de „Alfoer" eigenlijk beduidt, is ons tijdens ons bezoek heden-morgen aan dit scheepje niet duidelijk geworden. Wij kunnen dus onze lezers niet mededeelen of dit beteekent, dat genoemde Droogdok Maatschappij reeds 113 schepen heeft afgeleverd, dan wel dat het 't opus 113 van dit lichaam is. In ieder geval hebben wij heden-morgen om veel minuten na half elf het schip, waarover reeds veel in ons blad werd gepubliceerd, zelf bestegen en er, zooals dat in journalistieke eliché-terminologie heet, „een kijkje" genomen. De agent van de K.P.M, te Tandjong Priok, de heer J. Broers, ontving de vertegenwoordigers van de Bataviasche pers, en, na de loopplank van het nieuwe scheepje bestegen te hebben, leverde de heer Broers ons over aan den kapitein van de „Alfoer", den heer W. K. F. Meyer. De „Alfoer" werd onder diens leiding systematisch afgewerkt. Eerst leidde de kapitein ons naar de bak, met daaronder de nachtverblijven aan stuur en bak-boord van de stokers en matrozen. Ons was als bijzonderheid medegedeeld, dat dit schip Nederlandsch-Indisch fabrikaat was. Het is, zooals bekend, ontstaan op de werven van de Droogdok Mij. „Soerabaja", maar in het hart van sommige journalisten schijnt een groot wantrouwen te heerschen. Want toen op los- en laadwerktuigen de naam ontdekt werd. van bekende Europeesche machine-fabrieken, werd opgemerkt, dat dit dan toch geen Nederlandsch-Indisch fabrikaat was. Hierop volgde dan van den deskundigen voorlichter een uiteenzetting van de feiten, dat bij den bouw van elk schip de meest perfecte producten van de wereld-industrie als werktuigen en machinerieën worden gebruikt. Dit doet aan het praedicaat „made in" niets af. Want de „Alfoer" is in Indië gebouwd. Het is een product van de Indische industrie, al zijn er dan ook onderdeelen bij en zelfs zeer voorname onderdeelen, die van elders werden aangevoerd. Om iets te schrijven, wat nog niet van de „Alfoer" is gezegd, is onmogelijk. Behalve dan het feit, dat de kapitein verklaarde, hoe het schip uitstekend op het water ligt. Zonder natuurlijk hatelijk te worden — dit is iets wat journalisten vreemd is — mogen wij zeggen dat dit toch wel iets bijzonders is voor een in Indië gebouwde schuit! Laat ons echter hier zwijgen over gekapseisde schepen — „made in" D. E. I. — en anderszins. Wij komen dan tot de toiletten voor de dekpassagiers. Want het bijzondere hiervan heet te zijn dat er scheiding is gemaakt voor mannen en vrouwen, hetgeen dan boven de badgelegenheden en toiletten met duidelijke letters prijkt. Maar er zijn meer waardevolle zaken aan boord dan deze hyper-menschelijke plekken, zooals het feit, dat alle laad- en loswerktuigen electrisch werken. Het deel van het schip, gelegen voor de brug, is geheel bestemd voor dekpassagiers, waarbij door een speciale tent-constructie de passagiers beschermd worden tegen zeewater en guur weer. Nog iets aparts in dit deel van het, schip, is de wijze waarop de zwemvesten zijn opgeborgen. In geval van nood, kunnen, door het wegtrekken van enkele pennen, alle 130 zwemvesten voor de opvarenden op dit deel van het schip, zonder tijdsverlies te voorschijn getooverd worden. Zij vallen dan namelijk als een douche op het dek, doordat de bodem van de bergruimte wordt weggetrokken. leder kan dan uit de hoop een vest weggraaien en trachten zijn leven te redden. Laat ons echter hopen dat deze vernuftige vinding nimmer voor de „Alfoer" noodig zal zijn. Onder de brug is de ruimte voor de „état major". De hutten zijn vol gerief, alsmede die voor de vier salon-passagiers. De vloeren van de hutten zijn, tegen brandgevaar, bedekt met tegeltjes van een soort rubber, „maar eigenlijk is het toch iets anders dan rubber" merkte een deskundige wijsgeerig op. De kaarten-kamer is een miniatuur van die in een gróót schip. Zelfs is de vlaggenkast ingericht volgens het systeem van het nieuwe seinboek dat 1 Januari 1934 van kracht werd. Het schip schijnt gebouwd te zijn in overeenstemming met de bridge-woede van dezen tijd want het biedt plaats aan vier salon-passagiers, en op het passagiers-dek staat een bridge-tafel voor deze vier opvarenden. Alles aan het schip is keurig van afwerking en het kan den toets met elk ander fabrikaat doorstaan. Wij hebben thans het schip in Priok mogen bezichtigen, en het eenige wat wij als gemis voelden was een tochtje met dit schip van 1343,39 kubiek meter bruto. Want zóó knus zag het er uit, dat wij dit graag zouden hebben willen doen. Wij zijn ook afgedaald in de machinekamer en hetgeen wij daar gezien hebhen, stemt volkomen overeen met de beschrijvingen die wij daarover reeds hebben gepubliceerd. Er staat heusch geen motor meer of minder in, zoodat wij met deze mededeeling kunnen volstaan. Ook de keuken heeft zijn attracties wat constructie betreft, maar de grootste attracties waren de geheimzinnige, heerlijk geurende spijzen, die lagen te pruttelen in een braadslede en in pannen. De hutten, ook voor het Inlandsch personeel, zijn, den omvang van het schip in aanmerking genomen, geriefelijk. De reddingssloepen bieden elk plaats aan 48 personen, en zij kunnen onder alle omstandigheden in een minimum van tijd, automatisch buiten boord worden gebracht.
1942-03-07: Final Fate:
Te Tjilatjap door de bemanning tot zinken gebracht. Door de Japanners gelicht op 16 januari 1944, gerepareerd en weer in de vaart gebracht. Waarschijnlijk tijdens de oorlog verloren gegaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: Alfoer 1934.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ALFOER
Gemaakt door: Onbekend *