Inloggen
EUROPA - ID 2122


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5330163
Nat. Official Number: 413 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 51
Launch Date: 1927-00-00
Delivery Date: 1927-07-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1536 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 183.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 86.00 Net tonnage
Deadweight: 215.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12000 Cubic Feet
Bale: 11000 Cubic Feet
 
Length 2: 31.13 Meters Registered
Beam: 6.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.35 Meters Depth, moulded
Draught: 2.24 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1934
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Motor omgebouwd tot 135 Pk injectiemotor.

Datum 00-10-1971
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: In de sportvisserij.

Datum 00-00-1991
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 206 kW Mitshubishi Nr. 11816 Type S6BMPTA.

Datum 00-00-1997
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1997 wordt het voorzien van een nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 269 kW Mitshubishi Nr. 28563 Type S6BMPTA.

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-07-02 EUROPA
Manager: Tamme en Tonnis Tammes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeevaart-Maatschappij Hunzingo, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Tamme en Tonnis Tammes
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRDQ
Additional info: 1934 callsign PDZQ

Date/Name Ship 1935-07-09 SIRIUS
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Einte Sloots, Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands
Callsign: PHNO

Date/Name Ship 1961-05-26 SIRIUS
Manager: Havenbedrijf 'Vlaardingen-Oost' N.V., Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Havenbedrijf 'Vlaardingen-Oost' N.V., Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands
Callsign: PHNO

Date/Name Ship 1962-01-22 SIRIUS
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Christiaan Vos, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHNO
Additional info: Fl. 100.000. Sinds 1965 Rotterdam, 3/1974 Hellevoetsluis

Ship Events Data

1927-07-05: Op 05-07-1927, als EUROPA, zijnde een motorschip, groot 518.93 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter, te Groningen, ten verzoeke van Tamme Tammes en Tonnis Tammes, beide scheepskapitein te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 413 Z GRON 1927 op 't achterschip, beneden de dorpel ingang stuurhut, stuurboordzijde.
1927-07-21: NvhN 22-07-1927: DELFZIJL, 21 Juli. Heden is alhier gearriveerd het nieuwgebouwde motorschip „Europa", kapt. P. Dekker. Het schip is gebouwd op de werf van de N. V. Noordster te Groningen, voor, rekening van den heer T. Tames, aldaar, voorzien van een 105 p.k. Bronsmotor en behaalde bij een schitterende geslaagde proefvaart een snelheid van 9 mijl.
1930-05-05: Algemeen Handelsblad 10-09-1930: Raad voor de Scheepvaart: Het motorzeilschip „Europa", dat tijdens mist op de Oostkust van Engeland nabij de monding van de Tees, aan den grond is geloopen. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval door verkeerde navigatie is veroorzaakt. De kapitein zegt, uit angst voor zijn reeder, het er maar op te hebben gewaagd, om naar binnen te gaan, doch dit motief, daargelaten of dit in werkelijkheid heeft bestaan, zou nimmer een onjuiste navigatie kunnen verontschuldigen. Op grond van zijn tekortkomingen straft de Raad den schipper van het motorzeilschip „Europa", door het uitspreken van een berisping.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 26 en Zaterdag 27 September 1930, no.187. No 97.Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake het motorzeilschip Europa, dat tijdens mist op de Oostkust van Engeland, nabij de monding van de Tees, aan den grond is geloopen; betrokkene: Jan Pekelder, schipper. Op 5 Mei 1930 is het motorzeilschip Europa tijdens mist op de Oostkust van Engeland, nabij de monding van de Tees, aan den grond geloopen en kort daarna met eigen middelen weer vlot gekomen. In afwijking van het voorstel van den waarnemend hoofdinspecteur voor de scheepvaart P. S. van 't Haaff besliste de bij art. 29 der Schepenwet bedoelde commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaken van dit aan den grond loopen zou instellen, welk onderzoek ter zitting van den Raad van 12 Augustus 1930, in tegenwoordigheid van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart, heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuige, buiten eede, Jan Pekelder, destijds schipper op de Europa. Na het verhoor van den getuige besliste de Raad, dat het onderzoek tevens zou loopen over de vraag of het ongeval wellicht mede was te wijten aan een daad of nalatigheid van den schipper, voornoemd. De voorzitter deelde hem 's Raads beslissing mede, zette hem uiteen, hoe hij thans in de positie van betrokkene verkeerde en gaf'hem alsnog gelegenheid tot zijn verdediging aan te voeren hetgeen hij daartoe noodig oordeelde, hem daarbij het laatste woord latende. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: Het Neclerlandsche motorzeilschip Europa, gemeten 183.18 bruto- en 86,48 netto-registerton, onderscheidingssein N.R.D.Q., is in het jaar 1927 te Groningen van staal gebouwd en behoort aan de Naamlooze Vennootschap Zeevaart Maatschappij ,,Hunsingo", aldaar. Het schip is voorzien van een motor van 105 P.K., systeem Brons. Sinds Februari 1930 was getuige Pekelder, in het bezit van een diploma kleine vaart, schipper op het vaartuig. Op 3 Mei 1930 vertrok de Europa, bemand met 4 personen, van Ostende met een lading dakpannen naar Stockton- on-Tees. De diepgang bij vertrek was vóór 21, achter 22 d.M.; het schip was tot het uitwaterings- merk aangeladen. Zondag 4 Mei, namiddags 6 uur, werd Flamborough Head W.Z.W. gepeild, 's Avonds 11 u. 35 m. werd 'de lichttoren van Withby volgens vierstreekspeiling op 2½ mijl afstand gepasseerd, stand log 35. De koers werd veranderd in N.W. Twee uur daarna werd het dik van mist. Men liet den motor langzaam draaien, vaart naar schatting 2 a 2½ mijl, terwijl geregeld mistseinen werden gegeven. Toen de schipper meende dwars van de monding van de Tees te zijn, stand log 54, werd koers veranderd in W.Z.W. ½ W. om de gasboei van deze rivier te verkennen. Plotseling werden vooruit verschillende lichten waargenomen, welke de schipper aanvankelijk aanzag voor de lichten van West Hartlepool. De motor werd gestopt en vervolgens werd volle kracht achteruit- geslagen. Gelood werd 7 vadem. Nu werd zuidelijker gestuurd om met het mistsein aan stuurboord den wal dichter te naderen. Doch kort daarop liep het schip plotseling aan den grond en bleef zitten, zooals later bleek, bezuiden den ingang van de rivier. Ten gevolge van de deining stootte het schip eenige malen. Met achteruitwerkenden motor gelukte het weer vlot te komen, waarna op 7 vadem werd geankerd. Zoodra het opklaarde, werd de reis vervolgd. Nu bleek, dat de lichten, welke de schipper voor die van West Hartlepool had aangezien, afkomstig waren van een groot stoomschip, dat voor hem het licht van de gasboei onderschepte. Met het oog op de deining achtte de schipper het niet geraden eerder te ankeren en heeft hij getracht naar binnen te komen. Te Stockton-on-Tees werd geconstateerd, dat de voorpiek water maakte. De hoofdinspecteur voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat de navigatie van den kapitein niet juist is geweest en hij, toen bij het aanloopen van den wal 7 vadem was gelood, of had moeten ankeren of op zee had moeten houden om den dag af te wachten; dat het bezwaar van den kapitein om te ankeren reeds daarom niet opgaat, omdat hij dan maar het schip op zee had moeten houden, waartegen geen enkel bezwaar bestond. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval door verkeerde navigatie is veroorzaakt. De kapitein zegt, uit angst voor zijn reeder, het er maar op te hebben gewaagd om naar binnen te gaan, doch dit motief, daargelaten of dit in werkelijkheid heeft bestaan, zou nimmer een onjuiste navigatie kunnen verontschuldigen. Toen hij 7 vadem had gelood en het mistsein aan stuurboord hoorde, had hij het lood gaande moeten houden, hetgeen hij niet heeft gedaan. Had hij dit gedaan, dan had hij zeer zeker wel eens minder dan 7 vadem gelood. Op deze wijze had hij tijdig kunnen bemerken, dat hij niet verder door kon gaan en zou hij het aan den grond stooten hebben voorkomen. Beter ware het echter, naar 's Raads oordeel, geweest, indien hij onder de gegeven omstandigheden niet getracht had naar binnen te gaan. Het bezwaar, dat de kapitein had tegen ankeren — de deining —, kan niet als juist worden erkend. Na het stooten bleek het wèl mogelijk om ten anker te gaan. Op grond van voormelde tekortkomingen straft de Raad den betrokkene, Jan Pekelder, schipper van het motorzeilsehip Europa, geboren 31 October 1895, wonende te Groningen, door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L . Boeser, leden, B. C. van Walraven, plaatsvervangend lid, H. Wegener, buitengewoon lid, G. Mulder, plaatsvervangend buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 9 September 1930. (Get.) B. M. Taverne, C. J. Canters. G. J. Lap A. L. Boeser, B. C. van Walraven, E.L Wegener, G. Mulder, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1935-07-10: NvhN 10-07-1935: Delfzijl, 10 Juli. Het te Groningen thuisbehoorende motorschip „Europa" is onderhands verkocht aan kapt. E. Sloots te Groningen. Het schip groot netto 86 Reg. ton en bruto 183 Reg. ton, is voorzien van een Brons motor van 135 PK. Het is gebouwd in 1927 bij de N. V. Noord Ned. Scheepswerven te Groningen. ( Gekocht door Einte Sloots Hzn. (1907-1962) te Groningen en omgedoopt in Sirius. Naast Einte Sloots als eigenaar zijn na WO-II o.a. zetkapitein: Johannes Sloots, diens vader Jakob Sloots (dikke Job, 1883-1962) en Willem Plomp (1908-1976) te Gasselternijveen. Verzekerde waarde voor WO-II fl. 116.800,-.
1940-00-00: Gevorderd door de Duitsers en in dienst als opleidingsschip voor duikers. Het schip lag aan de Willemskade te Rotterdam. Het heeft in brand gestaan door overslaande vlammen van een ernaast afgemeerd schip. Einte Sloots kon het schip verhalen zodat de schade beperkt bleef.
1941-11-19: De Tijd 09-05-1942: Het m.s. „SIRIUS" was 19 November bij, slecht zicht op de Oostkust van Zweden nabij Stocka gestrand. De Raad was van oordeel, dat de kapitein teveel op zijn gegist bestek had vertrouwd; achtte het evenwel een verzachtende omstandigheid, dat de gezagvoerder vergeefs had getracht een detailkaart te krijgen en schorste hem een maand. (19-11-1941 Einte Sloots was ook aan boord toen de Sirius in de oorlog onder leiding van kapitein Mastenbroek in Zweden (Hearnesand) aan de grond liep.)
1943-11-25: Na een aanvaring met het m.s. 'Gotenland' gezonken in pos. 59.24.N. - 21.45.O. Later geborgen en dec. 1944 hersteld. Na de oorlog teruggevonden in Wilhelmshafen.
1947-03-18: Op 18.03.1947, als SIRIUS ex EUROPA, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 542.16 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 21-03-1947 no. 6929, liggende te Martenshoek, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen, opnieuw voorzien van brandmerk 413 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van de roef, 1.14 m. uit hekplaat, 0.65 m. uit lengteas en 0.86 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1949-09-14: Bij Sea Palling (Norfolk) gestrand. Bemanning aan boord gebleven wachtend op een sleepboot uit Nederland. Deel van de lading gelost door de bemanning en de lokale bevolking en na een paar dagen werd de 'Sirius' vlot getrokken door een Nederlandse sleepboot.
NvhN 14-09-1949; De „Sirius” aan de grond. De 192 ton metende Groninger coaster „Sirius", eigenaar de heer E. Sloots uit Vlaardingen en kapitein de heer J. Sloots uit Groningen, is naar een Reuterbericht meldt, bij Eccles Gap, ter hoogte van Great Yarmouth aan de grond gelopen. De reddingboot „Cromer" en de sleepboot „Richard Lee" zijn vanmorgen ter assistentie uitgevaren. Nader vernemen wij, dat de „Sirius" op weg was van Maassluis naar Boston (Lincolnshire). Voor de bemanning bestaat geen gevaar. De Oostenwind is voor het opbrengen van het schip ongunstig. Vanmiddag was het schip nog niet vlot, doch het bevond zich zo dicht bij de kust, dat de bemanning in staat was het vaartuig met behulp van een ladder te verlaten. De sleepboot Richard Lee bevindt zich nog in de nabijheid van de Sirius, doch de reddingsboot „Cromer" is weer weggevaren.
1949-09-15: De Telegraaf 15-09-1949: Sirius gestrand. Londen. Uit de Engelse stad Cromer is een reddingsboot in zee gestoken om hulp te bieden aan het Nederlandse motorvaartuig „Sirius", dat aan de grond is gelopen bij Palling, benoorden Great Yarmouth. Het is Woensdagmorgen om vijf uur- gestrand. De reddingsboot keerde tegen elf uur nog niet terug. De „Sirius" was onderweg van Maassluis naar Boston in het Engelse graafschap Lincolnshire. Voor de bemanning bestaat geen gevaar.
NvhN 15-05-1949: De „Sirius” nog niet vlot. Zoals wij gisteren reeds meldden, is het kustvaartuig „Sirius" uit Groningen nabij Great-Yarmouth gestrand. Op het ogenblik zit de „Sirius" nog steeds aan de grond. De lading fruit, die zich aan boord bevindt, is onbeschadigd, terwijl voor de opvarenden geen gevaar bestaat. Vanmiddag zou men proberen het schip vlot te slepen.
NvhN 20-09-1949: Sirius weer vlot. Het tweehonderd ton metende Nederlandse motorschip „Sirius" is, na ruim vijf dagen bij Eccles in Norfolk, tussen Great Yarmouth en Cromer, aan de grond te hebben gezeten, Maandagavond vlot gesleept. Het werd door de Nederlandse sleepboot „Maas" naar de haven van Yarmouth gesleept.
Nederlandse Staatscourant 30-12-1949: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het m.s. Sirius op de Engelse kust nabij Haisborough, 1 ½ uur na het passeren van vuurschip Newarp. Betrokkenen zijn de kapitein van de Sirius J. Sloots te Groningen en de bestman S. Staal eveneens te Groningen. Op 13 september 1949 vertrok de Sirius met een lading fruit van Maassluis naar Boston (Oost Engeland). De bemanning bestond inclusief de kapitein uit vijf personen. Op 14 september werd om 0.20 uur Smith Knoll vuurschip op twee mijl afstand aan stuurboord gepasseerd. Te 3.20 uur passeerde men Newarp vuurschip op 1 mijl aan stuurboord. De vaart was 7 á 7,5 mijl. De kapitein besloot nog 4 mijl in de oude koers door te lopen en gaf de bestman, die om 04.00 uur de wacht overnam en het roer nam, order Noord-West per kompas te sturen. Te 04.45 uur waarschuwde de bestman dat hij vooruit iets zag. De kapitein, die direct op de brug kwam, zag dat dit de branding was en zette de motor op volle kracht achteruit, maar op dezelfde tijd liep het schip al vast. De bestman was ongediplomeerd en had niet de bekwaamheid peilingen te nemen en had niet in de kaart gekeken. Men slaagde er niet in vlot te komen. Eerst na lossing van de lading fruit gelukte het de sleepboot Maas op 19 september te 16.30 het schip vlot te slepen. Het bleek dat de bestman S. Staal als kok had gemonsterd en de motordrijver J de Vries als bestman. Met medeweten van de kapitein is hier geknoeid, omdat S. Staal voor zijn gehoororganen voor stuurman was afgekeurd. Op zee oefende S. Staal de functie van bestman uit, de Vries was daar motordrijver. Ter zitting gaf kapitein J. Sloots alle genoemde overtredingen toe. Hij kon, daar zijn stuurman ziek was geen behoorlijke bestman krijgen. Oordeel van de Raad is dat de stranding is veroorzaakt, doordat de bestman S. Staal na 04.00 uur niet de koers heeft gestuurd die de kapitein hem had opgedragen. De kapitein wordt verweten dat hij naar zee ging met een schip dat niet behoorlijk bemand was. De bestman was, wat kennis betreft, totaal ongeschikt voor zijn werk. De kapitein stelde zijn schip en opvarenden aan groot gevaar bloot door dit over te laten aan de bestman. De Raad straft kapitein J. Sloots geboren 16 juni 1883 en wonende te Groningen door hem de bevoegdheid om als kapitein op kustvaartuigen te varen te ontnemen voor de tijd van twee maanden. Omdat de bestman geen enkel diploma heeft kan hem geen enkele bevoegdheid ontnomen worden.
1961-06-19: NvHN 19-06-1961: Drie Groninger coasters hadden motorpech. Enige kustvaarders uit de provincie Groningen hadden gistermiddag met motormoeilijkheden te kampen. Op ongeveer tien mijl ten noordwesten van Landsend dreef in het Sint-Georgekanaal de coaster Vrede van L. Meyer uit Groningen rond. Het schip, dat 398 ton d.w. meet, voer in time-charter. De Vrede is aan wal gebracht. Op veertig mijl ten noorden van Essel meldde de coaster Juno uit Delfzijl eveneens motorpech. Dit schip, dat 560 ton d.w. meet, vaart voor de rederij J. Wiltens te Delfzijl en was onderweg met een lading kolen van Engeland naar Zweden. De Juno kon langzaam op eigen kracht Den Helder bereiken. De kustvaarder Sirius (191 ton) uit Groningen moest ook melding maken van motorschade. De Sirius lag voor de Westerschelde. Het schip was leeg onderweg van New Castle naar Antwerpen. De sleepboot Scaldis uit Vlissingen sleepte de Sirius de Vlissinger haven binnen.
1971-10-00: Omgebouwd tot recreatievisser in Stellendam. 6 Mei 1977 verkocht aan Krijn Johannes Wilhelmus Ockeloen, Oud Beyerland. Op 5 Januari 1989 van V.o.f. Sportvisserij Castor, gev. te Nieuw Vennep, waarvan de vennoten zijn: Pieter Wolters, Lilli Morgner Gronhoj en Jens Christian Wolters. allen te Nieuw Vennep. Op 16 maart 1993 van Jacob Cornelis Troost te Hellevoetsluis. Op 25 juni 1997 verkocht aan Robert Jan van Aartrijk, Hellevoetsluis. Het wordt voorzien van een nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 269 kW Mitshubishi Nr. 28563 Type S6BMPTA. Was in 2012 nog in de vaart. (Stond in 11.2010 nog zo bij het Kadaster geregistreerd.)
2014-08-17: Brand op sportvissersschip. Het historische sportvissersschip 'SIRIUS' is in de nacht van zaterdag op zondag door brand getroffen in de binnenhaven van Stellendam. De oude coaster uit 1927 is later omgebouwd tot pleziervaartuig. De brand begon rond twee uur 's nachts in de stuurhut. De brandweer had moeite het vuur onder controle te krijgen. Het schip dreef langzaam het water op omdat het vuur de trossen had doorgebrand, dit meldt rijnmond.nl Met een hoogwerker op de kant en hulp van de KNRM op het water was het vuur rond drie uur onder controle. Er vielen geen gewonden, niemand was aan boord tijdens de brand. Het schip ligt ondertussen weer aan de kade, de opbouw van het schip is compleet afgebrand. De brandweer vermoedt dat er sprake is van kortsluiting. Het schip overleefde eerder ook al een brand. Dat gebeurde nadat het vaartuig tijdens de Tweede Wereldoorlog was gevorderd door de Duitse bezetter, die het gebruikte als duikschip. Tijdens een brand op de Rotterdamse Willemskade vloog het schip ook in brand. De brandschade schade bleef tijdens de oorlogsjaren beperkt. De 'Sirius' liep tijdens de oorlogsjaren ook diverse keren aan de grond. Het schip werd veel gebruikt voor uitjes op het water zoals een personeelsuitje of een dagje vissen op de Noordzee. Bron: RTV Rijnmond
2015-02-20: Final Fate:
Op 13-11-2014 lag ze, naast de Sirius van Greenpeace, bij Treffers in Haarlem. Inmiddels is ze gesloopt. (Aanvang 20-02-2015.)

Afbeeldingen


Omschrijving: EUROPA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: EUROPA
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: SIRIUS
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Sirius 1927 (ex Europa) grounded in 09-1949 at Sea Palling, Norfolk.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sirius 1927 (ex Europa)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sirius 1927 ex Europa.
Collectie: Tammes, T.P.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sirius 1927 ex Europa.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SIRIUS
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: SIRIUS in mei 1998
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: Sirius 1927 ex Europa op 28-12-2012 te Stellendam.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Sirius 1927 ex Europa op 19-08-2014 te Stellendam.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: Sirius 1927 ex Europa op 19-08-2014 te Stellendam.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: SIRIUS op 19-08-2014 te Stellendam.
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: Sirius 1927 ex Europa op 19-08-2014 te Stellendam.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van