Inloggen
DAME COLETTE - ID 17088

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 181?
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 127.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Turksche Pas
Zeebrief jaar: 1820
Datum agenda: 1820-11-24
Register nr: 18160013
Scheepsnaam: DAME COLETTE
Type: Brik
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Serruys & Co, Jacques
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Sipma, P.P.
Opmerkingen: Turksche pas
geweigerd: geen bestemming opgegeven-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-05-02 LA DAME COLETTE
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands

Date/Name Ship 1820-00-00 LA DAME COLETTE
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Ship Events Data

1824-12-07: Final Fate:

de DAME COLETTE, kapt. F.P. Hoed, is op 7 december 1824 op 55 mijlen NO van Kaap Finisterre omgeslagen en gezonken

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: SIKKES, EELTJE

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Klausing was met vlagnummer 11 in 1819 lid van het Antwerpse zeemanscollege “Tot Nut der Zeevaerd”108.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Geen

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1816
Kapitein: KLAUSING, D.

Rotterdamsche Courant 14 maart 1820-114

Amsterdam, 12 maart. Het schip la DAME COLETTE, kapitein Sibma (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. P.P. Sipma), van Marennes (opm: 45º49’ N.B. 01º06’ W.L.) naar Ostende, is den 5 maart te Plymouth binnengelopen.

 

 

Datum vanaf: 1820
Kapitein: SIPMA, P.P.

Familiegegevens en opleiding

Francois Philippe Hoek(sic) werd geboren te Amsterdam op 20 februari 1788.

Hij huwde met Isabelle Jeanne van den Broecke, geboren te Ostende op 07 december 1791. 003.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Hoed was met vlagnummer 85 in de periode 1826-1830 lid van het Antwerpse zeemanscollege “Tot Nut der Zeevaerd”108.

F.Hoed was met vlagnummer 10 in de periode 1826-1830 lid van het zeemanscollege in Oostende.108.

 

F.P.Hoed werd met nr.255 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 01 april 1828 op voorspraak van W.Groen. Een schip is niet vermeld. Hij heeft later voor het lidmaatschap bedankt002.

Franciscus Philippus Hoed werd per 25 maart/01 april 1828 met vlagnummer 255 voorgedragen/benoemd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein W.Groen. Hij was 40 jaar, woonde te Antwerpen met postadres W.Groen. en als zijn schip is genoemd het fregat Magelaan023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 04 mei 1828. "vervallen verklaart 1832"

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 mei 1830 staat de mededeling dat kapitein F.P.Hoed beweert zijn storting te hebben voldaan via kapitein W.Groen. De penningmeester beweert van niets te weten en het Bestuur stelt: “dat kapt. Groen van zijn betaling moet doen blijken.”042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 23 februari 1832 staat de volgende melding:

      “Bij Hoofdelijke omvrage verzoekt de President Penningmeester of de Heeren Effectieve Leden

      A.van den Abeele                          J.J.Lausen       Fr.P.Hoed

      N.Hensken                                                               O.Olferts                                                J.A.Zeylinga

      J.B.Frerichs                                                              P.J.Spilliard                                           J.Tholen

      P.Bostijn                                                                   P.Rolff                                                   F.A.Bunnemeijer

      J.Boelen Jz                                                                J.E.Beckman                                        O.R.Engelman

      J.Stoffers                                                                  J.Hartwijk                                             J.G.Bart

      H.H.Zeijlstra                                                            J.Y v.d.Zweep                                      W.H.Boon

hebbende hunne contributie nog niet voldaan daartoe volgens de Wet door het Bestuur zoude worden aangemaand.”042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 29 juni 1832 wordt gemeld het bedanken voor het lidmaatschap van kapitein F.P.Hoed, vlagnummer 255.042.

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 september 1832 staat vermeld een brief kapt F.P.Hoed dd Antwerpen 12 augustus: “te kennen gevende een reis onder Belgische Vlag volbragt te hebben dan Hollander zijnde vermeend hij Lid van het Collegie te zijn gebleven. Er wordt besloten volgens Art.3 van de Wet op het Collegie en Art. 55 van het Reglement op het fonds hem vervallen te verklaren daar de door hem gepretendeerde onwetenheid niet in aanmerking kan komen wijl hij even als anderen Leden een Exemplaar der wetten ontvangen heeft.”

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 27 december 1832 staat een: “Verslag van Heeren Penningmeesteren wegens de Penningen welke aan kapt. F.P.Hoed zouden moeten worden gerestitueerd en wordt dit nogmaals in handen van die Heeren gesteld om de f 129,- uit te betalen.”042.

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 december 1834 staat een verslag van de penningmeester inzake strubbelingen met de contributiebetaling door enige effectieve leden.

“Weledele Heeren!

Penningmeesteren van het Zeemans Collegie Zeemans Hoop gaarne voldoende aan de uitnoodiging van UWelEd. om eene korte opheldering te ontvangen omtrent de volgende in hunne handen gesteld zaken hebbende een UWelEd daarop het volgende te bemerken

…. in de Vergadering van 27 dec. 1832 N10 de zaak van Kapt.Hoed   volgens order van het Bestuur zijn de gelden welke Kapt. Hoed insteneerde (?) dubb. betaald te hebben aan Kapt. Groen tegen Kwitn gerestitueerd. … 042.

 

In de Algemene Vergadering van 23 oktober 1832 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop wordt melding gemaakt, dat kapitein F.P.Hoed “een reis onder Belgische vlag gevaren hebbende” van zijn lidmaatschap vervallen wordt verklaard conform art 1 der Wet en 55 van het reglement023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam             naam reder/boekhouder

         255                           1828           fregat               Magellaan                 F.der Kinderen te Antwerpen

                                      1829-1831     brik                   Magellaan                 A.van der Sluis

 

F.P.Hoedt (sic) verzorgde per 22 april 1826 vanuit Vlissingen met de “Magellaan” een troepentransport van 2 officieren en 75 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 18 september 1826 na 149 dagen. Onderweg was 1 militair overleden065.

 

Bouma025 vermeldt F.P.Hoed als gezagvoerder gedurende:

*    1825 t/m 1829 op het fregat “Magellaan”, bouwjaar en -plaats niet vermeld, 470 ton o.m., varend voor F. der Kinderen, thuishaven niet vermeld;

*    1830 t/m 1832 van hetzelfde schip maar nu varend voor A.v/d Sluis, thuishaven niet genoemd,

*    1834 t/m 1838 van het 3/mschip “Phenomene”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 504 ton o.m., varend voor G.Meugens te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 09 april 1822114

Rotterdam, 8 april. Van Vlissingen meldt men den 2 dezer:

Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen ADRIANUS CATS, D.S. Manje, naar Bristol; de ZEELUST, G.A. Wieringa, en EDUARD, R. Boeneken, naar Lissabon; de HOPENDE ZEEMAN, C. Plath, naar Bayonne; la DAME COLLETTE, E.P. Hoedt (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoedt), naar Liverpool; la LAURE, E. Feret, naar Havre-de-Grace, en EMILIE, J.C. Andersen, naar Bordeaux.

 

Rotterdamsche Courant 10 oktober 1822114

Rotterdam, 9 oktober. Van Vlissingen meldt men den 5 oktober:

Sedert onze laatst zijn alhier ter rede gekomen de schepen de GOEDE VERWACHTING, M.. de Jonge, van Dordrecht naar Duinkerken; de HOOP, J.C. Lorentze, van Caen naar Brussel; PADANG, Th. Wilman Jr, van Batavia, laatst van Plymouth; de VROUW HENDRIKA, G.R. Voss, van Noorwegen; WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jonge, en de JONGE NICOLAAS, H. Pieters, van Liverpool; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Fijn, van Londen; la DAME COLETTE, F.P. Hoed, en de JUFVROUW JOHANNA (opm: JUFFROUW JOHANNA), J.J. Tiddens, van Liverpool; de GOEDE HOOP, T. Mooij, van Rio-Janeiro; de VALK, J. de Valk, van Londen; AURORA, S.J. Brouwer, en de VROUW ENGELINA, H.T. de Jonge, van Liverpool; de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, en le CHARLES, D.H. Arends, van Liverpool, allen naar Antwerpen,….

 

Rotterdamsche Courant 05 november 1822114

Rotterdam, 4 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 1 november:

….Op de hoogte van Dartmouth bevonden zich den 27 oktober de schepen MERCURY, Smith (opm: brik MERCUUR, thuishaven Antwerpen, kapt. J.F.P. Smit), van Marseille naar Antwerpen, en ANNA CHRISTINA (opm: mogelijk smak VROUW ANNA CHRISTINA, kapt. Ernst Christiaan Kreije), van Gibraltar naar Amsterdam, en den 29 het schip PETIT AUGUSTE (opm: thuishaven Brugge), Hoed, van Ostende naar Liverpool. …. (juiste kapitein??)

 

 

Datum vanaf: 1822
Kapitein: HOED(T), FRANCOIS PHILIPPUS

Algemene informatie

Van de DAME COLETTE is noch een bouwjaar gevonden noch een plaats waar het schip is gebouwd, mogelijk in Antwerpen. André Delporte (†) noemt het jaartal 1810, maar dat heeft Marhisdata niet kunnen verifiëren. Keizer Napoleon van Frankrijk, waarvan o.a. Vlaanderen en de provincie Antwerpen deel hadden uitgemaakt, was op 11 april 1814 afgezet en de bevrijding van de Fransen was aanstaande. Over de periode dat het schip onder Franse vlag heeft gevaren is niets teruggevonden. 

1814

Op 2 mei 1814 rapporteerde de havendienst van Oostende dat de DAME COLETTE, 127 ton, daar lag met als kapitein Eeltje Sikkes. Er waren zeven opvarenden en eigenaar was Jacques Serruys & Co, Oostende.
GVB 150614
Oostende, 11 juni. Den 10 uitgezeild DE FORTUNE, kapt. N.  Krytsman (opm: Gerrit Krijgsman), naar Rotterdam met manufacturen; LA DAME COLETTE (opm: brik, kapt. E. Sikkens, op avontuur in ballast.

1815

NGVB 191015
Oostende. Ingekomen den 15 oktober 1815 de Belgische brik LA DAME COLLETTE, kapt. E. Sikkes, van St. Martin (opm: Île de Ré), met zout; aan J. Serruys en co.

1816

Op 27.09.1816 verkreeg Jacques Serruys & Cie, Ostende, voor de DAME COLETTE onder kapt. Dirk Klausing een zeebrief. Deze werd per 25.01.1819 geannuleerd, waarvoor meteen een nieuwe zeebrief werd verstrekt, weer voor kapt. Klausing.
Op 17.11.1816 werd een Turks Pas verstrekt.

GVG 030616
Oostende, 2 juni. Den 31 mei binnengekomen la DAME COLETTE (opm: brik), kapt. D. Klausing, van Marennes met zout.
GVG 111116
Oostende, 10 november. Den 8 zijn alhier binnengekomen de VROUW ELISABETH, kapt. C. van der Poel, van Rotterdam met genever en kaas, en LA DAME COLETTE, kapt. D. Klausing, van Riga met kemp, lijnzaad en roet.

1818

NGVB 220118
Haven van Oostende. Ingekomen den 19 januari 1818 de Belgische dogger DAME AGNES, kapt. Vroome, van Noorwegen, met stokvis en traan; aan Iseghem – Allaert. 65 vat.
Ingekomen den 20 januari de Belgische brik DAME COLETTE, kapt. D. Klausing, van Londen, in ballast; aan J. Serruys en comp. 127 vat.
NGVB 310318
Haven van Antwerpen, 25 maart. Ingekomen. de Belgische brik LA DAME COLETTE, kapt. D. Klausing, van Londen, geladen met 3 pakken manufacturen, 48 kisten blek, 5 kisten indigo, 115 vaten en 196 zakken ruwe suiker, voor verscheiden.
MCO 210418
Vlissingen, 18 april. Gisteren zijn van Antwerpen naar zee gezeild de COLETTE ET CHARLOTTE (opm: Zuid-Nederlandse galjas, ex- CHERCHE-APRЀS), kapt. J.A. Claeys, met tarwe en garst naar Londen en DAME COLETTA, kapt. D. Clouting (opm: brik DAME COLETTE, kapt. Dirk Klausing), naar Liverpool, met tarwe.

1819

NGVB 140119
Haven van Antwerpen, 12 januari. Ingekomen het Hannovers schip ST. ANTOINE, kapt. Harm H. Lange, van Nantes, geladen met 645 pijpen witte wijn.
Het Belgisch schip (opm: brik) LA DAME COLETTE, kapt. D. Klausing, van de Havanna, geladen met 592 kisten en 6 halve kisten suiker en een deel verfhout.

Op 25 januari 1819 werd door J. Serruys & Co, Antwerpen, voor de DAME COLETTE onder kapt. D. Klausing een nieuwe zeebrief aangevraagd.

De volgende reis ging in ballast naar Liverpool, om daar zout te laden, vermoedelijk voor Oostende.

1820

RC 140320
Amsterdam, 12 maart. Het schip la DAME COLETTE, kapitein Sibma (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. P.P. Sipma), van Marennes (opm: 45º49’ N.B. 01º06’ W.L.) naar Ostende, is den 5 maart te Plymouth binnengelopen.

Op 24.11.1820 werd door J. Serruys & Co, Antwerpen, voor de DAME COLETTE, kapt. Sipma, een Turkse Pas aangevraagd. Omdat bij de aanvraag geen bestemming was opgegeven werd deze geweigerd. Op 29 november werd dit verzuim hersteld; de bestemming was de Middellandse Zee.

1821

Op 25.8.1821 werd door J. Serruys & Co, Antwerpen, voor de DAME COLETTE onder kapt. P.P. Sipma een nieuwe zeebrief en Turkse Pas aangevraagd

RC 010921
Rotterdam, 31 augustus. Den 30 dezer zeilden van Den Briel la DAME COLETTE, P.P. Lepma (opm: brik, kapt. P.P. Sipma), naar de Bogt (opm: mogelijk de Bay of Guinea); de ONDERNEMING, H.F. Klie, naar Hull.

1822

OP 25.2.1822 werd door J. Serruys & Co, Antwerpen, voor de DAME COLETTE onder kapt. F.P. Hoed een nieuwe zeebrief en Turkse Pas aangevraagd

RC 090422
rotterdam, 8 april. Van Vlissingen meldt men den 2 dezer:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen ADRIANUS CATS, D.S. Manje, naar Bristol; de ZEELUST, G.A. Wieringa, en EDUARD, R. Boeneken, naar Lissabon; de HOPENDE ZEEMAN, C. Plath, naar Bayonne; la DAME COLETTE, F.P. Hoed (opm: brik, thuishaven Oostende), naar Liverpool.
RC 300522
Rotterdam, 29 mei. Van Vlissingen wordt den 25 gemeld, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen la PRÉVOYANTE, J. Langhetée (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. E.S. Langhetée), naar de Havana, ANNA KRANENBURG, H. Smit, naar Glasgow; de HARMONIE, G.C. Kruse, naar Bordeaux; de VROUW ANNEGINA, R.W. Huisman, naar Glasgow, en zijn aldaar, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen la DAME COLLETTE, E.P. Hoedt (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoed), van Liverpool;
RC 100822
Rotterdam, 9 augustus. Van Vlissingen meldt men den 6 dezer, dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de schepen ALEXANDRINA, J.J. Garrels, naar Marseille; STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, naar Bristol; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, naar Londen; la DAME COLETTE, J.C.P. Hoedt (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoed), en la DAME EUGÉNIE, kapt. Louis Cornelis, naar Liverpool.
RC 101022
Rotterdam, 9 oktober. Van Vlissingen meldt men den 5 oktober:
Sedert onze laatst zijn alhier ter rede gekomen de schepen de GOEDE VERWACHTING, M.. de Jonge, van Dordrecht naar Duinkerken; de HOOP, J.C. Lorentze, van Caen naar Brussel; PADANG, Th. Wilman Jr, van Batavia, laatst van Plymouth; de VROUW HENDRIKA, G.R. Voss, van Noorwegen; WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jonge, en de JONGE NICOLAAS, H. Pieters, van Liverpool; de GOEDE VERWACHTING, J.H. Fijn, van Londen; la DAME COLETTE, F.P. Hoed, van Liverpool.
RC 311022
Rotterdam, 30 oktober. Van Vlissingen meldt men van den 26  oktober:
Sedert onze vorige zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen ALIDA JANTINA, H.P. Bruins, naar Bordeaux; CHRISTINA VOS, N.A. Smaal, naar Liverpool; MERKURIUS, R. Folkerts, naar Zante; de JONGE REINA, A.J. Puister, naar Londen; la JEUNE JEANNETTE (opm: smak), D.T. Moldenhauer, naar Lissabon; de VRIENDEN (opm: brik, thuishaven Antwerpen), T. Nosten, naar Port-au-Prince; la MARIE JOSEPHINE, S. de Best, naar de Middellandse Zee; la DAME COLETTE, F.P. Hoed, naar Liverpool.

1823

DC 130223
Vlissingen, 8 februari. Sedert onze laatste zijn in onze haven binnen gelopen, de volgende schepen: de VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd, met wijn.
Voor Antwerpen bestemd: CONCORDIA, kapt. A. Willems, en CLARA, kapt. L. de Necker, beide van Batavia, met koffie en suiker; de MARIA, kapt. J. Andersen, van Liverpool, met klipzout; LOUISE (opm: kof LOUISA), kapt. D. Guyt, van Jersey, met koffie; de JUFVROUW ELISABETH, kapt. F. Witteveen, van Rio Grande, met huiden; la DAME COLETTE (opm: brik, thuishaven Oostende), kapt. F.P. Hoed, van Liverpool, met klipzout;
DC 100623
Vlissingen, 20 mei. Den 18 en 19 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos en de JUFVROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, beide naar Liverpool; ANNA KRANENBURG (opm: ANNA KRANENBORG), kapt. H. Smit, naar Stockholm; SANS REPOS, kapt. C. Pethers, naar Bordeaux; VRIESLAND, kapt. E.J. Drente (opm: kof, kapt. E.J. Drent), op avontuur; HORTENCE, kapt. J.Y. van der Zweep (opm: brik HORTENSE, thuishaven Gent, kapt. Jan Ydesz van der Zweep), naar Rio Janeiro; la DAME COLETTE, kapt. F.P. Hoed, op avontuur;
DC 280823
Vlissingen, 23 augustus. Van den 20 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: la DAME COLETTE), kapt. L. Cornelis (opm: brik, thuishaven Oostende, kapt. F.P. Hoed; kapt. Louis Cornelis was kapitein op de kof DAME EUGÉNIE), van Liverpool met klipzout;
DC 251223
Vlissingen, 20 december. Van den 17 dezer tot heden zijn op onze rede aangekomen:
Voor Antwerpen bestemd ANTHONIA ULRICA (opm: brik), kapt. A. Oosterbaan, van Malaga met wijn enz; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Yersey met koffij en huiden; l’UNION (opm: kof, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke, van Londen met stukgoederen; la DAME COLETTE, kapt. J. Hoedt (opm: brik, kapt. F.P. Hoed), van de Havannah met koffie en suiker; deze laatste moet quarantaine houden.

1824

Op 27.7.1824 werd door J. Serruys & Co, Antwerpen, voor de DAME COLETTE onder kapt. F.P. Hoed een nieuwe zeebrief en Turkse Pas aangevraagd. Op 10 januari 1825 werd de zeebrief door de Gouverneur van de provincie Antwerpen naar Den Haag teruggezonden, met de mededeling ‘schip verongelukt’. Op 11 januari werd de geldigheid van het document doorgehaald.

RC 211224
Rotterdam, 20 december. Uittreksel uit de Lloyd’slijst van den 17 december:
De LORD NELSON, kapt. Wilson, van Messina, den 15 december te Deal aangekomen, heeft op den 7 dezer, 55 mijlen NO van Kaap Finisterre, een brik zien omslaan in een rukwind en bijgehouden om het volk te redden, doch had geen mensen en geen boten aan boord van het wrak ontdekt. Het schip scheen 130 ton groot te zijn; op de steven was Ostende te zien, maar de naam was onder water (opm: brik DAME COLETTE, kapt. Franciscus P. Hoed; zie volgend bericht). Door de menigte china’s appelen, die uit hetzelve dreven, moet het gedeeltelijk met vruchten geladen geweest zijn. Daar het een harde storm woei, had de LORD NELSON het verlaten.
DC 211224
Vlissingen, 14 december. Den 12 dezer zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, van Liverpool met klipzout en stukgoederen; alsmede the ELLEN DOUGLAS, kapt. G. Rice, van Padang, met koffie en suiker. Op dit schip bevond zich de equipagie van het onlangs verongelukte schip la DAME COLETTE, gevoerd geweest door kapt. F.P. Hoedt.
(opm: de Amerikaanse brik ELLEN DOUGLAS werd in maart 1825 verkocht aan Agie & Insinger, Antwerpen, nieuwe naam HERCULES, kapt. J. Ghersi)

1825

DC 010125
Vlissingen, 25 december. Gisteren is alhier ter rede gekomen het Nederlandse driemastschip DELPHINE, kapt. J. Boelen Jr., komende van Batavia en gedestineerd naar Antwerpen met een lading koffie enz.
Ook is gisteren alhier ter rede gekomen en tot voor Rammekens opgezeild de Nederlandse kof DE GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Lissabon naar Antwerpen met stukgoederen, alwaar zich aan boord bevinden twee man der equipage van de Nederlandse brik la DAME COLETTE, welke onlangs op de Portugese kust is gestrand (opm: zie RC 211224).

 

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, zeebrief, diverse inventarisnummers
De heer André Delporte, Luik
DC = Dordrechtsche Courant
GVB = Gazette van Brugge
GVG = Gazette van Gent
NGVB = Nieuwe Gazette van Brugge
RC = Rotterdamsche Courant