Inloggen
COSMOPOLIET - ID 1553


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1925
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5333189
Nat. Official Number: 11225 GRON 1925
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 18
Delivery Date: 1925-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 80
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout gloeikop Type (300x320)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 155.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 78.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 8122 Cubic Feet
 
Length 1: 35.03 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.78 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.44 Meters Depth, moulded
Draught: 2.31 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1934
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 120 Pk Industrie Type (250x350)

Datum 00-00-1945
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Andere hoofdmotor: 2tew 4 cil 180 Pk Moller/Jochumsen (1944) Type (180x300)

Datum 00-00-1971
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 240 Pk Caterpillar Type (309x386) 9 Kn.

Datum 00-00-1973
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot stenenvisser.

Ship History Data

Date/Name Ship 1925-00-00 COSMOPOLIET
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Okke Baas, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLQT
Additional info: 1934 callsign PDMH

Date/Name Ship 1942-11-30 COSMOPOLIET
Manager: Nederlandsche Oost Reederij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Oost Reederij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDMH

Date/Name Ship 1945-00-00 TORBEN L
Manager: W.L. Leffers, Aalborg, Denmark
Eigenaar: W.L. Leffers, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark

Date/Name Ship 1948-03-07 CIMBRI
Manager: Nils Malmberg, Simrishamn, Sweden
Eigenaar: Nils Malmberg, Simrishamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Simrishamn / Sweden

Date/Name Ship 1959-05-00 FURBO
Manager: Arne Chr. Mortensen, Nørresundby, Denmark
Eigenaar: Arne Chr. Mortensen, Nørresundby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nørresundby / Denmark

Date/Name Ship 1961-00-00 SØHOLM
Manager: E.N. Langgaard, Aalborg, Denmark
Eigenaar: E.N. Langgaard, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark

Date/Name Ship 1969-00-00 SØHOLM
Manager: Claus A. Petersen, Aarøsund, Denmark
Eigenaar: Claus A. Petersen, Aarøsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aarøsund / Denmark

Ship Events Data

1925-04-14: Dagregister deel 24 nummer 799, zestien April 1900 vijf en twintig. Bouwbrief. De ondergetekende N.V. Noord Ned. Scheepswerven te Groningen, verklaart hiermede voor rekening van schipper Okke Baas, ged. te Groningen, in het jaar negentienhonderd vijf en twintig te hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gebracht: Een stalen motor-zeilschip, volgens meetbrief voor Zeeschepen nr. 2483 gemeten op netto tweehonderd twee en twintig en een honderdste (222.01) kubieke meter, genaamd “Cosmopoliet” welk schip dus in eigendom behoort aan O. Baas voornoemd. Groningen, den 14 April 1925. N.V. Noord Ned-Scheepswerven. A. Meppelder H.P. Kuipers. (In de kantlijn staat bijgeschreven 11225 en Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 16 April 1925 no. 470 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 11225 GRON 1925 en Opnieuw gebrand 740 Z.)
1928-05-19: Als COSMOPOLIET, zijnde motorzeilschip, groot 222.01 m3 netto, liggende te Hamburg voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 740 Z GRON 1928. (zie verklaring)
1942-05-07: Als COSMOPOLIET, zijnde een motorschip, groot 227.183 m3 verplaatsing volgens meetbrief d.d. 11-05-1942 no. A11435N, liggende te Alphen a/d Rijn, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, opnieuw voorzien van brandmerk 740 Z GRON 1928 door het inbeitelen op het achterschip aan SB zijde in de lichtkap van de motorkamer, 6.00 m. van de hekplaat, 0.40 m. uit de lengteas en 0.69 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1943-01-29: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 9 Juli 1943, no. 131 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart. No. 17 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake de ontploffing, waardoor het motor- schip Cosmopoliet kort na vertrek van Trelleborg is getroffen. Op 29 Januari 1943 is het motor- schip Cosmopoliet een half uur na het verlaten van de haven van Trelleborg door een, ontploffing getroffen en gezonken. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen, omdat bij het vooronderzoek niet duidelijk is geworden, waarom aan boord niets zou zijn gedaan om te trachten het schip met eigen middelen te behouden in afwachting van hulpverleening door een bergingsvaartuig. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 4 Mei 1943 buiten tegen- woordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart, die verhinderd was de zitting bij te wonen. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der Scheepvaart- inspectie en hoorde als getuige Harm Cornelis Wildeman, kapitein op de Cosmopoliet ten tijde van het ongeval. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: Het motorschip Cosmopoliet was een Nederlandsch vaartuig, metende 172,97 bruto-, 99,83 netto-registerton, roepnaam P D M H, van de Nederlandsche Oostreederij N.V., te Rotterdam, en thuisbehoorende aldaar. Het schip was in het jaar 1925 te Groningen van staal gebouwd; nadat het in 1940 voor de haven van Stavoren tot zinken was gebracht en later gelicht, was het te Alphen aan den Rijn gedeeltelijk vernieuwd. Het schip was uitgerust met een Industriemotor van 120 pk. De verklaring, door den kapitein bij het vooronderzoek en ter zitting afgelegd, komt in hoofdzaak neer op het volgende: Op 15 Januari 1943 vertrok hij met een lading chloorcalcium van Delfzijl naar Malmö. Nadat de lading aldaar was gelost vertrok hij op 28 Januari van daar in ballast naar Allinge op Bornholm. Wegens dikken mist liep hij de haven van Trelleborg binnen om daar te wachten. Den 29sten Januari omstreeks te 9 uur vertrok hij van Trelleborg, daar het was opgeklaard. Hij voer binnen de 3-mijls-zone langs de kust. Ruim een half uur na vertrek had een hevige ontploffing plaats. Hij bevond zich met zijn vrouw en den matroos-roerganger in de stuurhut en verloor voor eenigen tijd het bewustzijn. Toen hij weer bijkwam, hoorde hij den ankerketting uitloopen, terwijl de bemanning zich op het achterdek bevond. Hij keek in de motorkamer en zag, dat deze vol water was geloopen. De cylinders waren reeds onder water, terwijl de kleppen nog te zien waren. Het was naar zijn meening niet mogelijk de motorkamer leeg te pompen. Daarom is de boot van het achterdek te water gebracht. Deze bleek echter beschadigd en lekte. ( Het vlot is daarna overboord geworpen en het sein N.C. opgezet. Eerst kwam een visschersboot in de nabijheid, doch daar het schip niet snel zonk, bleef men nog aan boord. Kort daarop kwam een Zweedsche torpedoboot langszij, waarop vier opvarenden overgingen. Zelf bleef hij met een matroos nog op de Cosmopoliet. Hij verzocht den commandant van de torpedoboot, zoo eenigszins mogelijk een bergingsvaartuig te zenden. De torpedoboot voer naar Trelleborg; een bergingsvaartuig kwam echter niet uit. Hij had aan den visscherman gevraagd in de nabijheid te blijven. De Cosmopoliet liep langzaam vol water. Een gedeelte van de luiken was weggeslagen. Ongeveer een uur na de ontploffing was er nog steeds geen bergingsvaartuig gekomen. Toen besloot hij met den matroos het schip, dat reeds zoover was gezonken, dat aan berging niet meer viel te denken, te verlaten en is met hem op de visschersboot overgegaan. Kort daarop zonk de Cosmopoliet. Yan de bemanning waren wel is waar drie leden gewond, doch niemand is bij de ramp om het leven gekomen. Naar zijn meening moet de ontploffing van buitenaf hebben plaats gehad en moet de Cosmopoliet met het achterschip op een zich onder water bevindende mijn zijn geloopen. De scheepsramp heeft plaats gehad op 3 mijl zuidoost van Trelleborg. De bij het vooronderzoek gehoorde stuurman heeft nog verklaard, dat de motorkamer reeds enkele minuten na het ongeval vol water stond, terwijl de trap naar beneden was losgeslagen; dat de motor oogenschijnlijk nog intact was, doch dat de handpomp, die op het bordes in de motorkamer stond, vanwege het water niet meer bereikt kon worden. De Raad is van oordeel, dat de Cosmopoliet op een mijn is geloopen en dientengevolge gezonken. Uit het in deze zaak gehouden onderzoek is den Baad niet gebleken, dat de kapitein in gebreke is gebleven te doen wat mogelijk was om zijn schip te behouden. Ook van het verlaten van zijn schip kan hem geen verwijt worden gemaakt. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, eersteplaatsvervangend-voorzitter, J. T. A. J. Bruinsma en G. J. Lap, plaatsvervangende leden, E. Kramer, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 23 Juni 1943. (get.) B. M. Taverne, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1944-03-04: Op 10 mei 1940 door Nederlandse militairen als blokschip tot zinken gebracht te Stavoren. Later gelicht, van nieuw achterschip voorzien en verkocht aan de Nederlandse Oost Rederij, Rotterdam voor fl. 122.768,-- Op 29 januari 1943 in Duitse dienst bij Trelleborg in de Langelands Belt op een mijn gelopen, gezonken, gelicht en op 12 december 1943 naar Kopenhagen gesleept. Daar op 25 december 1943 weer gezonken. Weer gelicht, naar Marstal gesleept, gerepareerd in opdracht van de koper, L.P. Jensen te Rudkobing. Op 4 Maart 1944 wordt de teboekstelling bij het Kadaster doorgehaald.
1960-02-16: 1960-16-feb SM. FURBO af Nørresundby, 149 B.R.T. Bygget 1925 af stål. På rejse fra Frederikshavn til Mariager i ballast. Grundstødt d. 16. feb. ved Jyllands Ø.-kyst. (50) Rapport fra statens skibstilsyn dat. 18. feb. Søforklaring i Mariager d. 19. feb. Kl. 0900 grundstødte F. i stille, klart vejr med stærk udgående strøm på Als Odde og blev stående. Kl. 2200 kom F. flot ved egen hjælp tilsyneladende uden at have taget skade. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes, at farvandsafmærkningen som følge af drivis var mangelfuld.
1972-00-00: Verkocht aan Erling Lohse, Juelsminde en verbouwd tot stenenvisser 'Søholm'.
1987-00-00: Final Fate:
Tot 1991 opgelegd geweest te Juelsminde. In december 1991 verkocht voor de sloop aan P. Soerensen. Deze heeft het schip naar Kopenhagen laten slepen om het aldaar te slopen.

Afbeeldingen


Omschrijving: Cosmopoliet 1925
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cosmopoliet 1925
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cosmopoliet 1925
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: FURBO in Norresundby
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De Deense stenenvisser STF 1630 'Søholm' bj 1925
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De Deense stenenvisser STF 1630 'Søholm' bj 1925 (ex Cosmopoliet)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Verklaring getuigschrift 19-05-1928.
Vervaardiger: Unknown