Inloggen
CORNELIA - ID 13438


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1841-06-27 / 0000-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1841
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Otto, Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-09-17
Launch Date: 1841-06-21
Delivery Date: 1841-08-19
Technical Data

Net Tonnage: 700.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 370.00 lasts
 
Length 1: 39.30 Meters Registered
Beam: 7.48 Meters Registered
Depth: 5.36 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1841
Datum agenda: 1841-08-20
Register nr: 18410470
Scheepsnaam: CORNELIA
Type: Bark
Lasten: 370
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bienfait & Zonen, L.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Deinum, F.S.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1841-08-19 CORNELIA
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-05-08 JOHANNA
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 28 van 1841, bark CORNELIA

eigenaren per medio augustus 1841:

 

firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part)

Fop Smit, Kinderdijk                                              (1/4e part)

freule C.J. van Dedem, Zwolle,                             (1/20e part)

Wed. Van Reest, Utrecht                                      (1/20e part)

W. Verweyde, Doesburg                                       (1/30e part)

Corn. Kuyper, ?                                                      (1/30e part)

J.C. Hesselmeijer, Amsterdam                             (1/20e part)

J. Weijerman, Amsterdam                                    (2/30e part)

C.G. van Baerle, Amsterdam                                 (1/30e part)

G. Tomasachi, Amsterdam                                   (1/30e part)

R. Tjebbes, Amsterdam                                        (1/30e part)

Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam                    (1/30e part)

 

Ship Events Data

1851-02-05: Damaged
Deal, 5 februari 1851. Gisteren heeft het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Deinum, van Amsterdam naar Batavia bestemd, onder Downs ankers en ketting verloren. Het schip is naar Noord-Voorland (opm: North Foreland) opgezeild, ankers en ketting wordt van hier daarheen gezonden.
1858-10-00: Damaged
Amsterdam, 16 oktober 1858. Van de lading van het schip CORNELIA, kapt. Jaski, van Batavia naar Amsterdam, te Mauritius binnen – zie NRC van 16 dezer – zijn 452 balen koffij wegens zeeschade verkocht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Tjebbe Sjoerds Deinum werd geboren te Workum op 15 mei 1806 als zoon van Sjoerd Tjebbes Deinum, koopman, en Elisabeth Mastmaker

Hij trouwde op 22 februari 1837 als opperstuurman te Workum met Grietje Lambertus de Boer, geboren/gedoopt te Goënga op 14 juni/01 juli 1810, als dochter van Lambertus de Boer, predikant bij de Hervormde Gemeente te Workum, en Trijntje Pieters Tijttema. Zij overleed op 18 mei 1890.118

Hij overleed in 1856. tresoar

 

In het Bevolkingsregister 1850 van Amsterdam wordt genoemd de koopvaardijkapitein Tjebbe Deinum, geboren 15 mei 1806 in Workum, wonende op de Oude Zijds Achterburgwal 196 te Amsterdam.098

 

Tjebbe Sjoerds Deinum werd op 14 juni 1820 ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam010(532-1418). Volgens het geboortecedul nr. 1418 werd hij geboren op 15 mei 1806 te Workum als zoon van Sjoerd Tjebbes Deinum uit Workum, gereformeerd, en Elisabeth Tietjes Mastemaker uit Workum, gereformeerd.. Ten tijde van de inschrijving was de moeder overleden en de vader koopman, wonende te Workum. Tjebbe was 14 jaar, 5 voet/1 duim lang en gevaccineerd.

     In drie-maandelijkse rapporten werden de vorderingen van Tjebbe bijgehouden:

"1 july 1820 3/m rappt lt (leert) de zeëen enz ...

 1 april 1822 ... kt(kent) de lengte en is aan de meetkunde

 5 aug.1822 heeft met de kwekeling Wessels geloot naar de eerste prijs in de zeevaartkunde, zijnde een octant, en is dezelve     aan hem te beurt gevallen

 6 oct 1823 geplaatst als ligtmatroos op het schip Delphina capt Boelen(?) naar Batavia voor Antwerpen

 27 aug 1823 bekomt eene prijs in de zeevaartkunde de 4de klasse zijnde van Kampen De korte geschiedenis der Nederlanden

 11 jan 1825 terug van de reis met eene allerloffelijkste attestatie

 3 maart 1825 door D.Rietveld als ledemaat aangenomen, en de 6den maart in de Nieuwe Kerk alhier gedoopt

 30 maart 1825 zijn honorabel ontslag met attest. van vrijstelling voor de nationale militie".

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.S.Deinum werd met vlagnummer 409 effectief lid van Zeemanshoop per 05 juni 1838 op voorspraak van B.J.Martens. Zijn schip was de "Phenomene"002. Ten tijde van de inschrijving was de man 31 jaar en de vrouw 28 jaar. Ingeschreven staat één dochter, geboren in 1838002a

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 29 mei/05 juni 1838 werd als effectief lid ingeschreven Tjebbe Sjoerd Deinum, oud 31 jaar, voerend het schip “Phenoméne”, afkomstig uit Rotterdam, met adres de heer R.J.Martens te Amsterdam, op voordracht van kapitein B.J.Martens. Hij kreeg vlagnummer 409023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemansfonds van Zeemanshoop per 25 april 1843.

 

T.S.Deinum was met vlagnummer R159 in de periode 1838 t/m 1843 lid van het Rotterdamse zemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 april 1857 vraagt de wed. T.S.Deinum, geb. G. de Boer om een uitkering voor haar en een kind, welke haar in de vergadering dd 28 mei 1857 wordt toegekend, ingaande 01 mei 1857.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 23 juni 1857 staat vermeld dat per 01 mei 1857 aan de weduwe van kapitein F.S.Deinum, geb. de Boer een uitkering is toegekend voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer     jaren           type                scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

      409             1838           fregat              Phenoméne                      geen opgave

                       1839-1840     fregat              Phenoméne                      G.Mengens te Rotterdam

                       1841-1853     fregat              Cornelia                            L.Bienfait en Zn

      150             1854           fregat              Cornelia                            idem

                           1855           fregat              Eclipse                               idem

 

In: De geschiedenis van het Amsterdamsche Handelshuis Louis Bienfait & Zoon", samengesteld door A.W.Wichers Hoeth aanwezig in het NSM) wordt vermeld:

p.153                           kapitein T.S.Deinum, gezagvoerder van de bark "Cornelia I" in de periode 1842-1852

p.172                           kapitein T.S.Deinum, gezagvoerder van de clipper "Eclipse" in de periode 1855-1857.

 

Bouma025 vermeldt T.S.Deinum als gezagvoerder gedurende:

*   1839 t/m 1841 van het 3/mschip “Phenomene”, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 504 ton o.m., varend voor G.Meugens te Rotterdam;

*   1842 t/m 1855 van het fregat “Cornelia”, gebouwd in 1841 te Krimpen aan de IJssel, 697 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1856 van het 3/msch. “Eclipse”, gebouwd in 1855 te Quebec, 1315 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

"Met het Barkschip Cornelia, onder mijn gezag, van San Francisco naar Sjanghae (sic) bestemd zijnde, vertrokken wij den 4den December 1852 van genoemde plaats; den 31sten January 1853 zagen wij, na eene buitengewoon onvoorspoedige reis van stijve westelijke en flaauwe oostelijke winden, het eiland St.Augustin ... stelden van hier onzen koers, om tusschen Harbour-eiland, Bungelow- en Crown-eiland door, van den Stillen Oceaan in de Oostersche of Japansche zee te stevenen". Hierna volgt een gedetailleerde beschrijving van de passage tussen Bungelow- en Crown-eiland met coördinaatvermeldingen en een kaartje en referentie naar bekende gegevens.

In: "Over eene passage tusschen de Bungelow- en Crown-eilanden gelegen bezuiden Japan". door T.S.Deinum. Gezagvoerder van het schip Cornelia.

Uit: Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en de Zeevaartkunde, door Jacob Swart (1855) No 1 1e Afd. 4pp. NSM-AIII-2 244.

 

Het fregat “Cornelia” onder kapitein T.S.Deinum vertrok op 29 april 1851 van Cardiff en arriveerde via Kaap Hoorn op 24 maart 1852 Valparaiso. Het zeilde vervolgens via Panama en San Francisco over de Pacific naar Shanghai, aankomst 27 februari 1853.121

 

 

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Deinum, Tjebbe Sjoerds

Familiegegevens en opleiding

Jan Jaski werd geboren op 18 juli 1818 op Schiermonnikoog als zoon van Benjamin Jans Jaski en Lollina Teunis Mellema.

Hij huwde op 14 juli 1847 op Schiermonnikoog met Anneke Reinders Mellema, geboren te Schiermonnikoog op 12 januari 1822 als dochter van Reinder Foppes Mellema en Trijntje Wybes. Zij overleed te Schiermonnikoog op 30 september 1880.

Jan Benjamins overleed op 20 mei 1877 te Schiermonnikoog.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog, rij 13.08. Het graf is eigendom en beschermd.117

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.B.Jaski werd per 09 maart 1848 met vlagnummer 765 en op voordracht van kapitein R.Tjebbes ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege "Zeemanshoop". Zijn schip ten tijde van de inschrijving was de "Catharina Johanna"002. Ten tijde van de inschrijving waren Jaski en zijn vrouw 30 resp. 27 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1848002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 02/09 mei 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Benjamins Jaski, geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Catharina Johanna”, wonend op Schiermonnikoog, op voordracht van kapitein R.Tjebbes.023.

Hij was met de vlagnummers 765 en 382 in de periode 1848-1854 resp.1854-1873 lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop”.

 

J.B.Jaski was met vlagnummer 52 in de periode 1861 t/m 1877 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         765                      1848-1853     bark                 Catharina Johanna                               L.Bienfait & Zn

         382                           1854           bark                 Catharina Johanna                               idem

                                      1855-1861     bark                 Cornelia                                                 idem

                                      1862-1873     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.B.Jaski                       Cornelia                                    24 april 1861                                        02 april 1862

 

Bouma025 vermeldt J.B.Jaski als gezagvoerder van de volgende schepen:

*          1849 t/m 1856 van de bark “Catharina Johanna”, gebouwd in 1835 op de werf “De Haan” van J.R.Boelen te Amsterdam, 625 ton, varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*          1856 t/m 1863 van het 3-mast schip de “Cornelia”, gebouwd in 1841bij J.Otto te Krimpen aan de IJssel, 697 ton, varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1863 verkocht naar Noorwegen en herdoopt tot “Johanna” (Bouma). Volgens Sweys “vermoedelijk gesloopt.”

 

Overige bijzonderheden

CorneliaCSR 439/131:  584 tons. 23 crew. Captain = J.  B. Jaski.  Departed Sunderland, England on 14 July 1859 with a cargo of coals (“Steen Kool”) and arrived at Albany on 2 November 1859. Where intended bound – uncertain. 110.

 

De bark “Cornelia Johanna” onder kapitein J.B.Jaski lag op 19 augustus 1853 te Amsterdam in lading. Op 08 april 1854 was het schip in Valparaiso en moet dus via Kaap Hoorn zijn gevaren. Via San Francisco op 23 juni voer het schip naar Batavia waar het op 09 augustus 1854 werd vermeld.121

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Jaski, Jan Benjaminsz

Familiegegevens en opleiding

Gerhardus van Os werd geboren te Aalst op 19 april 1817 als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes van Os en Dirkje Koolhaas. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Warmoesierslaan Wijk 13 Nr. 594 (nieuw nr. 35).

Hij was getrouwd met Hiltje de Haan, geboren op 01 november 1829 te Joure, Nederlands Hervormd.

Hij overleed te Rotterdam aan de Warmoesierslaan op 12 april 1883005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van Os was met vlagnummer R332 in de periode 1854 t/m 1874 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein G. van Os met vlagnummer R332 als gezagvoerder in de ledenlijsten058:

1855, 1858, 1859   van de brik                     “Libra”                        140 last           varend voor G.Anes & van Dam te

                                                                                                                                            Rotterdam

1862                      van de bark                                                   “Admiraal Metlin”    345 last  varend voor Fop Smit te Kinderdijk

1863, 1864           geen vermelding van schip en boekhouder

1865, 1866           van de stoomsleepb.       “Zuidholland” ? last                   varend voor Fop Smit te Kinderdijk

1867                      van de stoomsleepb.       “Zuidholland” ? last                   varend voor L.Smit & Co a/d Kinderdijk

 

Bouma025 vermeldt G.van Os als gezagvoerder van/in:

*    1854 van de kof “Cornelia”, gebouwd in 1853 te Joure, 77 ton o.m., varend voor G.Anes te Rotterdam;

*    1857 t/m 1861 van de brik “Libra”, gebouwd in 1856 te Joure, 264 ton o.m., varend voor Anes & van Dam te Rotterdam;

*    1862 t/m 1863 van de bark “Admiraal Metlin” ex Jeannette, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Fop Smit te Rotterdam. Het schip werd in 1863 gesloopt;

*    1864 van de bark “Johanna” ex Cornelia, gebouwd in 1841 te Krimpen aan de IJssel, 697 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Os, Gerhardus van

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1841.28

DVD XI – 330, 331
BIJLBRIEF

Naam schip CORNELIA

plaats en datum acte bijlbrief, Krimpen aan den IJssel, 27 juni 1841

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Otto, scheepsbouwmeester te Krimpen aan den IJssel

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Louis Bienfait & Zoon, zeehandelaars te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 700 tonnen (meetbrief Rotterdam, 26 juni 1841)

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen 39,30 x 7,48 x 5,36 meter

kiellegging 17 september 1840

tewaterlating 21 juni 1841, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 augustus 1841

nummer van registratie deel 31, folio 170, verso, vak 6.

notaris verklaring voor burgemeester van Krimpen aan den IJssel

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 270708

Naam CORNELIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.28
foto IMG 2200 - 2202

CEDULE

Naam schip CORNELIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 10 augustus 1841

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. F.J. Deinum

grootte in tonnen 370 lasten of 700 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden (opm: Kinderdijk?)

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 augustus 1841

nummer registratie deel 42, folio 33, verso, vak 2

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Rotterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor zich en zijn in de bijlage genoemde mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 200716


bijlage bij acte 28 van 1841, bark CORNELIA
eigenaren per medio augustus 1841:

firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part)
Fop Smit, Kinderdijk (1/4e part)
freule C.J. van Dedem, Zwolle, 1/20e part)
Wed. Van Reest, Utrecht (1/20e part)
W. Verweyde, Doesburg (1/30e part)
Corn. Kuyper, ? (1/30e part)
J.C. Hesselmeijer, Amsterdam (1/20e part)
J. Weijerman, Amsterdam (2/30e part)
C.G. van Baerle, Amsterdam (1/30e part)
G. Tomasachi, Amsterdam (1/30e part)
R. Tjebbes, Amsterdam (1/30e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/30e part)

ML / 200716

Naam CORNELIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168

Kantongerecht Sliedrecht Archiefnummer NAHaag 3.03.37.143.69

foto 0218 - 0220

Cedule
Naam schip JOHANNA (ex – CORNELIA)

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Sliedrecht, 8 mei 1863

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Fop Smit, Nieuw Lekkerland, enig eigenaar

te voeren door kapt. G. van Os

grootte in tonnen

tuigage/aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Krimpen aan de IJssel

plaats / datum registratie Papendrecht, 7 mei 1863

nummer van registratie deel 22 folio 34 recto vak 6

notaris Mr. Antonie Paulus Weggeman Guldemont, kantonrechter te Sliedrecht

prijs

bijzonderheden: Getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Slikkerveer (gem.
Ridderkerk)

researcher/datum research: FM 30/1115

Naam JOHANNA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1863
Toegang 3.03.37
Inventaris 143

Bronnen

Jaar: 1841
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Amst.198.3179-1841.28

Jaar: 1841
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 198.3168.1841.28