Inloggen
JACOB ROGGEVEEN - ID 13406


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1841-06-04 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1841
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf De Zwarte Rave, Jan Knol, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-03-05
Launch Date: 1840-11-10
Delivery Date: 1841-05-17
Technical Data

Gross Tonnage: 366.00 lasts
Gross Tonnage 2: 694.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.30 Meters Registered
Beam: 6.50 Meters Registered
Depth: 5.96 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1841
Datum agenda: 1841-06-04
Register nr: 18410346
Scheepsnaam: JACOB ROGGEVEEN
Type: Fregat
Lasten: 366
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Frakranen & Cie
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Rolff, H.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1841-05-17 JACOB ROGGEVEEN
Manager: Firma Trakranen & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1862-06-16 QUINTET
Manager: George Frederik Egidius, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1867-00-00 QUINTET
Manager: P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 16 van 1841, fregat JACOB ROGGEVEEN
eigenaren per medio mei 1841:

firma Trakranen & Co., Amsterdam (boekhouders en 2/16e part)
G. Munnicks van Cleef, Utrecht (5/16e part)
S.J.M. van Geuns, Utrecht (1/16e part)
E.C.B. van Doorn, Utrecht (1/16e part)
Jan Trakranen, Arnhem (1/16e part)
B. Trakranen, Amsterdam (1/16e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)
firma C.H. de Vos & Co., Amsterdam (1/16e part)
D.D. Buchler, Amsterdam (1/16e part)
A.W. Fisler q.q., Amsterdam (1/16e part)
firma B.J. Beth & Zn., Amsterdam (1/32e part)
P.C. de Roth, Amsterdam (1/32e part)

Eigenaren, per 16 juni 1862, van de QUINTET:

Thorwald Frederik Egidius voor zijn firma George Frederik Egidius Amsterdam (boekhouders en 1/5e part), J.P. Dudok van Heel, Amsterdam (1/5e part), P.C. van Vlissingen, Amsterdam (1/5e part), Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/5e part) en A.E. Dudok van Heel, Amsterdam (1/5e part)

Ship Events Data

1867-11-18: Sold at auction
Advertentie. Verkoop van een schip. Op maandag de 18e november a.s. zullen de ondergetekenden op publieke vendutie aan de meestbiedende verkopen het Nederlandse fregatschip QUINTET, metende 366 lasten, gekoperd en kopervast, hebbende twee maanden geleden te Soerabaja vertimmerd en is van nieuw spijkerhuid en gedeeltelijk nieuw koper voorzien. Benevens inventaris, welke nader zal worden omschreven.
Van Vleuten & Cox.

Algemene informatie

Kronieken uit 1873

10 juli 1873 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 juli. De afkeuring en verkoop van het Nederlandse fregatschip QUINTET, in 1867 te Batavia, waarover vele procedures tussen de rederij, de Nederlandsche Handelmaatschappij en assuradeuren gevoerd zijn, heeft dezer dagen weer tot een zeer belangrijke uitspraak van het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland aanleiding gegeven. Het gold de vraag, of assuradeuren van dit schip aan de rederij vergoeding schuldig waren wegens de door die afkeuring geleden schade. Tussen partijen stond vast, dat de belangrijke schade aan het schip te Batavia door de door de resident benoemde deskundigen geconstateerd, niet kon zijn veroorzaakt door de ondervonden zee-evenementen. De rederij beweerde echter, dat die deskundigen gedwaald hadden, daar het schip die schade niet had geleden en bood aan te bewijzen dat het, na verkoop, voor een geringe som was gerepareerd en weer in de vaart gebracht; de schade echter, door de verkoop, als gevolg van de afkeuring geleden, moest voor rekening van de assuradeurs komen, omdat die afkeuring het gevolg was van dwaling of kwade trouw van experts, wier tussenkomst door zee-evenement noodzakelijk was geworden. Door assuradeurs werd dit stelsel krachtig bestreden: de expertise, meenden zij, waarbij de reparatiekosten op meer dan drie vierden van de waarde waren begroot, was de grondslag van de op afkeuring steunende vordering en moest dus in haar geheel worden aangenomen, ook wat de aard en omvang van de geconstateerde schade betreft. Evenals in eerste aanleg, is ook door het Hof het stelsel van de rederij verworpen en is, op de pleidooien van mrs. Aug. Philips en E.N. Rahusen voor de rederij en van mr. T. M.C. Asser voor de assuradeuren op casco en vrachtpenningen, de tegen deze ingestelde rechtsvordering ontzegt en de rederij niet toegelaten tot het door haar aangeboden bewijs.

Kronieken uit 1874

23 juni 1874 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 22 juni. Omstreeks een jaar geleden hebben wij de beslissing van het Provinciale Gerechtshof in Noord-Holland medegedeeld in de bekende assurantieprocessen betreffende het schip QUINTET. Het gold daarbij hoofdzakelijk deze vraag: of, wanneer volgens beweren ener rederij, een schip, waarvan de reparatiekosten door deskundigen in de noodhaven op meer dan ¾ der waarde zijn begroot en dat dientengevolge verkocht is, later voor een veel kleiner bedrag gerepareerd en weder in de vaart gebracht wordt – of men dan moet aannemen, dat de door de rederij geleden schade het gevolg is van onkunde of kwade trouw der deskundigen, en of assuradeuren op casco en op vrachtpenningen daarvoor aansprakelijk zijn. Nadat deze vragen achtereenvolgens door arbiters, Messrs. Cosman, Tydeman en Molster, en door het Hof van Noord-Holland ontkennend beantwoord waren, voorzag de rederij zich in cassatie. De Hoge Raad heeft echter bij vrijdag ll. uitgesproken arresten, op de pleidooien van mr. J. Kappeijne van de Copello, voor de rederij en van mr. T.M.C. Asser en C. Asser voor de Assurantie-maatschappijen, in overeenstemming met de door de advocaat-generaal mr. Smits genomen conclusies, het beroep in cassatie verworpen, zodat de door de rederij ingestelde vorderingen thans definitief zijn ontzegd.

Kronieken uit 1878

11 september 1878 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 10 september. Het reeds sedert 1870 gerezen geschil van de Nederlandsche Handelmaatschappij met de rederij van het schip QUINTET over de geldigheid van het abandon van genoemde bodem en de daarmede verdiende vrachtpenningen door de rederij wenst de Regering in het belang van de Staat door middel ener dading te beëindigen. In overeenstemming met het advies van de landsadvocaat Mr. G.M. van der Linden, is de Nederlandsche Handelmaatschappij gemachtigd om namens het departement van koloniën en behoudens de bekrachtiging der wet, met de bedoelde rederij een overeenkomst aan te gaan. Bij het sluiten dier overeenkomst is het bedrag der vergoeding bepaald op NLG 4.000,- waarvan aan de Staat in verhouding van de waarde der te min uitgeleverde gouvernementsproducten tot de generale schade, toekomt een som van NLG 3.805,37. Aangezien het onderwerpelijke geschil een geldswaarde betreft van meer dan NLG 10.000,- is een wetsontwerp tot bekrachtiging dier overeenkomst aan de Tweede Kamer aangeboden.
07 november 1878 AH - Algemeen Handelsblad
Het Staatsblad bevat in No. 162 de wet van de 25e oktober 1878, houdende bekrachtiging ener dading tussen de Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam en T.F. Egidius, handelende onder de firma Geo E. Egidius, wonende aldaar, tot beëindiging van een geschil over de vordering van eerstgenoemde, betreffende de vergoeding der gezonde waarde van te min uitgeleverde gouvernements koffie en suiker, afgeladen in het schip QUINTET.

 

 

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1841.16

DVD XI – 314, 315
BIJLBRIEF

Naam schip JACOB ROGGEVEEN

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 17 mei 1841

type schip fregat

bouwwerf/verkoper J. Knol, scheepsbouwmeester te Amsterdam, werf De Zwarte Raaf, aan het einde der Kleine Kattenburgerstraat aldaar.

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Trakranen & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 366 lasten of 694 tonnen

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 40,30 x 6,50 x 5,96 meter

kiellegging 5 maart 1840

tewaterlating 10 november 1840

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 mei 1841

nummer van registratie deel 41, folio 148, verso, vak 1.

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 260708

Naam JACOB ROGGEVEEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1841.16
foto IMG 2170 - 2172

CEDULE

Naam schip JACOB ROGGEVEEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 18 mei 1841

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Hendrik Rolff

grootte in tonnen 366 lasten of 694 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 18 mei 1841

nummer registratie deel 41, folio 145, verso, vak 5

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage gednoemde eigenaren.researcher/datum research: ML / 190716
bijlage bij acte 16 van 1841, fregat JACOB ROGGEVEEN
eigenaren per medio mei 1841:

firma Trakranen & Co., Amsterdam (boekhouders en 2/16e part)
G. Munnicks van Cleef, Utrecht (5/16e part)
S.J.M. van Geuns, Utrecht (1/16e part)
E.C.B. van Doorn, Utrecht (1/16e part)
Jan Trakranen, Arnhem (1/16e part)
B. Trakranen, Amsterdam (1/16e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)
firma C.H. de Vos & Co., Amsterdam (1/16e part)
D.D. Buchler, Amsterdam (1/16e part)
A.W. Fisler q.q., Amsterdam (1/16e part)
firma B.J. Beth & Zn., Amsterdam (1/32e part)
P.C. de Roth, Amsterdam (1/32e part)

ML / 190716

Naam JACOB ROGGEVEEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1841
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3174-1862.25

DVD XIII- 7653 – 7656 en 7754 - 7757


ACTE KOOP/VERKOOP / CEDULE

Naam schip JACOB ROGGEVEEN, door kopers genaamd QUINTET

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Amsterdam, 16 juni 1862, en eigendomsverklaring Amsterdam, 28 juli 1862

type schip fregat, gekoperd

bouwwerf/verkoper Isaac Trakranen, enige chef van firma Trakranen & Co., Amsterdam (boekhouders en mede-reders van het schip)

gevoerd door kapt. J. Vos van Marken

eigenaar/aankoper Thorwald Frederik Egidius voor zijn firma George Frederik Egidius Amsterdam (boekhouders en 1/5e part), J.P. Dudok van Heel, Amsterdam (1/5e part), P.C. van Vlissingen, Amsterdam (1/5e part), Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/5e part) en A.E. Dudok van Heel, Amsterdam (1/5e part)

te voeren door kapt. G.F. Wiegmink

grootte in tonnen 372 lasten of 705 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen 40,30 x 6,68 x 5,89 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 juni 1862

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Bastiaan Farret, deurwaarder Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs NLG. 28.150,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats via makelaar Hermanus Isaac Rietveld in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam. Voor het schip was eerder een zeebrief afgegeven en wel op 2 december 1859 onder nummer 764. Het schip was gebouwd te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 140209

Naam JACOB ROGGEVEEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1862
Toegang 198
Inventaris 3174

Bronnen


Jaar: 1841
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3179-1841.16