Inloggen
CARLITO - ID 1286


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1917-09-00 / 1919-06-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1917
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Three masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Internationale Stalen- & Gewapend Beton Scheepsbouw Maatschappij 'De Maas', Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 2
Delivery Date: 1917-09-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Firma D. Goedkoop Jr., Werf ' 't Kromhout', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 130
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout ruwolie, 15 3/4-17 3/4
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 413.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 305.00 Net tonnage
Deadweight: 545.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 47.85 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.54 Meters Registered
Beam: 7.99 Meters Registered
Depth: 4.05 Meters Breadth, moulded
Draught: 3.45 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1917-09-00 CARLITO
Manager: Hollandsche Transatlantische Handelsvereeniging, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Amsterdam', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NHRF

Date/Name Ship 1919-00-00 CARLITO
Manager: J. Traverso & Hijos, Buenos Aires, Argentine
Eigenaar: J. Traverso & Hijos, Buenos Aires, Argentine
Shareholder:
Homeport / Flag: Buenos Aires / Argentine

Date/Name Ship 1922-00-00 JUAN TRAVERSO
Manager: J. Traverso & Hijos, Buenos Aires, Argentine
Eigenaar: J. Traverso & Hijos, Buenos Aires, Argentine
Shareholder:
Homeport / Flag: Buenos Aires / Argentine

Date/Name Ship 1943-00-00 JUAN TRAVERSO
Manager: Catalina Fradi di Traverso, Buenos Aires, Argentine
Eigenaar: Catalina Fradi di Traverso, Buenos Aires, Argentine
Shareholder:
Homeport / Flag: Buenos Aires / Argentine

Ship Events Data

1917-09-20: Rotterdamsch nieuwsblad 20-09-1917: De nieuwe motorschoener Carlito, uit Amsterdam, welk vaartuig hedenmorgen in ballast uit den Waterweg was vertrokken naar Mexico, is hedenavond hier binnengeloopen als bijlegger, daar het tengevolge van het slechte weer bijna geen vaart liep. De motor is defect.
1917-09-21: Algemeen Handelsblad 21-09-1917: CARLITO. (IJmuiden, 20 Sept.) De te Amsterdam thuisbehoorende motorschoener "Carlito", op reis van Rotterdam naar Mexico, te IJmuiden binnengeloopen, daar het schip geen voldoende vaart kon loopen om tegen eventueele ruwe zee in te gaan, heeft gisteren buitengaats van IJmuiden een proeftocht gehouden. Het bleek, dat het schip in dezen toestand niet de groote reis kon ondernemen, daar het slechts geringe vaart liep. Het schip heeft andermaal ligplaats genomen in de Binnenhaven te IJmuiden. De “Carlito" is een groot sehoenerschip, getuigd met drie masten en nieuwgebouwd voor een pas opgerichte maatschappij te Amsterdam.
1917-09-22: NRC 22.09.1917: Rotterdam, 22 september: Naar aanleiding van het door ons uit de Zeepost ovegenomen bericht inzake de motorschoener 'Carlito' deelt men ons mede, dat dit schip gebouwd en ook afgeleverd is als zeilschip, voorzien van een hulpmotor. Het ligt voor de hand, dat zulk een schip niet geschikt is om uitsluitend door middel van deze hulpmotor in ballast tegen ruwe zee in te stomen of een Atlantische reis te doen, doch dat daarbij in hoofdzaak op de zeilen vertrouwd moet worden.
1917-09-22: Rotterdamsch nieuwsblad 24-09-1917: R0tterdam, 22 Sept .Van de zijde der scheepswerf, waarop de motorschoener Carlito gebouwd is wordt ons gemeld, dat dit schip gebouwd en ook afgeleverd is als zeilschip, voorzien van een hulpmotor. Het ligt voor de hand dat zulk een schip niet geschikt is om uitsluitend door middel van dezen hulpmotor in ballast tegen ruwe zee in te stoomen of een Atlantische reis te doen, doch dat daarbij in hoofdzaak op de zeilen vertrouwd moet worden. Niemand toch zal beweren dat een wel uitgerust zeilschip een Atlantische reis niet kan maken, zelfs zonder hulpmotor. (Zie ons vorig No. onder IJmuiden.)
1917-09-26: Rotterdamsch nieuwsblad 26-09-1917: IJmuiden, 24 Sept. Hedenavond is de motorschoener Carlito na reparatie verder vertrokken naar Mexico en zal daarvoor de kustvaart worden gebezigd.
1917-10-01: Rotterdamsch nieuwsblad 03-10-1917: Amsterdam, 1 Oct. Volgens alhier ontvangen bericht is de Nederl. motorschoener Carlito, van Rotterdam naar Vera Cruz, wegens zwaar stormweer te Skagen binnengeloopen. Het schip heeft een reddingboot verloren en meerdere averij bekomen.
1917-10-04: NRC 05.10.1917: Rotterdam, 4 october: Men seint ons uit Hamburg, dat de bemanning van de te Skagen binnengelopen Nederlandse motorschoener 'Carlito' wegens onzeewaardigheid van het schip weigert de reis voort te zetten. Reddingsboten zijn over boord geslagen en davits gebroken.
1917-10-04: Rotterdamsch nieuwsblad 06-10-1917: Hamburg, 4 Oct. De bemanning van den motorschoener Carlito, te Skagen binnengeloopen, weigert wegens onzeewaardigheid van het schip de reis voort te zetten.
1917-10-05: Rotterdamsch nieuwsblad 08-10-1917: Amsterdam, 5 Oct. Volgens hier ontvangen particulier bericht uit Fredrikshavn stuurde de motorschoener Carlito (zie vorig No.) slecht, vermoedelijk tengevolge van te groot schroefgat. Het schip zal dokken om hierin verbetering aan te brengen.
1918-09-18: Rotterdamsch nieuwsblad 18-09-1918: IJmuiden 16 Sept. De Nederl. motorschoener Carlito, van Rotterdam naar Helsingfors bestemd, hier binnengeloopen met schade aan het zeiltuig, zal, alvorens wederom te vertrekken, de beloopen averij moeten herstellen.
1918-10-02: Rotterdamsch nieuwsblad 03-10-1918: Amsterdam. 2 Oct. Volgens alhier ontvangen bericht is de motorschoener Carlito, van Rotterdam naar Helsingfors, met gebroken anker en meerdere schade 30 September te Kopenhagen binnen. Het schip zal te Kopenhagen repareeren.
1918-10-14: Op 14-10-1918, tijdens mist is de “Carlito” voor de Finse kust op het rif van Makiloto aan de grond gelopen. Het schip was op weg van Rotterdam naar Helsingfors met een lading gezouten groenten.
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 11 April 1919, no. 86. No.30 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart betreffende het stranden van het motorzeilschip Carlito. Het motorzeilschip Carlito is op 14 October 1918, bij het aandoen van de Finsche kust, tijdens mist op het rif van Mikiloto aan den grond geloopen. Overeenkomstig het voorstel van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart besloot een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat deze de oorzaak van het ongeval zou onderzoeken. welk onderzoek plaats had in 's raads openbare zitting van 27 Februari 1919. Als getuigen onder eede werden gehoord Pieter Hindriks, wonende te Hoogezand en Petrus Antonius Louis Kok, wonende te Rotterdam, onderscheidenlijk gezagvoerder en bootsman op de Carlito. De raad nam verder kennis van het scheepsjournaal van de Carlito en van de stukken van het door de scheepvaartinspectie ingesteld voorloopig onderzoek. Uit een en ander is den raad het navolgende gebleken: De driemastmotorschoener Carlito , toehehoorende aan de Scheepvaart Maatschappij ,,Amsterdam", te Amsterdam, groot 413,51/304,61 reg. ton, vertrok 11 September 1918 van Rotterdam met een lading gezouten groenten naar Helsingfors. Na op de reis verschillende kleine ongevallen gehad te hebben, bevond de Carlito zich op 13 October nabij het Nekman Grund-licht schip, dat men om 9 uur voormiddags in liet Zuiden peilde op ongeveer-5 mijl afstand. Het was stil weder, wind Z.O., bedekte lucht. Van daar werd de koers O.N.O. (magn.) gesteld. Men loodde 60 vadem. Om 1 uur namiddags zette men den motor aan, daar het stil was geworden. Toen het daarna mistig werd, zette men den motor op halve kracht, later op langzaam, terwijl elk uur gelood werd. Te 1 uur voormiddags van 14 October loodde men 32 vadem. Te 1.30 liep de Carlito aan den grond, toen men op de log 59 mijl had afgelegd. De motor werd op volle kracht achteruit gezet, doch het schip bleef zitten. Pogingen om de Carlito met behulp der ankers af te brengen mislukten eveneens. De pompen werden gepeild en bevonden, dat het schip droog bleef. In den achtermiddag peilde men het baken van Makiloto op 1/3 mijl afstand in het Noorden. In den morgen van 15 October stak de wind sterk uit het Oosten op en nam de zeegang toe. Dientengevolge gleed de Carlito van de steenen, waar zij op gestooten was, en kwam vlot. Men kwam daarop in 4 vadem water ten anker. Bij het peilen der pompen bleek de vooipiek water te maken. Te 12 uur des middags kwam een berginssleepboot ter hulp, die de Carlito eerst tot bij Porkala, daarna naar Helsingfors sleepte, waar zij tijdelijk werd gerepareerd. De raad is van oordeel, dat de stranding van de Carlito moet worden toegeschreven aan een samenloop van omstandigheden. Wegens het slechte gezicht kon men geen verkenning krijgen; waarschijnlijk heeft het schip wat meer vaart geloopen dan waarop men rekende, terwijl ook de stroom de Carlito uit den koers zal hebben gezet. Eindelijk zal tot het ongeval ook hebben bijgedragen de onbetrouwbaarheid van het kompas, dat daar ter plaatse geneigd is afwijking te vertoonen, Aldus gedaan op 27 Februari 1919 door de heeren mr. A. T. Cnoop Koopmans, voorzitter; W. Allirol, C. L. J. Kotting, D. H. Hinlopen. leden; R. Posthumus Meyjes, plaatsvervargend lid ; P. de Boer, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door den voorzitter ter openbare zitting van 20 Maart. 1919. (Getj A. J. Cnoop Koopmans, W. Allirol, C. L. J. Kotting Hinlopen, R. Posthumus Meyjes, P. de Boer. H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1918-12-00: NRC 27.12.1918: Hamburg, 27 december: De Nederlandse motorschoener 'Carlito', met hout van Stockholm naar Amsterdam, ligt in een sneeuwstorm gevaarlijk bij Skagen ten anker. Wegens grote diepgang kan het schip de haven niet bereiken. Men vreest dat het schip zal stranden.
1918-12-12: De Telegraaf 13-12-1918: Carlito, Amsterdam, 12 December. De motorschoener “Carlito”van Stugsund naar hier bestemd, is wegens gebrek aan proviand , 8 Dec. te Fredrikhavn binnengeloopen.
1918-12-24: De Telegraaf 30-12-1918: Carlito, Skagen, 24 Dec. De bergingsstoomer “Aegir”, die uitgegaan was om de “Carlito” te assisteeren, kon wegens hooge zee dat schip niet bereiken en moeast naar Fredrikshavn terugkeren. De storm houdt aan en in de positie van de “Carlito”is geen verandering gekomen. Het waait zo hard, dat de stoomloodsboot “Skagerak” geen loodsen afgeven kan.
1918-12-27: Algemeen Handelsblad 28-12-1918: CARLITO. (Hamburg, 27 Dec.) De Nederl. motorschoener „Carlito", van Stugsund met hout naar Amsterdam, ligt bij sneeuwstorm in gevaarlijke positie nabij Skagen voor anker. Wegens te veel diepgang kan het schip die haven niet bereiken. Men vreest voor stranding.
1919-01-03: Rotterdamsch nieuwsblad 06-01-1919: Hamburg, 3 Jan. De Nederl. motorschooner Carlito is met schade aan het stuurtoestel voor reparatie in Frederikshavn aangekomen.
1919-06-00: NRC 21.06.1919: IJmuiden 20 juni, Vertrokken 20 juni: 'Carlito' naar Buenos Aires.
1944-07-23: Op reis met een lading hout van Brazilië naar Buenos Aires is het schip aan de grond gelopen bij Cabo Polonio (Uruguay) en verloren gegaan.