Inloggen
PRINS HENDRIK - ID 10410

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1838-10-09 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1838
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Hindrik Johannes Limborgh, Groningen, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1837-00-00
Launch Date: 1838-03-15
Delivery Date: 1838-09-28
Technical Data

Net Tonnage: 392.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 207.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 31.10 Meters Registered
Beam: 5.90 Meters Registered
Depth: 4.81 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1838
Datum agenda: 1838-10-09
Register nr: 18380572
Scheepsnaam: PRINS HENDRIK
Type: Bark
Lasten: 207
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kranenborg & Zonen
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Dijkhuis, H.K.
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1838-09-28 PRINS HENDRIK
Manager: firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-00-00 PRINS HENDRIK
Manager: Gjessing, C., Drammen, Norway
Eigenaar: Gjessing, C., Drammen, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Drammen / Norway

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 2 van 1838, bark PRINS HENDRIK -  eigenaren per primo oktober 1838:

Z.M. de Koning der Nederlanden                          (4/32e part)

firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam              (boekhouders en 3/32e part)

P. Strobel, Amsterdam                                         (2/32e part)

firma Jeremias Meijjes& Zonen, Amsterdam      (1/32e part)

J.R. van Maanen, Amsterdam                              (1/32e part)

D.C. Nijkerk, Amsterdam                                      (1/32e part)

J. Rahusen, Amsterdam                                        (1/32e part)

Harmanus K. Dijkhuis, Groningen                         (schipper en 2/32e part)

Mr. C.M. Nap, Groningen                                      (1/32e part)

H.J. Limborgh, Groningen                                     (1/32e part)

H.K. Bosveld, Groningen                                       (1/32e part)

A. Jansen, Groningen                                            (1/32e part)

R.P. Stratingh, Groningen                                     (1/32e part)

Wed. F. Verschuur, Groningen                              (1/32e part)

firma B. Onnes & Zoon, Groningen                      (1/32e part)

Douairière Lewe van Neijenstein, geboren Alberda van Bloemersma, Zuidbroek (1/32e part)

Jhr. S.L. Lewe van Neijenstein, Zuidbroek            (1/32e part)

Jhr. E.J. Lewe van Neijenstein, Zuidbroek            (1/32e part)

H. Buringh, Zuidbroek                                           (1/32e part)

Joh. Smid, Noordbroek                                          (1/32e part)

Mr. J.F. Viëtor, Winschoten                                    (1/32e part)

H.S. Calkema, Hoogezand                                    (1/32e part)

Mr. B.H. van der Haer, Rensumageest                 (1/32e part)

W.F. Zuiderveen, Pekela                                       (1/32e part)

T.H. Hut, Pekela                                                    (1/32e part)

 

Ship Events Data

1838-09-04: Building History
Meetbrief Groningen, 4 september 1838

28 maart 1838
AH - Algemeen Handelsblad
Groningen, 15 maart. Heden is alhier met goed gevolg te water gebracht het barkschip genaamd PRINS HENDRIK, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, zullende gevoerd worden door kapt. Harmanus K. Dijkhuis, onder directie van de heren Kranenborg & Zonen te Amsterdam.

11 september 1838
LC - Leeuwarder Courant
Groningen, 6 september. Het alhier op de Noorderwerf van H.J. Limborgh gebouwde en thans voltooide barkschip, genoemd PRINS HENDRIK, groot ongeveer 300 Java lasten, bevarende wordende door Kapitein H.K. Dijkhuis, heeft heden morgen deze stad verlaten.
1839-00-00: Building History
13 augustus 1839
PGC - Provinciale Groninger Courant
Groningen, 12 augustus. Vrijdag 9 dezer is van hier naar Zoutkamp vertrokken om van daar de reis naar Oost-Indië te vervolgen het door scheepsbouwer H.J. Limborg gebouwde barkschip ADOLF VAN NASSAU, hetwelk ruim 400 tonnen groot is en bevaren wordt door kapitein J.H. Brandt. Dit is het derde barkschip, hetwelk door genoemde scheepsbouwer gebouwd is en is bestemd voor de vaart op Oost-Indië, terwijl voor diezelfde bestemming een vierde schip in aanbouw is, hetwelk de naam RABENHAUPT zal voeren en voor een vijfde de kiel is gelegd. De reizen van de twee eerstgebouwde barkschepen, PROVINCIE GRONINGEN en PRINS HENDRIK, hebben reeds alleszins voldoende uitkomsten opgeleverd en daardoor een aanmoedigend voorbeeld gegeven tot verder voortzetting van deze belangrijke tak van de scheepsbouw binnen deze stad.
Dat in dit gewest de aanbouw van schepen met kracht wordt voortgezet is gebleken uit het onlangs in deze courant geplaatste verslag van Gedeputeerde Staten dezer provincie, volgens hetwelk in 1838 binnen dit gewest tachtig nieuwe bodems ter zeevaart zijn uitgerust, terwijl in dit voorjaar wederom vele nieuwe schepen naar zee zijn gegaan en er op genoegzaam alle scheepstimmerwerven, tengevolge van de bestellingen nieuwe kielen gelegd zijn.
1847-00-00: Sold at auction
29 januari 1847
PGC - Provinciale Groninger Courant
Advertentie. Mr. B. HaitzemaViëtor, notaris te Winschoten, zal, ten verzoeke van de heren Hesselink & Cardinaal, op donderdag de 4e februari 1847, des voormiddags precies te elf uren, ten huize van de logementhouder F.H. Wissemann te Winschoten in openlijke veiling verkopen: (o.a.)
13. 2/64e aandelen in het barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smith
De verkoopconditiën zullen in tijds ter lezing liggen ten kantore van de notaris.

23 juni 1847
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Verkoping van schepen te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg op maandag 21 juni: (o.a.)
- 1/32e part in het gekoperd barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, NLG 1200, in slag NLG 40. Koper H. Salm.
1851-00-00: History
11 juli 1851
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Kaap de Goede Hoop, 31 mei. In de eerste helft van deze maand hadden wij op onze zuidelijke kusten zwaar stormweder, hetwelk veel schade aan de scheepvaart berokkend heeft. Door kapt. Smith, voerende het schip GRATITUDE, alhier gearriveerd, is de 21e mei – hoogte niet opgegeven – een grote Nederlandse bark gezien, sturende om de west. Dezelve had verschansingen, boten, enz. verloren.
Op de 8e mei is bij Point Padrone gezien het schip PRINS HENDRIK, kapt. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam, door het schip SUCCESS. Eerstgenoemde bodem heeft aan dat schip provisiën overgedaan, hebbende het scheepsvolk gedurende de laatste dagen hongersnood geleden. (opm: zie NRC 120751 en 130751)

12 juli 1851
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Kaap de Goede Hoop, 31 mei. Op de 6e mei is bij Point Padrone gepraaid het schip PRINS HENDRIK, kapt. Smit, hebbende 75 dagen reis, van Banjoewangie naar Amsterdam, door het schip SUCCESS. Laatstgenoemde bodem heeft aan dat schip provisies overgedaan, hebbende het scheepsvolk zich gedurende de laatste drie dagen met rauwe huiden gevoed.
NB. Wij plaatsen dit bericht nogmaals, omdat er in ons vorige nommer, door een verkeerde opvatting, een klein abuis was ingeslopen, staande er in de tweede alinea: ‘eerstgenoemde bodem enz.’ in plaats van ‘laatstgenoemde bodem enz. Het komt ons intussen nog zeer vreemd over, dat een schip, van Oost Indië naar Nederland bestemd, hebbende 75 dagen reis, zodanig gebrek aan provisie heeft, dat de equipage rauwe huiden moet eten, en ook verwondert het ons, dat er niets gemeld wordt omtrent enig ongeluk of wat het voornemen van de kapitein was. Wij geloven dus dat dit bericht nog nadere bevestiging verdient.

13 juli 1851
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 12 juli. Uit heden bij ons ontvangen Kaapse dagbladen blijkt, dat onze opvatting aangaande de ontmoeting tussen het schip PRINS HENDRIK en de SUCCESS op geen misverstand berustte, en dat niet de PRINS HENDRIK van de SUCCESS, maar wel degelijk laatstgenoemd vaartuig van het eerste provisie ontvangen heeft. (opm: zie NRC 110751 en 120751)

15 juli 1851
DC - Dordtsche Courant
Als nader bericht delen wij mede hetgeen in de Port Elizabeth Telegraph van 15 mei ll. vermeld wordt:
De kotter SUCCESS arriveerde ll. dinsdag alhier, een aaneenschakeling van stormen en gevaren getrotseerd hebbende, haar redding waaruit inderdaad wonderbaar is. Het blijkt dat zij van de Buffalo omtrent drie weken geleden vertrokken is, leeftocht aan boord hebbende voor slechts drie dagen. Na in een verschrikkelijke storm te zijn rondgedreven, gedurende welke zij dikwijls bijna op zijde lag, terwijl hoge zeeën gedurig over haar heen stortten, begon haar leeftocht op te raken. De dertig ponden vlees en vijftig ponden beschuit, zijn al de leeftocht welke zij aan boord had toen zijn van de Buffalo vertrok, waren op en niets bleef over dan enige pinten rijst, welke het scheepsvolk verplicht was te koken met enige stukken rauwe huiden (waaruit de lading bestond), ten einde het leven te verlengen. Niets dan verhongering verbeidde hen en de ellende van hun toestand werd nog vermeerderd door gebrek aan water, zijnde een vat, de grootste hoeveelheid bevattende, over boord gespoeld. In deze kommervolle toestand, en toen rijst en water bijna geheel op waren, ontmoetten zij op de hoogte van de Vischrivier een Nederlands schip. De stroom, het Nederlands schip van hen afdrijvende, te gezwind om door hun kleine bodem achterhaald te worden, liet de kapitein van de SUCCESS zijn boot zakken en trachtte aan boord te komen. Hier wachtte hen weder een ander ongeluk. Terwijl zij roeiden, brak een van de twee riemen, de enige welke zij bezaten, en zij werden aan de genade der golven overgelaten. Zij riepen het schip toe en werden, toen zij bijna uitgeput waren, gelukkig opgemerkt, en de vreemdeling nam hen aan boord, zijnde de manschap zo uitgeput, dat men verplicht was die op te hijsen. De kapitein van de SUCCESS, Nederlands verstaande, maakte zijn behoefte en zijn toestand aan de Nederlander bekend, die hem en zijn gezellen met de grootste vriendelijkheid behandelde, hen van een vat water en een gedeelte provisie voorziende. De SUCCESS zette haar reis vervolgens voort en kwam veilig in deze haven aan. Haar mast en boegspriet zijn beiden beschadigd en zij was 400 of 500 mijlen uit haar koers gedreven. (redactie: dit Nederlands schip is denkelijk de bark PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam.)
1851-00-00: Damaged
22 augustus 1851
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
St. Helena, 27 juni. Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam, heeft bij het Kaapsche rif hevige stormen doorgestaan en daardoor boten, watervaten, en op het dek aanwezige proviand verloren, en 114 balen koffij en 50 schuitjes tin over boord moeten werpen.
1856-00-00: Damaged
05 december 1856
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 4 december. Het schip (opm: bark) PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper q.q, van Batavia naar Havana, is de 30e oktober onder noodtuig te Curaçao binnengelopen, hebbende de 18e dito op 16º42’ N.B. en 65º10’ W.L. door een bui de fokkenmast gebroken, waardoor de grote mast mede over boord geraakte en men genoodzaakt was door het geweldig slingeren van het schip de tuigage weg te kappen. De kapitein en de eerste stuurman waren beide ziek.
1857-00-00: History
18 januari 1857
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Curaçao, 24 november 1856. Het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. Topper (opm: bark, kapt. J.C. Töpper), van Batavia naar Havana, welke als vroeger gemeld de 30e oktober alhier met verlies van masten en andere schade werd binnengebracht, is afgekeurd. De lading rijst is in de Amerikaanse bark RICOS en de schoener CLARA BOOGES overgeladen, om daarmede naar Havana vervoerd te worden. Eerstgenoemde bodem vertrok hedenmorgen en de laatste zal binnen weinige dagen volgen. (opm: zie NRC 230757, 260957 en 300957)

23 juli 1857
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 22 juli. Het schip (opm: bark) PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper, van Curaçao in Texel binnen, heeft volgens rapport van de kapitein op de reis hoegenaamd geen schade gehad, en noch zeilen, noch rondhouten verloren. (Red: het door ons uit de Shipping & Mercantile Gazette van de 16e juli overgenomen bericht – zie ons nommer van 18 juli – was dus onjuist) (opm: zie ook NRC 180157 en 300957)
1857-01-14: Sold at auction
20 december 1856
PGC - Provinciale Groninger Courant
Advertentie. Ten overstaan van Mr. J.W. Quintus, notaris te Groningen, zullen op woensdag de 14e januari 1857, des avonds te 7 uur, ten huize van Mej. de Wed. Bontekoe aan de Groote Markt aldaar, publiek worden verkocht:
- 1/56e aandeel in het kofschip genaamd MAGRIETHA, gevoerd wordende door kapt. J.A, de Groot.
- 2/60e aandelen in het schoenerkofschip HILLECHIENA CATHARINA, kapt. G.J. Mooi.
- 1/32e aandeel in het barkschip LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. Sikkens.
- 1/32e aandeel in het barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit.
- 1/30e aandeel in het kofschip FENNA, kapt. De Boer.
- 2/32e aandeel in het kofschip NIJVERHEID, kapt. Fijn.
- 2/32e aandeel in het schoenerschip JACOB VAN CLEEFF, kapt. H. Rozema.
- 1/80e aandeel in het schoenerschip de PELIKAAN, kapt. J.L. Jansonius Jr.
Alles om te aanvaarden dadelijk na de finale toeslag.
1861-02-11: Sold at auction
08 januari 1861
PGC - Provinciale Groninger Courant
Advertentie. Behalve enige gebouwen zullen ten overstaan van onderstaande notaris op vrijdag 11 februari 1861 des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Bontekoe te Groningen worden verkocht de navolgende aandelen in kofschepen:
IV 1/30 ALIDA ELISABETH, kapitein H.G. Potjewijd.
V 1/32 GEZINA, kapitein Klok Riks.
VI 1/30 AGATHA, kapitein G.E. Schuur.
VII 1/28 JOHANNA CATHARINA, kapitein B. van Veen.
VIII 1/32 GOEDE HOOP, kapitein A.F. Haijer.
IX 3/60 ALBERTINE, kapitein H.B. de Jager.
X 1/26 MARIA ANNA, kapitein J.H. Rutters.
XI 1/30 JULIANA LOUISA, kapitein H.H. Sprik.
XII 1/30 JULIANA LOUISA, kapitein H.H. Sprik.
XIII 1/28 barkschip PRINS HENDRIK, kapitein J. Verloop.
Mr. J.J. Cremers
1862-09-08: Sold to foreign country
08 januari 1861
PGC - Provinciale Groninger Courant
Advertentie. Behalve enige gebouwen zullen ten overstaan van onderstaande notaris op vrijdag 11 februari 1861 des avonds te 7 uur, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Bontekoe te Groningen worden verkocht de navolgende aandelen in kofschepen:
IV 1/30 ALIDA ELISABETH, kapitein H.G. Potjewijd.
V 1/32 GEZINA, kapitein Klok Riks.
VI 1/30 AGATHA, kapitein G.E. Schuur.
VII 1/28 JOHANNA CATHARINA, kapitein B. van Veen.
VIII 1/32 GOEDE HOOP, kapitein A.F. Haijer.
IX 3/60 ALBERTINE, kapitein H.B. de Jager.
X 1/26 MARIA ANNA, kapitein J.H. Rutters.
XI 1/30 JULIANA LOUISA, kapitein H.H. Sprik.
XII 1/30 JULIANA LOUISA, kapitein H.H. Sprik.
XIII 1/28 barkschip PRINS HENDRIK, kapitein J. Verloop.
Mr. J.J. Cremers

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Dijkhuis, H.K.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.Smit als gezagvoerder gedurende:

  • * 1897 tot nà 1900 van de tjalk “Onderneming”, gebouwd in 1883, bouwplaats niet vermeld, 68 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Gasselter Nijveen.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1844
Kapitein: SMIT, H.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.P.de Jonge was met vlagnummer R410 in de periode 1857 t/m 1866 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart  (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar voor het lidmaatschap heeft bedankt. (in de ledenlijsten uit Sweijs021 wordt hij t/m jaargang 1871 onder vlagnummer 410 vermeld. In zijn bedankje later weeringetrokken?)058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein W.P.de Jonge met vlagnummer R410 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859 van de bark “Prins Hendrik”          202 last     varend voor Kranenborg & Zoon te Amsterdam

*    1862, 1863 geen vermelding van schip en boekhouder

*    1864                achter het nummer staat geen kapiteinsnaam ingevuld

*    1865                van de brik “Juno”                               136 last  varend voor Gebr. Goedkoop te Amsterdam

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

W.P. de Jonge                                Johanna Christina                27 mei 1859                25 april 1861

 

Bouma025 vermeldt W.P.de Jonge als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 van de kof “Castor” ex Alida Theodora, gebouwd in 1842 te Hoogezand, 99 ton o.m., varend voor de Gebr. Goedkoop te Amsterdam. Het schip is gestrand bij Spisø op weg van Amsterdam naar Bergen;

*    1857 van de galjoot “Goede Verwachting”, gebouwd in 1847 te Amsterdam, 145 ton o.m., varend voor de Gebr.Goedkoop te Amsterdam. Het schip voer in 1858 voor Hubert Jans & Co te Harlingen en was herdoopt in “Remelia Geertruida’;

*    1858 t/m 1859 van de bark “Prins Hendrik”, gebouwd in 1838 te Groningen, 381 ton o.m., varend voor Kranenborg & Zn te Amsterdam;

*    1860 t/m 1861 van de brik “Johanna Christina” ex Eliza, gebouwd in 1855 te Lemmer, 249 ton o.m., varend voor de Gebr. Goedkoop te Amsterdam. Het schip is in 1862 gestoten bij Kaap St.Roc en werd in zinkende toestand verlaten;

*    1864 t/m 1866 van de ijzeren brik “Juno”, gebouwd in 1863 te Amsterdam, 257 ton o.m., varend voor de Gebr. Goedkoop te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: JONGE, W.P. de

Familiegegevens en opleiding

Johannes Willemsz. Verloop werd geboren te Katwijk op 27 december 1821 als zoon van Willem Thomasz. Verloop en Annetje Cornelisd. van der Bent.

Hij overleed ter plaatse op 09 december 1864.005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Verloop was met vlagnummer R94 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. De publicatie bevat een afbeeldingen van Johannes Willemsz Verloop en van de bark Jan Pieterszoon Koen, zijnde een gouache door J.Spin uit c. 1850054-181. (de afbeelding van de Jan Pieterszoon Koen draagt het vlagnummer 376 van Zeemanshoop toebehorend aan Pieter Theunisz. van Duijvenbode - zie aldaar).

 

J.Verloop was met vlagnummer R94 in de periode 1855 t/m 1865 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Aankomst en vertrek te Amsterdam

Naam kapitein                                         Naam schip                                  Vertrek                              Aankomst

J.Verloop                                                  Prins Hendrik                              01 november 1859          10 januari 1862

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J. Verloop met vlagnummer R94 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855            van de bark “Jan Pietersz. Koen    ? last    varend voor Boissevain & Co te Amsterdam

*   1858            geen vermelding van schip en boekhouder

*   1859            van de bark “Prins Hendrik”         198 last   varend voor Kranenborg & Zonnen te Amsterdam

*   1862, 1863 van de bark “Prins Hendrik”         198 last   varend voor Kranenborg, Viëtor & Co te Amsterdam

 

Bouma025 vermeldt J.Verloop als gezagvoerder gedurende:

*   1852-1859 op de bark “Jan Pieterszoon Koen”, gebouwd in 1838 te Alblasserdam, 563 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam;

*   1860 t/m 1863 op de bark “Prins Hendrik”, gebouwd in 1838 te Groningen, 381 ton o.m., varend voor Kranenburg, Viëtor & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1863 verkocht naar Noorwegen;

*   1864-1866 op de bark “Fagel” ex Zeelust, gebouwd in 1856 te Amsterdam, 595 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: VERLOOP, JOHANNES WILLEMSZ

Algemene informatie

09 oktober 1838

AH - Algemeen Handelsblad

Schepen in lading te Zoutkamp: naar Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperde tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. Harmannus Klasen Dykhuis, adres bij Kranenborg & Zonen en de wed. P. PoolmanJzn. & Zoon.

 

03 juli 1839

ZP - Zeepost

Gearriveerd te Batavia:

6 maart: Van der Hucht, PALEMBANG, van Amsterdam, 110 dagen reis.

Klimp, EUGENIE, dito, 115 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.

Dijkhuis, PRINS HENDRIK, van Groningen, 133 dagen reis.

Schochard, KOLONEL KOOPMAN, van Rotterdam, 114 dagen reis, is de 14de dito naar Soerabaija vertrokken.

 

03 juli 1839

ZP - Zeepost

Volgens brief van Batavia van de 16de maart zou van daar vertrekken de schepen PRINS HENDRIK, kapt. Dykhuis naar Amsterdam en de VROUW JOHANNA, kapt. Van der Hoeven naar Rotterdam, beide in het laatst van maart, COLUMBIA, kapt. Zijdeveld, ORION, kapt. Van der Linden en PALEMBANG, kapt. Van der Hucht, alle medio april naar Amsterdam, OOST INDIËN, kapt. Blom naar Amsterdam, KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Hahn en KOLONEL KOOPMAN, kapt. Schuchard, naar Rotterdam, alle drie in het laatst van april en ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. Kraay, medio mei naar Amsterdam.

Nog lagen aldaar in lading naar Cowes de Engelse schepen RAJANTHAN, kapt. Rithiee en MANDAREN, kapt. Dannal.

De 16de maart lagen ter rede van Batavia de schepen PALEMBANG, kapt. Van der Hucht, CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius, PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, VROUW JOHANNA, kapt. Van der Hoeven, HOOP, kapt. Pronk, JULIUS EN EDUARD, kapt. Siedenburg en COLUMBIA, kapt. Zijdeveldt.

 

01 augustus 1839

PGC - Provinciale Groninger Courant

Groningen, 12 augustus. Vrijdag de 9e dezer is van hier naar Zoutkamp vertrokken om van daar de reis naar Oost-Indië te vervolgen het door de scheepsbouwer H.J. Limborg gebouwde barkschip ADOLF VAN NASSAU, hetwelk ruim 400 tonnen groot is en bevaren wordt door kapt. J.H. Brandt. Dit is het derde barkschip, hetwelk door genoemde scheepsbouwer gebouwd is en bestemd is voor de vaart op Oost-Indië, terwijl voor diezelfde bestemming een vierde schip in aanbouw is, hetwelk de naam RABENHAUPT zal voeren en voor een vijfde de kiel is gelegd. De reizen van de eerste twee gebouwde barkschepen, PROVINCIE GRONINGEN en PRINS HENDRIK, hebben reeds alleszins voldoende uitkomsten opgeleverd en daardoor een aanmoedigend voorbeeld gegeven tot verder voortzetting vsn deze belangrijke tak van de scheepsbouw binnen deze stad.

Dat in dit gewest de aanbouw van schepen met kracht wordt voortgezet, is gebleken uit het onlangs in deze courant geplaatste verslag van Gedeputeerde Staten dezer provincie, volgens hetwelk in 1838 binnen dit gewest tachtig nieuwe bodems ter zeevaart zijn uitgerust, terwijl in dit voorjaar wederom vele nieuwe schepen naar zee zijn gegaan en er op genoegzaam alle scheepstimmerwerven tengevolge van de bestellingen nieuwe kielen gelegd zijn.

 

22 mei 1840

PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Zeijlstra, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, de 21 januari op 10º 20' Z.breedte, 102º 08' O.lengte, in goede staat gepraaid te hebben het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, van Amsterdam naar Batavia.

 

21 augustus 1840

PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, van Batavia naar Amsterdam, is volgens particulier bericht den 16 augustus in Texel binnen en voor het Nieuwediep aangekomen.

 

02 maart 1841

PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapitein Glim, van Amsterdam te Fernambuck gearriveerd, rapporteert de 26e november op 38˚54' NB en 14˚53' WL, gepraaid te hebben het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, van Amsterdam naar Batavia; aan boord was alles wel.

 

17 maart 1841

JC - Javasche Courant

Batavia, 14 maart. Heden is hier aangekomen de dito bark PRINS HENDRIK, kapt. N.R. Dijkhuis, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 3e november.

 

17 augustus 1841

PGC - Provinciale Groninger Courant

Ter rede van Batavia lagen de 17e april, de Nederlandse schepen CHRISTINA AGATHA, kapt. Fabius; NATHALIE, kapt. Drent; ANNA EN LOUISA, kapt. De Jong; NEPTUNUS, kapt. WarnsinckCz.; SAMARANG, kapt. Steur; SARA ALIDA MARIA, kapt. Kuyper; PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis.

 

16 november 1841

PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip PRINS HENDRIK, kapt. Dijkhuis, zou volgens brief van Padang van de 21e juli, binnen drie weken van daar naar Amsterdam vertrekken.

 

15 december 1841

AH - Algemeen Handelsblad

Carga-lijsten Amsterdam: PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dykhuis, van Padang met koffie, peper, tin en bindrottingen;

 

02 december 1842

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading, voor goederen en passagiers, het gekoperd barkschip PRINS HENDRIK, gevoerd door kapt. N.K. Dijkhuis; personen of families van deszelfswelingerichte kajuit, voor de overtocht naar Java gebruik wensen te maken of iemand enige goederen derwaarts te laden hebbende, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Kranenborg & Zonen.

 

06 december 1842

AH - Algemeen Handelsblad

Schepen in lading: Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg e Zn.

 

17 januari 1843

AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Schepen in lading naar:

Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Zn.

 

21 juni 1843

JC - Javasche Courant

Batavia. Aangekomen de 16e juni: Nederlands schip MAASSTROOM, kapt. H. Schuth, vertrokken van Rotterdam de 21e februari, met 1 passagier; dito bark PRINS HENDRIK, kapt. N.K. Dijkhuis, vertrokken van Amsterdam de 6e februari, met 1 passagier; Nederlandse bark AL MOCHLARIE, kapt. SechMochamatObitBaraoan, vertrokken van Singapore de 16e mei.

 

03 september 1844

DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 2 september. De bevrachting der Nederlandsche Handel-Maatschappij, voor de gehele maand september, bepaalt zich tot de volgende bodems, als: (o.a.)

Voor Amsterdam: HENRIETTE CLASINA, ELISABETH ANTHONIA, JAPAN, JEANNETTE PHILIPPINE en PRINS HENDRIK.

 

10 september 1844

AH - Algemeen Handelsblad

Schepen in lading naar:

Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit. Adres bij Kranenborg en Zonen en Canne en Balwé.

 

08 februari 1845

JC - Javasche Courant

Batavia, 6 februari. Gisteren zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip DYONISIA CATHARINA, kapt. P. Arenspoot, met vijf passagiers, de 24e oktober vertrokken van Amsterdam, de dito bark PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, de 24e september vertrokken van dito, het dito schip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J.F.P.A. Abbema, met enige passagiers, de 23e oktober vertrokken van dito, en de dito bark MERCATOR, kapt. M. Korteland, de 31e dito vertrokken van Rotterdam.

 

29 september 1846

AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 28 september. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:

Voor Amsterdam: (o.a.) MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer, PRINS HENDRIK kapt. H. Smith, en GEZINA, kapt. P. Burggraaf.

 

07 april 1847

JC - Javasche Courant

Batavia, 2 april. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, de 29e oktober vertrokken van Amsterdam.

 

07 juli 1848

AH - Algemeen Handelsblad

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 26 schepen, als: (o.a.)

Voor Amsterdam: GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeylstra; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper; ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra qq.; JAVAAN, kapt. P. Dekker; JOHANNA, kapt. J.H. Schippers; PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; CORNÉLIA, kapt. C. Ehrensperger; NÉHALENNIA, kapt. D.J. Bart; GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings; WELHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; CORNÉLIA, kapt. T.S. Deinum.

 

27 december 1848

JC - Javasche Courant

Batavia, 24 december. De 22e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, de 30e juli vertrokken van Amsterdam.

 

05 juli 1849

DC - Dordtsche Courant

Door de Nederlandse Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen: (o.a.)

Voor Amsterdam: JAN PIETERSZ. KOEN, MATHILDE, PRINS HENDRIK, PETRUS, DOGGERSBANK, CHRIST. COLUMBUS, LEWE VAN NIJENSTEIN, ADMIRAAL PIET HEIN en BALTIMORE.

 

27 juni 1850

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende 22 schepen bevracht, als: (o.a.)

Voor Amsterdam: JAN HENDRIK, kapt. De Jong, ELISABETH ANTONIA, kapt. Veenstra, WASSENAAR, kapt. Hofstee, GOEDE VERWACHTING, kapt. Zeylstra, ADM. DE RUYTER, kapt. Titsingh, CORNELIA, kapt. EhrenspergerJr, DOROTHEA, kapt. Visser, AERT VAN NES, kapt. Noback, NIJVERHEID, kapt. v.d. Valk, PRINS HENDRIK, kapt. Smit, PEKING, kapt. v.d. Meulen, JAN VAN BRAKEL, kapt. Van der Bent, en GELDERLAND, kapt. De Wijn.

 

18 mei 1852

PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Naar New-York zal, omstreeks het einde van mei, van Amsterdam vertrekken het snelzeilend gekoperd driemastschip PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit, hebbende uitmuntende inrichtingen voor kajuits- en tussendeks-passagiers. Nadere informatiën te bekomen bij de cargadoors Kranenborg & Zonen, te Amsterdam.

 

22 maart 1853

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor Amsterdam: RABENHAUPT, kapt. Prange; AMBARAWA, kapt. Buykes; ADMIRAAL TROMP, kapt. Van Tubergen; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. Petersen; ARDJOENO, kapt. S.R. Post; PRINS HENDRIK, kapt. Smit; GENERAAL LIST, kapt. R. Lutjes; MATHILDA, kapt. H. Wriburg; MARGARETHA SIMONETTA, kapt. N.N.; MAGDALENA, kapt. A.P. Klein; SUSANNA GEERTRUIDA, kapt. D. Steenveld, Szn.; LUITENANT-ADMIRAAL STELLINGWERF, kapt. N.N. (opm: M.C.E. Mispelblom Beijer).

 

27 april 1854

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 26 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als: (o.a.)

Voor Amsterdam: JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. J. van der Mey; KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; MERCURIUS, kapt. D. Visser; HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reynders; DE NIJVERHEID, kapt. J.C.M. van Strijen; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. S. Stapert; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; WATERLOO, kapt. W.W. van Epen; TRITON, kapt. H. Olie; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duijn; STAD UTRECHT, kapt. F.O.J. Jaski; PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit; GOEDE VERWACHTING, kapt. F.J. Rotgans; ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayser; WALVISCH, kapt. Th. Schut; STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong; ANNA EN ELIZE, kapt. C.J. Jaski; SCHOON VERBOND, kapt. J. Veenstra; ZEEVAART, kapt. J.A. Knaap; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. G.C. Fischer; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. J.C. Berk; HENRICUS GERARDUS, kapt. P. de Boer; BELLATRIX, kapt. A.P. Sandberg Jr; WILLEM DANIEL, kapt. T. de Meester.

 

29 augustus 1854

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 augustus. Volgens brief van kapt. Smit,voerende het schip PRINS HENDRIK, van Launceston (opm: Tasmanië) te Passaroeang (opm: Pasaruan) gearriveerd, in dato Passaroeang 20 juni, had hij op het Grens rif van Rain Eiland twee wrakken en binnen in de Torres straat op diverse plaatsen drie wrakken gezien, die ogenschijnlijk niet lang geleden daar gestrand waren.

 

02 april 1856

JB - Javabode

Batavia, 1 april. De 29e maart zijn hier aangekomen de Nederlandse bark VALPARAISO, kapt. E.J. Kok, de 5e januari vertrokken van Callao, de idem idem PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Topper, de 9e oktober vertrokken van Amsterdam, en de idem idem GEZINA, kapt. P. Burggraaf, de 29e november vertrokken van Amsterdam.

 

02 juni 1856

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 april. Scheepsvrachten. De Nederlands schepen SARA JOHANNA en PRINS HENDRIK zijn nog zonder destinatie, de laatste moet nog op de kust lossen.

 

31 juli 1856

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia 9 juni. Scheepsvrachten. Gedurende deze maand is er in vrachten weinig omgegaan, doordien er slechts enkele avontuurschepen binnen kwamen. De PRINS HENDRIK GBP 4.15 voor een lading rijst.

 

26 september 1857

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 25 september. Dezer dagen vernam men weder het verlies van een onzer Oost-Indiëvaarders. Wij vonden daarin aanleiding om eens na te gaan de vele ongelukken, waarvan wij in dit jaar bericht ontvingen en bevonden dat er alleen van de grote vaart, voor zover wij dit weten, niet minder dan 22 schepen zijn verloren gegaan, terwijl daarenboven 8 in het buitenland zijn afgekeurd. Wij achten het wel de moeite waard onze lezers iets naders daaromtrent mede te delen en laten hieronder volgen een staat, aanwijzende van welke schepen men in dit jaar bericht ontving dat zij verongelukt of afgekeurd zijn, met korte vermelding der bijzonderheden. (o.a.)

PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper, bark, 202 lasten, gebouwd in 1838, rederij Kranenborg & Zoon te Amsterdam. De 30e oktober op de reis van Batavia naar Havana met grote schade te Curaçao binnengelopen en aldaar afgekeurd (opm: onjuist, zie NRC 300957).

 

30 september 1857

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 29 september. In onze opgaaf van verongelukte en afgekeurde schepen in ons nommer van 26 dezer staat onder de laatste ook vermeld het barkschip PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper. Wij hebben daarop een schrijven ontvangen van de reders, de heren Kranenborg & Zn te Amsterdam, inhoudende, dat deze bodem noch afgekeurd noch verkocht is. Het doet ons leed, dat gezegde rederij niet goed heeft kunnen vinden, ons eerste bericht betreffende dit schip, voorkomende in ons nommer van 18 januari j.l. en door ons aan de Lloyd´s List van de 16e van diezelfde maand ontleend, te rectificeren, daar alsdan de tegenwoordige dwaling niet zou hebben plaats gehad.

 

16 oktober 1857

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 oktober. Door de NedelandscheHandel-Maatschappij zijn bevracht de vier volgende schepen op Amsterdam terug, als: (o.a.) Voor Amsterdam: ZEEPLOEG (opm: ex-ZUID HOLLAND), kapt. T.H. Kramer; PRINS HENDRIK, kapt. W.P. de Jonge; ALIDA, kapt. P.H. Kiewit.

 

16 oktober 1857

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 oktober. Door de NedelandscheHandel-Maatschappij zijn bevracht de vier volgende schepen op Amsterdam terug, als: (o.a.) Voor Amsterdam: ZEEPLOEG (opm: ex-ZUID HOLLAND), kapt. T.H. Kramer; PRINS HENDRIK, kapt. W.P. de Jonge; ALIDA, kapt. P.H. Kiewit.

 

06 augustus 1860

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 juni. Vrachten. KRIMPEN AAN DE LEK vertrekt naar Japan, ook PRINS HENDRIK is na gedane reparatie derwaarts vertrokken.

 

3 januari 1861

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vrachten. De vrachten voor Nederland zijn iets flauwer gestemd. Bij de grote hoeveelheid producten die nog moeten verscheept worden, denkt men niet dat vrachten belangrijk zullen terug gaan. Onbevrachte schepen: Nederlands J.C. SCHOTEL, ULYSSES, CALIFORNIE, 'T GOEDE VERTROUWEN, ORTÉLIUS, ALDEBARAN, STAD GOUDA en PRINS HENDRIK.

De ULYSSES maakt kustreizen, de MARIA MAGDALENA verzeilt naar Macassar (opm: UjungPandang).

 

27 januari 1861

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 december. De ULYSSES en PRINS HENDRIK (Nederlands) doen kustreizen, de MARIA MAGDALENA zette de reis naar Macassar voort.

 

16 april 1861

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 35 schepen als: (o.a.) Voor Amsterdam: PRINS HENDRIK, kapt. J. Verloop; STAD ASSEN, kapt. H.J. Haverbult; GEBROEDERS, kapt. C. de Groot; WILHELMINA EN CLARA, kapt. C. AbrahamszJz; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. T.P.J. Jaski; JACOB ROGGEVEEN, kapt. J. Vos van Marken; AZIA, kapt T. Molenaar; WILLEM DANIEL, kapt. T. de Meester; CAPELLA, kapt. P.H. Landweer; TJILLINGSIE (opm: TJIELINGSIE), kapt. P. Ouwehand; ZWAAN, kapt. K.J. van Hemert; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. H.A.C. Henny; MINISTER VAN HALL, kapt. C. de Haas; DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. J.C. Strootman; EUGENIE, kapt. E.J. Bergman (van Rotterdam); ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J. Koning; EERSTELING, kapt de Zeeuw BagchusWz; TAGAL, kapt. J.F.H. Göbel (de drie laatsten van Dordrecht).

Extra kapitein nog niet in het systeem: 1855 Jan Christoffel Töpper.

 

 

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1838.2

DVD - XI – 203, 204
BIJLBRIEF

Naam schip PRINS HENDRIK


plaats en datum acte Groningen, 28 september 1838

type schip bark

bouwwerf/verkoper Hendrik Johannes Limborgh, scheepsbouwmeester te Groningen, werf de Noorderwerf

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Kranenborg & Zonen, cargadoors te Amsterdam, en mede-reders
te voeren door kapt. H.K. Dijkhuis, Oude Pekela

grootte in tonnen 392 tonnen of 207 lasten (meetbrief Groningen, 4 september 1838)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang over zijn stevens 31,10 meter; wijdover zijn berghouten 5,90 meter; hol op zijn uitwatering 4,81 meter.

kiellegging 1837

tewaterlating 1838

plaats / datum registratie Groningen, 28 september 1838

nummer van registratie deel 27, folio 26, verso, vak 4 en 5.

notaris verklaring voor burgemeester van Groningen

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 170708

Naam PRINS HENDRIK
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1838
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1838.2
foto IMG 1911, 1912

CEDULE

Naam schip PRINS HENDRIK

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 5 oktober 1838

type schip bark

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Harmanus K. Dijkhuis, mede-eigenaar

grootte in tonnen 207 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Groningen (stad)

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 oktober 1838

nummer registratie deel 36, folio 56, recto, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans nog te Groningen..
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868
De eed wordt afgelegd door Nanno Kranenborg, Amsterdam voor zijn firma Kranenborg & Zonen en zijn mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 040616
Bijlage bij acte 2 van 1838, bark PRINS HENDRIK
eigenaren per primo oktober 1838:

Z.M. de Koning der Nederlanden (4/32e part)
firma Kranenborg & Zonen, Amsterdam (boekhouders en 3/32e part)
P. Strobel, Amsterdam (2/32e part)
firma Jeremias Meijjes & Zonen, Amsterdam (1/32e part)
J.R. van Maanen, Amsterdam (1/32e part)
D.C. Nijkerk, Amsterdam (1/32e part)
J. Rahusen, Amsterdam (1/32e part)
Harmanus K. Dijkhuis, Groningen (schipper en 2/32e part)
Mr. C.M. Nap, Groningen (1/32e part)
H.J. Limborgh, Groningen (1/32e part)
H.K. Bosveld, Groningen (1/32e part)
A. Jansen, Groningen (1/32e part)
R.P. Stratingh, Groningen (1/32e part)
Wed. F. Verschuur, Groningen (1/32e part)
firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/32e part)
Douairière Lewe van Neijenstein, geboren Alberda van Bloemersma, Zuidbroek (1/32e part)
Jhr. S.L. Lewe van Neijenstein, Zuidbroek (1/32e part)
Jhr. E.J. Lewe van Neijenstein, Zuidbroek (1/32e part)
H. Buringh, Zuidbroek (1/32e part)
Joh. Smid, Noordbroek (1/32e part)
Mr. J.F. Viëtor, Winschoten (1/32e part)
H.S. Calkema, Hoogezand (1/32e part)
Mr. B.H. van der Haer, Rensumageest (1/32e part)
W.F. Zuiderveen, Pekela (1/32e part)
T.H. Hut, Pekela (1/32e part)

ML / 040616

Naam PRINS HENDRIK
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1838
Toegang 198
Inventaris 3168

GRONINGER ARCHIEVEN Notaris J.W. Quintus Gron.1869.1857.390.22d
Images nr.: 66 t/m 71
________________________________________
ACTE KOOP / VERKOOP
Naam schip PRINS HENDRIK
Plaats en datum acte Openbare verkoop, Groningen, 14 januari 1857
Type schip bark
Bouwwerf/verkoper erfgenamen Cornelia Pieters Tichelaar in leven weduwe van Rudolph Pabus Stratingh, zonder beroep te Groningen (1/32e part)
Gevoerd door kapt. J.C. Topper
Eigenaar/aankoper Mr. Rudolf Ysbrand Muller, advocaat te Groningen
Grootte 392 tonnen of 207 lasten
Afmetingen lang 31,10 m., breed 5,90 m., hol 4,81 m.
Tewaterlating 1838 nieuw volbouwd op de werf van scheepsbouwer H.J. Limborgh te Groningen
Plaats/datum registratie Groningen, 16 januari 1857
Nummer registratie deel 135, folio 195, verso, vak 4
Notaris/bestuur Johan Wichers Quintus, notaris te Groningen
Prijs NLG 360,-
Bijzonderheden:
Openbare verkoping gehouden ten huize van de weduwe J.S. Bontekoe aan de Grote Markt te Groningen.
De bark is tot dusverre nog niet in enige openbare registers van schepen ten enige kantore van Hypotheken te boek gesteld.
De comparant verkoper is op 4 februari 1856 te Groningen overleden, waarna tot de publieke verkoop van aandelen in meerdere schepen, behorende tot de boedel van genoemde erflaters, is overgegaan op verzoek van Pieter Willem Tichelaar, burgemeester van Loppersum, wonende aldaar en van Rudolf IJsbrand Muller, advocaat te Groningen, in hun kwaliteit van executeuren-testamentair van wijlen mejuffrouw Cornelia Pieters Tichelaar.

Monsterrol Groningen 03.09.1838 onder kapt. H.K. Dijkhuis
09.10.1838 eerste zeebrief, kapt. Dijkhuis
Geen zeebrief Topper / P.H. gevonden

Researcher/datum research: JDvdB/11102016

Naam PRINS HENDRIK
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1857
Toegang 1869
Inventaris 2668

Bronnen


Jaar: 1838
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief - Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3179-1838.2

Jaar: 1838
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 198.3168.1838.2 - foto IMG 1911, 1912

Jaar: 1857
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: ACTE KOOP/VERKOOP Gron.1869.1857.390.22d
Images nr.: 66 t/m 71

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: www.delpher.nl
www.digishelf.de

AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JB = Java Bode
JC = Javasche Courant
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
ZP = Zeeuwsche Post