Inloggen
BETSY EN SARA - ID 9987

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-07-22 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf De Zwarte Rave, Jan Knol, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1836-07-00
Launch Date: 1837-03-23
Delivery Date: 1837-07-14
Technical Data

Net Tonnage: 666.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 352.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 39.85 Meters Registered
Beam: 6.67 Meters Registered
Depth: 5.64 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-07-22
Register nr: 18370272
Scheepsnaam: BETSY EN SARA
Type: Fregat
Lasten: 352
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Trakranen & Co.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Reinhold, C.F.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-07-14 BETSY EN SARA
Manager: Trakranen & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Trakranen & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1839-04-19: Final Fate: Wrecked

Op 19 april 1839 is de BETSY EN SARA ten westen van de Boschjemansrivier (Bushman river), Zuid Afrika, gestrand en wrak geworden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Reinhold, Frans Phoebus
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 366
Overige informatie: Frans Phoebus Reinhold: * circa 1807, † a/b het fregat BETSY EN SARA 20.11.1838. Lidmaatschap zeemanscollege(s) In de Algemene Vergaderingen van 10/17 januari 1837 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd tot effectief lid voorgedragen/beno

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Blaupot, Barend
Overige informatie: Kapt. Blaupot is bij de ramp van de BETSY EN SARA op 19 april 1839 omgekomen

Algemene informatie

1837

RC 250337
Rotterdam, 24 maart. Donderdag (opm: 23 maart) liep aldaar van de werf de Zwarte Rave van stapel, mede met het beste gevolg, het fregatschip BETSY EN SARA, groot circa 450 lasten, gebouwd door de scheepsbouwmeester J. Knol, voor rekening van de heren Trakranen en Comp, zullende gevoerd worden door kapt. F.P. Reinhold en zijnde bestemd voor de vaart op de Oostindië.

Op 22 juli 1837 werd de eerste zeebrief verstrekt voor het fregat BETSY EN SARA, aangevraagd door Trakranen & Co., Amsterdam, voor F.P. Reinhold als kapitein.

Op 31 juli 1837 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor het fregat BETSY EN SARA, aangevraagd door Trakranen & Co., Amsterdam, voor F.P. Reinhold als kapitein, met vermelding “commissaris te Amsterdam zendt vervallen ZB op 29 juli terug”.

AH 220937
Amsterdam, donderdag den 21 september. Men schrijft ons van Den Helder, d.d. 20 september: Heden zijn uitgezeild de schepen PALEMBANG (opm: fregat, bouwjaar 1836), kapt. G.L. van der Hucht aan boord hebbende 100 man koloniale troepen, gecommandeerd door den 1ste  luitenant Van der Vlist en begeleid door den 2de luitenant Van Loenen en den officier van gezondheid der 2de klasse Van Oort; en de SARA EN BETSY (opm: eerste reis van dit fregat), kapitein F.P. Reinholdt, mede een gelijk aantal troepen aan boord hebbende, gecommandeerd door den 1ste luit. Veenhuizen, en begeleid door den 2de luitenant Leicher en den officier van gezondheid 3de  klasse Dublin, beide bestemming hebbende naar de Oost-Indiën.

1838

ZP 230538 – 87
Gedurende de eerste week van januari (opm:1838) zijn te Batavia de navolgende schepen gearriveerd, als:
Op den 1 januari: BETSY EN SARA, kapt. Reinholt, den 20 september van Amsterdam vertrokken.
Op den 5 januari: PALEMBANG, kapt. Van der Hucht, den 20 september van Amsterdam vertrokken.

1839

OHC 110639
Advertentie. Met innig leedwezen ontvingen wij het bevestigend bericht, dat onze hartelijk geliefde zoon en behuwd zoon, F.P. Reinhold (opm: kapt. Frans Phoebe Reinhold), den 20ste november 1838, aan boord van het door hem gevoerde Fregatschip BETSY EN SARA, op reis naar Batavia, in den ouderdom van bijna 32 jaren, is overleden. Wij betreuren, met deszelfs broeder en verdere betrekkingen, dit smartelijk verlies, waarin wij ons overtuigd houden dat allen die hem gekend hebben zullen delen.
J.B. Ebell, P. M. Ebell geb. Sowden, eerder wed. F. Reinhold
Amsterdam, 8 juni 1839
ZP 04.07.1839 – 433
Het schip BETSEY EN SARA (opm: fregat BETSY EN SARA), kapt. B. Blaauwpot voor wijlen F.P. Reinholdt, van Soerabaya naar Amsterdam, is volgens brief van de Kaap de Goede Hoop van de 9e mei, bewesten Bushman’s River verongelukt. De kapitein en 17 man der equipage zijn daarbij verdronken.
ZP 060939 – 488
Van de equipage van het de 19e april bij de Algoa Baaij (Kaap de Goede Hoop) verongelukte schip (opm: fregat) BETSY EN SARA, kapt. B. Blaauwpot, van Batavia naar Amsterdam – zie no. 433 – zijn de volgende personen gered en de 2e juni gezond aan de Kaapstad gearriveerd: H.C. Hacke, bootsmaat, H.J. Jongebloed, 2de timmerman, J. Hansen, bootsmaat, J.C. Cancelaar, kok, J.C. Vogelzang, hofmeester, R.P. Lund, zeilmaker, H.W. Sweertsman, P. Olsen, C. Visser, O.A.E. Anderson, P. Paulsen, J. Wessels, J.M. Hansen en N. Rassmussen, matrozen. Daarentegen zijn omgekomen de volgende: B. Blaauwpot, kapitein, H. Thomsen, 1ste stuurman, F.H. Pen, 2de stuurman, E. Reimann, dokter, B. Schedelgar, 1ste timmerman, J. Riegeling, S.G. de Jong, J.A. Hammer, J.H. Keizer, J.C.G. Warrelman, C.J. Lucas, K. van Rossum, P. Erichsen, J. Dorn Seiffer, Janssen, matrozen, J.F. Schröder, koksmaat, F. du Moulin, kajuitswachter en de soldaat Bibers, passagier.
OHC 130939
Advertentie. Heden ontvingen wij de treurige zekerheid, dat onze jongste zoon, Jacobus, 18 jaren oud, op zijne terugreis uit Indië, bij het verbrijzelen van het schip SARA EN BETSY (opm: BETSY EN SARA), een prooi der golven geworden is
Utrecht, 8 september 1839,
G. Dorn, Seiffen,
M.J. Dorn Seiffen, geb. Danckerts.
OHC 170939
Advertentie. Den 6de dezer, werd door nadere berichten, de voor ons zoo treurige tijding bevestigd, dat op den 29ste  april ll, onze waarde broeder, Barend Blaupot, bij het verongelukken van het koopvaardijschip BETSY EN SARA, waarop hij kapitein was, het leven heeft verloren.
H. Blaupot. Mede uit naam mijner broeders en zusters.
Amsterdam, den 13de september 1839.
Enige kennisgeving
OIJC 201239
Rotterdam den 16de december. In een dagblad van de Kaap de Goede Hoop leest men het bedroevend bericht dat het Nederlands fregatschip BETSY EN SARA, kapitein Blaauwpot, op de tehuisreis van Batavia, ten westen van de Boschjemansrivier, in het district Uitenhage, verongelukt is, waarbij de kapitein en achttien man omgekomen en veertien man gered zijn. De geredden zijn door den heer G. van Rooijen gastvrij ontvangen.


Op 4 december 1839 ontving de burgemeester van Nieuwe Pekela een uittreksel uit het overlijdensregister van Amsterdam waaruit blijkt dat op 19 april 1839 op de oostkust van Afrika is overleden de matroos Christiaan Johannes Lukas, hebbende gediend op het Nederlandse fregatschip BETSY EN SARA, gezegd B. Blaupot, welk schip op genoemde datum gestrand en geheel vergaan is.

 

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 24

BIJLBRIEF Betsy & Sara

plaats en datum acte Amsterdam, 10 juli 1837

type schip fregatschip

kapitein

Bouwwerf Jan Knol, scheepsbouwmeester te Amsterdam,
werf de Zwarte Rave

Eigenaar Frakman & Comp, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 666 tonnen / 352 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen 39,85 x 6,67 x 5,64 m hol

kiellegging juli 1836

tewaterlating 23 maart 1837

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 26 folio 21 verso vak 7

datum registratie 14 juli 1837

notaris

prijs

bijzonderheden gekoperd


Naam BETSY EN SARA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1420

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1837.24

deel VII, foto 2 – 001, 002
CEDULE

Naam schip BETSY EN SARA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 13 juli 1837

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. C.F. Reinhold

grootte in tonnen 352 lasten of 666 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 13 juli 1837

nummer registratie deel 26, folio 22, recto, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam en is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Joannes Reinierus Gallenkamp, Amsterdam voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.

1837.07.22 Eerste zeebrief voor een fregat BETSY EN SARA, kapt. C.F. Reinhold


researcher/datum research: ML / 220516


Bijlage bij acte 24 van 1837, fregat BETSY EN SARA
eigenaren per medio juli 1837:

firma Trakranen & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/32e part)
G. de Munnick van Cleef, Utrecht (4/16e part)
B. Trakranen, Amsterdam (1/16e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (1/16e part)
D.D. Buchler, Amsterdam (1/16e part)
firma C.H. de Vos & Co., Amsterdam (1/16e part)
firma W.J. Beth & Zoon, Amsterdam (1/16e part)
J. Trakranen, Arnhem (1/16e part)
Mevr. J.C. van Eelde, geboren Van Haeften, Utrecht (1/16e part)
S.J.M. van Geuns, Utrecht (1/16e part)
Van Doorn, Utrecht (1/16e part)
Van der Houven van Ankeren, Utrecht (1/16e part)

ML / 220516

Naam BETSY EN SARA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1837
Toegang 5074
Inventaris 1418

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Gemeente archief Amsterdam, archiefnummer 5074 – 1420 – 1837 – no. 24
N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen.
Dhr. S. Parma, Hilversum.
AH = Algemeen Handelsblad
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
OIJC = Overijsselsche Courant.
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost