Inloggen
SCHEVENINGEN - ID 9439


Kroniekberichten

Datum 04 september 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 3 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester A. Pot te Bolnes van stapel gelopen het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 320 lasten, voor een rederij onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen, gevoerd zullende worden door kapt. A.A. Brockx, en is daarna de kiel gelegd voor het barkschip SCHEVENINGEN, groot 380 lasten.
Tegelijker tijd is op de werf van J. van Duivendijk te Papendrecht de kiel gelegd voor het barkschip GUURTJE EN MARIA, groot 380 lasten, insgelijks voor rekening van genoemde heren.

Afbeelding
Datum 24 september 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Ridderkerk, 23 september.Heden namiddag ten 3½ ure is van de werf van de heer A. Pot te Bolnes met het beste gevolg te water gelaten het campagne-barkschip SCHEVENINGEN, groot ruim 400 Java-lasten, voor rekening ener rederij onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen te Scheveningen, en onmiddellijk daarop de kiel gelegd voor het campagne-fregatschip ANNA DIGNA, gevoerd zullende worden door kapt. C. Ouman, voor rekening ener rederij onder directie der heren Blaauw & Co te Amsterdam. Beide schepen zijn bestemd voor de grote vaart.

Afbeelding
Datum 23 december 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaija voor goederen en passagiers, waartoe hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw, gekoperd en extra op de zeilage gebouwd campagne-barkschip SCHEVENINGEN, kapt. K.D. Breuning. Adres ten kantore van P. Varkevisser & Zonen alhier en De Coningh & Bert te Amsterdam. (opm: eerste reis; het schip kon door de strenge vorst met veel ijsgang en dik ijs op de Maas – op 27 februari 1855 bedroeg de ijsdikte bij Katendrecht 32 cm. – echter eerst op 25 maart 1855 van Hellevoetsluis vertrekken)

Afbeelding
Datum 08 januari 1855
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaija voor goederen en passagiers, waarvoor hetzelve uitmuntend is ingericht, het nieuw gebouwde campagne-barkschip SCHEVENINGEN, kapt. H.D. Breuning. Adres ten kantore van P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam, en De Coningh & Bert te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 06 februari 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 15 schepen, als:
Voor Rotterdam: KOOPHANDEL, kapt. L. Crevecoeur, SOERABAIJA, kapt. A.M. Swarts, de KAAP HOORN, kapt. W.C. Kuyk, en SCHEVENINGEN, kapt. K.D. Breuning.
Voor Amsterdam: DILIGENCE, kapt. L. Smit, OOST INDIEN, kapt. E.E. Mos, ADELAAR, kapt. L.A.J. Boulet, ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. L. Hazewinkel, LOUISA MARIA, kapt. D. Herderschee, DOCTRINA ET AMICITIA, kapt. P. Haagsma, THEODORA MACHTILDA, kapt. D. Boelhouwer, en CATHARINA EN GEERTRUIDA, kapt. C.L. Knaudt.
Voor Dordrecht: TIMOR, kapt. F. Agema.
Voor Middelburg: MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duijn, en SUSANNA EN ELISABETH, kapt. C. Ouwehand.

Afbeelding
Datum 27 maart 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brouwershaven, 16 maart. De sleepboot is alhier gearriveerd om de JOHANNES MARINUS op te slepen. Blijft de wind zo als nu, dan zal de SCHEVENINGEN morgen naar zee gaan.

Afbeelding
Datum 04 juli 1855
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. De 1e juli zijn hier aangekomen de Nederlandse barken POLLUX, kapt. J. Kooy, de 19e maart vertrokken van Liverpool, GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C. La Seur, de 26e maart vertrokken van Rotterdam, ABEL TASMAN, kapt. J. Hensing, de 2e mei vertrokken van Akyab, en HENRIETTE, kapt. J. van Loenen, de 2e juni vertrokken van Adelaide.
Gisteren zijn hier aangekomen de Nederlandse barken KOOPHANDEL, kapt. L. Crevecoeur, de 25e maart vertrokken van Rotterdam, EERSTELING, kapt. H. Schelkes, de 16e mei vertrokken van Akyab, en JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw, de 22e maart vertrokken van Londen. (opm: hierboven is de DOCTRINA ET AMICITIA al vermeld, die niet opnieuw is opgenomen)
Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip DILIGENTIA, kapt. Smit, komende van Londen, de dito bark SCHEVENINGEN, kapt. Bruening, met 9 passagiers, komende van Rotterdam, en de dito brik GEBROEDERS, kapt. B.C. Flik, de 1e april vertrokken van Liverpool.

Afbeelding
Datum 02 september 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 september. Van een vriendelijke hand hebben wij het volgende extract (opm: uittreksel) uit het journaal van kapt. K.D. Breuning ontvangen, gehouden aan boord van het barkschip SCHEVENINGEN, op de reis van hier naar Batavia:
Op zondag 20 mei l.l, des namiddags ten drie ure, ontwaarden wij in het N.O. een voorwerp, veel gelijkende op een eiland, en in vorm overeenkomende met dat, genaamd Toppershoedje, in Straat Sunda. De kapitein ging met de verrekijker in de barkstop en bleef steeds van mening niet anders dan land te zien. Volgens bestek waren wij op 36º19’ Z.B, en 03º47’ O.L. van Greenwich, en daar op deze hoogte geen rots, klip of eiland op de kaart bekend was, besloot de kapitein om af te houden, ten einde, indien het werkelijk iets dergelijks was, te trachten het nauwkeurig te onderzoeken, en zo mogelijk ten algemenen nutte, de lengte en breedte er van te bepalen.
Alzo hielden wij af en bleven, al naderende, bij de vroeger geuite mening, tot dat een Noord-Oostelijke afwijking van het voorwerp hieraan enigszins deed twijfelen. Wij hadden echter sedert enige dagen dergelijke afwijking ondervonden en dachten dat dit ook hier het geval zou zijn, terwijl het al meer en meer om de noord trok. Wij stuurden N. ten O. en kwamen op het denkbeeld, dat het een omgekanteld schip mocht wezen, daar de spiegelgladde oppervlakte de gedachte van land te zien, geheel deed verdwijnen. Van lieverlede kreeg het meer en meer het aanzien van een verongelukt schip, waartoe het echter nog al groot was, terwijl die opinie versterkt werd doordien het voorwerp scheen geplankt te zijn, en dewijl er geen branding of iets gevaarlijks in de omtrek te zien was, besloten wij er dicht langs te houden, ten einde het zo juist mogelijk op te nemen.
Op ongeveer een halve mijl afstands bespeurden wij een streep vet of traan op het water en werden te gelijkertijd een walgelijke reuk gewaar, kunnende wij echter volstrekt niet bepalen wat er eigenlijk gezien werd.
Tot op twee kabellengten afstands genaderd, zagen wij tot aller verwondering een zeegedrocht van verschrikkelijke grootte, en aan het eerst naderend einde een staart, veel gelijkende op een uitstekend rif, hebbende een kwalachtige kleur; aan de zijde bevond zich een reusachtige vin en iets daarboven een blaasgat. De gedaante van het lichaam was eivormig, enigszins ingebogen op een derde gedeelte van voren af van waar een geelachtige witte streep afdaalde tot op de vin; door die deuk werd het lichaam in twee ongelijke delen verdeeld, welke beiden zeer regelmatig een geribde bedekking hadden, het meest overeenkomende met de delen ener geklonken boot, welke ribben van verschillende kleur en wel om de andere geelachtig grauw en bruinachtig zwart waren, op de naden afgescheiden door een streep, gelijk aan de kleur van de staart. Van de kop, welke onder water stak, konden wij niets zien; alleen zagen wij het gedrocht water opblazen tot op halver hoogte van het lichaam. Nauwkeuriger konden wij het gedrocht niet onderzoeken, want de zon was ondergegaan en werd het te duister om het schip te wenden. Volgens algemeen gevoelen en voor zo ver zichtbaar, was het lichaam lang 120, breed 40, en hoog 40 voeten, terwijl de staart 30 voet lang en 8 voet breed was. Wij beschouwen het als een nimmer of ten minste zeer zeldzaam gezien zeegedrocht, althans geen der schepelingen zei ooit iets van het bestaan van zulk een monster gehoord te hebben.

Afbeelding
Datum 19 januari 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 18 januari. Het Nederlandse barkschip SCHEVENINGEN, kapt. K.D. Breuning, gisteren alhier van Batavia aangekomen, is de 4 januari l.l. op 48º09’ N.B. en 12º22’ W.L. door een zware storm uit het Z. tot Z.t.W. en W. overvallen, genoodzaakt enige lading overboord te werpen, en is met verlies van geschutpoorten, enige schade aan galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust) en verschansing, vrij gekomen.

Afbeelding
Datum 11 maart 1856
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 maart. Ten gevolge der opdroging van de Goeree, was men vroeger genoodzaakt om de diepgaande schepen, die voor Rotterdam of Dordrecht bestemd waren, vóór Pampus of in zee te lichten, hetgeen altoos met grote onkosten en dikwerf met veel schade aan schepen en ladingen vergezeld ging. Daar die staat van zaken niet langer houdbaar was, liep Zuid-Holland veel gevaar om de grote scheepvaart te verliezen, door een verplaatsing van dezelve naar Amsterdam, langs het Nieuwe Diep. Men kwam toen op het gelukkig denkbeeld het Brouwershavense zeegat af te peilen, waar men een breed, diep vaarwater, een der schoonste zeemonden van dit rijk, vond, hetwelk met spoed werd betond en het dreigende gevaar was afgewend. Sedert die tijd werden de zware schepen te Brouwershaven gelicht, om voor de Vlakte te kunnen varen naar Dordrecht of Hellevoetsluis. Het oude vaarwater op de Vlakte is veeltijds aan veranderingen onderhevig door de gedurige verschuring van grond, die daar plaats heeft, en is buitendien krom en nauw met een dwars overtrekkende stroom. Het was derhalve een gelukkige omstandigheid, dat het Hillegat, mede een vaarwater op de Vlakte, sedert de laatste jaren dieper is geworden; dit vaarwater is ruim, recht, met een rechtlopende stroom; en heeft, behalve de drogen, bij het inlopen aan Dintel, een diepte van 70 à 110 palmen, zodat hetzelve na deze winter door de diepgaandste schepen is bevaren, en zelfs enige door hetzelve met het beste succes zijn gezeild, zoals de SCHEVENINGEN, JAN SCHOUTEN, SOOLO en TIMOR, bij welke gelegenheden niet minder dan 57 palm op de voornoemde drogen werd gepeild, geen wonder derhalve dat men hetzelve gemakkelijk met 50 palmen, zoals de TIMOR, passeerde.
Desniettegenstaande wordt door sommigen beweerd, dat er in het Hillegat, met top hoog water, geen meerdere diepte is te vinden dan 45 palmen; het zal echter, na het opgeven der bovengemelde feiten, overtollig zijn om dit te wederleggen.
De hoofdzaak is nu, dat, door het verdiepen van het Hillegat, een grote verbetering is ontstaan in de waterweg tussen Brouwershaven en de Zuid-Hollandse handelssteden, en derhalve weder een belangrijke aanwinst voor de grote zeevaart van Rotterdam en Dordrecht, en van het grootste belang voor die steden.
Men zou echter het Hillegat nog veel kunnen verbeteren, indien er aan de zijde van Ooltgensplaat kribwerken werden daargesteld, welk denkbeeld reeds door anderen is aangegeven; daardoor zou de stroom, die zich nu in twee vaarwaters verdeelt, geheel door het Hillegat gaan en een kapitaal vaarwater worden, zodat de schepen, zonder lichten, uit zee voor de Dordtse kil en Hellevoetsluis konden arriveren; en laatstgemelde plaats zou als marinehaven daar veel bij winnen, daar zelfs zware oorlogsschepen dan ook daarvan konden gebruik maken.

Afbeelding
Datum 17 mei 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 31 schepen, als:
Voor Rotterdam: NOVA ZEMBLA, kapt. C.J. Jansen; KINDERDIJK, kapt. N.N; JAN VAN BRAKEL, kapt. J.L. van Waning; BUITENZORG kapt. N.N; OTTOLINA, kapt. J.J. Prange; NEERLANDS KONINGIN, kapt. E. Vonck; JOHANNA CHRISTINA, kapt. J.H. van Santen; AMERICA, kapt. J.F. Meermans, DELFSHAVEN, kapt. C. Verhey; MINISTER PAHUD, kapt. N.N; JACOB, kapt. J.F.C. Börger.
Voor Amsterdam. CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; NEHALENNIA, kapt. R. Grivel; ST. MICHAEL, kapt. L.D. Boswijk; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esink; JOSEPHINE BERNHARDINA, kapt. W.N. van Lindonk; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; GOEDE VERWACHTING, kapt. J. Boijsen; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas; JOAN MELCHIOR KEMPER, kapt. P.C. Rosier; DILIGENCE, kapt. L. Smit; JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. C.N. Gorter; OOST INDIA PACKET, kapt. P.J. Cleijndert; MARIA ADOLFINA, kapt. W.C. Brandligt; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. F. de Winter; AMALIA AUGUSTA, kapt. H.A. van Marle; SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee; JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw; HENRIETTE, kapt. J.M. Veen, de drie laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: FORTUNA, kapt. M. de Ligny.
Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. J.A. Ballot.

Afbeelding
Datum 17 september 1856
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 september. De 14e dezer is hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA MARIA CHRISTINA, kapt. Gorter, komende van Amsterdam.
Gisteren zijn hier aangkomen het dito schip MINISTER PAHUD, kapt. J.M. Pfeill, komende van Rotterdam, de dito bark PRINS VELDMAARSCHALK, kapt. Immink, komende van Rotterdam, de dito bark SOOLO, kapt. P.C. van der Meulen, komende van Rotterdam, de dito bark KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB, kapt. F.L. Jack, mede van Rotterdam, de dito bark HENRIETTE, kapt. Van Loenen, komende van Glasgow, de dito bark JOHANNA CHRISTINA, kapt. D. Baumgarten, komende van Rotterdam, en de dito bark AMELIA AUGUSTA, kapt. H.A. van Marle, mede van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen de dito bark KONING EN VADERLAND, kapt. R.F.A. van Bruggen, komende van Rotterdam, de dito bark SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokee, mede van Rotterdam, de dito bark JAN SCHOUTEN, kapt. Coening Meijer, met een detachement van 120 man suppletietroepen, mede van Rotterdam, en de dito bark ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel, komende van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 17 januari 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Canton, 30 november. De volgende Nederlandse schepen bevinden zich op dit ogenblik in China, als:
ter rede van Hongkong: VAN GALEN, kapt. Smit; VAN DER PALM, kapt. Bouwmeester; BELLONA, kapt. Kluin; DOLPHIJN, kapt. Brandligt; TWEE JEANNE’S, kapt. v. d. Windt; DOGGERSBANK, kapt. Valentien q.q.; KEMANGLEN, kapt. Möller; SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; BOMMELERWAARD, kapt. Loos; JACOBA, kapt. Schaap; GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. Hoeksma; IDA WILHELMINA, kapt. Weyland;
JACOBA EN ANNA, kapt. Petersen; LEWE VAN NIJESTEIN, kapt. Borchers; SOOLO, kapt. van der Meulen.
ter rede van Macao: E.W. VAN DAM VAN ISSELT, kapt. Kolm q.q.; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. Hazewinkel; MERCATOR, kapt. van der Woude.
ter rede van Whampoa: JUNO, kapt. Chevalier.
ter rede van Foo-Chew-Foo: PER ASPERA AD ASTRA, kapt. Admiraal; QUATRE BRAS, kapt. Bondix.
ter rede van Amoy: AMERIKA, kapt. Zeeman; KAREL AUGUST, kapt. Huizer.
Van bovengenoemde schepen is de JACOBA EN ANNA naar Japan, de E.W. VAN DAM VAN ISSELT naar Batavia via Singapore naar Samarang, en de KAREL AUGUST via Singapore naar Batavia bestemd. De GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST zal binnenkort naar Amoy vertrekken en de KEMANGLEN ligt in reparatie.

Afbeelding
Datum 17 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 30 schepen:
Voor Rotterdam: JAPAN, kapt. J. Muller; PADANG, kapt. M.W. Zwart; STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, kapt. T. Heymeriks; MACASSAR, kapt. N.N.; OTTOLINA, kapt. J.J. Prange; ALCOR, kapt. F.J. van Oppen; SCHEVENINGEN, kapt. J.K, Anokkee; DELFSHAVEN, kapt. C. Schaap; HONINGBIJ, kapt. J. van der Valk; DEN ELSHOUT, kapt. E.T. Bonjer; BATAVIER, kapt. A. de Voogt.
Voor Amsterdam: QUATRE BRAS, kapt. F.B. Bondix; PHOEBUS, kapt. J.G. de Roever; OOST INDIE PAKKET, kapt. W. Postma; MARIA ADOLFINA, kapt. A. Blom; STAATSRAAD VAN EWIJCK, kapt. F. de Winter; STAD LEIJDEN, kapt. A. Dekker qq; VIER GEBROEDERS, kapt. C. ter Marsch; NICOLAAS WITSEN, kapt. B.T. Stoffels; JEANNETTE AGATHA, kapt. A. Cleyndert; ALEXANDER, kapt. A. Dekker; DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven; CORNELIA, kapt. G. de Vries van Rotterdam; GEBROEDERS HOUTMAN, kapt. C.J. Bax.
Voor Schiedam: JOHANNES ANTHONIUS, kapt. Metz qq. van Rotterdam.
Voor Dordrecht: JAN SCHOUTEN, kapt. J. Coening Meijer.
Voor Middelburg: SUSANNA ELISABETH, kapt. C. Ouwehand; CATHARINA MARIA, kapt. J.A. Ballot; REGINA MARIS, kapt. S. Ouwehand; GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga.

Afbeelding
Datum 15 november 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 14 november. Het schip SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Tourron, laatst van Singapore, te Batavia gearriveerd, heeft in Straat Riouw gestoten, en zal dokken om nagezien te worden.

Afbeelding
Datum 29 december 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 november. Vrachten. De verwachting, welke wij omtrent de vrachten koesterden, heeft zich niet verwezenlijkt, doordat de aankomst van enige vracht zoekende schepen de disponibele scheepsruimte buiten verhouding tot de hoeveelheid van het af te schepen product heeft gesteld. Sedert ons vorig bericht werden de volgende bevrachtingen tot stand gebracht:
Naar Nederland: Nederlands NEDERWAARD en CALYPSO à NLG 55 voor suiker, de eerste hier en de andere hier en te Samarang naar Amsterdam te laden; Nederlands PRINS MAURITS à NLG 50 voor suiker en NLG 45 voor rijst op twee plaatsen te laden; Nederlands EUTERPE à NLG 52,50 voor suiker, NLG 45 voor tabak en NLG 40 voor rijst; en AGATHA EN MARIA à NLG 40 voor rijst, NLG 50 voor tabak, NLG 55 voor huiden en NLG 75 voor arak, hier naar Amsterdam te laden.
Naar China: Nederlands EDUARD EN MARIE à 0,22½ USD per picol voor rijst naar Hongkong of Macao.
Disponibel zijn: Nederlands VIER GEZUSTERS, JAN VAN BRAKEL, en HELENA CONSTANTIA.
In reparatie zijn: Nederlands HOLLANDIA, SCHEVENINGEN en NEÊRLANDS KONINGIN. Verkocht werd Engels ARCHITECT met inventaris voor NLG 9.100.

Afbeelding
Datum 17 mei 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen:
Voor Rotterdam: ZWERVER, kapt. B.T. Franzen; HENDRIK IDO AMBACHT, kapt. L. Bijl; JOSEPHA LOUISA, kapt. A. Muyson; GOUVERNEUR GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. C.E. Hoeksma; HENDRIKA, kapt. W. van Aalborg; ANTONIA PETRONELLA, kapt. A. Voorendijk; NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffmann.
Voor Amsterdam: TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs; THEODORA MACHTELDA, kapt. D. Boelhouwer; PROVINCIE DRENTHE, P. Hoekstra; JACOBA CORNELIA CLASINA, kapt. A.J. Decliseur; BELLATRIX, kapt. A.P. Sandberg; WILHELMINA EN ELISA, kapt. M. Priebee; RIJNBRAND, kapt. P.F. Lange; NICOLAAS WITSEN, kapt. N.N; QUATRE-BRAS, kapt. H. Nieuwenhuys; DEN ELSHOUT, kapt. E. Akkerman; DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven; PIETER SCHOENMAKERS, kapt. J.J. van Varelen; SCHEVENINGEN, kapt. N.N (opm: mogelijk S. van de Velde); COPERNICUS, kapt. L. Visser, de laatste drie van Rotterdam; BONI, kapt. J.W. Möller van Dordt.
Voor Middelburg: CATHARINA MARIA, kapt. T.R. Oomkens; GRONDWET, kapt. T.C. Kamminga.
Voor Schiedam: H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. T.J. Vassen; JEANETTE EN CORNELIA, kapt. J. Verhoeven; JAN VAN HOORN, kapt. C.M. Borghorst, beide laatsten van Dordrecht.

Afbeelding
Datum 03 september 1862
Krant JB - Javabode

De Nederlandsche Handel Maatschappij heeft aanbieding van scheepsgelegenheid gevraagd voor het transport van 6 à700 tons Engelse steenkolen van Newcastle upon Tyne naar Onrust, en daarvoor aangenomen het schip SCHEVENINGEN, kapt. van der Velden, voor de ingeschreven vracht van NLG 24 per ton van 1000. kg.

Afbeelding
Datum 07 januari 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 november. Vrachten. Ten gevolge van het gelijktijdig binnen komen van een aantal vrachtzoekende schepen gingen de vrachten sedert de jongste mail nog verder terug, zodat thans NLG 70 per last voor suiker nauwelijks geboden wordt. Te Soerabaija werden 2000 pikols à NLG 60 tot bijlading geaccepteerd.
De volgende Nederlandse schepen vonden emplooi:
CORNELIA HENDRIKA (581 ton) bevracht à NLG 90 en NLG 75 per last voor suiker naar Rotterdam; JUNO (440 ton) NLG 80 voor suiker, en NLG 75 voor koffij, hier en te Samarang te laden naar Rotterdam; EUTERPE (504 ton) NLG 85 voor suiker te Soerabaija naar Rotterdam. ACADIA (724 ton) NLG 80 voor suiker op de kust naar Amsterdam. ALBLASSERDAM (703 ton) NLG voor suiker te Soerabaija en Probolingo naar Rotterdam; De GRONDWET (749 ton), CONCURRENT (635 ton) PIETER (748 ton) GBP 3.15/- naar een haven in Groot-Brittannie of het continent, te Akyab, Bassein of Rangoon te laden naar het Kanaal om orders. De HENDRINA (565 ton) laadt suiker te Soerabaija à NLG 75 en NLG 72,50 naar Rotterdam. EUGENIE (Ned. 636 ton) NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor koffij hier, te Indramaijoe en Samarang te laden naar Rotterdam. S. VAN HEEL (744 ton) laadt voor bevrachtersrekening naar Rotterdam. GRAAF DIRK III (598 ton) GBP 3.15/- naar een haven in Groot-Britannie of het continent; Akyab, Bassein of Rangoon te laden naar het Kanaal om orders.
Onbevrachte Nederlandse schepen: BATAVIA, SCHEVENINGEN, CATHARINA, JACOBA HENRIETTE, JOHANNA MARIA, CATHARINA WILHELMINA, V.D. PALM, CONSTANTIA, TJILINGSIE, ROTTERDAM, MARIA ELISABETH, BELLATRIX, WILLEM DANIEL, THEODORA MACHTILDA, POLLUX, HOLLANDS TROUW, ALLEGONDA JACOBA, MADURO, CAPELLE
De CATHARINA WILHELMINA moet koperen (opm: van nieuwe koperen huid worden voorzien).
Het Engelse schip POLMAISE, van Foochow met thee bestemd naar Engeland, is alhier binnengelopen in averij, zijnde in aanzeiling geweest met de Engelse bark HAWTHORN, mede van Foochow en bestemd naar Engeland.

Afbeelding
Datum 27 januari 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 december. Vrachten. Nederlandse vlag. Nadat in het laatst van de vorige maand enige schepen als de CORNELIA, HENDRIKA, JUNO, EUTERPE, ACADIA, ALBLASSERDAM, HENDRIKA van NLG 90 tot NLG 75, voor suiker naar Holland werden afgesloten, hebben gezagvoerders zich aan een verdere verlaging moeten onderwerpen en werden de EUGENIE en de POLLUX tot NLG 70 voor suiker en NLG 65 voor koffij, en de CONSTANTIA à NLG 70 voor suiker hier en op de kust te laden afgesloten. Later bedongen de DOELWIJK, EVA JOHANNA EN WILLEM DE ZWIJGER maar NLG 65 voor suiker. De GRONDWET, CONCURRENT, PIETER, GRAAF DIRK III, ALLEGONDA JACOBA en MINISTER PAHUD namen GBP 3.15 aan voor rijst te Akyab, Bassein of Rangoon naar Het Kanaal te laden. De CATHARINA JACOBA HENRIETTE laadt rijst van de rijsthavens naar Amsterdam voor NLG 80. De FOP SMIT gaat vrachtzoekend naar Akyab. De S. VAN HEEL, ROTTERDAM en BELLATRIX laden voor reders rekening naar Nederland.
Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen: BATAVIA, SCHEVENINGEN, JOHANNA MARIA, CATHARINA WILHELMINA, VAN DER PALM, TJILINGSIE, MARIA ELISABETH, NOORD BRABAND, MARY HILLEGONDA, ANTONIA PETRONELLA, CHERIBON, HENDRIK, CHRISTINA, DRIE GEBROEDERS, WILLEM DANIEL, HOLLANDS TROUW, MADURA, CAPELLA en ST. JAN.
Het Engelse schip POLONAISE, van Foochow naar Engeland met thee, werd in Straat Sunda door het Engelse schip HAWTHORN, ook van Foochow naar Engeland bestemd, aangezeild en moet hier repareren.
De Nederlandse THEODORA MACHTILDA (Holl.) vaart op de kust.
Het Nederlandse schip CALYPSO, van Japan naar Batavia, strandde op Pulo Lapar (Billiton). Het volk en passagiers werden gered.

Afbeelding
Datum 07 februari 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 december. Vrachten. Voor suiker naar Nederland is men tot op NLG 65 gedaald en toch is er moeilijk vrachtgoed te vinden. Het getal van de aanwezige schepen is geheel onevenredig aan de binnenkomende producten, en de enige uitweg voor vrije bodems is om naar de Rijsthavens te verzeilen, voor welke bestemming men echter ook al weer iets lager heeft moeten aannemen. Voor een en ander hebben volgende bevrachtingen plaats gevonden:
Naar Amsterdam de Nederlandse schepen MADURA NLG 65 per last suiker; WILLEM DANIEL NLG 65 voor suiker en NLG 60 voor koffij; ZAANSTROOM NLG 65 voor suiker. Van Macassar naar Amsterdam het Nederlandse schip ELIZABETH JACOBA NLG 80 voor koffij. Naar de Golf van Perzië en terug het Nederlandse schip CHERIBON NLG 2 per picol suiker. Van de rijsthaven naar Het Kanaal om orders de Nederlandse schepen JOHANNA MARIA (opm: Vaesen & Stainhausen) GBP 3.15/-, NOORD BRABANT en SAN SALVADOR GBP 3.10/- per ton. Voor bevrachters- of scheepsrekening laden naar Amsterdam de Nederlandse BELLATRIX en naar Rotterdam, de Nederlandse schepen JACOB en DRIE GEBROEDERS.
Onbevracht blijven de Nederlandse schepen SCHEVENINGEN, ABEL TASMAN, HOLLANDS TROUW, ANTONIA PETRONELLA, CATHARINA WILHELMINE, HENDRIKA, CHRISTINA, SUSANNA, GERTRUIDA MARIA, ELECTRA, MARIA ELISABETH, V. D. PALM, BONI, TAGAL, en VRIENDSCHAP.

Afbeelding
Datum 28 maart 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 februari. Vrachten. Nederlandse vlag. De DILIGENCE werd gedeeltelijk bevracht voor suiker te Probolingo te laden à NLG 65. De DIANA bedong NLG 55 voor suiker en tabak van Passaroeang naar Rotterdam. De ELECTRA laadt te Soerabaija naar Nederland, zo men zegt suiker à NLG 55. De VRIENDSCHAP ligt hier op vracht naar Rotterdam. De WILHELMINA EN ELISE laadt voor de Faktorij via Singapore naar Japan. De CATHARINA WILHELMINA werd voor China gecharterd voor rijst van Bangkok naar Canton tot 40 $ cents, naar Amoy 50 $ cents of naar Shanghae tot 60 $ cents per pikol. De JACOBUS, TAGAL en WILHELMINA JOHANNA werden tot NLG 1.40, NLG 1.43 en NLG 1.38¾  opgenomen voor zout van Bangkok naar Sumanap of Batavia. De PATRIARCH SAMHIRI, BATAVIA, SCHEVENINGEN, ABEL TASMAN, ALEXANDER, DECIMA, SINT JAN, GEERTRUIDA MARIA, THEODORA MACHTILDA, ANTHONY VAN HOBOKEN, BONI en ANTONIA PETRONELLA doen kustreizen.
Ter bevrachting blijven nog de Nederllandse schepen TWEE GEZUSTERS, QUINTET, MARIA LOUISE ANTOINETTE, CHRISTINA, ACOLUS, MARIA ELIZABETH, ELISE HENRIETTE, ELISABETH, PETRONELLA CATHARINA, JOAN en ANNA SOPHIA.

Afbeelding
Datum 20 mei 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 25 schepen:
Voor Rotterdam: GENERAAL MICHIELS, kapt. P.G. Visser; CONSTANCE, kapt. M. Kimmerer; ELISABETH, kapt. H.A. Harms; CHERIBON, kapt. W.T. Coers; ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern; SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee; JOHANNA, van Delfshaven, ex-VERTROUWEN, kapt. S.J.P.D. Swemer.
Voor Amsterdam: EMERGENS, kapt. J.R. Smit; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; CELERITAS, kapt. G.A. Wagner; CORNELIS GIPS, kapt. J. Seijffart; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. F.P.J. Jaski; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. M.A.C. Henny; DEN ELSHOUT, kapt. E. Akkerman; HELLEVOETSLUIS, kapt. W.J. Vos; WILHELMINA EN ELISE, kapt. M. Priebee; TELEGRAPH, kapt. P.B. Rolufs; THEODORA MACHTILDA), kapt. C.A.L. van der Wijck.
Voor Dordrecht: IDA WILHELMINA, kapt. G. Rotgans.
Voor Middelburg: ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. K. Hoek; MARIA, kapt. E.N.F. van Wulven; SCHELDE, kapt. A.L. Hoffman; SUSANNA EN ELISABETH, kapt. C. Ouwehand.
Voor Schiedam: COSMOPOLIET, kapt. I. Koning.

Afbeelding
Datum 29 mei 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 april. Vrachten zijn iets vaster; er werden enige schepen voor China gecharterd, en was er, daar de laatste tabaksoogst binnenkomt, meer vraag voor ruimte naar Holland. IJSTROOM, bevracht te Soerabaija à GBP 3.12.6 per ton, om te Singapore te laden naar Londen of Liverpool. DAGERAAD, laadt suiker à NLG 60 en NLG 75 voor licht goed naar Rotterdam. GALILEI NLG 55 voor rijst en NLG 60 voor suiker naar Amsterdam. SINT JAN, ligt in lading te Soerabaija voor Nederland; GEERTRUIDA MARIA, NLG 75 voor koffij, NLG 50 voor rijst en NLG 85 voor licht goed van Padang naar Rotterdam; AMAZONE laadt te Soerabaija voor Holland. H.V. DE PAULO, 40 dollarcents voor rijst naar de Cantonwaters, 60 naar Amoy en 70 naar Shanghay, te Soerabaija te laden; MARIA LOUISE ANTOINETTE,  38 dollarcents van Soerabaija naar Hongkong of Macao, 62½ naar Shanghay. H. LIDUINA, 45 dollarcents voor rijst naar de Cantonwaters of 75 naar Shanghay, te Bangkok in te nemen. De navolgende schepen zijn nog disponibel: PROVINCIE DRENTHE, TWEELINGEN, HERCULES, ÆOLUS, MINISTER VAN HALL, VREDE, ELISE HENRIETTE, ROBERTUS HENDRICUS, GROOTMEESTER NATIONAAL.
De ELISE HENRIETTE, ANTHONY VAN HOBOKEN, ANTONIA PETRONELLA, BONI, BATAVIA, SCHEVENINGEN, ABEL TASMAN, ALEXANDER, HENRIETTE GEERTRUIDA SUSANNA, THEODORA MACHTILDA en PATRIARCH SAMHIRI doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 27 juni 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten. Nederlandse vlag. Voor Nederland werden opgenomen de PROVINCIE DRENTHE, tot NLG 65 voor suiker en tabak en NLG 75 voor lichtgoed, de HENRIETTE GEERTRUIDA SUSANNA à NLG 65 voor suiker en NLG 70 voor tabak, terwijl de MINISTER VAN HALL maar NLG 50 voor suiker en NLG 60 voor tabak bedong. GENERAAL DE STUERS laadt tot NLG 50 koffij en NLG 70 tabak. De HEILIGE LIDUINA gaat via Bangkok met rijst naar Canton Waters à 45 $ cents, of naar Ningpo of Shanghai tot 75 $ cents. De ROBERTUS HENDRIKUS laadt te Soerabaja à 35 $ cents naar Hongkong of 60 $ cent naar Shanghai.
Ter bevrachting blijven nog de Nederlandse schepen AEOLUS, GROOTMEESTER NATIONAAL, SCHEVENINGEN, CORNELIS ANTHONIE, OCEAAN, MATHILDE, WATERGEUS, SCHOONDERLOO, KONINKLIJKE NEDERLANDSE YACHTCLUB, EMERGENS, TOLLENS.

Afbeelding
Datum 09 juli 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 mei. Vrachten. Nederlandse schepen.  SCHEVENINGEN naar Banka bevracht, voor de uitvoer van tin van Banka naar Java à NLG 1 per picol, ABEL TASMAN, NLG 1, SCHOONDERLOO NLG 1, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHTCLUB NLG 1,10, EMERGENS NLG 1¼, TOLLENS NLG 1¼, CORNELIS ANTONIE prijs geheim, NAGASAKI naar Japan, neemt lading voor Japan.
Onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNES LODEWIJK, OCEAAN, MATHILDE, WATERGEUS, ORANJE NASSAU.
Diversen: ANTHONY VAN HOBOKEN, ANTONIA PETRONELLA, BATAVIA, THEODORE, MACHTILDA, (alle Nederlands) maken kustreizen.
Het Nederlandse schip AEOLUS maakt een reis naar China.

Afbeelding
Datum 12 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 10 januari. Aangekomen: ALBERDINA, kapt. Boerhave, v. St.Petersburg; HELENA, kapt. Gortmaker, en ERNST REINHARD, kapt. Ellerman, beiden van Riga; CERES, kapt. Rieckleff, van Libau; VICTOR. kapt. Jensen, van Odensee, allen met assistentie van sleepboot en ijssloepen. De stoomboot LEVANT is geschut, heeft geprobeerd in het Kanaal door het ijs te breken, doch heeft het moeten opgeven en is blijven liggen. De wind O.
Brouwershaven, 10 januari Aangekomen: ENGELINA, kapt. Smith, van Libau.
Vertrokken: LOODSKOTTER NO. 6, kapt. De Neef, Geen ijs. ZZO.
Van Batavia vertrokken: 3 november. JOHANN, kapt. Verduin, en 5 nov., CORN. ANTHONY, kapt. Reinders, beiden naar Nederland; 6 nov., IDA WILLEMINA, kapt. Rotgans, en CORNELIS GIPS, kapt. Seyfert, beiden naar Soerabaija; 8 nov., INDIA, kapt. Vonck, en  CATHARINA MARIA, kapt. v. Amerongen, beiden naar Nederland; HELLEVOETSLUIS, kapt. Steffens, naar Pekalongang; 13 nov, ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder; BONI, kapt. Möller; 16 nov., SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; 18 nov., CHERIBON, kapt. Coers; JAN DANIËL, kapt. Zweede ; 19 nov., SUSANUA ELISABETH, kapt. Ouwehand; 22 nov., HENRIETTE, kapt. Drijver qq.; 26 nov., WATERGEUS, kapt. Giezen; GOEDE VERWACHTING, kapt. Hellenius; KORTENAAR, kapt. Schuchard; RUDOLF, kapt. Meinsma, en CORNWALLIS, kapt. Bliek, allen naar Nederland.
Van Samarang vertrokken, 28 nov., KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Batavia.
Van Passaroeang vertrokken, 9 nov., JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, naar Ned. Van Banjoewangie vertrokken, 29 okt., MACASSAR, kapt. Vitringa Coulon, naar Rotterdam;
A.R. FALCK, kapt. Van Duyvenboden, naar Amsterdam.
Van Tjilatjap vertrokken, 12 nov., KIJKDUIN, kapt. Dekker, naar Amsterdam.
Te Hongkong aangekomen, 29 nov., ANTH. PETRONELLA, kapt. Van de Velde, van Cardiff.

Afbeelding
Datum 16 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 13 Januari, Aangekomen: FRIEDRICH STANG, kapt. Carlsen, van Galatz, met assistentie. De wind ZO.
Helvoet, 14 januari. Aangekomen: LIMM GRAY, kapt. Mardock, van Galatz.
Te Brielle aangekomen, 12 Jan., ALPHA, kapt. Don, van Frederikshall, is met assistentie van ijssloepen bij Steenenbaken geborgen.
Te Texel aangekomen. 13 januari, TELANAK, kapt. Popken, van Batavia.
Bij Dungeness, 14 Jan., PRINSES AMALIA, kapt. Bentfeld. van Java naar Rotterdam.
Van Cardiff vertrokken, 8 januari, MERWESTROOM, kapt. De Goede, naar Lissabon.
Te Batavia aangekomen, 29 november, CATHARINA MARIA, kapt. Oomkens, van Zierikzee.
Van Banjoewangie vertrokken, 18 november, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, naar Middelburg.
Anjer gepasseerd, 18 november, SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Batavia naar  Rotterdam.
Te Rangoon aangekomen, 16 november, D.T. VISSER, kapt. Van der Linden, van Hongkong.

Afbeelding
Datum 22 maart 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: FAME, kapt. J. Davison, van Newcastle, met 81 chaldrons steenkolen; GUARDIAN, kapt. W. Breckon, van Newcastle, met 122 chaldrons steenkolen; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen; FORTITUDE, kapt. G. Timmer, van Par, met 150 tons porceleinaarde.
Helvoet, 20 maart. Aangekomen: CERES, kapt. Olsen, van Holmstrand; CONCORDIA, kapt. Orts, van Ystad; Z.M. stoomboot AERT VAN NES, van Vlissingen, per FRANS NAEREBOUT. De stoomboot LOUISE is heden nacht met schade aan de machine teruggekomen en ligt ter rede geankerd.
Vertrokken: MARY, kapt. Shorehead, naar Newcastle; KILLARNEY, stoomboot, en HARRIET EN ELISE, kapt. Hosrow, beiden naar Goole; Hollander, stoomboot, naar Kopenhagen.
Brouwershaven, 20 Maart. Eergisteren aangekomen: KOSMOPOLIET, kapt. Koning, van Batavia; VOORWAARTS, kapt. Kerkstra, van Batavia, laatst van Mauritius.
Vertrokken: GROOTMEESTER NATIONAAL, kapt. Giesse; JULIE, kapt. Brem, en ORANJE NASSAU, kapt. van Hees, allen naar Batavia.
Gisteren aangekomen: HUGO GROTIUS, kapt. Vogelensang, van Banjoewangie.
Vertrokken: PELICAN, naar Liverpool ; SARA, naar Londen.
Te.Texel aangekomen, 18 Maart, HENRIETTE, kapt. Drijver, van Batavia; PIETER SCHOENMAKERS, kapt. Van Varelen, van Wijnkoopers-Baai, laatst van Lissabon.  Vertrokken, 18 Maart, MARIA VERONICA, kapt. Schol, en KANDANGHOUWER, kapt. Zeelt, beiden naar Batavia.
Van Vlissingen vertrokken, 19 Maart, BURG. VAN MIDDELBURG, kapt. Hoek, van Batavia naar Middelburg.
Helvoet. 31 maart. Aangekomen: ALBATROSS, stoomboot, van Liverpool; SWALLOW, stoomboot, en SEAHORSE, stoomboot, beiden van Hull; NORA, stoomboot, van Londen; ADM. VERHEULL, stoomboot, van Havre. Op de Kanaalhaven gekomen KOSMOPOLIET, Koning, van Brouwershaven.
Van St. Helena vertrokken, voor 2 februari, MARTHA THERESIA, kapt. Visser,
van Japan naar Amsterdam; SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Java naar Rotterdam;
4 dito, NEDERWAARD, kapt. Tergast, van Padang: CORNWALLIS, kapt. Blick, van Batavia, beiden naar Rotterdam.
Gepasseerd, 4 februari, GRAAFSTROOM, kapt. De Boer; ZEELANDIA, kapt. Blaakhert; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Rotgans qq., en 5 dito, JOH. CHRISTINA, kapt. Leclercq, allen van Java naar Nederland.
Gepraaid: 27 januari, op 29° ZBr. en 11° WL., JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordrecht.

Afbeelding
Datum 03 april 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 2 april. Het schip SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, alhier binnen, heeft op de Gronden een zware stortzee overgekregen, waardoor boten, watervaten en rondhout verloren zijn gegaan. De kapitein denkt, dat er schade aan de lading is.

Afbeelding
Datum 05 april 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: GRACES, kapt. J. Swales, van Newcastle, met 104 chaldrons steenkolen; SURPRISE, kapt. C. Osborne, van Cardiff, met 7587 stuks en 640 bundels plaatijzer; SNOWDROP, kapt. M.H. Lelean, van Par, met 100 ton porceleinsteen en 60 tons porceleinaarde; HOPE, kapt. P. Pill, van Runcorn, met 108 ton ruw zout; INDEX, kapt. J. Long, van Charlestown, met 137 tons porceleinaarde; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 3 april. Aangekomen: DEUX REINES, kapt. Soulas, van Nantes; SCOTS SHIPS, kapt.Swirk, van Teignmouth; SEINE, van Hamburg.
Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen. LOUISE is van Goereehaven naar zee gestoomd. HOLLANDER ligt uitgaande bij Goereehaven geankerd. GIRONDE ligt inkomende onder Goereehaven ten anker.
Brouwershaven, 3 april. Gisteren aangekomen: SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Batavia; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Banjoewangie.
Vertrokken: SARA, naar Londen.
Te Texel aangekomen, 31 maart, A.R. FALCK, kapt. Van Duivenboden, van Banjoewangie; 1 april, THEODORA MECHTELDA, kapt. v.d. Wijck, en 2 dito, EUGENIE, kapt. Bargman, beiden van Tjilatjap; ANNA DIGNA, kapt. Ouman, van Batavia.
Te Zierikzee aangekomen, 1 april, ZEEMANSHOOP, kapt. Phaff, van Samarang, naar Rotterdam.
Helvoet, 4 April. Vertrokken: GIRONDE, stoomboot, naar Bordeaux; NORA, stoomboot, naar Londen; BROTHER SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; ALBERT, stoomboot, naar Hull; HOLLANDER, stoomboot, naar Ystad.
Te St. Helena aangekomen, 4 februari: RUDOLF, kapt. Meinsma, van Java, vertrok, 6 dito naar Rotterdam; 7 dito, BULGERSTEIN, kapt. Geerling, van Java.
Gepraaid 6 februari, op 14° 07' ZB. en 06° 40' WL., JEANETTE CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordrecht.

Afbeelding
Datum 02 juni 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 01 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht voor de overvoer van steenkolen, de navolgende schepen:
Naar Soerabaja: BONI, kapt. J.W. Möller, JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. A. Romijn, SCHELDE, kapt. L. Hoefman, en CONSTANCE, kapt. H. Kimmerer.
Naar Onrust of Kuyper, CHINA, kapt. E. Tofield, SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Anokkee, ABEL TASMAN, kapt. J.J. Rijken, MARINUS WILLEM, kapt. J. Buyzer, en LAURA EN ADÈLE, kapt. D.T. Lund.

Afbeelding
Datum 10 maart 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 februari. Aangekomen schepen: ANTONY VAN HOBOKEN, kapt. Hazewinkel; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. Rossum; ELECTRA, kapt. Landweer; ELISABETH, kapt. Storm; EVA JOHANNA, kapt. Hordijk; MACASSAR (ex AMICITIA), kapt. P. Vitringa Coulon; MARY EN HILLEGONDA, kapt. Walters; SCHEVENINGEN, kapt. Anokkee; TERNATE, kapt. Kars.
Vertrokken schepen: AUSTRALIË, kapt. .... (opm: D.B. Jochems); BALTIMORE, kapt. Brakke; CONSTANCE, kapt. Schroot; DOELWIJK, kapt. Hoefman; GEZINA MARIE, kapt. Rolff; LICHTSTRAAL, kapt. Wierikx; SAMARANG (ex EUTERPE), kapt. De Groot; PASSAROEANG, kapt. F. Hollanders, naar Australië; JOHANNA EN WILLEM, kapt. Wier.

Afbeelding
Datum 06 april 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 februari. Onbevrachte Nederlandse schepen: SCHEVENINGEN, TERNATE, PRINSES AMALIA, A. VAN HOBOKEN, ZAANSTROOM, ELISABETH en TOLLENS.
Het wrak van het Engelse schip SANDRINGHAM, liggende in Straat Gaspar, werd in veiling verkocht voor NLG 2.925.

Afbeelding
Datum 06 augustus 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juli. Aangekomen schepen: AZIA, kapt. Trappen; BILDERDIJK, kapt. Viëtor; COPERNICUS, kapt. Algra; CORNELIA, kapt. De Boer; DORDRECHT, kapt. Verhoeven; EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal; L.J. ENTHOVEN, kapt. Koens;
GALILEI, kapt. v.d. Mey; HENDRIKA, kapt. v.d. Valk; HENRIETTE MARIA, kapt. Tjebbes; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot; PRESIDENT PLATE, kapt. Julius; VERTROUWEN (ex KIANDRA, ex DRIE VRIENDEN), kapt. Dekker; IDUNA, kapt. Du Sar.
Vertrokken schepen: HELENA EN HENRIETTE (ex ELISE HENRIETTE), kapt. Deterding; MEDEA, kapt. Van Teuten; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Kramers; PRINSES AMALIA, kapt. Bentveld; SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee; SCHOONDERLOO, kapt. Van Leeuwen; WIJK AAN ZEE, kapt. Mannoury.

Afbeelding
Datum 12 oktober 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Volgens particulier bericht van kapt. Annokkee, in dato Bandar Abbas 21 augustus l.l, was hij na een vrij voorspoedige reis van 44 dagen met het barkschip SCHEVENINGEN aldaar van Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 22 februari 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 januari. Scheepsvrachten. Sinds ons vorige bericht hadden de volgende charters plaats: de ROTTERDAM werd opgenomen tot NLG 75 voor suiker, NLG 67,50 voor rijst en NLG 100 voor arak van hier en Passoeroean (opm: Pasaruan) naar Rotterdam; de PETRONELLA tot NLG 75 voor suiker in kranjangs en NLG 80 in zakken naar Amsterdam; de WILHELMINA tot NLG 80 voor suiker in zakken en kranjangs naar Rotterdam; de WATERLOO sloot af tot NLG 70 voor koffij, NLG 75 voor suiker van Samarang, Soerabaya en Passoeroean en de HENDRIK-IDO-AMBACHT tot NLG 75 voor suiker, NLG 90 voor arak (opm: rijstwijn) en NLG 85 voor licht goed, hier en bewesten Samarang te laden, naar Amsterdam; PETRONELLA accepteerde NLG 60, en de MARIA ADRIANA NLG 62,50 voor rijst naar Rotterdam; AUSTRALIË neemt suiker tot NLG 70, rijst tot NLG 60, koffij tot NLG 65, voor licht goed NLG 80; de ARIA & BETZY koffij tot NLG 70, suiker in kranjangs tot NLG 75, in zakken tot NLG 72, en huiden tot NLG 90; WIJK AAN ZEE suiker tot NLG 70 en NLG 72,50, en AMSTELSTROOM suiker tot NLG 72,50, tabak tot NLG 60 en licht goed tot NLG 90, allen naar Amsterdam. De PADANG PACKET werd opgenomen tot NLG 70 voor koffij van Padang naar Nederland. De GLORIA laadt voor bevrachtersrekening naar China. Het Nederlands-Indisch schip EUGENIE gaat tot geheime vracht naar Boston.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen QUATRE BRAS, SCHEVENINGEN,
JOHANNA ANTONIA, STAATSRAAD VAN EWIJCK, J.C. SCHOTEL, NIEUWE WATERWEG ll, BETTY, ALLEGONDA JACOBA, AUGUSTA, DRIE GEZUSTERS, CORNELIA MATHILDE, OCEAAN, BELLATRIX en LOUISE.

Afbeelding
Datum 30 mei 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 april. Vrachten. De bevrachtingen van Nederlandse schepen bestonden uit de TERNATE, die NLG 25 voor tin, NLG 65 voor suiker, NLG 90 voor damar (opm: naam voor een aantal harssoorten) van hier, NLG 102,50 voor thee van hier en Cheribon (opm: Cirebon) en NLG 70 voor tabak van Rembang bekwam; terwijl de FAGEL tot NLG 75, en de ANNA EN SOPHIA tot NLG 78,45, beide naar Amsterdam door de Factorij werden opgenomen.
De SCHEVENINGEN, GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en HENRIETTE GEERTRUIDA maken kustreizen.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen UTRECHT, CHRISTINA MARIA, ALETTA AUGUSTA en CORNELIA.

Afbeelding
Datum 05 juni 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 april. Vrachten. Nederlands schip TERNATE naar Rotterdam NLG 25 tin, NLG 65 suiker, NLG 90 à 100, damar (opm: naam voor verschillende harssoorten) alhier, NLG 102,50 thee alhier en Cheribon (opm: Cirebon) en NLG 70 tabak te Rembang.
Nederlandse FAGEL, ANNA EN SOPHIA en PRESTO naar Amsterdam, door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij bij inschrijving opgenomen, de eerste à NLG 75, de tweede à NLG 78,45, en de derde à NLG 79,75 per last.
Nederlands ALETTA AUGUSTA naar Rotterdam NLG 75 koffie, NLG 90, gom damar en huiden te Batavia en NLG 80 tabak te Tjilatjap (opm: Cilacap) te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen CHRISTINA MARIA, UTRECHT, SCHEVENINGEN, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, HENRIETTE GEERTRUIDA en CORNELIA maken kustreizen

Afbeelding
Datum 13 juni 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 april. Scheepsvrachten. De Factorij charterde voor Amsterdam: de FAGEL tot NLG 75, de ANNA EN SOPHIA tot NLG 78,45, de PRESTO tot NLG 79,75.
Particulier werden opgenomen: De Nederlandse TERNATE naar Rotterdam tot NLG 25 voor tin, NLG 65 voor suiker NLG 90 en NLG 100 voor gom damar alhier, NLG 102,50 voor thee (leverbaar te Amsterdam) hier en Cheribon (opm: Cirebon) en NLG 70 tabak te Rembang te laden. De Nederlandse ALETTA AUGUSTA naar Rotterdam tot NLG 75 voor koffie, NLG 90 gom damar en huiden te Batavia en NLG 80 tabak te Tjilatjap (opm: Cilacap) te laden.
Disponibel zijn: de Nederlandse CHRISTINA MARIA, UTRECHT en SCHEVENINGEN.

Afbeelding
Datum 26 juni 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten. Nederlandse schepen. De ALETTA AUGUSTA werd opgenomen tot NLG 75, voor koffie, NLG 90, voor damar en huiden, hier te laden, en tabak te Tjilatjap (opm: Cilacap).
De HENRIETTE GEERTRUIDE bekwam gedeeltelijke lading als tin à NLG 20. hier te laden, en tabak op Boeloe (opm: Bulu, Sulawesi) te laden à NLG 70. Dit schip legt verder aan.
De AEROLIET sloot af tot NLG 60, voor rijst en NLG 90, voor thee en licht goed, hier te laden.
De DELFT accepteerde NLG 90, voor koffie, NLG 95, voor peper, NLG 100 voor licht goed en NLG 85 voor tabak te Padang te laden.
De UTRECHT sloot af tot NLG 67,50 en NLG 70 voor tabak, NLG 80 voor suiker, NLG 75 voor koffie en NLG 20 voor tin, te Batavia en Samarang te laden, doch heeft nog wel wat ruimte over.
De Factorij nam buiten inschrijving de MARIA REGINA op om à NLG 87,50 koffie te Padang te laden.
De SCHEVENINGEN, GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en CORNELIA, maken kustreizen. Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen CHRISTINA MARIA en FOP SMIT.

Afbeelding
Datum 12 juli 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Soerabaija, 22 mei. De vrachten zijn sedert ons laatste bericht merkelijk gestegen en als volgt aan te nemen: suiker NLG 80, koffie NLG 75, tabak NLG 67,50, huiden NLG 85. Enkele schepen van januari kwamen in de laatste dagen te Batavia binnen en zullen dus disponibel zijn voor de nieuwe oogst zodat wij vooreerst geen daling verwachten. De SCHEVENINGEN laadt voor het gouvernement ruim 7620 pic. tin op Banca met bestemming Samarang NLG 1,25 de pikol. Voor China blijven schepen gezocht en is het laatst nagenoeg 60 ct. besteed naar Amoy.

Afbeelding
Datum 27 augustus 1869
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. Het schip (opm: bark) SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee, van Banka naar Semarang, is heden hier binnengelopen na op een onbekende klip gestoten en daardoor schade en lekkage bekomen te hebben. Het maakt ongeveer 10 duim water in de twee uren.

Afbeelding
Datum 31 augustus 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 juli. Scheepsvrachten. Bij inschrijving op de 3e dezer nam de Factorij op de Nederlandse schepen CORNELIA tot NLG 71,60, CORNELIS SMIT tot NLG 75 en NOACH I tot NLG 75,25 naar Rotterdam, en ALMELO tot NLG 75 naar Amsterdam. De PRINSES AMALIA ligt naar Rotterdam in lading. De STAD LEIJDEN werd voor een volle lading suiker in zakken van Samarang naar Melbourne tot GBP 2.10/- opgenomen. De ARGO laadt voor reders rekening naar Rotterdam.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen BALTIMORE, MARIA, SCHEVENINGEN, H.E. SUSANNA (opm: afkorting van HENRIETTE ELISABETH SUSANNA), SIRIUS en MARIA ADOLFINA.

Afbeelding
Datum 01 november 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 september. Scheepsvrachten. Van de op Java aanwezige Nederlandse schepen heeft een aantal van 30, te zamen metende 24.012 ton, bij de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij ingeschreven en daarvan werden alleen opgenomen naar Rotterdam: de Nederlandse schepen MARIA (1062 ton) tot NLG 43,90, RIDDERKERK (755 ton) tot NLG 44, BURGEMEESTER HOFFMAN (758 ton) NLG 44, BALI (1285 ton) NLG 44,91; en naar Dordrecht: AEGIDIA PAULINE (747 ton) NLG 45, waardoor op heden nog 34 Nederlandse schepen, van wie de namen hieronder volgen, onbevracht blijven en aangezien in deze en volgende maand nog een dergelijk aantal moet arriveren, is het te voorzien dat de vrachtprijzen een verdere daling ondergaan en de volgende inschrijving bij de Factorij beneden de jongste plaats gehad hebbende zal aflopen.
De HELENA EN ANNA en de H.E. SUSANNA (opm: HENRIETTE ELISABETH SUSANNA) zijn naar Singapore vertrokken.
Onbevracht blijven de Nederlandse schepen KINDERDIJK, COPERNICUS, KAAP HOORN, VIER GEBROEDERS, JUNO, BILDERDIJK, HENRIETTE ADRIANA, G.K. GRAAF VAN HOOGENDORP, WALCHEREN, REGINA MARIS, L.J. ENTHOVEN, JAN PIETERSZOON KOEN, HOEK VAN HOLLAND, IDA ELISABETH, JOHANNA MARIA, HERMAN DE RUIJTER, ARY SCHEFFER, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, SPERWER, RIO DE LA PLATA, KRIMPEN a/d LEK, CATHARINA MARIA, PRESIDENT PLATE, CONSTANCE, MARIA ELISABETH, BARON VAN HEEMSTRA, SCHEVENINGEN, NOACH II, HELLEVOETSLUIS, NEPTUNUS, SUSANNA ELISABETH, PATRIARCH SAMHIRI, HENDRIKA, en DORDRECHT II.

Afbeelding
Datum 22 november 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 oktober. Scheepsvrachten. De HERMAN DE RUYTER werd voor NLG 35 te Samarang te laden voor koffie en suiker opgenomen naar Amsterdam. De DORDRECHT II laadt te Indramayoe en Padang tot geheime vracht naar Amsterdam. JAN PIETERSZOON KOEN en L.J. ENTHOVEN liggen naar Nederland in lading en namen tot NLG 35 à 40 aan wat voorkomt (opm: de lading, die ze konden krijgen). De NOACH II sloot tot geheime conditiën naar Rotterdam af. PRESIDENT PLATE accepteerde NLG 35 voor koffie en suiker, NLG 20 voor tin en NLG 50 voor licht goed naar Rotterdam. De GRAAFSTROOM en de KINDERDIJK liggen aan. De NOORD BRABANT is, zegt men, tot NLG 37,50 voor een volle lading suiker naar het Kanaal voor orders opgenomen, doch dit wordt betwijfeld. SUSANNA en JOHANNA MARIA bekomen NLG 37,50 dooreen voor gedeeltelijke lading, op de kust te laden. De IDA ELIZABETH laadt rijst te Soerabaija voor reders rekening. WAALSTROOM en WILDEMAN, beide te Padang liggende, zijn tot GBP 3 voor bepaalde qualiteiten koffie naar Amerika opgenomen. De ZEEBLOEM, nog hier liggende, gaat ook naar Padang om koffie voor Amerika te laden tot GBP 2.15/- De JUNO en de RIO DE LA PLATA accepteerden 25 $cents voor oliekoeken naar Amoy. De NEPTUNUS accepteerde GBP 1 voor suiker naar Melbourne.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen ARY SCHEFFER, COPERNICUS, HENRIETTE, ADRIANA MARIA ELISABETH, CONSTANCE, KAAP HOORN, LOUIS MEYER, CATHARINA MARIA, SPERWER, HELLEVOETSLUIS, JEDO, ADA, EDOUARD MARIE, HOEK VAN HOLLAND, REGINA MARIS, WALCHEREN, VIER GEBROEDERS, LUCTOR ET EMERGO, DOESBORGH, VOORLICHTER, JANNETJE, SUSANNA ELIZABETH, SCHEVENINGEN, JASON, AEOLUS, NEDERLAND EN ORANJE, G.K. GRAAF VAN HOGENDORP, BILDERDIJK, BARON VAN HEEMSTRA, KRIMPEN A/D LEK, CORNELIA, L. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, MARIA, SARAH, JACOBA HELENA, NEDERLAND, DAGERAAD en LANDBOUW.

Afbeelding
Datum 27 december 1869
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 november. Scheepsvrachten. De REGINA MARIS bekwam GBP 2.5/- voor koffie van Padang naar New York, de KRIMPEN A/D LEK accepteerde GBP 2.10/- voor rijst van Bangkok naar het Kanaal voor orders. Zo ook de LUCTOR & EMERGO. De DOESBURG, 372 tons, bekwam GBP 400 voor een volle lading naar Australië. De BARON VAN HEEMSTRA laadt tot geheime vracht van Soerabaja naar China. De bestemming en vracht van de JACOBA HELENA zijn geheim, men zegt voor een lading rijst van Bangkok naar hier.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen ARY SCHEFFER, SPERWER, CATHARINA MARIA, HELLEVOETSLUIS, VIER GEBROEDERS, SUSANNA ELISABETH, SCHEVENINGEN, CORNELIA, NEDERLAND, DAGERAAD, LANDBOUW, VERTROUWEN, STAD MIDDELBURG, SINBAD, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, HEBE, BATAVIA, EENSGEZINDHEID, ROBERTUS HENDRIKUS, PASSOEROEANG, ZEENIMPH, INDIA PACKET, G.K. GRAAF VAN HOOGENDORP, JAVA PACKET en MARIA LOUISE ANTOINETTE.

Afbeelding
Datum 14 februari 1870
Krant JB - Javabode
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 14 februari. In de Makassaarse bladen van de tweede helft van januari, heden ontvangen, komen nadere bijzonderheden voor omtrent het oponthoud, hetwelk de stoomboot BATAVIA van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij op haar jongste reis naar Makassar geleden heeft. Van meer of erger dan oponthoud toch behoeft, door een gunstige samenloop van omstandigheden, geen sprake te zijn, aangezien het zich bevestigt dat de BATAVIA, na zich acht dagen te hebben laten wachten, de 7e februari te Soerabaja aangekomen is. Volgens berichten in het Makassaarsch Handelsblad en de Celebes-Courant is in de namiddag van 24 januari te Makassar tijding ontvangen, dat twee dagen te voren, in de namiddag van de 22e, de BATAVIA, die de 20e Soerabaja verlaten had, gestrand was op het rif De Bril. Aanstonds stelde men zich het ergste voor en vreesde men, door de ondervinding geleerd - wijl in de laatste vijfentwintig jaren slechts één schip het voorrecht heeft gehad, van dat rif af te komen - dat de BATAVIA als verloren moest beschouwd worden. In die mening werd men versterkt, doordat het gerucht meldde dat twee passagiers, de echtgenote van de kapitein, een stuurman en zes matrozen het stoomschip verlaten hadden en door het Nederlandse schip SCHEVENINGEN, dat koers naar China zette, te Bonthaim aangebracht waren. De kapitein, zei men, was met de overige equipage aan boord van de BATAVIA gebleven, die reeds een wrak was. Onder de indruk van deze berichten vertrokken het oorlogsschip AART VAN NES en het gouvernements stoomschip JAVA ijlings naar de plaats van het onheil, ten einde hulp te verlenen, een doel hetwelk aanvankelijk in zover gemist werd, dat de AART VAN NES al spoedig bleek een groot lek in haar stoomketels en daardoor schier een el water in haar ruim te hebben. In haar plaats ontving toen de RETEH bevel het nodige in gereedheid te brengen en mede te werken om, zo mogelijk, de lading van de BATAVIA te helpen redden. De 29e had men te Makassar nog geen nadere tijding ontvangen, noch van de BATAVIA, noch van de tot haar hulp afgezonden oorlogsbodems. De 31e evenwel verspreidde zich eensklaps het gerucht, dat een stoomboot in het gezicht was en kwam weldra de BATAVIA zelf bij het havenhoofd het anker laten vallen. Het over boord werpen van een veertig ton steenkolen en het lossen van de lading in de JAVA  en RETEH, vernam men toen, hadden op het onverwachts en niet dan na grote inspanning, het schip dat op de westzijde van De Bril stevig vastzat, doch gelukkig nog zonder lek was, doen loskomen. Dat de BATAVIA, wier vertrek naar Soerabaja op 2 februari nog onbepaald heette, omdat zij vooraf een keuring ondergaan moest, de 7e aldaar op de rede gekomen is, bewijst dat zij een groot gevaar op de gelukkigste wijze is ontsnapt en geen onherstelbare schade geleden heeft.

Afbeelding
Datum 20 februari 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 januari. Vrachten. Nederlands JAVA PACKET, naar Amsterdam à NLG 50 voor suiker en koffij, NLG 25 tin van Samarang; Nederlandse EENSGEZINDHEID naar Amsterdam à NLG 45 voor suiker en koffij, te Pekalongan, Cheribon en alhier; Nederlandse ISABELLA JOHANNA, naar Rotterdam à NLG 45 suiker, NLG 42,50 tabak, NLG 55 huiden, Soerabaya te laden; Nederlandse NOACH III, naar Rotterdam, NLG 45 voor koffij en suiker, Cheribon en Samarang te laden; LICHTSTRAAL, naar Rotterdam, door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen bij inschrijving à NLG 40,95 per last; VOORUIT, naar Rotterdam, dito à NLG 44,95 per last; STAD MIDDELBURG, naar Middelburg, dito, à NLG 44,90 per last; MARIA ELISE, naar Amsterdam, dito, à NLG 47,44 per last; NEDERLAND, naar Amsterdam, NLG 45 voor suiker, Soerabaija en Passaroeang te laden; SINDBAD, naar Amsterdam, NLG 45 voor suiker, NLG 37,50 tabak, Soerabaija en Passaroeang te laden; SUSANNA ELISABETH, naar Rotterdam, dito; ROTTERDAM, naar Rotterdam, NLG 47,50 voor koffij en suiker, NLG 55 thee, hier en te Samarang te laden.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlandse PASSAROEANG, M.L. ANTOINETTE, ZEENYMPH, AZIA, MADURA, FRANCINA WILHELMINA, STAD LEYDEN, PATRIARCH SAMHIRI, TRITON, CATHARINA MARIA, SCHEVENINGEN, CANDATI, kustreizende; GELDERLAND, naar Macassar vertrokken.
De HENDRIKA is in veiling verkocht voor NLG 5.050 en inventaris NLG 5.000. Engelse OUANGONDY verkocht op vendutie voor NLG 20.190 met inventaris (opm: zie JB 220270); de ALBRECHT BEYLING is in reparatie; deNederlandse HEBE is naar de rijsthavens verzeild.

Afbeelding
Datum 05 april 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. In een particulier schrijven in de Soerabaya Courant leest men het navolgende betreffende het ongeval, de stoomboot BATAVIA overkomen: De 20e januari vertrok gemeld stoomschip van de rede van Soerabaja, stoomde met vrij gunstige gelegenheid tot voorbij Poeloe Pandjang en Hasting eiland en stelde, als gewoonlijk koers op Tonijn eiland; de 22e omstreeks 2 uren in de morgen, werd er door de uitkijk gewaarschuwd, dat er waterverkleuring voor de boeg was te zien en stootte ter zelfder tijd het schip en bleef vastzitten; machine stoppen, anker en tros uitbrengen, werd in één ogenblik ten uitvoer gebracht, doch zonder enig gevolg, en het bleek spoedig dat men er met hoog water – echter doodtij – was opgekomen; nog echter was het moeilijk te gissen, hetwelk eerst bij observatie bleek, dat het schip op de zuidwestpunt van de Bril (opm: rif nabij Makassar) zat; zo menigmaal reeds had de BATAVIA dezelfde reis gemaakt, onder dezelfde omstandigheden van weer en jaargetijde. Reeds dezelfde morgen, met het aanbreken van de dageraad, ontwaarde men een schip ongeveer in het zuiden tot zuid-zuidoost, een sein werd opgehesen, een boot te water gelaten, bemand met de 2e stuurman en zes man, die zich, met de passagiers waaronder de heer Roskopf, inspecteur van het lager onderwijs in de residentie Soerabaja, begaven aan boord van het in 't gezicht zijnde schip, hetwelk bleek het Nederlandse schip SCHEVENINGEN te zijn, kapt. Annokkee, op reis naar Gorontale, die hen, met de meeste bereidwilligheid opnam en te Bonthain aan wal zette, vanwaar een renbode naar Makassar werd gezonden om assistentie. Gemelde kapt. Annokkee verwonderde zich niet weinig, zo nabij en bezuiden de Bril te zijn, dewijl hij zich verre benoorden van die gevaarlijke bank giste, in de nabijheid van de Laarsbank. Inmiddels was men op de BATAVIA bezig het schip zoveel mogelijk te verlichten en met rondhouten enzovoorts in de zijden te steunen, daar het 's nachts afwisselend buiig was en stijf waaide; alle moeite echter bleek te vergeefs te zijn; een nieuwe uitstaande tros op een werp (opm: uitgebracht anker) sprong en deed het schip nog verder op de rif slaan, zodat men aan het behoud van de BATAVIA begon te wanhopen; de 24e – dus twee dagen na het ongeval – ontwaarde men weer een schip, recht op de bank aansturende; een noodsein werd opgehesen, een tweede boot klaar gehouden, maar, wat ongelooflijk schijnt, gemeld schip, volgens de bouw enzovoorts, enzovoorts, waarschijnlijk een Amerikaan, veranderde zijn koers en vervolgde zijn weg, zonder vlag te hijsen, zonder enige notitie te nemen. Het schip stootte soms hevig, waardoor de rondhouten, welke tot steun dienden, met de tjarrings (opm: waarschijnlijk: sjorrings) aanhoudend braken en moesten verwisseld worden; eindelijk de 25e omstreeks 10 ure des morgens ontwaarde men de rook van een stoomboot en kwam de civiele marineboot JAVA ter assistentie; de volgende dag kwam ook de RETEH. De lading werd overgescheept in de JAVA, met verder alles wat enige zwaarte had; de kolen werden over boord geworpen; nochtans waren de pogingen vruchteloos, om de BATAVIA vlot te krijgen, hoewel men langzamerhand – meer naar nieuwe maan naderende, 's nachts meer water peilde en ook slaagde, het schip, voetsgewijs, achteruit te halen, tot eindelijk, 's avonds omstreeks 10 uren van de 30e met verenigde krachten de BATAVIA vlot raakte. Zeer moet geprezen worden de welwillende hulp en behandeling, ja persoonlijke assistentie van de beide bevelhebbers van de JAVA en de RETEH, alsmede van kapt. Annokkee; die bij deze gelegenheid toonden zeelieden te zijn van oud-Hollandse stempel. Hun menslievende pogingen zullen door iedereen gewaardeerd en door de opvarenden van de BATAVIA nooit vergeten worden.

Afbeelding
Datum 30 mei 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 april. Vrachten. Nederlandse schepen. De ESTAFETTE bekwam NLG 20 voor tin te Samarang, NLG 80 voor thee alhier en NLG 75 voor tabak te Tjilatjap te laden. De
CATHARINA MARIA NLG 70 en NLG 72,50 voor tabak in de Oosthoek en NLG 25 voor tin hier te laden. De BATAVIA NLG 25 voor tin hier en NLG 70 voor tabak te Bezoekie te laden,
de LOUISE ligt naar Nederland aan en nam te Soerabaija tin à NLG 20, tabak à NLG 70 en suiker à NLG 75 aan. Bij de heden gehouden inschrijving bij de Factory werden de NOACH I en SCHEVENINGEN tot NLG 90 opgenomen.
Ter bevrachting blijven de Nederlandse schepen CATHARINA, TELANAK, PHILIPS VAN MARNIX en WIJK AAN ZEE.

Afbeelding
Datum 31 mei 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht, voor de overvoer van steenkolen van Engeland naar Java: GRAAFSTROOM, kapt. S. le Clercq, MARIA, kapt. Tofield, LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. N. H. Keuker, JOHANNA CHRISTINA, kapt. W. H. K. E. Rösingh en OTTOLINA, kapt. W. Ouwehand.
Door de Factory der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia, zijn de 19e april naar Nederland bevracht de schepen : NOACH I, 471 lasten à NLG 90 ; SCHEVENINGEN, 381 lasten à NLG 90.

Afbeelding
Datum 03 maart 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag de 21e maart 1871, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SCHEVENINGEN, laatst gevoerd door kapt. J.K. Annokkee, groot 381 lasten of 722 tonnen, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zullen afzonderlijk worden geveild: chronometers en andere instrumenten. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars (opm: schip verkocht naar Duitsland; herdoopt in CLARA).

Afbeelding
Datum 22 maart 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Publieke verkoping in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 21 maart:
- Een schroefstoomboot genaamd WILLEM DE ZWIJGER, verkocht voor NLG 3900.
- Een schroefstoomboot genaamd HUGO DE GROOT, verkocht voor NLG 5500.
- Een schroefstoomboot genaamd ZEELANDIA, verkocht voor NLG 8000.
- Een aakschip genaamd CHRISTINA JOHANNA, verkocht voor NLG 360.
In de zaal aan de Scheepmakershaven:
- het barkschip SCHEVENINGEN, in veiling verkocht voor NLG 21.600 aan Ed.C.A. Koli te Amsterdam (opm: naar Duitsland verkocht, herdoopt in CLARA). De chronometer verkocht voor NLG 175.

Afbeelding
Datum 08 januari 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 6 januari. De gezagvoerder van het schip GRYALVA, rapporteert de 23ste december op 42° NB 16° WL, het verlaten barkschip CLARA te zijn gepasseerd. Het woei een orkaan zodat hij onmogelijk aan boord van het schip kon gaan. De ondermarszeilen stonden bij en scheen het schip in goede staat te zijn. Er hingen takels van de nokken der ra's. De naam stond met vergulde letters achter op de spiegel. Bovengemeld schip is waarschijnlijk het verlatene Noord Duitse barkschip CLARA, ex-SCHEVENINGEN, kapt. Kruse, van Philadelphia naar Hamburg bestemd, waarvan de equipage is opgenomen door kapt. Vinke Muller, van Suriname te Nieuwediep binnen, zie onze scheepstijding van 4 januari onder Amsterdam.

Afbeelding