Inloggen
PRINS ALEXANDER - ID 8310


Kroniekberichten

Datum 30 december 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 29 december. Het voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Glasgow in aanbouw zijnde stoomschip zal PRINS ALEXANDER genaamd worden.

Afbeelding
Datum 08 juli 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 juli. Met betrekking tot de uitbreiding, die de Stoomvaart-Maatschappij Nederland aan haar onderneming gaat geven, en waarvoor de lening van NLG 2.000.000 dienen moet, verneemt het Nieuws van den Dag, dat, behalve de PRINS ALEXANDER, te Glasgow in aanbouw, nog drie schepen worden gebouwd, waarvan twee de vorm en de inrichting van de PRINS ALEXANDER zullen krijgen, en de derde die van de KONINGIN EMMA, terwijl reeds in de eerste helft van het volgende jaar de nieuwe schepen in de vaart zullen komen voor de tiendaagse maildienst.

Afbeelding
Datum 21 juli 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 juli. Het nieuwe stoomschip der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, de PRINS ALEXANDER, zal in het begin der volgende maand op de Clyde worden te water gelaten en wordt in het laatst van september te Amsterdam verwacht om alsdan spoedig in de vaart te komen.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1881
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 15 oktober. Het nieuwe stoomschip PRINS ALEXANDER van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is de 13e dezer van Glasgow herwaarts vertrokken.

Afbeelding
Datum 23 oktober 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 22 oktober. Heden is van hier naar Java vertrokken het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. M.C. Braat. (opm: eerste commerciële reis)

Afbeelding
Datum 09 januari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Laatstleden zaterdag is op het eiland Amsterdam het eerste particuliere drijvend dok der Nederlandsch Indische Droogdokmaatschappij plechtig ingewijd. Aan de uitnodiging der directie, de heren J. C. L. B. Falk, C. P. Lohr Jr. en H. P. van Heukelom Jr., was door een dertig of veertig belangstellenden gevolg gegeven, die met de stomer BATAVIA een alleraangenaamst tochtje maakten, waarbij de gastheren het niet aan spijs en drank hadden laten ontbreken.
Op het eiland, waar enige versiering was aangebracht, vond men in het dok de stomer AMSTERDAM van de droogdokmaatschappij geplaatst. Er werd daar door de president, de heer Falk, een woord gesproken ter herdenking aan de niet altijd bemoedigende geschiedenis der pogingen van de maatschappij, nu zo gelukkig bekroond, dank aan de ijverige, onvermoeide zorgen van de heer O. C. W. Lindemann en zijn staf, aan wie de spreker hulde bracht, uit de te boven gekomen teleurstellingen aanleiding nemend om onder het applaus der aanwezigen het nieuwe dok te dopen met de naam De Volharding.
Het dok heeft op de vier hoeken torens, op welke het steunt en waarin machines tot het uit- en inpompen van water. Er werden enige manoeuvres met het dok uitgevoerd en de verdere inrichting bezichtigd.
Op de terugtocht werd een bezoek gebracht aan het nieuwe schip der Maatschappij Nederland, de PRINS ALEXANDER, die, prachtig ingericht, een bezoek overwaard is.
De gezagvoerder Braat nam de honneurs van zijn schip met de bekende zeemansgulheid waar, het bezoek tot een tweede feest op de tocht makende. Omstreeks 7 ure bereikte men weder de stad.
Naar wij vernemen zal morgen de BILLITON het eerst van het dok gebruik maken. Gelijk men weet, is in de concessie de bepaling begrepen, dat, zodra het dok in werking is, het marinedok op Onrust geen schepen meer bedient, die op Amsterdam terecht kunnen.
Daaronder behoren voor het ogenblik alleen niet de grootste mailboten, wier lengte te groot is voor het dok. Wij hopen echter de maatschappij, die aan haar dok met recht de naam Volharding heeft gegeven, ook nog op Amsterdam een dok van de grootste afmeting te zullen zien openen.

Afbeelding
Datum 12 februari 1882
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Ingezonden mededeling. Amsterdam, 11 februari 1882. Aan de redactie!
Ik was gaarne buiten de strijd gebleven, doch nu de heren Insinger en Hendrichs mededelingen doen aan het publiek en de inladers, die niet geheel en al de toets der waarheid kunnen doorstaan, gevoel ik mij verplicht daartegen op te komen.
Volgens de aanwijzingen van het meteorologisch instituut is de weg langs Ceylon in dit seizoen juist de kortste, en wel volgens de afstand-tabellen 1.335 mijl van Batavia tot Suez, tegen 1.380 mijl –– de zogenaamde middenroute –– en tegen ruim 1.400 mijl, de zuidelijke route.
Wisten de heren Insinger en Hendrichs dat niet, toen zij gisteren mededeelden dat de C. FELLINGER een niet onbelangrijke omweg heeft gemaakt, door via Ceylon te gaan?
Wat het oponthoud in het Kanaal van Suez betreft, moet ik er op wijzen, dat de PRINS ALEXANDER de 21e 's morgens vroeg te Suez kwam, en tengevolge van quarantainemaatregelen eerst de 25e van Port Said kon vertrekken, en dus ook een zeer belangrijke vertraging heeft ondervonden, evenals de LIMBURG en andere schepen. Daarentegen is de omweg via Napels, wel degelijk niet onbelangrijk. Ter wille van de waarheid en ter juiste beoordeling voor het publiek en de inlanders, heb ik gemeend een en ander te moeten releveren.
Wat de steenkolenconsumptie betreft, moet ik opmerken, dat die op deze eerste reis van de PRINS ALEXANDER met de meest mogelijke zorg is nagegaan, en wij gekomen zijn tot een verbruik van 0.868 kg. per paardenkracht per uur, een naar mijn mening nog niet bekend minimum. Daaruit blijkt, dat wij zelfs minder steenkolen zouden verbruiken dan anderen, wanneer wij ons tevreden stelden met een gelijke vaart; dat wij zulks niet doen is alleen, omdat wij er nog geen voordeel in zien.
Dat onze schepen mailboten zijn en de C. FELLINGER een cargaboot is, is volkomen juist; alleen zou men dat niet opmaken uit de wijze van adverteren door de Maatschappij Insulinde.
Wanneer men zich na de inlichtingen van de heren Insinger en Hendrichs onze schepen evenwel voorstelt, als schepen met grote passagiersinrichting, klein laadvermogen en veel steenkolenverbruik, dan is men ook dienaangaande op een dwaalspoor. Ik ken geen betere economischer cargaboten dan onze mailboten, en ik ben bereid dit aan een ieder met cijfers te bewijzen.
Met de plaatsing van het bovenstaande in uw geacht blad zult u mij zeer verplichten.
Tegelberg, mede-directeur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Afbeelding
Datum 04 september 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Rietlanden te Amsterdam is zaterdag voormiddag (opm: 1 september) op het stoomschip PRINS ALEXANDER, terwijl men bezig was een zware ijzeren ketel neer te laten in een ruim, de ijzeren stoomlier aan stukken gesprongen. De stukken van de kamraderen en andere delen werden in alle richtingen rond, tot zelfs op het dak van de loods, geworpen. De ijzeren ketel was al dalende en kwam nu wel met meer gang dan anders beneden, doch zonder dat het schip meer schade bekwam.

Afbeelding
Datum 26 november 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 24 oktober. Vrachten. De markt is zeer vast en een goede vraag naar schepen bleef bestaan. Naar Nederland ging niets om, daar de Factory niet aan de markt was en particulier goed niet werd aangeboden. Naar het Kanaal werden verscheidene schepen opgenomen en rezen de vrachten van GBP 2.10 tot GBP 3. Door het binnenkomen van vele bevrachte stomers is in de ogenblikkelijke behoefte voorzien en werkt het feit, dat stomers grif tot Sh.50/- en zelfs lager te verkrijgen zijn, een opname van zeilschepen tot hogere cijfers zeer tegen. Naar Amerika werd wederom meer besteed dan het cijfer, in ons laatste bericht vermeld, en zou nog een schip van middelbare grootte tot GBP 3 opgenomen kunnen worden. Naar Australië werd nog steeds GBP 1.2/6 tot GBP 1.5/- geboden, doch niets afgedaan. Bevrachtingen van Nederlandse schepen werden niet gemeld.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: THORBECKE IV, BAARN, JUPITER, OTTOLINA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., DELIANE, CORNELIA, TELANAK en TJERIMAI, en stoomschepen PRINS ALEXANDER, UTRECHT, MACASSAR en CONRAD.

Afbeelding
Datum 16 mei 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Batavia te IJmuiden binnen gekomen, heeft de reis afgelegd in 32½ etmaal, zijnde de snelste reis tot heden gedaan, 13 mei passeerde men te 10.00 uur voormiddag Ouessant, de volgende ochtend om 09.00 uur Dungeness en dezelfde dag was men ’s avonds 22.00 uur te IJmuiden.

Afbeelding
Datum 19 januari 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 17 december. Sedert het laatste bericht van de 3e dezer bleef de toestand onzer markt onveranderd, terwijl de vooruitzichten zeer onzeker zijn, en van de rijzing of daling der Europese suikermarkt afhangen. Naar Nederland ging wederom niets om. Naar Het Kanaal kwamen op de basis van Sh.140/- voor 1e klasse schepen enige bevrachtingen tot stand, doch de vraag blijft flauw. Naar Amerika werd een scheepje opgenomen om koffie te Macassar te laden tot Sh.45/-. De laaste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschepen PRINSES AMALIA en PRINS ALEXANDER NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 70 tabak naar Amsterdam en GBP 2.- suiker naar Marseille. JOHAN THEODOR laadt suiker tot GBP 2,- van Pasaroean, THORBECKE IV idem van Samarang.
Onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JOHANNA, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, KOSMOPOLIET III, NOACH VI, TJERIMAI, BESTEVAER, CONSTANTIA en MINA.

Afbeelding
Datum 22 juni 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia,16 mei. Sedert het bericht van de 2e dezer bleef de markt onveranderd flauw en ging er bijna niets om. Naar Nederland kwam de Factorij aan de markt met 8.000 picols koffie, die door een klein schip tot NLG 40 werden aangenomen en waarop het begon aan te leggen. Een dergelijke hoeveelheid is nog voor een ander schip disponibel. In andere richtingen kwamen geen afdoeningen tot stand, daar er noch naar het Kanaal, noch naar Amerika of Australië enig vraag bestond.
De laatste bevrachtingen zijn: stoomschip PRINSES AMALIA NLG 75 huiden, NLG 20 tin NLG 50 thee, naar Amsterdam, en zaksuiker tot geheime koers naar Liverpool; stoomschip PRINS ALEXANDER NLG 65 koffie, NLG 50 tabak, NLG 75 huiden, NLG 20 tin, naar Amsterdam en FFR 20 tin, FFR 120 indigo naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, KOSMOPOLIET III, JOHANNA, CORNELIA, KINDERDIJK en F.H. VON LINDERN.

Afbeelding
Datum 04 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 oktober. Vrachten. Sedert het bericht van 19 september bleef onze markt onveranderd en de onbevrachte vloot nagenoeg stationair. Naar Nederland ging niets om. Naar het Kanaal werden enige schepen opgenomen tot koersen, lopende van Sh.25/- tot Sh.35/- naar gelang van de klasse van de bevrachte schepen. Er bestaat thans nog enige vraag en wordt voor eerste klasse houten schepen Sh.30/- à Sh.32/6 geboden. Na afloop van de Padang-koffieveiling werd er een handig schip bevracht voor koffie van Padang naar New York tot Sh.30/-. Een ander scheepje zal nog wel spoedig benodigd zijn. Naar Australië hadden geen transacties plaats. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: de stoomschepen PRINS ALEXANDER en PRINSES AMALIA NLG 75 koffie, NLG 75 huiden, NLG 40 rijst, NLG 20 tin naar Amsterdam, en Sh.35/- suiker naar Marseille. De SLAMAT laadt suiker voor reders rekening. De ANTONIA GBP 1/10/- voor suiker van de Noordkust naar het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH V, SALATIGA, JOHANNA, CORNELIA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, GRAAFSTROOM, BATAVIER, BAARN, NACHTEGAAL, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, WILLEM EGGERTS en GROEN VAN PRINSTERER.

Afbeelding
Datum 11 januari 1886
Krant JB - Javabode

Iets over de 2e klasse bij de Maatschappij Nederland.
Het slechtste zijn de oude boten voor de tweede klasse ingericht: de PRINSES AMALIA, CONRAD, VOORWAARTS, MADURA en PRINS HENDRIK. De inrichting van de CELEBES was, voor de verbouwing en herdoping als SOENDA, zelfs van dien aard, dat er in het geheel geen particulieren, doch enkel militairen mee werden overgevoerd. Iets beter zijn ingericht de PRINS VAN ORANJE, KONINGIN EMMA en PRINSES MARIE, en het beste de laatst aangebouwde stomers PRINS ALEXANDER, PRINS FREDERIK, PRINSES WILHELMINA, BURGEMEESTER DEN TEX en SUMATRA. De hutten daar (opm: op de laatst aangebouwde stomers) verschillen slechts weinig van die der eerste klasse. De salon is eenvoudig maar net, en bevat een paar met wasdoek overtrokken tafels en met lederen kussens beklede banken. In de ruimte aan dek is het slechtst voorzien, wat vooral een ongerief is, zolang men in de warmte is. Hierin komen de nieuwe boten vrijwel overeen met de oude en met die welke voor rekening der Maatschappij Java bij een andere scheepsbouwmeester en volgens een ander type werden gemaakt, doch de beide laatste hebben tevens nog dit gebrek, dat zowel de badkamer als het watercloset bekrompen en onooglijke hokken zijn. Het is dus raadzaam om een der nieuwe, bij John Elder gebouwde boten af te wachten en zo mogelijk die, waarmede het geringste aantal militaire passagiers wordt overgevoerd. (opm: bekort)

Afbeelding
Datum 08 februari 1886
Krant JB - Javabode

Batavia, 8 februari. Gepasseerde week werd te Priok door middel van een 25-tons kraan uit het stoomschip PRINS ALEXANDER van de Maatschappij Nederland een drijvende brandspuit gelost, bestemd voor de Dienst der Havenwerken. Vergissen wij ons niet, dan is dit de eerste brandspuit van dien aard in Nederlands-Indië. Het bootje heeft ongeveer de grootte van de CUSTOS I en is voorzien van twee schroeven, waardoor het gemakkelijk te sturen is. De ketels zijn ingericht om binnen 7 minuten onder stoom te kunnen gaan, terwijl de spuiten binnen 12 minuten water kunnen geven. Het bootje is gebouwd in Amsterdam, de ketels echter werden in Engeland vervaardigd. Het geheel is het bezien overwaard.

Afbeelding
Datum 25 januari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 21 december. Vrachten met weinig vraag en gering aanbod van schepen. Bevracht werden de Nederlandse schepen: stoomschip PRINS ALEXANDER koffie NLG 80, rijst NLG 50, tabak NLG 55 per last, naar Amsterdam; stoomschip NOORD- HOLLAND koffie NLG 80, huiden NLG 90, krossoks NLG 45, peper NLG 55, thee NLG 45 per last, naar Rotterdam, en suiker tot geheime vracht, koffie Ffrs. 80 per ton, naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMSTERDAM, A. H. VAN TIENOVEN SR. en MELATI.

Afbeelding
Datum 06 augustus 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 2 juli. Vrachten stil. Bevracht werd het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER koffie NLG 80, tabak NLG 60, huiden NLG 95, thee NLG 55 per last naar Amsterdam, en stoomschip BROMO koffie NLG 80, huiden NLG 90, indigo NLG 120, thee NLG 55 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH III, THORBECKE VI, TJERIMAI, EMMA, en ANNA ALEIDA.

Afbeelding
Datum 21 mei 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Duinker, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, vertrok 13 april van Batavia en arriveerde 19 mei te Amsterdam. Met inbegrip van oponthoud aan de verschillende tussenstations volbracht het de reis in de buitengewoon snelle tijd van 36 etmaal.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het tijdschrift De Zee, augustus-nummer, vindt men een beschrijving en afbeelding van een toestel om boten, zonder gebruik van de talies, vrij van de klampen te lichten, ontworpen door de heer D. Duinker, gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.
Aan boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER is met slingerend schip dit toestel beproefd geworden. Twee man draaiden een reddingsboot (lang 32 voet en breed 7½ voet) vrij van de klampen; deze boot was bemand met 53 koppen en geheel uitgerust, zodat zij circa 5.000 kg woog. Vier man draaiden haar buiten boord en de twee eerstgenoemden lieten haar te water. De gehele verrichting duurde 1 minuut 46 seconden.
Voor een boot, in alles volkomen aan de bovengenoemde gelijk, doch op gewone wijze opgehangen, waren 16 man nodig en duurde het te water laten 22 minuten. Aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA werd met hetzelfde gemak, met behulp van dit toestel, een stoomsloep, wegende ruim 7.000 kg, te water gelaten.
De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die sedert het jaar 1888 op een harer stoomschepen dit toestel heeft beproefd onder alle omstandigheden, heeft besloten dit systeem op al haar schepen toe te passen en reeds de daartoe nodige maatregelen genomen.
Octrooien werden er op verleend door Engeland, Frankrijk, België, Italië, Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen, Amerika en Canada.

Afbeelding
Datum 07 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

Afbeelding
Datum 12 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip MERAPI, van Rotterdam naar Java, passeerde 9 dezer Ponta te Guia; BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 9 dezer van Marseille; SOENDA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Colombo; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 9 dezer van Suez; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Port Said; PRINS FREDERIK HENDRIK, arriveerde 9 dezer van Suriname te IJmuiden; P. CALAND, van de N.A.S.M, van de Plata-rivier, naar Rotterdam, vertrok 9 dezer van Boulogne.

Afbeelding
Datum 15 december 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

IJmuiden, 12 december.Het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER, heden alhier van Java aangekomen, is des middags, ten anker liggende bij Dungeness, aangevaren door het fregatschip JOHN E. SAYRE, kapt. Purdy, 6 december van Duinkerken naar New York vertrokken, waardoor de PRINS ALEXANDER belangrijke schade aan stuurboords achterschip beliep.

Afbeelding
Datum 27 januari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 23 dezer van New York; VEENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 23 dezer van Boulogne en passeerde 24 dezer Lezard; MAASDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 25 dezer Lezard; BATAVIA, vertrok 24 dezer van Rotterdam naar Batavia; ANCHISES, van Amsterdam naar Java, passeerde 23 dezer Port Said; MENELAUS, van Java naar Amsterdam, is op 24 dezer Prawlepoint gepasseerd; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 23 dezer Kaap St. Vincent; PRINS FREDERIK HENDRIK, van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 24 dezer te Havre; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 24 dezer te Padang; CELEBES, van St. John, arriveerde 25 dezer te Londen; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 25 dezer van Baltimore te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 01 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 29 dezer van Aden; ANTENOR, van Java naar Amsterdam, passeerde 27 dezer Suez; HECTOR, van Amsterdam naar Java, arriveerde 27 dezer te Singapore; PRINS HENDRIK, arriveerde den 28 dezer van Amsterdam te Batavia.

Afbeelding
Datum 03 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 30 januari van New York naar Rotterdam; ZUID-HOLLAND, van Java naar Rotterdam, vertrok 31 januari van Port Said; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, passeerde 31 januari Sagres; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 30 januari van Padang; PRINS WILLEM II, vertrok 30 januari van New York naar West-Indië; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 31 januari te Southampton; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 31 januari Del Armi; OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Lezard.

Afbeelding
Datum 06 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vetrok 3 dezer van Port Said; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 4 dezer van Port Said; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 4 dezer te Marseille; DAPHNE, van Java naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Suez; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar Baltimore via New York, passeerde 4 dezer, des namiddags 2 uur 30 minuten, Dover; P. CALAND, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van Baltimore te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 24 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar Baltimore, via New York, arriveerde 20 dezer te New York; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Rotterdam, passeerde 22 dezer Dover; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 20 dezer van New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, is 21 dezer met lichte schade aan de machine in Ferrol binnen gelopen; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 22 dezer Lezard; ORANJE NASSAU, vertrok 20 dezer van New York naar West Indië; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 22 dezer te Padang; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 20 dezer Gibraltar; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 22 dezer te Southampton.

Afbeelding
Datum 25 maart 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip Maasdam, van de N.A.S.M, vertrok 23 dezer van Rotterdam naar New York; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 22 dezer te Port Said; SOERABJA, van Java naar Rotterdam, passeerde 22 dezer Sagres; PRINS ALEXANDER, vertrok 23 dezer van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 22 april 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 19 dezer van Genua; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 dezer van Aden; PRINSES SOPHIE, arriveerde 20 dezer van Amsterdam te Batavia; SOENDA, vertrok 20 dezer van Batavia te Amsterdam; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore, via New York, arriveerde 19 dezer te New York; BROMO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 20 dezer te Port Said; ARDJOENO, van Java, laatst van Marseille, naar Rotterdam, arriveerde 20 dezer voorgaats van den Nieuwe Waterweg.

Afbeelding
Datum 30 april 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 28 dezer van Port Said; PRINSES WILHLMINA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 28 dezer van Suez; VOORWAARTS, van Hamburg naar Batavia, vertrok 27 dezer van Suez; PRINS ALEXANDER, arriveerde 28 dezer van Batavia te Amsterdam; BATAVIA, van Java naar Rotterdam, arriveerde 28 dezer te Marseille; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, vertrok 28 dezer van Marseille; KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Padang.

Afbeelding
Datum 16 december 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Java, vertrok 14 dezer van Port Said; PRINSES AMALIA, arriveerde 14 dezer van Amsterdam te Batavia; PRINS ALEXANDER, vertrok 14 dezer van Batavia naar Amsterdam; VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, arriveerde 14 dezer in de Nieuwe Waterweg. Het zit op het Zuiden aan den grond.

Afbeelding
Datum 05 januari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 1 dezer te New York; PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 3 dezer te Suez; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap St. Vincent; HECTOR, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Batavia; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Scilly.

Afbeelding
Datum 14 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 13 februari. Het stoomschip VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 10 dezer Kaap Roca; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok zaterdag 11 dezer van New York naar Rotterdam; VEENDAM, van de N.A.S.M,vertrok 11 dezer van Rotterdam; PRINS ALEXANDER vertrok 11 dezer van Amsterdam naar Batavia; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 11 dezer van Padang.

Afbeelding
Datum 22 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 februari. Het stoomschip OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 20 dezer Lezard; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 19 dezer te New York; PRINS MAURITS, arriveerde 20 dezer te Amsterdam; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 19 dezer Carboéra; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 20 dezer te Suez; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Southampton; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Batavia; GEDE, van Java naar Rotterdam, passeerde 19 dezer Ouessant en wordt 20 dezer des nachts verwacht; SALAK, van Java naar Rotterdam, vertrok 20 dezer Port Said; DEUCALION, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 19 dezer bij Perim; LARNACA, van Singapore naar Amsterdam, passeerde 20 dezer Dover; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Genua.

Afbeelding
Datum 27 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Kaap Carveiro, 19 februari. Van boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER werd geseind, dat de gezagvoerder overleden was en dat het lijk werd meegenomen naar Genua.

Afbeelding
Datum 27 februari 1893
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Genua, 25 februari. Het lijk van de heer Van der Woude, in leven gezagvoerder van de PRINS ALEXANDER van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, die in de Golf van Biscaye is overleden, werd door de gehele bemanning en de passagiers plechtig begraven.

Afbeelding
Datum 04 maart 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 3 maart. Het stoomschip KONINGIN EMMA, vertrok 2 dezer van Cuxhaven naar Amsterdam; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Port Said; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 2 dezer van Port Said; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 2 dezer Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, passeerde 2 dezer Beachy Head.

Afbeelding
Datum 25 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 23 september. Het stoomschip SAMARANG, van Java naar Rotterdam, arriveerde 21 dezer te Suez; PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Genua; VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 22 dezer Carvoeiro; ORANJE NASSAU, van Amsterdam naar Parimaribo, is 22 dezer, des ochtend 7 uur, Dover gepasseerd.

Afbeelding
Datum 27 oktober 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 26 oktober. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Point de Galle; DRENTHE, van Java via Marseille, arriveerde de 25e dezer te Rotterdam; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, vertrok 24 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 25 dezer te Suez; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Ouessant; ZUID HOLLAND, vertrok 25 dezer van Batavia naar Rotterdam; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 25 dezer Lizard; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 25 dezer van Amsterdam naar New York; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 25 dezer van Rotterdam naar New York.

Afbeelding
Datum 03 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 2 november. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 oktober van Genua; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te te Genua; PRINS MAURITS, van Suriname, arriveerde 1 dezer te Amsterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, vertrok 1 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 1 dezer van Rotterdam naar New York; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Dover; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Marseille; PRINSES WILHELMINA vertrok 1 dezer van Batavia naar Amsterdam; CONRAD, van Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Batavia.

Afbeelding
Datum 11 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 10 november. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 9 dezer van Suez; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 9 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 9 dezer Dungeness; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 9 dezer te Batavia; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 9 dezer van Marseille; KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 9 dezer Point de Gaille; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, vertrok 8 dezer van Marseille; CARLISLE, der N.A.T.L, van New York, arriveerde 9 dezer te New York.

Afbeelding
Datum 12 september 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Batavia, 10 augustus Aan boord van het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER is tijdens de uitreis bij Kaap Guardafui met het bijzetten van de fok de bootsman overboord geslagen, doch doordat hij zich aan de schoot vasthield, gered. Bij die gelegenheid zijn drie reddingsboeien overboord geworpen. Mochten die dus worden opgepikt of ergens aan wal drijven, dan kan dit geen reden tot ongerustheid geven.

Afbeelding
Datum 01 september 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 augustus. Naar wij vernemen, zal het stoomschip CONRAD, kapt. D.J. Duinker, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat ten gevolge van een aanvaring op de hoogte van Cartagena in mei l.l. enige maanden uit de vaart geweest is, de 19e oktober de reis naar Batavia aanvaarden en daarmede weder in de gewone maildienst worden opgenomen. De schade, door de aanvaring veroorzaakt, is thans geheel hersteld, doch het schip zal nog worden voorzien van een nieuwe bronzen schroef, waardoor de snelheid van de vaart zal worden vermeerderd met een halve mijl per wacht, zodat de gehele duur der reis daardoor met 36 uur wordt bekort. Ook de PRINS ALEXANDER en de BURGEMEESTER DEN TEX zullen van een dergelijke schroef worden voorzien, waarvan de maatschappij de gunstige resultaten reeds enige tijd heeft kunnen waarnemen bij twee andere schepen, n.l. bij de PRINSES WILHELMINA en de PRINSES MARIE.

Afbeelding
Datum 11 december 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 december. Volgens telegram van Kaap Vincent, heden bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvangen, heeft het stoomschip PRINS ALEXANDER, bestemd naar Batavia, in de Golf van Biscaye veel zwaar stormweer ondervonden, waardoor belangrijke schade aan dek werd veroorzaakt. De schade zal, naar de gezagvoerder seint, te Genua hersteld worden, het werk zal 2 dagen vorderen.

Afbeelding
Datum 17 maart 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Batavia, 11 februari. Het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. M.J.C. Kimmerer, dat bij Macassar op het strand heeft gezeten, werd vlot gesleept door het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER, nadat 2000 picol (opm: schoudervracht: 1 pikol = 61,7613 kg) van de uit 9000 picol bestaande lading koffie gelost waren.

Afbeelding
Datum 29 maart 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 28 maart. De stoomschepen PRINS ALEXANDER en JAVA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland werden heden in veiling verkocht voor respectievelijk NLG 97000 en 55000. Koper is makelaar W. de Lorne van Rossem. (opm: beide schepen werden doorverkocht)

Afbeelding
Datum 17 april 1901
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 april. Het stoomschip PRINS ALEXANDER werd onlangs door de makelaar W. de Lorme van Rossem gekocht voor een Italiaanse firma en is heden (opm: 16 april) onder Italiaanse vlag en de naam AURELIA van hier via Cardiff naar Genua vertrokken.
De JAVA is, naar wij vernemen, voor een firma in Rotterdam gekocht en bestemd om te worden gesloopt.

Afbeelding