Inloggen
CASTOR - ID 8147


Kroniekberichten

Datum 23 juni 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 18 juni. Heden is van de werf van de heren A. & J. Inglis een nieuwe schroefstoomboot van 1.500 ton, CASTOR genaamd, te water gelaten. De CASTOR is gebouwd voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en heeft machines van 180 PK (opm: nominaal)

Afbeelding
Datum 23 juli 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Greenock, 16 juli. Een grote nieuwe stoomboot, welke heden morgen door Cartsdyke Bay kwam, kwam in aanvaring met het schip PEARL OF INDIA, welke hier aan India Wharf loste, en maakte aanmerkelijke schade aan genoemd schip. De stoomboot, CASTOR genaamd, heeft geen schade gekregen. (opm: vrijwel zeker de CASTOR van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, mogelijk op proeftocht)

Afbeelding
Datum 05 augustus 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 4 augustus. Heden arriveerde alhier het stoomschip CASTOR, van Glasgow. (opm: eerste reis van dit voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aan de Clyde gebouwde stoomschip)

Afbeelding
Datum 24 augustus 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het stoomschip CASTOR, kapt. P.A. de Boer, zal de 15e september van Rotterdam naar Lissabon, Genua, Livorno, Napels, Messina en de Zwarte Zee vertrekken (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 06 oktober 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoetsluis, 5 oktober. De stoomboot CASTOR zit in het Bokkegat aan de grond; de sleepboot ZEELAND is tot assistentie derwaarts vertrokken.

Afbeelding
Datum 07 oktober 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hellevoet, 6 oktober. De stoomboot CASTOR is heden nacht zonder assistentie vlot gekomen en naar zee gestoomd.

Afbeelding
Datum 05 maart 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Den Helder, 4 maart. De Middellandse zeeboot CASTOR, deze morgen ten 8 uur de haven binnenstomende, kwam tegen Zr.Ms. stoomschip KOOPMAN aan, dat aan wal gereed lag om een proeftocht naar de rede te doen, verbrijzelde de buitenhangende boot en bracht enige verdere schade toe. De KOOPMAN heeft echter zijn proeftocht kunnen doen.

Afbeelding
Datum 17 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 december. Het stoomschip CASTOR, de 12e dezer van Napels naar Messina vertrokken, is volgens telegrafisch bericht bij Palermo gestrand.

Afbeelding
Datum 18 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 december. De stoomboot CASTOR, bij Palermo gestrand, is, volgens heden ontvangen telegrafisch bericht weder afgebracht zonder geleden te hebben, nadat een deel van de lading was gelost en de steenkolen overboord waren geworpen.

Afbeelding
Datum 05 april 1873
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. Expeditiekantoor voor landverhuizers, Van Es, Wambersie & Ruys, Rotterdam.
Directe stoomvaart tussen Rotterdam en New York.
Afvaart van Rotterdam, met de expresselijk voor landverhuizers ingerichte Nederlandse stoomschepen CASTOR, kapt. P.A. de Boer, 19 april; ROTTERDAM, kapt. J. Hus, 3 mei.
Verder wekelijkse gelegenheid van af Rotterdam of Harlingen via Engeland naar alle havens en plaatsen van de Verenigde Staten.
Nadere inlichtingen bij het bovengemeld hoofdkantoor en bij hun agenten,
Van Maenen & Van Bochove, Brouwershaven, G. Contant, Schoondijke, L.E. Hendrikse, Middelburg.

Afbeelding
Datum 10 april 1873
Krant GCO - Goessche Courant

Uit Rotterdam schrijft men: De stroom van landverhuizers naar Amerika over deze stad wordt dagelijks groter. De beide in de vaart op New York gebrachte stoomboten zijn niet voldoende, zodat, naar men verneemt, de stoomboot CASTOR van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, is aangenomen om in de dringende behoefte van overtocht te voorzien. Dat schip is reeds van Vlissingen op weg herwaarts.

Afbeelding
Datum 20 april 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 april. Het stoomschip CASTOR, kapt. De Boer (opm. van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), door de firma Plate, Reuchlin & Co. voor de reis naar New York bevracht, is heden met circa 180 passagiers vertrokken.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Cagliari, 29 oktober. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, van Palermo naar Lissabon, is heden alhier met enige schade aan de machines binnengelopen.

Afbeelding
Datum 16 januari 1876
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 15 januari. De Nederlandse stoomboot CASTOR, hedennacht vastgeraakt, is aangevaren door de Engelse stoomboot LORD BYRON en moet te Rotterdam repareren. In de rivier is weinig drijfijs.

Afbeelding
Datum 16 januari 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 15 januari. De stoomboot CASTOR zit in de Hoorn tegen de Noordwal, is in aanvaring geweest met het stoomschip LORD BYRON. Volgens later bericht is de stoomboot CASTOR in vlot water geankerd.

Afbeelding
Datum 25 maart 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Southampton, 23 maart. Het stoomschip CASTOR (opm: zeer waarschijnlijk het stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), van Rotterdam naar de Middellandse Zee, is hier binnengelopen om de ketels te repareren.

Afbeelding
Datum 19 april 1877
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Men schrijft ons uit IJmuiden:
De sedert zondagnacht woedende oostelijke storm, juist invallende gedurende de dusgenaamde dode getijden, heeft het water van deze kusten dermate verjaagd, dat de vloed nauwelijks zijn invloed kan doen gelden. Daardoor is ook de waterstand in de Noordzeehaven zeer verre beneden de normaalstand. Het gevolg is niet uitgebleven: de tot 56 decimeters geladen stomer PALLAS ligt buiten de sluizen sedert zondagmorgen, elk tij uitziende naar de mogelijkheid om zee te kiezen; de CASTOR, eergisterenmorgen voor de zeehoofden geankerd, is gisterenmorgen, na vruchteloos op genoegzame was te hebben gewacht, zo ik verneem, naar de rede van Texel vertrokken. Laatstgenoemd stoomschip komt uit de Middellandse Zee en heeft 54 decimeter diepgang.

Afbeelding
Datum 28 april 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenmorgen vroeg is de diep geladen stoomboot CASTOR bij het verlaten van de haven van IJmuiden in aanvaring gekomen met de sleepboot, die tot assistentie voor mogelijke gebeurtenissen was meegegaan. De stoomboot kreeg een gat ter hoogte van het tussendek. Bij het afzenden van dit bericht hield de CASTOR het nog voorgaats om de schade te herstellen. Men verhaalt, dat de kapitein plan heeft naar het Nieuwediep op te stomen, indien de herstelling niet voldoende voor de zeereis aan boord kan geschieden.
De diepte in de buitenhaven neemt overigens tengevolge van de met kracht voortgezette uitbaggering toe.

Afbeelding
Datum 08 september 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 september. Het Nederlandse stoomschip CASTOR is gisteren te Palermo uit zee teruggekomen.

Afbeelding
Datum 17 oktober 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dartmouth, 15 oktober. Het stoomschip CASTOR, kapt. Meijer, van Newcastle naar Genua, is alhier binnengelopen met schade aan de machine, kappen, roer, hut en andere schade aan het dek en met verlies van drie boten, watervaten en kluiver.
De ANNA MARIA, van Nantes naar Plymouth, liep mede hier binnen, met verlies van boten en ingeslagen hek en andere schade. De lading meel is beschadigd.

Afbeelding
Datum 05 april 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Morgen, zaterdag, zal te IJmuiden door de heer Meijer, gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip CASTOR, aan boord van de sleepboot HERCULES van de heren Zur Mühlen een proefneming worden genomen met door hem uitgevonden vuurpijlwerptoestellen, ten doel hebbende de gemeenschap tussen de redding- en sleepboten met in nood verkerende schepen tot stand te brengen.

Afbeelding
Datum 30 april 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 29 april. Kapt. Meijer, voerende het Nederlandse stoomschip CASTOR, 23 dezer te New York aangekomen, rapporteert het volgende:
Op 12 april des morgens te 5 uur, zagen wij een masteloos wrak vooruit, nader bijkomende bleek het te zijn de Noorse bark LÖVENSAND, volgens aan boord gevonden papieren gevoerd geweest door kapt. A. Bahrup, komende van Messina en bestemd naar New York of Philadelphia. Het schip had aan stuurboordzijde bij de fokkerust zware schade, de verschansing stuk en gaten onder dek door de berghouten. De fokkemast was geheel weg, maar de grote en bezaansmast lagen achterover bij het dek afgebroken met de vleet over het dek, aan het dek was veel schade. Wij stopten en volgens bericht van de stuurman die er aan boord was geweest bleek het schip verlaten te zijn, de lading uit fruit bestaande en nog in goede toestand, terwijl er schijnbaar geen water in het schip was, zo besloten wij het op sleeptouw te nemen en te trachten het om de Noord ergens binnen te brengen en plaatsten daarom de stuurman met 4 man op het wrak. Deze kapten het tuig zoveel mogelijk weg. Tegen de middag begon het echter hard te waaien uit NNW. En nam de zee dermate toe, dat het slepen hoogst moeilijk werd en gedurig stoppen moesten om de sleeptros te voorzien. Derwijl de voortekenen van het weer van dien aard waren, dat tegen de avond nog meer wind en zee kon verwacht worden besloten wij de aan boord van het wrak geplaatste manschappen weer aan boord te nemen en het wrak te laten drijven, zijnde zulks nu mogelijk. Dit geschiedde daarop met veel levensgevaar voor de manschappen, die in de sloep waren en werd deze sloep bij het terugkomen aan boord zwaar beschadigd tegen het schip. De bemanning der bark scheen het wrak in alle haast te hebben verlaten en zich geen meer tijd te hebben gegund dan om enige kleren en de scheepspapieren deze reis, benevens het journaal mee te nemen. Het schijnt echter dat zij door een ander schip zijn afgehaald, want 4 sloepen die zich nog aan boord bevonden waren allen zwaar beschadigd. Enige oude scheepspapieren en brieven, een oud rekening-courantboek en de chronometer bracht de stuurman mee.
De chronometer was twee dagen tevoren het laatst opgewonden, dus moet het onheil kort geleden hebben plaats gehad. Wij lieten het wrak drijven zijnde op 40˚10 ̓ NB 69˚ 32 ̓ WL.

Afbeelding
Datum 01 mei 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip CASTOR, gisteren door ons onder IJmuiden vermeld, arriveerde van New York aldaar.

Afbeelding
Datum 01 mei 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Het verlaten schip LÖVENSAND, het welk de Nederlandse stoomboot CASTOR op sleeptouw heeft gehad, is sedert te New York binnen gebracht.

Afbeelding
Datum 07 december 1880
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Stoomvaart op Amerika. Ieder rechtgeaard Amsterdammer betreurt het, dat tot dusver een directe stoomvaartlijn van Amsterdam op New York ontbreekt. Rotterdam bezit zulk een verbinding, die de jaren van tegenspoed te boven schijnt te zijn gekomen en die – ofschoon elke week een boot vaart – toch niet altijd alle goederen kan verschepen die haar worden aangeboden. Aan teleurstellingen en klachten is dan ook geen gebrek, vooral bij Amsterdamse inladers en geconsigneerden, die natuurlijk achterliggen bij Rotterdam.
Deze ervaringen hebben geleid tot een zeer eigenaardige samenwerking, om opnieuw de vestiging ener geregelde Amsterdams-Amerikaanse stoomvaartlijn te beproeven. Zoals vóór drie eeuwen vele Amsterdamse kooplieden zich verenigden om de vaart naar Indië te ondernemen, die voor ieder afzonderlijk te machtig was, zo zal vermoedelijk ook thans een combinatie voor de verbinding met New York tot stand komen. Op aandrang van enige flinke stadgenoten heeft namelijk de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zich bereid verklaard, één jaar lang met drie van haar boten, de CASTOR, de POLLUX en de STELLA en zo nodig met gelijksoortige andere boten, eenmaal in de drie weken geregeld tochten van Amsterdam naar New York en terug te ondernemen, te beginnen met 1 maart 1881, onder voorwaarden, tegen een mogelijk verlies tot een maximum van NLG 125.000,- te worden gewaarborgd.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zelve is bereid van die som een vijfde te dragen en door een twintigtal firma’s en maatschappijen is reeds voor ongeveer NLG 50.000,- voor het waarborgkapitaal getekend, o.a. door de Nederlandsche Handelmaatschappij voor NLG 20.000,-. Bijna allen hebben zich tot medewerking verbonden voor een tweede jaar. Indien de 17 reizen winst opleveren, wordt deze naar verhouding der inschrijvingen verdeeld.
In het belang van de Amsterdamse handel is het zeer te hopen, dat voor het nog ontbrekende gedeelte van het waarborgkapitaal worde getekend. Uit deze bescheiden onderneming kan allengs een uitgebreider dienst op Amerika zich ontwikkelen, welke Amsterdam in dat opzicht onafhankelijk maakt en ook door concurrentie de gehele Nederlandse handel ten goede komt. Zijn eenmaal de pijlers van deze brug in de Oceaan gelegd, dan zal ook de voltooiing zich niet laten wachten.
Tot dusver hebben, behalve de Handelmaatschappij, zich tot deelneming bereid verklaard de heren Calkoen & Gildemeester, Joosten & De Bordes, Nederlandsch Indische Handelsbank, Adolph Boissevain & Co., W.F. Pieck & Co., Ten Have & Van Essen, Buyn & Boissevain, M.P. Pels, A.C. Wertheim, Crommelin & Co., Van Eeghen & Co., Willink & Co., Lippman Rosenthal & Co., Alsberg Goldberg & Co., Küster & Co. J. Kogel en Böninger Cramer & Co.

Afbeelding
Datum 26 februari 1881
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Wij ontlenen aan de te New York verschijnende Produce Exchange Bulletin van de 11e dezer het volgende:
Nieuwe Stoomvaartlijn naar Amsterdam. Een van de oudste en rijkste stoomboot-maatschappijen van Europa heeft kortelings een nieuwe lijn van Amsterdam naar New York geopend. Het eerste stoomschip van deze lijn, de POLLUX, zal de 2e maart van Amsterdam vertrekken, om vooreerst met de STELLA, CASTOR en JASON in de geregelde dienst te voorzien. Bovengenoemde stoomschepen zijn alle van grote tonnenmaat en eerste klasse; thans volgens de nieuwste methode speciaal voor ’t vervoer van tussendekspassagiers ingericht. Zonder twijfel zal deze nieuwe onderneming met sympathie worden ontvangen en zeer worden gesteund door de afstammelingen van die ondernemende oude Hollanders, die de grondslag van deze grote stad (toen Nieuw-Amsterdam genaamd) legden. De maatschappij, die deze nieuwe lijn in ’t leven riep, is in staat de verladers alle mogelijke faciliteiten aan te bieden, daar zij een vloot van ongeveer dertig stoomboten bezit, die geregeld de Middellandse-, Noord- en Oostzeeën doorklieven. Indien nodig, worden extra boten van Amsterdam naar New York geëxpedieerd. De consul Eckstein voorspelt ook een goed succes aan de nieuwe lijn, waarbij de Amsterdamse handel groot belang heeft.
Wij zelf vernemen nog het volgende: Een zeer fatsoenlijke familie hier te Groningen, die primitief (opm: eerst) had besloten per 1e klasse naar New York te reizen, gaat, nadat men zich te Amsterdam persoonlijk van de inrichting der 3e klasse had overtuigd, thans de 2e maart per de POLLUX vertrekken. Waar de 3e klasse passagiers zo zeer de belangstelling van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij trekken, dat het bovenstaande kan plaats vinden, dan verdient de onderneming alleszins aanbeveling en zal in korte tijd een einde komen aan alle praatjes, uit broodnijd of afgunst voortspruitende.

Afbeelding
Datum 04 april 1881
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Naar wij vernemen , zijn er voor het stoomschip CASTOR der directe lijn Amsterdam – New York, dat de 13e april vertrekt, weder meer liefhebbers om de reis mede te maken dan de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij wenselijk acht te vervoeren. Het grootste deel van deze passagiers komt uit de drie noordelijke provinciën, zodat de maatschappij weder een extra boot zendt om hen van af het station te Harlingen direct langs zijde van de grote boot te Amsterdam te brengen, waardoor het vermoeiend herhaaldelijk overstappen en vele onkosten worden vermeden. De meeste emigranten uit dit gewest komen daags te voren in de stad. Zij, die zulks wensen, genieten dan kosteloos nachtlogies in de daarvoor door de firma Prins & Zwanenburg speciaal ingerichte zindelijke slaapvertrekken in Castle Garden en kunnen dan fris en wel de 13e april met de eerste trein naar Harlingen de grote reis aanvaarden. De landverhuizing is dit jaar zo enorm, dat alle Duitse en Engelse lijnen vanaf de 1e april de passageprijs twaalf gulden per persoon hebben verhoogd. De Amsterdammer lijn blijft voorlopig het oude tarief handhaven.

Afbeelding
Datum 22 september 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden zijn te Amsterdam aan boord van het stoomschip CASTOR, kapt. Visser, ingescheept ongeveer 500 landverhuizers, om morgen vroeg de reis naar Amerika te aanvaarden.

Afbeelding
Datum 11 november 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Hedenmorgen omstreeks 11 uur vertrok het stoomschip CASTOR, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij weder met ongeveer 500 landverhuizers, nagenoeg allen Duitsers, naar Amerika. Ten gevolge van de mist ondervond de afreis enige vertraging.

Afbeelding
Datum 03 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Inlichtingen, door het Nieuws van den Dag omtrent het gebeurde met de CASTOR bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij ingewonnen, bevestigen het bericht in ons eerste blad. Ook daar was een telegram van nagenoeg gelijke inhoud ontvangen, waarbij, behalve het onheil van de 2e stuurman en twee matrozen overkomen, nog vermeld wordt dat ook de sloepen, het kompas enz. van het dek waren geslagen en het schip, dat in hoogst ontredderde toestand te Plymouth was binnengelopen, door hevige stormen geteisterd was geweest. Omtrent de passagiers was niets bijzonders vermeld, zodat men vertrouwde dat deze geen letsel bekomen hadden.
Na herstel van schade zou de CASTOR de reis voortzetten. Het schip had de 11e november jl. Amsterdam verlaten met 282 koppen.

Afbeelding
Datum 03 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip CASTOR (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij) de 10e november van Amsterdam met 240 passagiers naar New York vertrokken, keerde na 21 dagen op zee geweest te zijn, de 1e december te Plymouth met zware schade terug. In de hevige storm van de 23e november werden de 2e stuurman en twee matrozen van dek geslagen, welke verdronken. De passagiers hebben 14 uren aan de pompen gewerkt om het schip boven te houden.

Afbeelding
Datum 04 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 december. De passagiers van het stoomschip CASTOR zullen door de STELLA worden overgenomen, die woensdag van hier naar New York vertrekt en Plymouth zal aandoen.

Afbeelding
Datum 09 december 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 december. Men deelt ons mede dat de passagiers van het stoomschip CASTOR, op reis van hier naar New York te Plymouth binnengevallen, in blakende welstand verkeren. Hoe zwaar ook de reis was, welke zij ondervonden, allen roemden kapt. Visser aan wiens energie en doorzicht in verband met de meer dan gewone hechtheid van de bouw, gepaard met grote zeewaardigheid van de CASTOR, zij het behoud van hun leven en eigendom toeschrijven. Om de reis van gemelde reizigers spoediger te kunnen vervolgen besloot de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij haar stoomschip STELLA Plymouth te doen aanlopen en de passagiers van de CASTOR over te nemen. Uit deze oorzaak konden niet alle aanvragen om plaats op de STELLA worden toegewezen, en vertrok zij dus heden van hier met slechts 6 kajuits- en 250 tussendeks passagiers.

Afbeelding
Datum 26 februari 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Donderdag kwam het stoomschip CASTOR, dat bij de heenreis met zo een geweldige storm te kampen gehad heeft, te Amsterdam binnen met een veertigtal passagiers. Zoals reeds bekend is, zijn een stuurman en twee matrozen bij die gelegenheid overboord geslagen en verdronken. Thans blijkt echter, dat het gevaar, waaraan de landverhuizers blootgesteld geweest zijn, groter was dan men wel dacht.
De storm moet zo hevig geweest zijn, dat een veertigtal passagiers, waaronder de kapitein, vrij ernstige verwondingen bekwamen. Op het dek bleef nagenoeg niets heel. Alles werd weggeslagen, waaronder zelfs de mast, de commandobrug en alle aanwezige reddingsboten.

Afbeelding
Datum 11 januari 1883
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Op woensdag 3 januari vertrok van hier het stoomschip STELLA, kapt. W.J.C. ten Harmsen, met lading naar New York en bevonden zich bovendien aan boord 51 volwassenen personen, 26 kinderen van 1-10 jaar, 1 zuigeling en 1 kajuitspassagier, alzo 79 zielen.
Heden, 10 januari, vertrok het stoomschip CASTOR, kapt. J.R. Visser, met lading en de navolgende landverhuizers: 73 volwassen personen en 29 kinderen van 1-10 jaren, 3 zuigelingen en 5 passagiers 2e klasse, tezamen 110 zielen. Begunstigd door schoon winterweer, verliet dit stoomschip om half twaalf de Handelskade.

Afbeelding
Datum 31 januari 1885
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Palermo, 23 januari. Het stoomschip CASTOR, kapt. J.R. Visser, is de 20e dezer alhier van Milazzo aangekomen, na zwaar stormweer te hebben doorgestaan. Toen de luiken van het ruim no. 3 geopend waren, bevond men dat twee vaten olie waren gebroken, waarvan de inhoud over kisten papier was gestroomd, die er naast waren gestuwd; ook was de olie in het onderruim gelopen en had daar schade aan de lading toegebracht. Er had een expertise plaats, waaruit bleek dat de vaten ten gevolge van het slechte weer waren losgeraakt, daar de stuwage goed was geweest. De schade aan de lading is nog niet te bepalen. De gebroken vaten behoorden tot een partij van zeven vaten olie van Amsterdam naar Palermo bestemd en waren gemerkt L & C 7, G P & C 73.

Afbeelding
Datum 30 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 29 september. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, kapt. J.R. Visser, van Napels naar Delos, is bij laatstgenoemd eiland gestrand, bijzonderheden ontbreken. Assistentie is uitgezonden.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Athene, 3 oktober. Het Nederlandse stoomschip CASTOR schijnt bij de stranding te Delos, op de reis van Civita Vecchia naar Piraeus, niet geleden te hebben, doch zal, na het eindigen van de quarantaine te Delos, naar Syra vertrekken om daar door duikers nagezien te worden.

Afbeelding
Datum 08 maart 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 23 februari. Kapt. Visser gezagvoerder van het stoomschip CASTOR, hier van Rotterdam aangekomen, rapporteert de 14e februari op 47º NB 46º WL een groot ijsveld aangetroffen te hebben, waartussen hij 14 uren stoomde. Het ijs was 12 tot 14 duim dik. Hij koerste 30 Engelse mijl om de Zuid teneinde er vrij van te komen.

Afbeelding
Datum 12 mei 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 mei. Het stoomschip CASTOR, van Lissabon naar Amsterdam, is gisteren met gebroken schroefas te Brest binnen gelopen.

Afbeelding
Datum 14 mei 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 12 mei. Volgens telegram uit Londen, is het stoomschip CASTOR, van Lissabon naar Amsterdam, met gebroken schroefas en koppelbos te Brest binnengesleept. Het was 80 mijlen van Ouessant op sleeptouw genomen door het Engelse stoomschip SUEZ. Voor bergloon wordt GBP 1.000 geëist. De CASTOR heeft een zwaar lek in het achterruim.

Afbeelding
Datum 22 mei 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 mei. Het Nederlandse stoomschip CASTOR, van de Middellandse Zee herwaarts met schade te Brest binnen gekomen, moet de lading lossen.

Afbeelding
Datum 26 juni 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Brest, 23 juni. Het stoomschip CASTOR, van Lissabon naar Amsterdam, is heden van hier vertrokken na volbrachte reparatie.

Afbeelding
Datum 01 mei 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse stoomschip CASTOR heeft te Gibraltar een brik binnengesleept, waarvan de kapitein en vijf man ziek waren.

Afbeelding
Datum 16 juni 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 juni. Het stoomschip CASTOR, van Smirna naar Amsterdam, is in Algiers binnengelopen met defecte machine.

Afbeelding
Datum 02 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Algiers, 29 juni. Het Nederlandse stoomschip CASTOR is hier met een gebrek aan de machine binnengelopen, heeft, na dit zoveel mogelijk verholpen te hebben en na onderzocht en zeewaardig verklaard te zijn, de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 20 oktober. Het Nederlandse stoomschip CASTOR van de Middellandse Zee, is bij het binnenkomen der sluis tegen de beneden vloeddeur aangelopen en heeft daaraan zodanige schade veroorzaakt, dat deze gelicht moet worden. De vaart is echter niet gestremd. Het schutten gaat door.

Afbeelding
Datum 12 februari 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip CASTOR is van hier te Messina aangekomen en heeft gedurende 24 uur het beschadigde stoomschip RHODORO begeleid.

Afbeelding
Datum 13 februari 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 11 februari. Bij de reders te Cardiff van het stoomschip RHODORO is een telegram binnengekomen in dato 11 februari om 10.31 uur, dat hun schip te Messina is binnengesleept door het Nederlandse stoomschip CASTOR zonder overeenkomst gemaakt te hebben. De averij ten gevolge van een ontploffing moet belangrijk zijn; de grote en bezaansmast, achterdekverschansing en het roer zijn weg.

Afbeelding
Datum 17 februari 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 14 februari. Voor het binnenslepen te Messina van het stoomschip RHODORA door het Nederlandse stoomschip CASTOR wordt vanwege de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij GBP 10.000 gevorderd. De kosten van de tijdelijke reparatie, waaronder een nieuw roer, worden op GBP 400 geraamd, terwijl de gehele operatie ongeveer GBP 8.000 zal kosten.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 1 oktober. Het stoomschip CASTOR is heden van Smirna (opm: Izmir) via Gibraltar te IJmuiden binnengekomen, is aldaar opgehouden omdat de verificateurs de inklaring weigerden totdat het ongewassen linnen- en beddengoed zou zijn ontsmet.

Afbeelding
Datum 10 januari 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 8 januari. Het stoomschip CASTOR, naar Piraeus bestemd, kreeg gisteren bij het verlaten van het Oosterdok de tros in de schroef van het naar de Middellandse Zee bestemde stoomschip JUNO, en ligt thans aan de kop van de Handelskade, alwaar een duiker bezig is de schroef te klaren.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1894
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 22 oktober. De Raad van Tucht voor de Koopvaardij te Amsterdam verklaarde, dat kapt. J.R. Visser geen blaam kan treffen als gezagvoerder der CASTOR bij de ramp die bodem overkomen op 21 juli l.l. in het Engels Kanaal tussen Dungeness en Folkestone (opm: zie o.a. ZZN 310794) en spreekt hem mitsdien vrij.

Afbeelding
Datum 15 september 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Dover, 11 september. Het bergingsvaartuig INVICTA van de Whitstable Salvage Co arriveerde hier met 33 vaten olijfolie, geborgen uit het wrak van het Nederlandse stoomschip CASTOR.

Afbeelding