Inloggen
VEERHAVEN - ID 6948


Kroniekberichten

Datum 18 juni 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Het op 3 juni van Bordeaux te Barry aangekomen stoomschip MAYLANDS, over welks verkoop reeds enige tijd geleden met de firma Gebr. Van Uden onderhandelingen waren aangeknoopt, is thans na bezichtiging in alle delen goedgekeurd en in eigendom aan genoemde firma overgegaan. Onder de Nederlandse vlag zal het de naam VEERHAVEN voeren. Het stoomschip MAYLANDS, in 1897 door de firma Furness, Withy & Co Ltd te West Hartlepool gebouwd, is bruto 2517 en netto 1616 registerton groot en heeft de volgende afmetingen : lang 314.6 voet, breed 43.1 voet en hol 20.4 voet. De cylinders hebben diameters van 23, 37 en 61 duim terwijl de slag 39 duim is. De vorige eigenares was de Wilson Shipping Co Ltd, te West Hartlepool.

Afbeelding
Datum 23 juni 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

London, 22 juni, het stoomschip VEERHAVEN, dat naar wij hebben bericht in ons blad van 4 dezer door de firma Van Uden alhier in de vaart is gebracht, heeft een draagvermogen van 4,200 ton. Het schip is aangekocht voor een bedrag van GBP 17000.

Afbeelding
Datum 14 juli 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli Het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN is gisteren van Cardiff te Genua aangekomen. (opm: eerste vermelding)

Afbeelding
Datum 20 november 1906
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Ibrail, 12 november. Terwijl het stoomschip VEERHAVEN verhaald werd, is het door de stroomopwaarts gesleept wordende lichter SIMONY I aangevaren, waardoor enkele stuurboordplaten bij ruim no. 2 werden beschadigd. Voorlopige reparatiën werden na expertise aanbevolen. De onkosten daarvan bedragen 5 pond. De afdoende reparatiën zouden 195 pond gekost hebben.

Afbeelding
Datum 25 juni 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 juni. Volgens telegram uit Windau is het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, de rivier afvarende, tegen de schipbrug gevaren, waardoor deze voor GBP 1500 schade werd toegebracht. De VEERHAVEN is vermoedelijk onbeschadigd.

Afbeelding
Datum 09 juli 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 5 juli. Een groot aantal delen van de deklast van het stoomschip VEERHAVEN zijn door de slagzij in het dok gevallen. Hierdoor werd de slagzij belangrijk verminderd.

Afbeelding
Datum 05 november 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 november. Volgens een telegram uit Rouaan is het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN in de Seine aan de grond gevaren. Assistentie is ter plaatse.

Afbeelding
Datum 06 november 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 november. Uit Rouaan wordt geseind, dat het stoomschip VEERHAVEN met sleepboothulp is vlotgekomen. Volgens bij de rederij ontvangen berichten was de VEERHAVEN reeds gisteravond vlot.

Afbeelding
Datum 01 maart 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Voor de Handelskamer te Havre heeft de zaak gediend omtrent het bergloon, verdiend door een sleepboot van Abeilles voor het vlotbrengen van het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, dat op een reis van Rouaan bij Villeguier strandde. De VEERHAVEN had eerst getracht op eigen kracht vlot te komen, doch toen dit mislukte, had men de eerder geweigerde hulp aanvaard. De Handelskamer kende 12.000 francs bergloon toe.

Afbeelding
Datum 04 maart 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 2 maart. Bij het binnenlopen in het dok stootte het stoomschip VEERHAVEN op het breekwater. De belopen schade is nog niet vastgesteld.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 21 oktober. Het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, van Rotterdam naar St. Petersburg bestemd, is op Anholt gestrand. Een bergingsstomer is ter plaatse. De toestand van het schip is, wegens de slechte weersgesteldheid zeer kritiek. De bemanning bevindt zich nog aan boord.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1911
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 oktober. Het stoomschip VEERHAVEN heeft, om vlot te komen, 25 ton lading geworpen.

Afbeelding
Datum 25 oktober 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 oktober. Het stoomschip VEERHAVEN is met assistentie van een Svitzer-stomer vlot en te Kopenhagen aangekomen. Duikers zijn aangenomen om de bodem van het stoomschip te onderzoeken.
Londen, 24 oktober. Het stoomschip VEERHAVEN vertrok 24 oktober in de voormiddag van Kopenhagen naar St. Petersburg.

Afbeelding
Datum 06 december 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de scheepvaart, stranding VEERHAVEN
Op 21 oktober is het stoomschip VEERHAVEN, rederij Gebr. van Uden te Rotterdam, kapitein O. Hoekstra te Schiermonnikoog op reis naar St. Petersburg vastgelopen bij het vuurschip Anholt in het Kattegat. Nadat 20 ton kolen overboord was gezet en het schip 30 uur had vastgezeten, werd het los gesleept zonder averij te hebben bekomen.
De gezagvoerder heden door de Raad voor de Scheepvaart gehoord, schreef de stranding toe aan stroomverzetting en het niet bijtijds horen van het mistsein van het vuurschip van Anholt. De kapitein van de Zweedse sleepboot eiste 500 Kronen voor het losslepen en 400 Kronen voor het wachten, waarvoor contract werd opgemaakt. Er is slechts eenmaal gelood. De kapitein verklaarde verder geen Thomson, maar een handlood aan boord te hebben gehad; daarom moest voor het loden telkens gestopt worden en gebeurde het niet dikwijls. De kapitein was zeker van zijn deviatie; er zou juist ten tweede male worden gelood, toen het schip vastliep. De stuurman bevestigde een en ander. De Raad zal later uitspraak doen.

Afbeelding
Datum 15 december 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 13 december. Het stoomschip VEERHAVEN liep 21 oktober op reis van Rotterdam naar St. Petersburg op het N.O. rif van het eiland Anholt vast. Het bergings-stoomschip Ln. Z. SVITZER bracht het stoomschip, nadat er 25 ton kolen geworpen waren, vlot. Het Kopenhagen Seegericht, deze zaak behandelende, stelde het bergloon op 22.500 Kronen vast, vermeerderd met 5 pct. vanaf de dag dat het geding was aanhangig gemaakt.

Afbeelding
Datum 15 december 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart, stranding VEERHAVEN
Tenslotte heeft de Raad uitspraak gedaan inzake het vastlopen van het stoomschip VEERHAVEN, rederij Gebr. van Uden te Rotterdam, gezagvoerder C. Hoekstra. Het onderzoek heeft de Raad tot de slotsom gebracht, dat de kapitein zijn koersen goed gesteld heeft, en de stranding het gevolg is geweest van stroomverleiding bij dikke mist. De gelopen vaart, 4 tot 5 mijl, is echter onder die omstandigheden te groot geweest, al heeft dit de aanvaring niet veroorzaakt. De gezagvoerder had meermalen het lood moeten gebruiken. Wel is veel te gevoelen voor het bezwaar, dat het gebruik van het handlood telkens stoppen noodzakelijk maakt; daarom verdient het aan boord hebben van Thomson's patentlood In het belang van de veiligheid van de navigatie, aanbeveling.

Afbeelding
Datum 04 februari 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 februari. Volgens telegram uit Tonnay Charente is het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN de rivier afvarende, aan de grond geraakt, doch met wassend water, licht beschadigd, weer vlot gekomen. Het is te Rochefort in het dok gegaan.

Afbeelding
Datum 06 februari 1912
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Tonnay Charente, 3 februari. Het stoomschip VEERHAVEN is onderzocht en bleek ogenschijnlijk alleen een klein stuk van een schroefblad te hebben gebroken.

Afbeelding
Datum 11 januari 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Men seint ons uit Londen: De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, thans te Malta aangekomen, rapporteerde, dat, terwijl de VEERHAVEN te Platinistos ladende was, het stoomschip de grond heeft geraakt.
Duikers hebben het stoomschip onderzocht en nu is gebleken dat er drie schroefbladen zijn gebroken en dat de roersteven licht verbogen is. De bodem is onbeschadigd gebleven.

Afbeelding
Datum 13 januari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 januari. Het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, van Platanistos naar Rotterdam bestemd, is te Malta aangekomen met drie schroefbladen gebroken. Het heeft bij het laden te Platanistos gestoten. Ook is de achtersteven enigszins ontzet, maar de bodem is blijkens duikeronderzoek onbeschadigd.

Afbeelding
Datum 11 maart 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 10 maart. Wij vernemen dat de rederij Albert Jensen te Kopenhagen sedert enige tijd in onderhandeling is om het thans te Amsterdam liggende Nederlandse stoomschip VEERHAVEN aan te kopen. Behoudens bodeminspectie enz. zou dit stoomschip thans zijn verkocht.

Afbeelding
Datum 02 april 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 1 april. Het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN, verkocht aan de rederij Albert Jensen te Kopenhagen, is herdoopt in DJURSLAND.

Afbeelding
Datum 05 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Londen, 3 mei. Lloyds List weet mee te delen, dat het groot getal schepen, in de laatste tijd aan de heer Alb. Jensen verkocht (daaronder waren ook de Nederlandse stoomschepen VEERHAVEN, AMELAND en LAURA), bestemd waren voor een combinatie, die eigenlijk geleid wordt door de heer Hugo Stinnes.

Afbeelding
Datum 05 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders van de maatschappijen Stoomschip „Veerhaven", „Maashaven" en „Parkhaven" werden balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend na ruime afschrijvingen en reserves bepaald op 20%.
Door de politieke verwikkelingen en de moeilijkheid het bijzondere zeegevaar te verzekeren was de directie bij het begin van de oorlog genoodzaakt de schepen gedurende 6 weken op te leggen; echter is het hierdoor ontstane verlies door de sedert belangrijk gestegen vrachten ruimschoots weer goedgemaakt. Het. stoomschip VEERHAVEN werd voor enige weken voor een goede prijs verkocht en zal binnenkort door een ander stoomschip vervangen worden. De stoomschepen MAASHAVEN en PARKHAVEN bevinden zich in uitstekende staat en profiteren in volle mate van de op het ogenblik heersende buitengewoon hoge vrachten.

Afbeelding