Inloggen
RIJNSTROOM - ID 5638


Kroniekberichten

Datum 19 november 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. Het voor rekening der Hollandsche Stoomboot Maatschappij gebouwde stoomschip RIJNSTROOM, voor de dienst op Hull bestemd, dat 22 oktober laatstleden te Sunderland te water werd gelaten, deed heden de officiële proeftocht, waarna het van Sunderland herwaarts komt om weldra in dienst te worden gesteld.

Afbeelding
Datum 14 januari 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, de 8e dezer van Hull alhier aangekomen, had gedurende de reis met zwaar stormweer te kampen en nam veel water over, waardoor de luchtkokers op het voordek werden weggeslagen en de lading door het instromende water werd beschadigd.

Afbeelding
Datum 21 september 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens telegram van Lloyd’s zijn de stoomschepen ANGELO, van Christiania (opm: Oslo) naar Hull en RIJNSTROOM, van hier naar Hull, ter rede van Hull met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip is aan de grond gezet, terwijl laatstgenoemd stoomschip met schade aan de voorsteven in het dok (opm: d.w.z. havenbekken) is gekomen.

Afbeelding
Datum 22 september 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Volgens hier ontvangen bericht is de schade aan het stoomschip RIJNSTROOM van weinig betekenis en zal het morgen weer naar Rotterdam kunnen vertrekken.

Afbeelding
Datum 23 mei 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 mei. Het Engelse stoomschip ACHILLES, met een lading wol onderweg van Londen naar Goole, en het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, van Hull naar Amsterdam, zijn met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemde leed zware schade, terwijl laatstgenoemde de reis heeft voortgezet. Of het schade heeft geleden is niet bekend. (opm: de ACHILLES zonk nabij het Albert Dock, maar werd op 25 mei gelicht en te Hull binnen gebracht)

Afbeelding
Datum 11 augustus 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 augustus. Door het Admiraliteitshof wordt de aansprakelijkheid voor schadevergoeding van het stoomschip RIJNSTROOM aan de eigenaar van het stoomschip ACHILLES voor de veroorzaakte schade door de RIJNSTROOM aan laatstgenoemd schip op de rivier de Humber beperkt in de verhouding GBP 8 per ton, bedragende in het geheel GBP 6165.8/10.

Afbeelding
Datum 23 maart 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 maart. Door het Admiraliteitshof werd heden een aanvang gemaakt betreffende de vergoeding, door het stoomschip RIJNSTROOM te betalen door schade, veroorzaakt door aanvaring met het stoomschip ACHILLES op 21 mei van het vorige jaar op de Humber-rivier. De reders van de RIJNSTROOM erkenden hun schuld aan de aanvaring, doch eisen dat de te betalen vergoeding der schade, aan de lading van de ACHILLES veroorzaakt, wordt verminderd, dewijl de gezagvoerder van laatstgenoemd stoomschip niet de nodige zorg heeft gedragen om de uit wol en huiden bestaande lading voor schade te vrijwaren. Hoewel het gerechtshof reeds vroeger de schade had teruggebracht van GBP 4785 aan de lading en GBP 335 voor assuradeuren tot GBP 2600 en GBP 170, beweren appellanten, dat de vermindering van bovengenoemde sommen nog niet groot genoeg is, terwijl de reders van de ACHILLES beweren dat de vermindering buitensporig is.

Afbeelding
Datum 24 maart 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. Het Admiraliteitshof deed heden uitspraak betreffende het appel van beide partijen inzake de aanvaring tussen de stoomschepen RIJNSTROOM en ACHILLES.
Het Hof bevestigde het vroeger gewezen vonnis en wees het appel van beide partijen af.

Afbeelding
Datum 17 september 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Het stoomschip RIJNSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij wordt thans in Engeland met circa 20 voet verlengd.

Afbeelding
Datum 20 september 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Sunderland, 17 september. Men heeft hier in het dok van de heren R. Thompson & Sons een aanvang gemaakt met het verlengen van het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM. Men heeft het stoomschip vóór de machinekamer middendoor gesneden en zijn de delen van het schip op 20 voet afstand van elkander gebracht. Men is onmiddellijk begonnen er een stuk van die lengte in te bouwen.

Afbeelding
Datum 25 december 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 december. Het stoomschip RIJNSTROOM, van Amsterdam, zit bij Goole aan de grond doch komt waarschijnlijk met het volgende hoogtij vlot.

Afbeelding
Datum 28 december 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Goole, 24 december. Het stoomschip RIJNSTROOM, van Amsterdam naar hier, dat hier dichtbij aan de grond geraakte, is hedenavond met de vloed zonder assistentie vlot gekomen, nadat van te voren door een sleepboot tevergeefs was getrokken.

Afbeelding
Datum 10 februari 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, van hier naar Amsterdam via Swansea met stukgoed, is op 4 februari tegen het hoofd van het Cumberland Basin gelopen waardoor anker en kraag ankerkluis braken.

Afbeelding
Datum 08 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Internationale staking aan de havens. Te Rotterdam.
Hedenmorgen zijn alhier 70 Duitsers aangekomen om te monsteren en de plaatsen van de stakers in te nemen op de Hollandse stoomschepen, die vandaag zee kozen.
Voor de Holland-Amerika-Lijn zijn uit Nieuwediep 9 bevaren mannen aangekomen.
De bemanning van het stoomschip CAMPANELLO heeft geweigerd, voor de oude gage te monsteren.
Te Amsterdam. Ten opzichte van de zeeliedenstaking was hedenmorgen te Amsterdam de toestand geheel onveranderd. Er komen geregeld schepen binnen en er vertrekken er even geregeld. Heden zou van de Maatschappij Nederland de VONDEL vertrekken, en vanavond zal de MAASSTROOM naar Londen en de SCHELDESTROOM naar Plymouth uitvaren. Beide schepen zijn van de Hollandsche Stoombootmaatschappij, van welke de RIJNSTROOM, de EEMSTROOM en de VECHTSTROOM maandag resp. naar Hull, Schotland en Bristol vertrekken.
Men wenst regelmatige aanvoer van werkwilligen uit het buitenland.
Op Kattenburg blijft het intussen rustig. Wel zijn er nog troepen gelegen, maar in de kazerne is nog slechts één compagnie met drie officieren geconsigneerd.
Ook in de Houthaven, waar slechts enkelen doorwerken, is alles kalm.
De drie bewoners van Kattenburg, die gearresteerd werden, verdacht van het lossen van revolverschoten op politie en militairen, zijn naar het huis van bewaring overgebracht. Er is bovendien een vierde verdachte gearresteerd.
De Amsterdamse bestuurdersbond heeft heden besloten, met de S.D.A.P. een protestbeweging op touw te zetten tegen het optreden van politie en militairen op Kattenburg in de nacht van woensdag op donderdag. Dinsdagavond wordt dientengevolge in het Paleis voor Volksvlijt een grote openbare protestvergadering gehouden.

Afbeelding
Datum 10 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Internationale staking aan de haven. Te Rotterdam. De toestand in de haven hier is onveranderd.
Te Amsterdam. Toen gisterochtend omstreeks half vijf de ALSTER de haven wilde verlaten, met bestemming naar Hamburg, werd de kapitein, toen hij tegenover de Handelskade het stoomschip RIJNSTROOM passeerde, van daar af plotseling gesommeerd te stoppen, waaraan onmiddellijk voldaan werd. De soldaat, die de sommatie had gedaan, verzocht de kapitein aan wal te komen. Deze antwoordde, dat zulks onmogelijk was, waarop de soldaat enige malen met scherp vuurde. Niemand werd gewond. De ALSTER zette haar tocht voort.
Hedenmorgen hebben de directie van de scheepvaartmaatschappijen met het bestuur van de Vereniging van Werkgevers op scheepvaartgebied vergaderd naar aanleiding van de door Minister Talma aangeboden bemiddeling.
Het resultaat van de bijeenkomst is, naar wij vernemen, dat een conferentie van partijen, om door tussenkomst van de Minister overleg te plegen, niet uitgesloten.
Heden zijn van Amsterdam vertrokken de EEMSTROOM en de RIJNSTROOM van de Hollandsche Stoombootmaatschappij.
Bij de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij werken thans 250 man.
Hedenmorgen is de Newcastle-boot GRANIT van de firma Hudig en Veder te Amsterdam aangekomen. De vaste 26 man was door de stakers verboden het schip te lossen.
Recht en Plicht stond wel toe, dat de contractarbeiders aan het werk gingen aan de GLANMIRE, hedenmorgen van Schotland aangekomen aan het adres van de firma D. Burger en Zoon. Dit schip wordt dan ook gelost. De firma D. Burger en Zoon is niet lid van de Vereniging van Werkgevers op scheepvaartgebied en de werklieden, die tot dusver werkten voor 25 cent per uur, doet dit thans voor 34 cent per ton, ofschoon laatstgenoemd tarief minder voordelig is. Zij voldoen hierdoor echter aan de gestelde looneisen.
Op de GRAIGVAR, een boot van Bombay, die door de firma Ruys en Co. gelost moet worden, hebben een tiental Chinese zeelieden geweigerd in de lading te werken, terwijl de stokers bij het lossen geen stoom wilden geven.
Zaterdag en zondag zijn nog binnengekomen de stoomboten CARINA, voor de firma Scheuer, PETERSEN voor Sincke en Co. en BESTEVAER voor Van Es en Van Ommeren. Op de boten wordt niet gewerkt.
De schuitenvoerderstaking is geheel een solidariteitsstaking; zij gaat niet om bepaald geformuleerde eisen. Er zijn ongeveer 4.000 schuitenvoerders die staken; alleen aan de Wester-suikerraffinaderij, de suikerraffinaderij van Spakler en aan het Vriesseveem werken er nog gezamenlijk een veertigtal.

Afbeelding
Datum 04 november 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 november. Uit Londen werd ons gisteren geseind: Volgens een telegram uit Hull zijn het naar Hong Kong bestemde Engelse stoomschip GLENROY en het naar Amsterdam op reis zijnde Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM in aanvaring geweest. Eerst genoemd stoomschip werd zwaar beschadigd. De RIJNSTROOM zette de reis voort. Omtrent schade, indien ze er is, is niets bekend. (Het stoomschip RIJNSTROOM arriveerde gisteren van Hull te Amsterdam, Red.)

Afbeelding
Datum 17 december 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 december. Op 2 november heeft er op de Humber een aanvaring plaats gehad tussen het Engelse stoomschip GLENROY en het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM. Het Admiraliteitshof, uitspraak in deze zaak doende, gaf alleen de schuld aan de RIJNSTROOM.

Afbeelding
Datum 25 augustus 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 augustus. Het stoomschip AVANTI van Riga, rapporteert op 25 mijl en de RIJNSTROOM, van Hull, op 30 mijl noordwest van IJmuiden te zijn gestoomd door een Engels oorlogsflottielje, waarbij een aantal torpedoboten. De RIJNSTROOM werd tweemaal aangehouden en onderzocht.

Afbeelding
Datum 22 februari 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de Hollandsche Stoomboot Mij. te Amsterdam heeft zich zaterdagavond, naar aanleiding van de Duitse verklaring, een incident voorgedaan. Het stoomschip AMSTELSTROOM van die maatschappij zou na een moeilijke reis, welke het schip in de nacht van donderdag op vrijdag (opm: 18-19 februari) had volbracht, zaterdagavond te 11 uur weer uitvaren.
Van werkliedenzijde wordt gemeld, dat de bemanning, bestaande uit 20 koppen, hoofdzakelijk de matrozen en stokers, weigerden hun leven te wagen en in de eerste plaats dubbele gage verlangden. Verder eisten zij, dat de voordeklamp van het stoomschip zou worden afgenomen, opdat in geval van plotseling gevaar de mannen in staat zouden zijn over het voordek heen te kruipen. Tenslotte werd de eis gesteld dat er ’s nachts niet zou worden gevaren en dat het schip onmiddellijk na het vallen van de avond zou gaan liggen. Opgemerkt zij hierbij dat ook de AMSTELSTROOM op de bekende wijze beschilderd is met de kleuren van de Nederlandse vlag. Ook verlangde men nog een man op de uitkijk op het voorschip.
De directie van de H.S.M. heeft alle eisen ingewilligd, behalve die van dubbele gage. De directie was bereid NLG 5 per week extra te betalen.
Hierop vertrokken, behalve de matrozen en een tremmer, alle mensen van dek, waarna met behulp van inderhaast ontboden mannen (van werkliedenzijde verklaarde men dat het zeelieden zouden zijn) de AMSTELSTROOM afvoer. De vraag rijst nu, of de van boord gelopen zeelieden zullen worden beschouwd als deserteurs.
Wij vernemen voorts, dat met de bemanningen van de ZAANSTROOM, WAALSTROOM, RIJNSTROOM en TEXELSTROOM gelijksoortige onderhandelingen worden gevoerd.
Ten kantore van de waterschout verklaarde men aan de van boord gelopen mannen, dat, aangezien zij voor 3 maanden gemonsterd hadden, hun handeling zeer bedenkelijk was.
De directie had reeds een zogenaamde mijnenpremie toegestaan, doch aanvankelijk was bepaald dat deze premie pas na het aflopen van de monsterrol, dus na 3 maanden, zou worden uitbetaald. (opm: Dit artikel is sterk bekort. Ook bemanningen van schepen van andere neutrale landen zoals Noorwegen, Zweden, Denemarken en Italië weigerden uit te varen en/of eisten in een aantal gevallen verhoging van gages.)

Afbeelding
Datum 31 juli 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de aanvaring, welke op 17 juli heeft plaats gehad tussen het stoomschip GOOILAND van de Koninklijke Hollandsche Lloyd en het Zweedse stoomschip JARL uit Helsingfors (opm: nu Helsinki). Voorlezing werd gedaan van de verklaringen van de kapitein, de stuurman en de roerganger van de GOOILAND en een gedeelte van het journaal. Hieruit bleek o.m. dat de GOOILAND 17 juli van de Rietlanden te Amsterdam was vertrokken en ‘s avonds in de sluizen was aangekomen. Er lagen twee stoomschepen buiten de sluizen aan de noordwal. Men gaf één lange stoot op de stoomfluit, als vraag of men kon passeren. Dit sein werd met één stoot beantwoord. Plotseling werd aan boord van de GOOILAND een stoomschip gezien dwars in het vaarwater, dat blijkbaar vóór de GROTIUS lag. Op eens riep de stuurman: „Het gaat verkeerd!" Toen werd volle kracht achteruit geslagen. Men kon niet van de ankers gebruik maken. De GOOILAND trof de JARL, die met hout was beladen, aan stuurboord midscheeps. De voorsteven van de GROTIUS werd ontzet. De zeeloods W. van Leeuwen was ‘s avonds te half tien te IJmuiden aan boord van de GOOILAND gekomen. Het weer was toen stormachtig, de wind NNO. Het schip lag in de sluis aan de zuidwal. Tegelijkertijd met de GOOILAND lagen de MAASSTROOM en de RIJNSTROOM in de sluis. Toen deze beide uit de sluis waren, gaf de loods ongeveer 5 minuten later een lange stoot op de fluit die met eenzelfde stoot werd beantwoord. De loods dacht dat deze stoot van de JARL kwam. Later is dit gebleken niet zo te zijn. Getuige liet toen overhalen naar de noordwal, doch hoorde even later roepen: “Het gaat verkeerd !" Hij gaf toen volle kracht achteruit; even later had de aanvaring met de JARL plaats. Later is gebleken, dat de JARL half in het vaarwater lag. De GROTIUS had geen zijlichten op, daar deze geheel lag vastgemeerd. Op de JARL waren echter wel zijlichten en een groen toplicht. De zeeloods W. de Graaf was aan boord van de JARL, die geladen was met een tamelijk hoge deklast. Het schip moest te IJmuiden de GROTIUS passeren om te meren. Op dat ogenblik passeerde juist de MAASSTROOM en even later de RIJNSTROOM. Er lag toen nog één schip in de sluis; de JARL was toen nog niet gemeerd. Het schip in de sluis had toen moeten vragen met een lange fluitstoot of hij kan passeren en een bevestigend antwoord afwachten. Dit antwoord heeft getuige niet laten geven, daar hij geen stoot van de GOOILAND heeft gehoord. Toen de loods de aanvaring zag aankomen, heeft hij in de megafoon verscheidene malen zo hard mogelijk geroepen “achteruit !" Ook heeft hij nog 3 korte fluitstoten laten geven om de GOOILAND achteruit te laten stomen. Doch ook hierop werd niet geantwoord.
Toen de JARL dwars voor het achterschip van de GROTIUS lag, heeft dit schip een lange stoot op de fluit gegeven. Vermoedelijk als antwoord op een signaal uit de sluizen, dus van de GOOILAND. Een dergelijk signaal heeft de loods echter niet gehoord.
De gezagvoerder van de JARL, A. Bengstson, werd hierop gehoord. Zijn verklaringen bevestigden die van de loods. Het fluitsignaal van de GROTIUS heeft hij echter niet gehoord. De volgende dag is er door een ontploffing in de machinekamer brand aan boord geweest. De schade ten gevolge van de aanvaring was vrij zwaar.
De kapitein van de RIJNSTROOM had geen enkel fluitsein gehoord. Zelf had hij een korte stoot gegeven, om de loods af te halen.
De havenmeester voor het Noordzeekanaal te IJmuiden B. de Brueystak gaf enige inlichtingen betreffende de seinen, die de semafoor geeft voor in- en uitgaande schepen. Nog werd gehoord de sluismeester R.E. Boomgaard.

Afbeelding
Datum 03 mei 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 mei. Het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, te Harlingen gearriveerd van Hull via Amsterdam, heeft binnenkomende een staaldraad van een baggermachine in de schroef gekregen.
Het schip wordt heden in de Nieuwe Willemshaven omhoog gezet om onderzocht te worden.

Afbeelding
Datum 05 mei 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 mei. Het stoomschip RIJNSTROOM werd hedennacht hogerop gezet. Na het vallen van het water is men erin geslaagd de staaldraad af te kappen, zodat de boot hedenmiddag of morgen naar Hull zal kunnen vertrekken.

Afbeelding
Datum 29 november 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De bemanning van de HELENA. Te Harlingen is aangekomen het stoomschip RIJNSTROOM met de kapt. Ruurt Visser en elf leden van de bemanning van het Nederlandse stoomschip HELENA, dat de vorige week op een mijn is gelopen. Allen verkeerden in goede welstand en zijn op reis gegaan naar Rotterdam. In het midden van deze week wordt verwacht dat de overige elf leden van de bemanning ook scheepsgelegenheid naar Nederland zullen vinden.

Afbeelding
Datum 03 februari 1917
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De verscherpte duikbootoorlog.
Voor enige Nederlandse zeeschepen is reeds vergunning om uit te varen aangevraagd en verleend.
Hedenmorgen is de RIJNSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, van IJmuiden naar Hull vertrokken.
Het stoomschip IJSTROOM, dat van IJmuiden naar Londen zou vertrekken, moest naar de Binnenhaven van IJmuiden terugkeren, omdat zes opvarenden weigerden mee uit te varen.

Afbeelding
Datum 05 februari 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederland en de oorlog. Verbodsorder tot uitvaren.
Met betrekking tot de verbodsorder tot uitvaren van Nederlandse zeeschepen werd gisteren meegedeeld, dat schepen, die op eigen risico naar zee willen vertrekken, zich om vergunning daartoe kunnen richten tot de Marinestaf, die deze aan vraag alsdan aan de Minister van Landbouw zal voorleggen.
Naar wij vernemen, hebben naar aanleiding hiervan reeds enige Nederlandse zeeschepen vergunning aangevraagd om uit te varen en is die vergunning verleend.
Van de te IJmuiden op orders wachtende stoomschepen RIJNSTROOM en IJSTROOM is het eerstgenoemde hedenmorgen naar Hull vertrokken en moet het tweede, dat reeds in de sluizen lag, naar de binnenhaven terugkeren, omdat drie stokers en drie matrozen weigerden mee te varen. Naar wij vernemen had de gehele bemanning gisteren aan de inspecteur van de Maatschappij de verzekering gegeven, de reis te zullen meemaken. De Zweedse en Deense stoomschepen KARL O. KIELBERG en HANS MAERSK vertrokken rechtstreeks naar zee, resp. naar Gotenburg en Christiansand.

Afbeelding
Datum 27 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Scheepskok veroordeeld. Te Londen heeft terecht gestaan de kok van de RIJNSTROOM, H.R.R., beklaagd van het smokkelen van 22 pond koffie en 27 citroenen. De douane had de koffie gevonden in een emmer en de citroenen in een blik. Beklaagde deelde mee, dat hij de koffie van het dek had opgeveegd en dat de stuurman had gezegd, dat hij ze in de kombuis zou brengen, totdat men naar Rotterdam vertrok. De citroenen had hij gekocht, zei hij. De Duitsers waren zeer happig op de citroenen, zei een van de getuigen. Het vonnis luidde NLG 40 boete of 11 dagen. De kapitein bespaarde beklaagde het brommen door de boete voor te schieten.

Afbeelding
Datum 12 september 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 10 september. Maandag 9 dezer arriveerde te Amsterdam van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, het stoomschip RIJNSTROOM, inhoudende van het stoomschip LOMBOK thee, tabak, koffie, textielgoederen, tapioca, vernis en hout; van het stoomschip TELLUS wortelen en van het stoomschip THALIA kurk.

Afbeelding
Datum 19 maart 1919
Krant NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Gisteravond is het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM hetwelk uitgaande was, tegen een van de ebdeuren van de nieuwe sluis te IJmuiden gelopen, waardoor deze zwaar beschadigd werd. De scheepvaart door de nieuwe sluis zal gedurende enige dagen gestremd zijn. Het verkeer wordt tijdelijk door de oude sluizen geleid. De schade aan de deur toegebracht, zal waarschijnlijk verscheidene duizenden guldens bedragen.

Afbeelding
Datum 19 april 1919
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de scheepvaart te Amsterdam heeft heden een onderzoek ingesteld naar het ongeval op 18 maart 1919 te IJmuiden, waarbij het stoomschip RIJNSTROOM van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij in botsing is gekomen met de grote sluisdeur, ten gevolge waarvan deze belangrijk is beschadigd.
De gezagvoerder van de RIJNSTROOM, d» heer Plasschaert, verklaarde op 18 maart ongeveer 8 uur ‘s avonds van Amsterdam naar Hull te zijn vertrokken. Het schip was beladen, achter 14’-4” en voor 13’-3”. De telegraaf staat op het schip dwarsscheeps; voor het seinen ‘vooruit’ moet de handle van de telegraaf naar bakboord, voor het seinen ‘achteruit’ naar stuurboord worden gezet. De telegraaf werkte goed. Het schip was door de grootste sluisdeuren en moest aan de noordzijde meren. De loods stond toevallig voor de telegraaf, getuige aan stuurboord. Toen de sluiswachter ‘achteruit’ riep, greep de loods naar de telegraaf; getuige heeft er op dat ogenblik niet aan getwijfeld of de loods de goede beweging maakte, n.l. volle kracht achteruit. Het was echter te donker om dit te kunnen onderscheiden. Toen het schip vooruit bleef lopen en men dit van de sluis ook riep, heeft getuige de loods nogmaals naar de telegraaf zien grijpen; daarna heeft hij zelf de handle gegrepen en meteen gemerkt, dat deze vooruit wees. Getuige heeft de handle onmiddellijk op volle kracht achteruit gezet, maar het was te laat; de botsing, waardoor de eb-sluisdeur ernstig beschadigd is, was niet meer te voorkomen. Er was geen licht bij de telegraaf. Getuige was tijdens de oorlog gewend om zonder lichten te varen.
Een van de leden merkte op, dat men tegenwoordig op weinig schepen een telegraaftoestel vindt, dat zo ingericht is als op de RIJNSTROOM. Het lid vroeg, of het wel volkomen verantwoordelijk was om bij zulk een toestel iemand te laten staan, die niet gewoon was er mee te werken. De kapitein antwoordde, dat hij altijd zelf de telegraaf hanteert, als hij op de brug staat. Er was wel een leiding voor elektrisch licht bij de telegraaf, maar het daarvoor bestemde lampje was niet aan boord. De telegraaf was niet op ‘stand by’ gezet. De binnenloods R. verklaarde meermalen de RIJNSTROOM geloodst te hebben. Hij was met de telegraaf op de hoogte en meent zeker haar goed te hebben gezet, dus op ‘achteruit’. De kapitein heeft onmiddellijk gezegd, dat het jammer was, dat de telegraaf op ‘vooruit’ stond. Als er licht bij het toestel was geweest, had getuige er waarschijnlijk toch niet naar gekeken, omdat hij de behandeling er van kende. Hij heeft ook bij het doorvaren door de Hembrug de telegraaf behandeld.
De eerste machinist J.S. Wegenaar verklaart, dat hij voor het ongeval juist naar beneden was gegaan. Het eerste sein, dat de telegraaf gaf, toen hij beneden was gekomen, was ‘langzaam vooruit’. Daarop volgde kort na elkaar de seinen ‘stop’, ‘volle kracht vooruit'. Getuige zei tot de donkeyman, dat hij er niets van begreep, want toen hij omlaag ging, was het schip in de sluis. ,,Als ze maar geen ongelukken maken, zei daarop de donkeyman. Het gebeurde weleens, dat de telegraaf op de brug haakt; dan moet men haar terughalen en daarna opnieuw nazetten. Toen nog eens en dringend volle kracht vooruit werd geseind, heeft getuige volle stoom gegeven. Het volgende ogenblik wees de wijzer plotseling volle kracht achteruit. Onmiddellijk heeft getuige dat commando uitgevoerd. ,,Piet houd je vast” heeft hij toen tot de donkeyman geroepen, want zij hebben zich vergist. De schok van de aanvaring is echter niet hevig geweest.
De Inspecteur gaf als zijn mening te kennen, dat het geval te wijten is aan een zeer gevaarlijke vergissing van de loods, maar dat in het algemeen de behandeling van de telegraaf ook niet aan de loods moet worden overgelaten. De uitspraak in deze zaak volgt later.

Afbeelding
Datum 02 mei 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Heden heeft de Raad voor de Scheepvaart uitspraak gedaan betreffende de aanvaring van het stoomschip RIJNSTROOM met een sluisdeur te IJmuiden.
De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van de ramp is gelegen in de omstandigheid, dat de loods, in plaats van de kruk van telegraaf naar stuurboord te brengen, dus op ‘achteruit’, haar heeft gebracht naar bakboord, dus op ‘vooruit’. De Raad merkt nog op, dat de loodsen overeenkomstig hun instructie zich behoren te onthouden van het bedienen van de telegraaf, dit moet geschieden door degene, die de wacht heeft, in het onderhavige geval had de kapitein het moeten doen. Het is verder niet wenselijk, dat de telegraaf, gelijk bij de RIJNSTROOM het geval was, dwarsscheeps staat, vergissingen kunnen dan allicht voorkomen; indien de telegraaf langsscheeps staat, zijn deze vrijwel uitgesloten. Naar de Raad is gebleken, is naar aanleiding van dit ongeval de telegraaf reeds langsscheeps geplaatst. De telegraaf dient eindelijk verlicht te wezen, het daartoe bestemde lampje ontbrak ten onrechte op de RIJNSTROOM.

Afbeelding
Datum 16 december 1919
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Greenwich, 10 december. Het stoomschip RIJNSTROOM heeft bij Tower Bridge het stoomschip GOLDFINCH aangevaren. Van laatstgenoemd schip zijn de brugsteunsels beschadigd.

Afbeelding