Inloggen
PRINS HENDRIK - ID 5289


Kroniekberichten

Datum 24 april 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mededelingen. Aan het verslag van de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland over het jaar 1889 ontlenen wij het volgende: De reizen van de stoomschepen (de maatschappij bezit er 14) hebben een bate opgeleverd van NLG 1.489.996,41. Voltooid werden in 1889 26 mailreizen van de veertiendaagse dienst, 4 extra reizen met eigen schepen en 1 extra reis met het gecharterde Nederlandse stoomschip ADRIADNE. Het totaal van de reizen is gestegen tot 430. De duur van de mailreizen was als volgt:
Gemiddelde uitreis: 1889 1888
Stoomdagen 36 dagen, 8 uur 36 dagen, 8 uur
Reisdagen 42 dagen, 11 uur 43 dagen, 16 uur
Kortste uitreis:
Stoomdagen 32 dagen 16 uur 38 dagen, 19 uur
Reisdagen 38 dagen, 19 uur 40 dagen, 17 uur
Gemiddelde thuisreis:
Stoomdagen 37 dagen, 22 uur 38 dagen, 14 uur
Reisdagen 40 dagen, 9 uur 41 dagen, 2 uur
Kortste thuisreis:
Stoomdagen 33 dagen, 23 uur 34 dagen, 21 uur
Reisdagen: 35 dagen, 13 uur 37 dagen, 5 uur
De maatregel om extra stoomschepen te bestemmen voor het vervoer naar de Koninginnebaai, zoals thans de naam is geworden van de ligplaats van de schepen bij de nieuwe haven van Padang, heeft goede gevolgen gehad op de duur van de uitreizen van de mailschepen. Het oponthoud van deze laatste te Padang is daardoor weer normaal geworden. De veertiendaagse maildienst via Genua werd ongestoord volbracht binnen de bepaalde tijd. De onderhandelingen met de regering over een gewijzigd postcontract, waardoor geleidelijk meer snelheid zal worden verkregen, zijn thans zover gevorderd dat de vaststelling eerstdaags zal volgen. Alle stoomschepen van de maatschappij waren voortdurend in dienst. Zeven stoomschepen werden voorzien van elektrisch licht, dat goed voldeed. De kosten daarvan waren reeds verleden jaar op reparatie-rekening geboekt. Twee nieuwe stoomschepen zijn in november l.l. bestemd om in het volgend najaar te worden geleverd. Zij worden gebouwd bij de firma Caird & Co te Greenock. Zij worden voorzien van zeer krachtige machines van het triple expansie systeem en zullen aan de grotere snelheid, in het nieuwe postcontract in uitzicht gesteld, kunnen voldoen. Het laadvermogen zal groter zijn dan dat van het grootste bestaande schip van de maatschappij en de passagiers-inrichtingen zullen geheel in overeenstemming zijn met de eisen des tijds. Zij zullen genaamd worden: PRINS HENDRIK en PRINSES SOPHIE. Het verslag maakt melding van de overeenkomst, in het afgelopen jaar gesloten tussen de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, die tot het einde van 1890 de stoomvaartdienst in de Nederlands-Indische archipel onderhoudt en de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die van 1891 af met die dienst belast is. Een gedeelte van de vloot van eerstgenoemde maatschappij werd door de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij overgenomen en in verband daarmee werden vier schepen van die vloot, die destijds door de Stoomvaart Maatschappij Holland werden gebruikt voor een vaart tussen Nederland en Indië, in een nIeuwe maatschappij ingebracht die zich constitueerde onder de naam van de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix en bestuurd wordt door twee van de directeuren van de Maatschappij Nederland en een een directeur van de Rotterdamsche Lloyd. De overdracht van drie schepen, de BANTAM, BORNEO en CELEBES, heeft plaats gevonden in de aanvang van dit jaar; het vierde schip, de GOUVERNEUR-GENERAAL 'S JACOB, vaart nog in Indië en wordt eerst in 1891 overgedragen.
“Onze maatschappij”, zegt de directie, “zal in de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix voor een bedrag van hoogstens NLG 986.000 geïnteresseerd zijn en hoewel de betaling eerst geschiedt in dit jaar, zo hebben wij de rekening van afschrijving op ultimo december met NLG 250.000 gecrediteerd, ten einde daaruit een mogelijke mindere waarde van deze aandelen op het einde van dit jaar te kunnen dekken, zonder nadeel te doen aan de winstrekening van 1890”. De stoomschepen van de Maatschappij Phoenix, die voor velerlei vaarten geschikt zijn, worden thans gebezigd als bestaande Nederlandse lijnen een extra beurt te vervullen hebben. De BANTAM en CELEBES worden reeds voor een extra reis op onze lijn bestemd; de BORNEO zal onder charter van de Koninklijke West-Indische Maildienst een reis doen op haar lijn. Behalve de boven reeds vermelde bate van NLG 1.489.996,41, wijst de winst- en verliesrekening aan haar credit-zijde een som van NLG 48.175,97 aan, vormende het voordelig saldo van de rekening: assurantie eigen risico, na aanvulling van de assurantie-reserve-rekening tot NLG 800.000 en voorts, met inbegrip van het saldo uit 1888 ad NLG 424,89, verschillende baten ten gezamenlijke bedrage van NLG 17.567,88, zodat het totaal aan de creditzijde NLG 1.555.740,26 bedraagt. De winst- en verliesrekening werd daarentegen belast met : NLG 11,170 voor afschrijving op de etablissementen te Amsterdam (Handelskade); NLG 467.630 voor afschrijving op de stoomschepen: NLG 250.000 reserve op rekening van afschrijving; NLG 6518,48½ voor nadelig saldo op interest-rekening; NLG 4666,09 op wisselrekening en NLG 137.370 voor afschrijving op rekening dienst van de geldlening. In het geheel dus NLG 877.354,93½ . Er blijft dus derhalve een nettowinst van NLG 678.385,31½, waarvan een uitdeling van 10% kan worden gedaan aan de deelhebbers, bedragende over het geplaatste kapitaal aan NLG 4.984.500 een som van NLG 498.450. Het aandeel van 40% in de extra winst boven 5% waarover beschikt wordt volgens art. 24 der statuten bedraagt NLG 166.150; de patentbelasting voor de uitdeling vereist NLG 12.760,32 en het saldo op de nieuwe rekening wordt NLG 1.025,00½ . Uit de toelichtingen tot enkele balansposten blijkt het volgende. De resultaten van de rekening: assurantie eigen-risico waren als volgt: geboekte premies, na aftrek van restituties, NLG 199.653,93; af betaalde schades ad NLG 101.477,96; blijft batig saldo NLG 98,175.97, waarvan NLG 50,000 bestemd werd tot vermeerdering van de assurantie-reserve-rekening (die thans, gelijk boven gezegd, tot NLG 800.000 geklommen is).
Kapitaal. In 1889 werden 499½ obligaties 1872 geruild tegen aandelen. Het kapitaal bedroeg op 31 december 1889 NLG 4.985.000, zijnde NLG 7.000.000, na aftrek van NLG 2.015.000 ongeplaatste aandelen. “Wij voorzagen”, zegt de directie, “de waarschijnlijkheid dat van de nog in omloop zijnde obligaties 1872 velen tot conversie zouden worden aangeboden en ten einde geen latere bezwaren te ondervinden wegens het disagio, dat bij zodanige conversie op de winst- en verliesrekening moeten worden afgeschreven, besloten wij in overleg met heren commissarissen om het gehele bedrag, waarvoor de dienst van de geldlening wegens de lening 1872 gedebiteerd stond, uit de winsten van dit jaar af te schrijven”. Van de 5% obligaties 1872 is nu nog uitstaand NLG 787.000 en van de 4% 1881 nog NLG 1.643.000, tezamen NLG 2.430.000. Het reservefonds bedroeg op 1 januari 1890 NLG 139.348,81; het vermeerderde door gekweekte rente met NLG 4936,25 en werd na het opmaken van de winst- en verliesrekening gecrediteerd met 10% van de overwinst ad NLG 41.537,50, zodat het op nieuwe rekening werd overgeboekt met NLG 185.817.56. Na 1 januari is de belegging van het reservefonds tot dit bedrag aangevuld. Op ultimo december 1889 was aan vracht- en passagegelden wegens toen lopende maar nog niet afgeboekte reizen NLG 715.045,70 ontvangen. Aan reiskosten voor lopende reizen van de vloot is NLG 349.312,30½ uitgegeven en aan gages van de equipage voor idem NLG 87.646,40. Het ondersteuningsfonds voor personeel is in 1889 met NLG 25.656,33 gestegen tot NLG 95.073,89; voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van personeel, aan invaliden en werkvolk werd NLG 6439,27 uitgegeven; blijft op ultimo december 1889: NLG 88.634,62.
De stoomschepen van de maatschappij staan te boek voor NLG 5.000.000; hun inventarissen voor NLG 198.328,78 en de stoomschepen in aanbouw voor NLG 201.624,94. Als commissarissen zijn aan de beurt van aftreden de heren C.F. Quien en A.A. Bienfait, beiden herkiesbaar.

Afbeelding
Datum 29 juni 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In ons blad van gisteren is een bericht opgenomen over de te Vlissingen gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, waarin enkele mededelingen voorkomen ontleend aan het door de directie uitgebrachte verslag over het boekjaar 1889. In ons tweede blad van de 20e jl. zijn reeds de geldelijke uitkomsten van de exploitatie medegedeeld.
Wij laten thans, onder verwijzing naar bovenbedoelde mededelingen, nog de volgende bijzonderheden uit het jaarverslag volgen.
De directie, aan welke het gelukt is, door grote krachtsinspanning op de stoomschepen, het vertrek uit Londen in aansluiting op de dagboten van 7uur 50 te brengen op 8 uur, blijft nog steeds de hoop koesteren, dat de treinenloop op het vasteland nog zodanig gewijzigd kan worden, dat op den duur het vertrek van Londen nog later kan gesteld worden. “Meerdere verbindingen tussen Vlissingen en Engeland”zegt zij, “zouden ongetwijfeld van zeer gunstige invloed zijn op het goederenvervoer langs onze lijn. Het zal ons streven moeten zijn om iedere poging in die richting zo krachtdadig mogelijk te ondersteunen”.
Van de drie procent obligatie-lening van 1886 is nog in omloop voor een bedrag van NLG 3.504.000. Het ketelfonds is van NLG 238.329,71 op ultimo december 1888 gedaald tot NLG 199.357,63 op dezelfde datum van 1889. Deze vermindering is veroorzaakt door de uitgaaf van NLG 117.532,33 wegens vernieuwing van de stoomketels van het stoomschip PRINS HENDRIK, waartegenover stond een storting in genoemd fonds van NLG 70.000 als maandelijkse bijdrage en van NLG 8560,25 aan gekweekte rente. Van genoemd saldo ad NLG 199.357,63 is belegd in gemeente en spoorweg-obligaties en pandbrieven van hypotheekbanken, voor een nominaal bedrag van NLG 205.000, waarvan op 31 december 1889 de boekwaarde NLG 197.970 en de beurswaarde NLG 204.672,50 bedroeg. Het reservefonds, met de in 1889 genoten rente van de aan dat fonds behorende effecten vermeerderd, beloopt thans NLG 16.860,77½ en is belegd in nominaal NLG 16.500 pandbrieven van hypotheekbanken en gemeente-obligaties, waarvan op 31 december 1889 de boekwaarde NLG 16.464,37½ en de beurswaarde NLG 16.701,25 bedroeg. Van de kasmiddelen was op 31 december 1889 een bedrag van NLG 47.775 in rentegevende binnenlandse effecten belegd.
In 1889 hebben de 7 stoomschepen van de maatschappij tezamen 730 reizen afgelegd, of evenveel als in 1888, tegen 579 in 1887. Het grootste aantal reizen maakte de PRINSES MARIE, namelijk 123; dan volgen de ENGELAND en de NEDERLAND, ieder met 122, de DUITSLAND met 121; de WILLEM, PRINS VAN ORANJE met 105; de PRINSES ELISABETH met 80 en de PRINS HENDRIK met 58.
Het vervoer van reizigers en bagage heeft in 1889 NLG 716.511,86½ opgebracht ( tegen NLG 631.382,87½ in 1888 en NLG 683.372,79 in 1887); dat van koopmansgoederen en pakketten NLG 377.750,05½ ( tegen NLG 307.191,83 en NLG 275.652,38½ in de twee vorige jaren); dat van de brievenmailen NLG 298.460,36 ( tegen NLG 271.677,73½ en NLG 202.541,40 ); de huur van hutten op stoomschepen NLG 21.828,20 ( tegen nihil); de buitengewone ontvangsten NLG 11.384,72½ ( tegen NLG 23.375,16½ en NLG 27.002,71½ ) en de pacht van de buffetten op de stoomschepen nihil ( tegen NLG 11.084,10 en NLG 11.772 in de beide vorige jaren). Totaal bruto ontvangsten NLG 1.425.935,20½ ( tegen NLG 1.294.711,70½ in 1888 en NLG 1.200.341,29 in 1887) of per reis NLG 1953,33½ ( tegen respectievelijk NLG 1773,57½ en NLG 2073,13). Van het vervoer van reizigers en bagage is de gemiddelde opbrengst per reiziger geweest NLG 9,65/67 ( tegen NLG 9,68/03 en NLG 9,75/46 in de twee vorige jaren) en per reis NLG 981,52½ ( tegen NLG 933,40 en NLG 1180,26½ ). Van het vervoer van goederen is de gemiddelde opbrengst per ton van 1000 kilo geweest NLG 8,28/01 ( tegen NLG 8,00/08 en NLG 8,27/79) en per reis NLG 517,46½ (tegen NLG 420,81 en NLG 476,08½ ) Dat de pacht van de buffetten niet meer voorkomt onder de bruto-ontvangsten, is het gevolg van een, in het verslag niet nader omschreven nieuwe regeling, die 1e januari 1890 in werking getreden is. De exploitatie-kosten (NLG 1.095.669,56½ ) hebben gemiddeld per reis NLG 1500,91½ belopen, tegen NLG 1515,25½ in 1888. De percentsgewijze verhouding van deze kosten tot de bruto-ontvangsten is geweest 76./839 tegen 85./435 en 79./156 in de twee vorige jaren.

Afbeelding
Datum 18 september 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 september. Op 13 dezer werd van de werf van de firma Caird & Co. te Greenock, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Maatschappij Nederland te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip PRINS HENDRIK. Haar afmetingen zijn: lengte 360 voet, breedte 43 voet en holte 29 voet 1 duim. Het zal van machines van het triple systeem worden voorzien, die 2000 indicateur paardenkrachten zullen ontwikkelen.

Afbeelding
Datum 20 oktober 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Glasgow, 17 oktober. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINS HENDRIK vertrok heden van hier naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 20 oktober. Heden arriveerde alhier van Glasgow het aldaar nieuw gebouwde stoomschip PRINS HENDRIK.

Afbeelding
Datum 17 januari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PRINS HENDRIK vertrok 14 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 14 dezer te Genua, en zette de 15e de reis voort; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, arriveerde 15 dezer voorgaats van de Nieuwe Waterweg.

Afbeelding
Datum 04 februari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 januari van Padang; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 2 dezer te Suez; PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 1 dezer Kaap Rocca; PRINS ALEZANDER arriveerde 31 januari van Amsterdam te Batavia; BANTAM arriveerde 31 januari van Glasgow te Batavia; NOORD BRABAND, van Cardiff, arriveerde 2 dezer te Soerabaja; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, passeerde 2 dezer Dover en wordt 3 dezer te Rotterdam verwacht; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 31 januari van New York naar Rotterdam; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 2 dezer Prawlepoint; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van de Plata rivier naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Ouessant.

Afbeelding
Datum 05 februari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 2 dezer Lezard; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 3 dezer van Port Said; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Gibraltar; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Batavia.

Afbeelding
Datum 20 oktober 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 september. Vrachten. Er is tamelijke vraag naar scheepsruimte om suiker en coprah te laden. De laatste bevrachtingen zijn de Nederlandse stoomschepen PRINS HENDRIK naar Amsterdam en SAMARANG naar Rotterdam, beide met verschillende producten tot verschillende vrachtcijfers. Het Nederlandse fregat DE RUYTER laadt suiker voor bevrachters rekening naar het Kanaal voor orders. Het Nederlandse schip NOACH I is nog onbevracht.

Afbeelding
Datum 27 januari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, vertrok 23 dezer van New York; VEENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 23 dezer van Boulogne en passeerde 24 dezer Lezard; MAASDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 25 dezer Lezard; BATAVIA, vertrok 24 dezer van Rotterdam naar Batavia; ANCHISES, van Amsterdam naar Java, passeerde 23 dezer Port Said; MENELAUS, van Java naar Amsterdam, is op 24 dezer Prawlepoint gepasseerd; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 23 dezer Kaap St. Vincent; PRINS FREDERIK HENDRIK, van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 24 dezer te Havre; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 24 dezer te Padang; CELEBES, van St. John, arriveerde 25 dezer te Londen; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 25 dezer van Baltimore te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 01 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; PRINSES MARIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 29 dezer van Aden; ANTENOR, van Java naar Amsterdam, passeerde 27 dezer Suez; HECTOR, van Amsterdam naar Java, arriveerde 27 dezer te Singapore; PRINS HENDRIK, arriveerde den 28 dezer van Amsterdam te Batavia.

Afbeelding
Datum 26 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde den 24 februari, des ochtend 8 uur, Wight; P. CALAND, van de N.A.S.M, arriveerde den 22 februari van Amsterdam te New York; EDAM, van de N.A.S.M, vertrok 24 februari van Amsterdam naar Baltimore; BROMO, van Java naar Rotterdam, passeerde 24 februari Ouessant; PRINS WILLEM I, van Suriname naar Amsterdam, passeerde 24 februari, ten 8 uur 30 min. v.m, Ouessant; LAWANG, van Java naar Amsterdam en Hamburg, is 23 februari des morgens Suez gepasseerd; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 24 februari te Port Said; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, vertrok 23 februari van Southampton; PRINS HENDRIK, vertrok 24 februari van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 04 januari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 3 januari. Het stoomschip BROMO, van Rotterdam naar Java, passeerde 1 januari Sagres; P. CALAND, van N.A.S.M, van Amsterdam naar Baltimore via New York, passeerde 1 dezer Lizard; ROTTERDAM, van N.A.S.M, vertrok zaterdag 31 december van New York naar Rotterdam; OBDAM, van N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 1 dezer van Boulogne sur Mer; PRINS MAURITS, vertrok 31 december van New York naar West-Indië; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te Southampton; DRENTHE vertrok 2 dezer van Rotterdam naar Java.

Afbeelding
Datum 16 januari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 14 januari. Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 13 dezer Prawlepoint; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 12 dezer van Genua; PRINS WILLEM II, arriveerde 9 dezer van Amsterdam te Parimaribo; ORANJE NASSAU vertrok 12 dezer van Amsterdam naar Suriname; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 12 dezer Perim.

Afbeelding
Datum 08 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 7 februari. Het stoomschip GEDÉ, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 5 dezer te Southampton; UTRECHT, van Java naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 5 dezer te Padang; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Dungeness; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 6 dezer Lizard; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 4 dezer van New York naar Rotterdam; PRINS WILLEM II, arriveerde 4 dezer van West-Indië te New York.

Afbeelding
Datum 28 juli 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 27 juli. De nieuwe consul generaal vertrekt 21 september van Genua aan boord van het stoomschip PRINS HENDRIK naar Indië.

Afbeelding
Datum 05 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 4 september. Zoals bekend is, zal jhr. Van der Wijck, de nieuw benoemde gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië, te Genua scheep gaan op de PRINS HENDRIK, van de maatschappij Nederland, die 9 september e.k. van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Voor Z.E. is op het campagne dek van genoemde bodem een teakhouten hut gebouwd, bevattende slaapvertrek en badkamer, die beide zo gerieflijk mogelijk worden ingericht. Tevens zijn nog twee losse dekhutten aangebracht voor de familie van Z.E. De kapiteinskamer zal gedurende de reis voor de gouverneur generaal ter beschikking zijn gesteld om dienst te doen als zit- en werkkamer.

Afbeelding
Datum 05 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 4 september. Zoals bekend is, zal jhr. Van der Wijck, de nieuw benoemde gouverneur generaal van Nederlandsch-Indië, te Genua scheep gaan op de PRINS HENDRIK, van de maatschappij Nederland, die 9 september e.k. van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Voor Z.E. is op het campagne dek van genoemde bodem een teakhouten hut gebouwd, bevattende slaapvertrek en badkamer, die beide zo gerieflijk mogelijk worden ingericht. Tevens zijn nog twee losse dekhutten aangebracht voor de familie van Z.E. De kapiteinskamer zal gedurende de reis voor de gouverneur generaal ter beschikking zijn gesteld om dienst te doen als zit- en werkkamer.

Afbeelding
Datum 20 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden. Het stoomschip PRINS WILLEM II arriveerde 16 dezer van Amsterdam te Parimaribo; PRINS FREDERIK HENDRIK vertrok 16 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 17 dezer, des middag 12 uur, Wight; OBDAM, van de N.A.S.M, vertrok 16 dezer van New York naar Rotterdam met 1150 vaten margarine en 300 vaten lard (opm: varkensreuzel); DIDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 18 dezer, des namiddag 1 uur 20 minuten, Lezard; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 16 dezer Gibraltar; VOORWAARTS, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Dungeness; BROMO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 17 dezer te Southampton; SUMATRA, van Batavia, arriveerde 18 dezer te Amsterdam; PRINSES MARIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 17 dezer te Padang; LOCH LOMOND, der N.A.T.L, vertrok 17 dezer van New York naar Rotterdam; CARLISLE, der N.A.T.L, van New York, arriveerde 17 dezer te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 29 september 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 26 dezer te Port Said en vertrok 27 dezer van Suez; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, arriveerde woensdag 27 dezer, des voormiddag 8 uur, te Plymouth; ROTTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 27 dezer van Rotterdam naar New York.

Afbeelding
Datum 21 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 20 november. Het stoomschip SOENDA, van Java naar Amsterdam, arriveerde 18 dezer te Amsterdam; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Perim; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 17 dezer Perim; PRINSES AMALIA, vertrok 18 dezer van Amsterdam naar Batavia.

Afbeelding
Datum 22 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 november. Het stoomschip EDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 19 november met 152 passagiers derde klasse van Rotterdam naar New York en passeerde de 20e november, des voormiddag 9 uur 20 minuten, Wight; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok den 18 november van New York naar Rotterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 20 november te Batavia, 25 dagen reis van Marseille; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 19 november te Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 18 november van Padang.

Afbeelding
Datum 05 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 4 december. Het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 30 november te Aden; PRINSES SOPHIE, vertrok 2 dezer van Amsterdam naar Batavia; ZUID-HOLLAND, van Batavia via Marseille, arriveerde 2 dezer te Rotterdam; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 2 dezer van New York te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 08 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 7 december. Het stoomschip SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 6 dezer van Rotterdam naar New York; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Prawle Point; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 5 dezer Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 5 dezer te Suez; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Port Said; SOERABAJA vertrok 6 dezer van Batavia naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 09 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 8 december. Het stoomschip SAMARANG, van Rotterdam naar Java, arriveerde 7 dezer te Batavia; UTRECHT, van Rotterdam naar Java, arriveerde 6 dezer te Marseille en vertrok van daar 7 dezer; BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 6 dezer Point de Galle; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 7 dezer van Suez; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 7 dezer van Boulogne en passeerde des namiddags Wight; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 7 dezer van Boulogne; PRINS WILLEM II, van Parimaribo naar Amsterdam, passeerde 7 dezer Ouessant.

Afbeelding
Datum 15 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 14 december. Het stoomschip GEDEH, van Rotterdam naar Java, vertrok 13 dezer van Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 12 dezer van Genua; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 12 dezer te Suez; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 13 dezer te Genua; SUMATRA vertrok 13 dezer van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 19 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 18 december. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 16 dezer Dungeness; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 16 dezer Del Armi; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Gibraltar; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 16 dezer van Padang; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 16 dezer van Amsterdam naar New York, met 53 derde klasse passagiers; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 16 dezer van New York naar Rotterdam; PRINSES MARIE, vertrok de 16e dezer van Amsterdam naar Nederlands-Indië; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 16 dezer Lezard; WINCHESTER, van de N.A.T.L, vertrok 16 dezer van Rotterdam naar New York.

Afbeelding
Datum 16 januari 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 januari. Het stoomschip PRINS HENDRIK van de Maatschappij Nederland, heeft zaterdag een belangrijke vertraging ondervonden ten gevolge van, naar men zegt, het te vroeg openen van de sluis.

Afbeelding
Datum 06 juni 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van hier naar Batavia, arriveerde heden te Port Said met verlies van een der schroefbladen. Men is bezig een nieuwe aan te zetten en het stoomschip zal morgen waarschijnlijk de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 03 januari 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, is bij het opvaren tegen gording van de spoorbrug te Velsen gevaren en heeft daaraan enige schade toegebracht. Het schip is tussen de bruggen vastgemaakt om na afloop van het spuien de reis voort te zetten.

Afbeelding
Datum 08 januari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Soerabaya, 25 november. De schade aan de lading van het stoomschip PRINS HENDRIK wordt op NLG 25.000 geschat.

Afbeelding
Datum 31 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 mei. De goederen, die door het stoomschip SALAK te Southampton zouden zijn geladen, worden door het stoomschip PRINS HENDRIK, dat 1 juni van Amsterdam vertrekt, ingenomen.

Afbeelding
Datum 23 februari 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 februari. Volgens rapport van de gezagvoeder C. Drooglever Fortuyn uit Genua d.d. 20 dezer werd het stoomschip PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, het welk 8 dezer van Amsterdam en 11 dezer van Southampton is vertrokken, de 14e dezer door een drijvend voorwerp geraakt, waardoor men aan boord vermoedde dat één der schroefbladen verloren ging. Bij aankomst in Genua ging het schip onmiddellijk in dok, waarbij bleek dat 1 blad geheel afgebroken, en 2 andere gedeeltelijk afgebroken en geheel verbogen waren, zodat het nodig was 3 nieuwe bladen, die als reserve aan boord waren, aan te zetten. Het stoomschip was donderdag 20 dezer geheel gereed om op mailuur van Genua naar Batavia te vertrekken.

Afbeelding
Datum 13 december 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 11 december. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, is te Port Said aangekomen met een der schroefbladen gebroken. Experts die een onderzoek hebben ingesteld adviseren een nieuw blad aan te brengen.

Afbeelding
Datum 14 december 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 13 december. Het stoomschip PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, dat te Port Said met gebroken schroefblad arriveerde, heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 22 februari 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

IJmuiden 22 februari. Het van Batavia binnenkomende stoomschip PRINS HENDRIK is bij het uitwijken voor een ander schip op de zuider strekdam gelopen. Het schip is nog hedenochtend vlot getrokken door de sleepboten SIMSON, ASSISTENT en CYCLOP en om half twee namiddag naar Amsterdam vertrokken.

Afbeelding
Datum 23 februari 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden, 22 februari. Hedenmiddag om 1.45 uur is met assistentie van de sleepboten ASSISTENT en SIMSON het stoomschip PRINS HENDRIK vlot gekomen.

Afbeelding
Datum 30 maart 1902
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Genua, 26 maart. Bij het binnenkomen der haven werd bij de kade van Galliera aan boord van het stoomschip PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, van Amsterdam naar Batavia, de machine defect, waardoor het stoomschip niet in staat was de haven in te varen. Sleepboten hebben het stoomschip binnengebracht. Het heeft op de vaste tijd, de 27e dezer, de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 oktober. Naar wordt gemeld zijn de stoomschepen PRINS HENDRIK en PRINSES SOPHIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland aan de firma Diedrichsen, Jebsen & Co. te Hamburg verkocht.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 24 oktober. De naar hier verkochte Nederlandse stoomschepen PRINS HENDRIK en PRINSES SOPHIE hebben bij verkoop ieder GBP 25.000 opgebracht.

Afbeelding
Datum 13 november 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg 11 november. Het door de Maatschappij Nederland aan de firma M. Jebsen alhier verkochte stoomschip PRINS HENDRIK werd op 25 oktober te Amsterdam onder Duitse vlag worden gebracht en worden herdoopt in ERNA.

Afbeelding
Datum 03 maart 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 2 maart. Het Duitse stoomschip ERNA, van Antwerpen naar Wladiwostok, en het van Narvik komende Noorse stoomschip ADA zijn nabij Saeftingen met elkaar in aanvaring gewees, waardoor de ADA zonk. Het stoomschip ERNA keerde met averij naar Antwerpen terug. (opm: de ERNA is de ex-PRINS HENDRIK van de S.M. Nederland)

Afbeelding