Inloggen
OCEAN - ID 4823


Kroniekberichten

Datum 19 april 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats Courant (No. 91) bevat de statuten van de alhier gevestigde N.V. American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij). Doel: het uitoefenen van de petroleumhandel in de meest uitgebreide zin, het redersbedrijf en andere handelszaken, waartoe door de directie en commissarissen besloten wordt.
Aangegaan tot 31 december 1920. Hoofdzetel alhier, met een kantoor te Antwerpen, en met bevoegdheid ook buiten Nederland bijkantoren of filialen te vestigen. Kapitaal NLG 5.000.000, in 100 aandelen (opm: bedoeld zal zijn 200 aandelen) op naam van NLG 25.000 ieder, alle geplaatst.
Het beheer van de zaken is, onder toezicht van de commissarissen, opgedragen aan vijf directeuren, waartoe benoemd zijn de heren O. Randebrock, F.W. Randebrock, O. Horstmann, F. Speth en A. Maquinay.
Tot commissarissen zijn voor de eerste maal benoemd de heren Ch.F. Ackermann, Th.C. Bushnell, G.F. Gregory, W.H. Libby, en A.J. Pouch. Als volledige storting op de aandelen, waarvoor in deze vennootschap wordt deelgenomen door de heren H. Stursberg, O. Randebrock, F.W. Randebrock, F. Speth, Ch. Good, F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer, worden door hen respectievelijk ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de navolgende zaken, te weten:
Door de heren H. Stursberg, O. Randebrock en F.W. Randebrock: het ijzeren schroefstoomschip genaamd: BREMERHAVEN, gemeten op netto tweeduizend eenhonderd negen en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHARLOIS, gemeten op netto eenduizend achthonderd een en vijftig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHESTER, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: OCEAN, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verdere toebehoren.
Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Door dezelfde voor hun firma Hermann Stursberg & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij, gevestigd alhier, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Horstmann & Co te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; door de heer F.W.O. Horstmann; het overdekte ijzeren schroefstoombootje genaamd: MIGNON, gemeten op vijftien tonnen, met de gehele inventaris en verder toebehoren, welk schip nimmer op een van de openbare registers alhier te lande is te boek gesteld.
Door de heren F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer voor hun firma Horstmann & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij gevestigd te Rotterdam, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Hermann Stursberg & Co, te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; twintig tankwagons; diverse tanklichters, petroleumwagens en verdere zaken tot de detailhandel te Amsterdam behorende; de kantoorinrichtingen alhier te Amsterdam.
Door de heren F. Speth en Ch. Good voor hun firma Fr. Speth & Co: het stalen zeilschip genaamd: HAINAUT, gemeten op eenduizend zevenhonderd achttien en drie en twintig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd: LA FLANDRE, gemeten op eenduizend vijfhonderd negen en acht en tachtig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd LA CAMPINE, gemeten op tweeduizend zeven en tachtig en een en dertig honderdste tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verder toebehoren. Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Voorts drie spoorwegwagons en de te Antwerpen door hen als roerend goed opgerichte tankinrichting, met al hetgeen daartoe behoort.

Afbeelding
Datum 29 januari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Londen, 24 januari. Het Nederlandse tankstoomschip OCEAN, van Amsterdam te New-York aangekomen, heeft zware dekschade. Het schip is voor de brug ontzet, de brug is stukgeslagen en de tanks zijn zwaar lek.

Afbeelding
Datum 07 februari 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

New-York, 23 januari. Aan boord van het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam hier gisteren aangekomen, werd door stormweder de brug stukgeslagen en ook veel schade aan het dek toegebracht.

Afbeelding
Datum 07 oktober 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Newcastle, Del. 23 september. Het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam naar Philadelphia, is bij Reedy eiland vuurtoren aan de grond geraakt, doch spoedig vlot gekomen. (dit stoomschip vertrok de 30e september weder naar Nederland)

Afbeelding
Datum 30 november 1898
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 19 november. De Nederlandse tankstomer OCEAN, gisteren van hier naar Amsterdam vertrokken, heeft buiten de baar gestopt gelegen. Men meent, dat het schip drie ballen had gehesen. Het werd later mistig.

Afbeelding
Datum 19 mei 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

New York, 6 mei. De gezagvoerder van het stoomschip OCEAN, van Shields hier aangekomen, rapporteert op 24 april op 56º18’ N.B. en 31º W.L. hevig stormweder gehad te hebben uit het noord-westen en noorden met hoge zee, die 24 uur aanhield. Men was genoodzaakt gedurende 24 uur bij te leggen. Het stuurtoestel, de brug en de telegraaf naar de machinekamer waren beschadigd.

Afbeelding
Datum 11 mei 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Lizard, 8 mei. Het Nederlandse tankstoomschip OCEAN, van New York naar Antwerpen, dat hier hedenmorgen passeerde, seinde dat het een reddingsboot had verlorenen een kleine boot was beschadigd. Het schip arriveerde 10 mei te Antwerpen.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Londen, 15 augustus. Volgens telegram uit Dover is het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Antwerpen naar Batoum, gisterenmorgen tussen Zuid en Oost Goodwin in aanvaring geweest en met schade naar Rotterdam teruggekeerd. (De OCEAN is gisteren te Maassluis binnengekomen. Red.) (opm: zie ook NRC 311210 en 060111)

Afbeelding
Datum 16 augustus 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Dover, 14 augustus. Het stoomschip HORDA (zie art. OCEAN, Ochtendblad), van Stratoni met erts naar Stettin, is met ernstige schade aan de boeg, alhier in de marinehaven geankerd.

Afbeelding
Datum 26 augustus 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 25 augustus. Het gisteren van Stratoni alhier aangekomen Noorse stoomschip HORDA rapporteerde dat het in het Engels Kanaal met een Nederlands tankstoomschip (opm: OCEAN) in aanvaring was geweest, waardoor de steven werd verbogen en er een gat aan stuurboord ontstond. Bovendien verloor de HORDA anker en ketting. Het moest Dover als noodhaven binnenlopen. Aldaar werd volledig gerepareerd en het vertrok daarna naar hier.

Afbeelding
Datum 26 augustus 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stettin, 25 augustus. Het Nederlandse tankstoomschip OCEAN is in de morgen van 14 augustus tijdens de mist nabij de South Goodwin in aanvaring geweest met het stoomschip HORDA. Het keerde naar Rotterdam terug om aldaar te repareren.

Afbeelding
Datum 31 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Raad voor de Scheepvaart. De Raad behandelde de aanvaring tussen het tankstoomschip OCEAN, van de American Petroleum Company te Rotterdam, gezagvoerder H.H. Bange en het Noorse stoomschip HURDA van Bergen (opm: Noorse stoomschip HÖRDA, thuishaven Bergen, geb. 1893 – 2.830 brt), 's namiddags 4.39 op 14 augustus tussen East Goodwin in het Engelse Kanaal en de boei. De gezagvoerder van de OCEAN verklaarde, dat zijn schip de 13e augustus van Antwerpen de reis naar Batoem (Rusland) aanvaardde, om petroleum te halen. Tot Sandettie was het zeer helder vuurzicht. De 14e augustus, 's namiddags 4.35, tussen East Goodwin en de boei, hoorde men, terwijl men zelf in helder weer stoomde, uit een mistbank, voor zich uit, een stoot op de fluit. Te 4.36 gaf de OCEAN een sein op de fluit en stoomde zij halve kracht, teneinde mogelijk naderende schepen te waarschuwen. Zacht aan stomende, liep de OCEAN de mist in, mistsignalen gevende. Daarop hoorde men weer, een of twee streken aan stuurboord, een signaal op de stoomfluit. De OCEAN stopte, onder het geven van drie korte stoten. Te 4.39 had daarop de botsing plaats. De OCEAN werd aan stuurboordboeg in de stuurboord midscheeps getroffen en kreeg een lek in de tanks. Zij keerde naar Rotterdam terug. Het Noorse stoomschip HURDA had de steven naar bakboord omgebogen, doch kon ook de reis voortzetten. De gezagvoerder, wiens verklaringen bevestigd werden door de 2e stuurman J. van der Sloot, werd er op gewezen, dat hij, volgens zijn verklaring, voorzichtigheidshalve te 4.36 halve kracht is gaan varen (gedurende slechts twee minuten), doch dat hij overeenkomstig art. 16 van het reglement had behoren te stoppen. De gezagvoerder voerde te zijner verontschuldiging aan, dat hij zelf in helder weer voer, terwijl het fluitsignaal in de nevel werd vernomen. De Raad zal in deze zaak later uitspraak doen. (zie NRC 060111)

Afbeelding
Datum 06 januari 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Raad voor de Scheepvaart
De Raad voor de Scheepvaart heeft verder heden uitspraak gedaan in de zaak van het tankstoomschip OCEAN, van de American Petroleum Company te Rotterdam, kapitein H. Bange, uit Oldenburg, welk schip bij de East Goodwin zandbank op de Noordzee in aanvaring is geweest met het Noorse stoomschip HURDA. Bij de behandeling van de zaak had kapitein Bange, terwijl hij bij de duisternis en een mistbank vooruit niets onderscheidde, de telegraaf op attentie had laten zetten, onmiddellijk daarna halve kracht en, toen het schip in de mist liep, langzaam stomen had gecommandeerd.
Er werd toen weer een stoot vernomen, waarop de OCEAN stopte en volle kracht achteruit sloeg, doch te laat om de aanvaring te voorkomen. Het onderzoek heeft de Raad tot de overtuiging gebracht, dat de aanvaring te wijten is geweest aan de mist.
Dat een der schepen niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen, is niet gebleken.
(opm: OCEAN [PNGK], stalen 3-mast stoomschip, gebouwd in 1888 bij Russell & Co., U.K.)

Afbeelding
Datum 07 januari 1911
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Raad voor de Scheepvaart
Inzake de aanvaring van het stoomschip OCEAN, toebehorende aan de N.V. American Petroleum Company en een Noors stoomschip is naar 's Raads oordeel de aanvaring te wijten aan de mist. Niet bewezen is, dat door een van de boten niet met beleid is gevaren. Echter komt het de Raad voor, dat het beter geweest ware, indien op het geluidsignaal (volgens art. 16 van het reglement) de machine van de OCEAN stop ware gezet.

Afbeelding
Datum 07 januari 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Raad voor de Scheepvaart
Bij de uitspraak inzake de aanvaring van het tankstoomschip OCEAN en het stoomschip BURDA, welke in ons Avondblad is medegedeeld, heeft de Raad nog verklaard, dat de kapitein van de OCEAN in overeenstemming met het reglement zou hebben gehandeld, als hij terstond de machine had gestopt. Dat aan dit verzuim de aanvaring te wijten is, is echter niet bewezen.

Afbeelding
Datum 09 maart 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antwerpen, 9 maart. Het van New York alhier aangekomen Nederlandse tankschip OCEAN heeft niet alleen veel schade door stormweer belopen, maar ook is een stoker (Antwerpenaar) overboord geslagen en zijn er nog drie van de andere opvarenden gewond. De eerste stuurman heeft een been gebroken, de matroos Schepen heeft enige ribben gebroken en de matroos Herman brak een arm. De stuurman wordt aan boord en de matrozen worden in het ziekenhuis verpleegd.

Afbeelding
Datum 20 juni 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Hulde voor redding. Door de Britse regering is aan de heer F.P. Gnodde, kapitein van het stoomschip OCEAN te Rotterdam een zilveren beker geschonken voor de redding van de bemanning van de Britse bark RAVENHILL, welke op 18 april 1916 in de Atlantische Oceaan is vergaan.

Afbeelding
Datum 18 augustus 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotterdam, 18 augustus. Gistermiddag heeft de adjunct-havenmeester, de heer Verschoor van Nisse, uitgereikt aan de kapitein van het Nederlandse tankstoomschip OCEAN, F.P. Gnodde, een zilveren bokaal, geschonken door het Britse gouvernement, naar aanleiding van het redden van de bemanning van de bark RAVENHILL op 19 maart 1916 in de Atlantische Oceaan.

Afbeelding