Inloggen
LEDA - ID 3640


Kroniekberichten

Datum 03 maart 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 1 maart. Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier werd aan de scheepsbouwmeesters Rijkee & Co te Katendrecht de bouw opgedragen van een stoomschip van 1200 Ton. (opm: s.s. LEDA)

Afbeelding
Datum 07 oktober 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Hamburg, 7 oktober. Het Nederlandse stoomschip LEDA is alhier hedenmorgen om 6.15 uur in aanvaring gekomen met een bovenlandse kaan en een schuit. De LEDA was op weg van Amsterdam naar Hamburg.

Afbeelding
Datum 20 november 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 19 november. Het Nederlandse stoomschip LEDA, gisteren te Genua aangekomen, is aldaar binnenkomend in aanvaring geraakt met het Italiaanse stoomschip REGINA ELENA. Van de LEDA werden 5 platen aan stuurboordzijde ingedrukt. Het schip zal moeten repareren. – De schade van de LEDA wordt begroot GBP 80.

Afbeelding
Datum 05 oktober 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Hamburg, 3 oktober. Het Nederlandse stoomschip LEDA heeft bij Finkenwärder aan de grond gezeten. Het kwam met assistentie van de sleepboot HUMOR ogenschijnlijk zonder schade weer vlot. (De LEDA arriveerde 4 okt. te Amsterdam. Red.)

Afbeelding
Datum 10 december 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 10 december. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier ontvangen telegram uit Brunsbüttel, heeft het aldaar gepasseerde stoomschip LEDA, dat heden namiddag van Amsterdam te Hamburg wordt verwacht, brand in het achterruim gehad.

Afbeelding
Datum 29 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Internationale staking aan de havens, te Amsterdam.
Het conflict met de bootwerkers van de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij kan als opgelost worden beschouwd. Hedenmorgen althans werden ongeveer 300 werklieden aangenomen, onder wie een aantal ex-contractwerklieden. Naar het bestuur van Recht en Plicht ons verzekerde, is het aan deze maatschappij nog wel niet zoals het zijn moet, doch hebben de bootwerkers maar met de toestand genoegen genomen.
Bij de Kon. Hollandsche Lloyd werkten hedenmorgen 160 man, er zouden nog meer worden aangenomen. Met de lossing van het stoomschip EEMLAND van deze Mij. was nog niet begonnen. Bij de Hollandsche Lloyd zijn de Duitsers vertrokken.
Aangaande de staking van de zeelieden kan worden gemeld, dat zij, wat betreft de Maatschappij Oceaan, zal worden opgeheven. Tijdens de bootwerkersstaking toch werd een motie aangenomen, waarin genoegen genomen werd met een aangeboden verhoging van NLG 6 per maand, en met de toezegging, dat omtrent de andere eisen nader In overleg zou worden getreden. Deze motie heeft toen geen uitwerking gehad; omdat de directie te kennen had gegeven over de bootwerkers niets te zeggen te hebben, daar dit de cargadoors aanging en de zeelieden aan de staking geen einde wilden maken, als ook de bootwerkers niet tegemoet gekomen werd. Nu de bootwerkersstaking echter afgelopen is, is deze motie van kracht geworden.
Officieel is aan de directie nog geen mededeling gedaan van de opheffing van de staking. Wel werd echter hedenmorgen namens de directie aan de Zeemansbond medegedeeld, dat zij zich aan de onlangs gedane toezegging zou houden, zodat te verwachten is, dat een betrekkelijk groot aantal zeelieden spoedig weer zal aanrnonsteren.
Overigens is in de stand van de zeeliedenstaking geen wijziging gekomen. De Zeemansbond staat nog steeds op hetzelfde standpunt; dit is bemiddeling zal gaarne worden aanvaard, doch daar van de reders op een verzoek om bemiddeling geen of een afwijzend antwoord verwacht, zal er hun niet meer om worden gevraagd.
De bemanning van het s.s. EEMLAND van de Kon. Holl. Lloyd, had heden nog niet afgemonsterd, zodat nog niet bekend is, of zij staken. Men verwacht het echter wel. Maandag komt de ZEELANDIA van dezelfde maatschappij binnen.
Gisteravond en heden zijn te Amsterdam aangekomen de volgende stoomschepen: GRANIT van Newcastle, AMSTELSTROOM van Hull, PLOVER van Londen, LEDA van Frederikshaven, EEMLAND van Zuid Amerika, TENTON van Fleetwood, FLORA van Hamburg, THEMIS van de Middellandse Zee. Vertrokken zijn de stoomschepen BETSY ANNA naar Warkworth, MASCOTTE naar Leith en WESTLAND naar Newcastle,
In Engeland. Onze Londense correspondent seint: In hoeverre de stakers van de andere havens in Zuid Wales de regeling te Cardiff zullen aanvaarden, heeft de stakingscommissie te Newport gisteravond besloten de staking voort te zetten totdat zij een eigen regeling verkregen zouden hebben.
De correspondent van de Times te Cardiff seinde gisteravond, dat de kolentremmers te Cardiff en Barry de regeling afgewezen hebben. De correspondent voegt erbij, dat de algemene hervatting van het werk niet voor maandag zal beginnen, maar dat de regeling veelomvattend en bevredigend genoeg is, om het terugtrekken van de extra politie en de soldaten onmiddellijk mogelijk te maken.
De te Londen tot stand gekomen regeling is gisteravond aan het oordeel van een grote vergadering van Londense bootwerkers onderworpen. De leiders van de stakers waren vóór aanneming, ofschoon zij erkenden, dat de regeling niet geheel bevredigde. Crookes verklaarde, dat de Londense bootwerkers daardoor jaarlijks, honderdvijftigduizend pond loon meer zullen ontvangen. De meerderheid van de vergadering stemde voor aanneming van de regeling, maar velen onthielden zich, terwijl anderen luidkeels hun afkeer te kennen gaven.

Afbeelding
Datum 07 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Karlshamn, 27 april. Het Nederlandse stoomschip LEDA, van Kopenhagen herwaarts met stukgoed, is bij Falsterbo door een Duits oorlogsschip aangehouden en naar Swinemünde gebracht, doch later weer vrijgelaten. (De LEDA is heden, 6 mei, van Karlshamn te Rotterdam aangekomen. Red.)

Afbeelding
Datum 09 november 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Londen, 6 november. Volgens telegram uit Deal is het Nederlandse stoomschip LEDA, van Algarve naar Amsterdam bestemd, op de Goodwins gestrand. De reddingboot van Deal en motorboten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Afbeelding
Datum 10 november 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Amsterdam, 8 november. Volgens door de rederij ontvangen bericht is het stoomschip LEDA vlot gekomen en zette het de reis naar hier voort.

Afbeelding
Datum 12 november 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

IJmuiden, 10 november. Omtrent het aan de grond lopen van het Nederlandse stoomschip LEDA, vernamen wij bij aankomst van het stoomschip alhier, dat het ongeval veroorzaakt werd door moeilijke uitwijking voor ten anker liggende schepen. Het stoomschip was juist gepraaid geweest door een patrouillevaartuig voor het gewone onderzoek, toen het door bemoeilijkte manoeuvres aan de grond raakte. Het patrouillevaartuig bood assistentie, die van de hand werd gewezen, terwijl de hulp van de inmiddels aangekomen reddingboot niet nodig werd geacht, omdat er niet het minste gevaar was. Des avonds is het stoomschip met hoog water op eigen kracht vlot gekomen, door het uitbrengen van een werpanker. Het stoomschip is niet beschadigd.

Afbeelding
Datum 04 december 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Opvordering van scheepsruimte.
Nader vernemen wij, dat de CASTOR, ZEUS, NEPTUNUS, HELENA, DANAE en LEDA, alle schepen van de Kon. Nederlandsche Stoomvaart Mij. te Amsterdam, door de Nederlandse Regering zijn gerekwireerd. Zij gaan nu van Engeland op Nederland varen met kolen.

Afbeelding
Datum 16 december 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Nederlands stoomschip door onderzeeër beschoten.
Heden is te IJmuiden een stoomschip binnengekomen dat rapporteerde, dat het Nederlandse stoomschip LEDA van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam door een onderzeeër, waarvan de nationaliteit niet kon worden waargenomen, nabij de Spaanse kust is beschoten. Een granaat werd door de brug heen geschoten. Het stoomschip was op reis van Spanje naar Nederland, het wordt thans opgehouden in de Downs. Bijzonderheden ontbreken.

Afbeelding
Datum 16 december 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Omtrent het beschieten van de LEDA van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, meldt het Hbl. nog het volgende: Het stoomschip LEDA, dat zich op reis bevond van Spanje naar Nederland, was op de hoogte van Kaap Finistère, toen men een duikboot op enige afstand ontdekte die door het voeren van zeilen de schijn had een zeilvaartuig te zijn. Naderbij gekomen loste de duikboot, waarvan men de nationaliteit niet kon vaststellen, een scherp schot in de richting van de LEDA, dat dwars door de brug ging. Onmiddellijk nadat de granaat afgeschoten was, dook de duikboot onder. Het stoomschip LEDA wordt thans in de Downs opgehouden, zodat verdere bijzonderheden omtrent de omvang van de schade ontbreken. Volgens het rapport kon men echter duidelijk op de LEDA waarnemen, op welke plaats de granaat de brug had geraakt.

Afbeelding
Datum 13 januari 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De beschieting van de LEDA.
Het stoomschip LEDA van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij, dat 12 november l.l. in de Golf van Biscaye door een onderzeeër is beschoten, heeft aan het terrein van Thomson’s Havenbedrijf haar lading gelost en is daarop naar Amsterdam vertrokken. Omtrent de ontmoeting tussen het schip en de duikboot vernam de correspondent van de Telegraaf het volgende: Het was ongeveer kwart voor tien uur, toen men van de LEDA heel in de verte, naar men meende, een twee-mast zeilscheepje waarnam. Juist ging de tweede stuurman een sterkere verrekijker halen, toen een schot weerklonk en op hetzelfde ogenblik een granaat de brug doorboorde en tot ontploffing kwam. De scherven vlogen over de manschappen heen, die op de brug stonden en sloegen links en rechts door machinekamer, kaartenhuis en in de bunkers, en richtten daar een ware verwoesting aan. Had de tweede stuurman even getalmd, dan was hij zeker gedood, daar de granaat op de plaats insloeg waar hij zojuist gestaan had. Ogenblikkelijk stopte de LEDA. Dit nam niet weg, dat nog een tweede schot viel, dat vlak voor de boeg in het water sloeg. Het ogenschijnlijke zeilscheepje bleek naderbij komend een onderzeeër te zijn. De nationaliteit kon moeilijk worden vastgesteld, daar het geen uiterlijke kentekenen of merktekens had en de bemanning van de onderzeeër verschillende tekens op hun petten droegen. De kapitein van de onderzeeër beval een boot uit te zetten en kwam daarna met 13 Denen, die van een getorpedeerde Deense boot afkomstig waren, naar de LEDA. De kapitein van de LEDA protesteerde tegen de schending van zijn schip, waarvoor geen enkele reden bestond. De kapitein van de onderzeeër verontschuldigde zich, zei, dat het een vergissing was en dat het schot alleen als waarschuwing zou bedoeld zijn om te stoppen. Het doel alleen was de 13 man van de Deense equipage over te nemen, die aan boord van de onderzeeër waren. Toen deze op de LEDA waren overgegaan, werd de kapitein van de onderzeeër terug gebracht en de LEDA voer verder naar Vigo, waar het de 13 Denen aan land zette.

Afbeelding
Datum 27 december 1917
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

De bemanning van de LEDA. Met het stoomschip ELLA, in het Engelse konvooi, zijn gistermiddag alhier aangekomen de twaalf leden van de bemanning, die, toen 6 december jl. de LEDA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. te Amsterdam op de Engelse kust bij Grimsby op een mijn liep en verging, er het leven afbrachten. Zeven man vonden bij de ramp de dood in de golven, te weten: De 1e machinist L.J. Verswijveren, de 2e machinist A.J.P. van de Poll, de 2e stuurman J.J. Stolte, de kajuitsjongen E. Polak, de stoker H.W. Oostdijk, allen uit Amsterdam en de matrozen G. Pronk en G. Bron, uit Scheveningen. De overige dertien leden van de bemanning werden te Grimsby geland, waar er nog een is overleden en begraven.

Afbeelding
Datum 12 januari 1918
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Raad voor de Scheepvaart.
Dinsdag 15 januari a.s., ‘s namiddags 1.30 uur, onderzoek naar het door een ontploffing getroffen worden op 6 december 1917 van het stoomschip LEDA op de Noordzee, bij welke ramp zeven leden van de bemanning omkwamen. Rederij Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam; gezagvoerder H. Grilles te Schoten.
Woensdag 16 januari a.s., ‘s namiddags 1.30 uur, onderzoek naar de klacht, ingesteld door C.P.J. Staal, eerste machinist van het stoomschip MILLY, tegen A.F. van Keulen, gezagvoerder van genoemd schip, wonende te Rotterdam. Rederij N.V. Reederij Maatschappij ‘Candia’, directeur H. van Krieken te Rotterdam,

Afbeelding