Inloggen
AMELAND - ID 335


Kroniekberichten

Datum 26 januari 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Het Engelse stoomschip PARKLANDS, in 1895 gebouwd bij William. Gray & Co te West Hartlepool, groot 2520 ton bruto en 1627 ton netto, een draagvermogen van 4200 ton, met afmetingen 304’ x 44’.6 x 23’, en voorzien van een triple expansie machine, is voor NLG 330.000 aangekocht door de heren Ruys & Zonen te Rotterdam. De nieuwe naam wordt AMELAND en het zal bevaren worden door kapt. Harken. (opm: de PARKLANDS passeerde op 9 januari 1899 Vlissingen, op reis van Buenos Aires naar Antwerpen; de AMELAND arriveerde op 3 februari 1899 in de Nieuwe Waterweg, van Antwerpen).

Afbeelding
Datum 25 mei 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Publicatie aangegane vennootschappen

Ingezonden mededeling. Bij acte, op de 13e april 1899 voor de ondergetekende notaris te Rotterdam gepasseerd, is opgericht de Naamloze Vennootschap Stoomvaart-Maatschappij Triton, gevestigd te Rotterdam, ten doel hebbende de vrachtvaart met eigen of gehuurde stoom- of andere schepen of vaartuigen en verder alle zodanige verrichtingen als kunnen dienen om aan de schepen behoorlijk vracht te bezorgen. Zij is aangegaan, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, voor 25 jaar, aangevangen op de datum van oprichting. Het kapitaal is bepaald op NLG 2.000.000, verdeeld in tien series van 200 aandelen van NLG1000 aan toonder, waarvan voorlopig drie series of 600 aandelen zijn uitgegeven, welke alle zijn geplaatst en volgestort. Tot volledige storting op 536 van de door de firma W. Ruys & Zonen genomen 579 aandelen zijn ingebracht de stoomschepen AMELAND en INDIAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, zijnde een persoon of een firma onder toezicht van minstens drie commissarissen. De benoeming van de directeur geschiedt door de Algemene Vergadering, die ook zijn jaarwedde vaststelt. De directeur moet 25 aandelen in eigendom bezitten. Voor de eerste maal zijn tot directeur benoemd de firma W. Ruys & Zonen te Rotterdam en tot commissarissen de heren R.A. Mees, C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wijborg en H. Veder Jzn te Rotterdam. Het boekjaar loopt tot 31 december. Van de jaarlijkse zuivere winst wordt eerst 5% over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het overblijvende wordt verdeeld als volgt: 20% ketelfonds, 10% commissarissen, 10% directeur, 60% aandeelhouders.
Mr. C.M.H. Schadée, notaris.

Afbeelding
Datum 23 februari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

In haar verslag over 1899 deelt de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Triton alhier mede, dat de uitkomsten in de algemene vaart verkregen met haar twee stoomschepen INDIAAN en AMELAND gunstig zijn, wanneer men in aanmerking neemt dat het grootste schip eerst in maart in dienst kwam. De vrachtenmarkt, aanvankelijk flauw, begon in juli te verbeteren. De beide schepen bleven van ernstige averijen verschoond.
De exploitatierekening wijst een voordelig saldo aan van NLG 95.580,61, waarbij aan interest NLG 1.746,19 is gekomen, totaal dus NLG 97.326,80. Hiervan gaat af voor afschrijving op de stoomschepen NLG 26.770,74 voor idem op de oprichtingskosten NLG 2.248,61, voor onkosten NLG 285,31 en voor bedrijfsbelasting NLG 1.275, tezamen NLG 30.579,66, zodat er een te verdelen bedrag overblijft van NLG 66.747,14. Volgens artikel 26 van de statuten ontvangen de aandeelhouders hiervan 5% over het gestorte kapitaal van 6 ton, dus NLG 30.000 en van het overblijvende ad NLG 36.747,14 nog 60% dus NLG 22.048,29. Van het overgeblevene krijgen de gezamenlijke commissarissen en de directie elk 10% dus NLG 3.674,71 en het ketelfonds 20%, dus NLG 7.349,43, waarna er NLG 1.048,29 zal overblijven voor de nieuwe rekening. De directie stelt mitsdien aan de algemene vergadering van aandeelhouders (15 maart) voor, het dividend te bepalen op 8½% of NLG 85 per aandeel. “Wat betreft de toekomst”, zegt zij, “is het zeer moeilijk te voorspellen wat die zal geven”. Over het algemeen zien wij haar niet ongunstig in, hoewel het niet te ontveinzen is, dat de hogere kolenprijzen hun invloed zullen doen gelden. Het stoomschip INDIAAN is voor langere termijn verhuurd aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam voor de vaart in Nederlands-Indië en wordt daarvoor thans gereed gemaakt, terwijl de AMELAND lonend bevracht is van de Plata-rivier naar Europa”.
Met het oog op de uitbreiding van de vloot bestaat het voornemen tot uitgifte van de 4e serie aandelen, groot NLG 200.000 en aan de algemene vergadering machtiging te vragen tot het uitgeven van een lening.
Van de commissarissen is Baron Sweerts de Landas Wyborg aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 oktober. Het gisteren van Québec te Liverpool gearriveerde stoomschip AMELAND heeft zwaar weer gehad in de Atlantische Oceaan. Het verloor ruim 50 standaards van de deklast en heeft zware schade aan de verschansing.

Afbeelding
Datum 05 november 1907
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 november. In de kajuit van het van Swansea naar Stockholm bestemde Nederlandse stoomschip AMELAND heeft een gasontploffing plaatsgehad, waardoor de kapitein zwaar gewond werd en zijn opname in het ziekenhuis te Kiel noodzakelijk werd.

Afbeelding
Datum 28 april 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. Het stoomschip AMELAND arriveerde heden van Sharpness te Vlissingen om aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde een belangrijke verbouwing te ondergaan.

Afbeelding
Datum 21 juni 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 juni. Het stoomschip AMELAND heeft hedenmorgen het droogdok te Middelburg verlaten en is naar hier gesleept om de kompassen te verifiëren. Onderweg voer het door de krachtige wind tegen het remmingswerk der spoorbrug, dat daardoor belangrijke schade beliep. Komt men met het stellen der kompassen hedenmiddag gereed, dan vertrekt het stoomschip nog heden naar Newcastle on Tyne, anders morgenochtend.

Afbeelding
Datum 20 april 1910
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Stoomvaart Maatschappij ‘Triton’.
Aan het verslag over 1909 ontlenen wij het volgende:
Bij de aanvang van het verslagjaar bleven de lage vrachten, waarmee 1908 sloot, aanhouden en werd er de voorkeur aan gegeven, de AMELAND en TEXEL op te leggen, ten einde niet met verlies te moeten varen, terwijl de VLIELAND in time charter verhuurd was. De eerstgenoemde schepen lagen respectievelijk 94 en 46 dagen stil. Gedurende de zomermaanden kwam er enige verbetering in de vrachten van de Oostzee en Witte Zee en is het daaraan in hoofdzaak te danken, dat niettegenstaande twee schepen in de aanvang van het jaar opgelegd waren, op een kleine verbetering van het eindresultaat kan worden gewezen. Het stoomschip TERSCHELLING werd 4 september in dienst gesteld en vertrok van Vlissingen via Newcastle naar Archangel. Kort na vertrek van de Tyne werd het door hevige storm belopen, gedurende welke het de bladen van de schroef verloor. Het werd door twee trawlers te Middlesbrough binnen gesleept en aldaar gedokt om de reserveschroef aan te brengen. Het sleeploon werd te London geregeld en de schaderekening berust ter afdoening in handen van assuradeuren. Het voordelig saldo van de exploitatierekening bedraagt NLG 53.026 (v.j. NLG 35.075); het saldo van a.p. NLG 7.917 (v.j. NLG 13.797), tezamen NLG 60.943 (v.j. NLG 48.872), waarvan moet worden afgetrokken: Onkosten NLG 759 (v.j. NLG 694), interest obligatielening na aftrek van de gekweekte rente NLG 15.982 (v.j. NLG 10.260), blijft voordelig saldo NLG 44.201, waarvan wij u voorstellen NLG 36.233 (v.j. NLG 30.000), te bestemmen voor reserve en afschrijving stoomschepen en NLG 7.967 over te brengen op nieuwe rekening.

Afbeelding
Datum 23 februari 1914
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Men seint ons uit Londen, dat het stoomschip AMELAND op de rede van Barry is teruggekeerd. Het stuurgerei is defect. Verder vernemen wij dat de AMELAND aldaar zal repareren om daarna de reis naar de Platarivier voort te zetten.

Afbeelding
Datum 26 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 23 februari. Het Rotterdamse stoomschip AMELAND, van Cardiff naar de Plata rivier, hier uit zee teruggekeerd, is gedokt. Het stuurgerei is weggeslagen.

Afbeelding
Datum 27 februari 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Het stoomschip AMELAND vertrok 26 februari van Barry naar de Plata rivier.

Afbeelding
Datum 16 december 1914
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 december. Het Nederlandse stoomschip AMELAND, van Rotterdam naar Plata Rivier, is met machineschade te Rio de Janeiro binnengelopen.

Afbeelding
Datum 19 december 1914
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 15 december. Het Rotterdamse stoomschip AMELAND, van Rotterdam naar Buenos Aires, is hier binnengelopen met schade aan de machine.

Afbeelding
Datum 06 maart 1915
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse stoomschip AMELAND van de Stoomvaart Maatschappij Triton te Rotterdam is verkocht en heden onder de naam GRONLAND naar Barry vertrokken.

Afbeelding
Datum 09 maart 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

(Verkort) jaarverslag over 1914 van de Stoomvaart Maatschappij “Triton”.
De terugslag in de vrachtenmarkt in de tweede helft van 1913 heeft zich ook in de eerste helft van 1914 doen gelden. Toen de havens in de Oost- en Witte Zee weer open kwamen bleek het aanbod aan scheepsruimte de vraag verre te overtreffen. Dit noopte de directie haar schepen elders te bevrachten, waarin zij vrij fortuinlijk was.
Het stoomschip AMELAND werd op timecharter afgestaan voor enkele reizen naar de Oostzee. De bevrachters waren niet gelukkig, daar juist op de dag dat het te Petrograd (opm: = St. Petersburg) beladen en gereed tot vertrek was de oorlogstoestand in Rusland intrad. Bevrachters willen dat de tijd dat het schip in Petrograd is opgehouden niet telt onder het charter; dit geschil is thans voor de rechter gebracht. Met het uitbreken van de oorlog trad stagnatie in het scheepvaartbedrijf in, waardoor speciaal schepen onder neutrale vlag werden getroffen. Later herstelde zich deze situatie, waarbij schepen onder neutrale vlag zelfs een bepaalde voorkeur genoten.
De TEXEL en TERSCHELLING werden in Norfolk opgehouden door het uitbreken van typhus onder de bemanning. Doordat de directie later de schepen tot lonende cijfers naar Rotterdam heeft kunnen bevrachten werden de ontstane extra kosten gecompenseerd.
Het stoomschip VLIELAND werd in maart aan de nieuwe eigenaars overgedragen.
Het voordelig saldo van de exploitatierekening bedraagt NLG 188.372, waarvan moet worden afgetrokken: Interest obligatielening, na aftrek van gekweekte rente NLG 2.449, onkosten NLG 2.282, blijft NLG 183.641 (v.j. NLG 237.698), waarvan de directie voorstelt NLG 91.900 te bestemmen tot afschrijving op de stoomschepen, terwijl na statutaire en verdere in overleg met commissarissen vastgestelde reserves en dotaties, een dividend kan worden uitgekeerd van 15% (v.j. 20%), waarna een dividendsaldo ad NLG 2.054 op nieuwe rekening wordt overgebracht.
De schepen zijn alle in volle exploitatie tot zeer lonende vrachtcijfers. Daarentegen staat dat de exploitatiekosten enorm zijn gestegen in verband met hogere gage, molestpremies en steeds stijgende kolenprijzen.

Afbeelding
Datum 05 mei 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Londen, 3 mei. Lloyds List weet mee te delen, dat het groot getal schepen, in de laatste tijd aan de heer Alb. Jensen verkocht (daaronder waren ook de Nederlandse stoomschepen VEERHAVEN, AMELAND en LAURA), bestemd waren voor een combinatie, die eigenlijk geleid wordt door de heer Hugo Stinnes.

Afbeelding
Datum 07 januari 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdamse rederijen in 1915.
Aan het overzicht dat de Scheepvaart geeft van de staat van de rederijen in Nederland, ontlenen wij het volgende voor wat Rotterdam betreft: De Holland Amerika Lijn heeft een overeenkomst getroffen, waardoor een groot gedeelte van het kapitaal, dat zich in Duitse handen bevond, in Nederlandse terugkwam. Om te voorkomen, dat deze aandelen wederom in buitenlands bezit zouden geraken, werd opgericht de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom van aandelen Holland Amerika Lijn met een kapitaal van NLG 7.125.000, waarvan geplaatst NLG 3.185.000. Van de in aanbouw zijnde schepen kwam er nog geen gereed. Aangekocht werden de vrachtboten EEMDIJK (6.180), MAASDIJK (6.065) en POELDIJK (4.226), waarvan eerstgenoemde op een mijn liep en verloren ging. Het stoomschip POTSDAM (12.522) werd naar het buitenland verkocht. Vele schepen werden gecharterd, terwijl een aantal schepen in de La Platavaart gebezigd werden.
Voor de Rotterdamsche Lloyd zijn thans in aanbouw een mailschip van 9.600 ton en 5 vrachtboten van 7.050 ton, waarvan de SITOBONDO (7.057) reeds te water is gelaten. Het stoomschip BENGALEN (2.676) werd verkocht. De in het vorig jaar opgerichte N.V. Algemeene Stoomvaart Mij. (Wambersie & Zoon) was niet gelukkig. Doordien haar schepen in time-charter voeren, profiteerde zij niet van de hoge vrachten, terwijl het derde stoomschip, dat in aanbouw was, de VAN STIRUM (3.284) nooit geleverd is, doch door het Engelse gouvernement is gerekwireerd terwijl het dezer dagen is getorpedeerd.
De Nederlandsche Stoomvaart Mij. Oceaan kocht de stoomschepen VEGHTSTROOM (1.339) en ELVE (899) aan.
De Nederlandsche Lloyd en Scheepvaart- en Steenkolen Mij. hadden het verlies van twee schepen te betreuren, die op mijnen liepen, nl. de SCHIELAND (1.106) en OLANDA (2.138).
In de vaart kwamen de GAASTERLAND (1.091), DIRKSLAND (1.858), MIDSLAND (1.085) en SCHOKLAND (1.113). In aanbouw zijn nog de OOSTERLAND (1.200), ST. JANSLAND (1.900), ST. PHILIPSLAND (2.000), HOOGLAND (1.300) en een stoomschip van 1.900 ton, waarvan de OOSTERLAND en HOOGLAND reeds te water zijn gelaten. Verkocht werd het stoomschip OTTOLAND (1.574).
De firma Phs. Van Ommeren bracht de tankstomer BARENDRECHT (3.704) in de vaart, kocht het stoomschip CONSTANCE CATHARINA (1.037) aan en verkocht de stoomschepen KATENDRECHT (2.155) en DORDRECHT (2.151). Thans is in aanbouw de tankmotor PENDRECHT (1.500).
De firma P.A. van Es & Co. bracht in de vaart het stoomschip BERNISSE (951) en bestelde de stoomschepen ELVE (950) en AMSTEL (800). Zij verkocht het stoomschip ELVE (899), terwijl de AMSTEL (853) op een mijn liep.
Het stoomschip BATAVIER I (1.013) van de Scheepvaart Mij. v/h Smith & Co. kwam gereed, terwijl zij het stoomschip HOLLANDER (759) verkocht. Dit schip werd onder de naam OTIS TARDA in de vaart gebracht door de nieuwe rederij L. & L. Pieters, die nog het stoomschip OTIS TETRAX (800) in aanbouw heeft.
De American Petroleum Company verloor het stoomschip CHESTER (2.568).
De Noord-Nederlandsche Scheepvaart Mij. verkocht haar stoomschip CONSTANCE CATHARINA (1.036) en liquideerde.
Evenzo de Stoomvaart Mij. Tromp, die haar stoomschepen HEEMSKERCK (2.183), KORTENAER (2.151) en TROMP (2.751) verkocht. De onder dezelfde directie staande N.V. Kolen- en Scheepvaart Kantoor verkocht haar enige schip, de JAN BLOCKX (1.366) en liquideerde eveneens.
Voorts liquideerde de Stoomvaart Mij. Sophie H, die haar stoomschip SOPHIE H (2.930) verkocht en werd het enige stoomschip van Karl Schroers Stoomvaart Mij. de KARL SCHROERS (1.871) verkocht.
De nieuw opgerichte Dordtsche Stoomschip Mij., waarbij de Rotterdamse firma P.W. Louwman geïnteresseerd is, kocht het stoomschip WOUDRICHEM (4.015) aan, terwijl genoemde firma haar stoomschip LOUISE (2.045) verkocht.
De rederijen onder directie van Wm. Ruys & Zonen verkochten de stoomschepen AMELAND (2.554), MARKEN (2.587) en WALCHEREN (3.531). De turbinestomer TURBINIA (3.164) kwam in de vaart, terwijl nog 2 stoomschepen van 3.550 en één van 4.200 ton in aanbouw zijn.
De N.V. Furness' Scheepvaart- en Agentuur Mij. verkocht de stoomschepen VRIJBERGEN (4.226), ZEVENBERGEN (3.121) en STEENBERGEN (3.735) terwijl haar stoomschip ALBERGEN (1.777) verloren ging. Zij bestelde 3 stoomschepen van 4.700 ton.
De rederijen onder directie van Jos. de Poorter verkochten de stoomschepen THEODORA (859), LAURA (3.154) en JOHANNA (1.120), terwijl het stoomschip JOSEPHINA (1.295) werd, verbeurd verklaard. De nieuwe stoomschepen LEONORA (1.155) en FOLMINA (1.158) kwamen in de vaart, waarvan laatstgenoemd echter weer verkocht werd. Thans zijn nog 4 stoomschepen in aanbouw.
De firma Gebr. Van Uden verkocht het stoomschip VEERHAVEN (2.509), doch kocht een ander, dat dezelfde naam ontving (3.003), aan. Thans zijn nog 11 stoomschepen in aanbouw, nl. 4 van 3.550 ton, 1 van 2.500 ton, 1 van 1.900 ton, 3 van 1.400 ton, 1 van 800 ton en 1 van 700 ton.
De N.V. Houtvaart verkocht haar stoomschip RIJN (1.285), terwijl het stoomschip NOORD (1.250) voor haar werd te water gelaten en een nieuw stoomschip RIJN (2.030) in aanbouw is.
De Mij. Zeevaart verkocht het stoomschip CALLISTO (3.521) en bestelde een stoomschip van 3.550 ton.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij., die haar stoomschip POOLSTER (2.060) verkocht, bracht in de vaart de stoomschepen BELLATRIX (3.525), PROCYON, THUBAN (elk 3.566), ALCOR en ALGENIB (elk 3.551). Het stoomschip ALPHARD (3.550) werd te water gelaten en 2 schepen van resp. 3.550 en 4.700 ton zijn in aanbouw.
Solleveld, Van der Meer en T.H. van Hattum's Stoomvaart Mij. verkocht de stoomschepen KINDERDIJK (2.180) en POELDIJK (2.205), terwijl zij de stoomschepen RIJNDIJK (3.557) en MAASDIJK (3.556) in de vaart bracht. Dezer dagen zonk het stoomschip ELLEWOUTSDIJK (2.223) doordien het op een mijn liep.
Het stoomschip KATWIJK (2.040) van Erhardt en Dekkers werd getorpedeerd; het stoomschip NAALDWIJK (2.000) is in aanbouw.
De Overzeesche Vrachtvaart Mij. bestelde een stoomschip van 615 ton, terwijl het stoomschip HAMBORN (1.229) van de N.V. Handels- en Transport Mij. Vulcaan werd opgebracht. Een definitieve beslissing betreffende de verbeurdverklaring is nog niet genomen. De nieuwe zee-rederij van W. Van Driel's Stoomboot- en Transportondernemingen bestelde 6 schepen van verschillende afmetingen, waarvan de WILLEM VAN DRIEL SR. (2.521) reeds in de vaart kwam.

Afbeelding