Inloggen
HELENA - ID 2745


Kroniekberichten

Datum 24 mei 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Blijkens het verslag over 1899, uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, hebben de schepen 291 reizen volbracht, of 1 minder dan in het vorige jaar, waarvan naar de Levant 27 (evenveel); de Middellandse zeehavens 37 (evenveel); de Spaanse havens 11 (tegen slechts 1); Bordeaux 30 (tegen 32); St. Petersburg 17 (tegen 18); Reval 2 (tegen 4); Koningsbergen 25 (evenveel); Dantzig 34 (evenveel); Stettin 39 (tegen 40), Hamburg 68 (tegen 69) en diverse havens 1 (tegen 3). Vervoerd werden 381.705 ton goederen, tegen 375.177 ton in 1898 en bevaren werd NLG 2.788.103 tegen NLG 2.677.823 in 1898. Belangrijke averijen kwamen niet voor.
De HELENA werd, met enige vertraging, in september opgeleverd en voldoet tot dusver goed.
Sedert augustus heeft de Maatschappij een geregelde veertiendaagse lijn op de Spaanse Middellandse Zeehavens geopend, welke goede resultaten heeft opgeleverd.
Blijkens de winst- en verliesrekening is er verdiend: op wisselrekening NLG 15.008,99½; expeditie- en voorschottenrekening NLG 35.428,21½; interestrekening NLG 34.131,46½; hulplonen NLG 1.960; agio op uitgegeven aandelen NLG 139.356,15½ en vaart van de stoomschepen NLG 886.740,24½. Met inbegrip van het saldo uit 1898 ad NLG 355,29½, in het geheel derhalve NLG 1.113.980,37. Daar stond aan uitgaven tegenover: koersverlies op waarden in portefeuille NLG 13.639,36; premie van assurantie NLG 107.325,18; dienst van de geldlening NLG 32.960; averij-rekening NLG 2.307,15½, kosten van onderhoud van de schepen NLG 128.753,38½, onkostenrekening NLG 147.252,81½; afschrijving op de schepen NLG 306.347,98½ en op lichters NLG 4.208,44 (samen dus NLG 310.556,42½); reserve voor steenkolen enzovoort NLG 100.000; hulp en ondersteuningsfonds NLG 30.000. Er blijft dientengevolge een winstsaldo van NLG 241.186,05 te verdelen als volgt: 10 % dividend aan de aandeelhouders, NLG 200.000; bedrijfsbelasting NLG 5.000; tantième NLG 33.333,33; saldo voor de nieuwe rekening NLG 2.852,72. Deze uitkomsten hebben de directie aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen:
De betrekkelijk lage fondsenprijzen op ultimo december ll. noodzaakten ons tot afschrijving van een bedrag van NLG 13.639,36 op de waarde van ons effectenbezit, alsmede van het belegde assurantiefonds. Door de vorig-jarige afschrijving op de schepen, was het bedrag van de assurantiepremie iets lager dan in 1898; daarentegen veroorzaakte de gestadige uitbreiding van de werkzaamheden en bijgevolg ook van personeel, een verhoging van de onkostenrekening. Ook de kosten van onderhoud van de schepen, die in het vorig jaar buitengewoon laag waren, zijn thans belangrijk hoger, doch overtreffen niet het normaal cijfer van voorafgaande jaren. Overeenkomstig ons vorig verslag, werd het provenu van de op 1 juli ll. uitgegeven nieuwe aandelen aangewend tot een buitengewone aflossing van NLG 450.000 van onze obligaties. Voor de dienst van de geldlening werd dientengevolge een belangrijk minder bedrag vereist. Het agio op deze nieuwe aandelen verkregen is voor een klein gedeelte aangewend voor het halfjarig dividend, dat in de koers van uitgifte van die nieuwe aandelen was begrepen, het overige is gevoegd bij de gewone jaarlijkse afschrijving op de schepen, die daardoor dit jaar een buitengewone hoogte heeft bereikt en de boekwaarde van ons materieel tot een laag cijfer terugbrengt. De belangrijke stijging van de steenkolenprijzen enz. voor het thans lopende jaar, heeft ons, in verband met de verkregen gunstige resultaten, aanleiding gegeven, evenals reeds vroeger is geschied, aan commissarissen voor te stellen een extra-reserve, ditmaal van NLG 100.000, uit te trekken. Eveneens meenden wij, ook met het oog op latere wettelijke bepalingen daaromtrent thans tot de creatie van een hulp- en ondersteuningsfonds te moeten overgaan en als eerste bijdrage daartoe een bedrag van NLG 80.000 aan te wijzen.
De 28 stoomschepen van de Maatschappij (met gezamenlijk laadvermogen van 30.850 ton) staan op de balans per 31 december voor NLG 2.156.845; de lichterschepen voor NLG 8.000. Van de obligatielening van 1886 was nog in circulatie NLG 529.000 (omgerekend natuurlijk de aflosbaar gestelde obligaties ad NLG 88.000). Tegen de diverse crediteuren ad NLG 304.897,72 staan de diverse debiteuren ad NLG 469.586,48½. Nadat het verslag met de balans en winst- en verliesrekening met algemene stemmen waren goedgekeurd, antwoordde de directie op desbetreffende vragen van aandeelhouders, dat de quarantaine te Smyrna niet veel hinder opleverde; - dat de vaart op de Oostzee de minst voordeel gevende is en de directie daarom niet voornemens is daaraan uitbreiding te geven. En wat de reserve voor de steenkolen betrof, deze was nodig geoordeeld, omdat er wekelijks 1.000 ton nodig is en de steenkolen voor een geheel jaar op de balans voorkomen - en aangezien de prijs thans NLG 2 per ton hoger is dan in het vorig jaar. Komt er verbetering in de markt, dan zal dit aan de balans ten goede komen.

Afbeelding
Datum 04 maart 1903
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse stoomschip HELENA op reis van Amsterdam naar Lissabon is te Weymouth binnen gelopen met brand in het achterruim. De brand is geblust.

Afbeelding
Datum 06 maart 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip HELENA, van Amsterdam naar Lissabon, liep ter rede van Portland binnen met brand in de lading in het achterruim. Deze werd door de bemanning geblust. Het stoomschip wordt onderzocht met het oog op een certificaat van zeewaardigheid. De lading is zwaar beschadigd door vuur en water.

Afbeelding
Datum 09 maart 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 4 maart. Het Nederlandse stoomschip HELENA, dat ter rede van Portland is geankerd, na brand in het achterruim te hebben gehad, werd door experts nagezien en zeewaardig bevonden om de reis voort te zetten. De lading in het achterruim werd herstuwd en bestaat uit: stijfsel, aardappelmeel, koffie, olie en andere stukgoederen. De schade aan het schip is van geen betekenis.

Afbeelding
Datum 30 juni 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. In het grootruim van het hier hedenochtend aangekomen stoomschip HELENA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, komend van Amsterdam, was in de lading aardappelmeel en preserves een begin van brand ontstaan, dat met eigen middelen is geblust. Het stoomschip, dat eerst aan de boeien lag, is later verhaald naar zijn gewone ligplaats, de 1e Katendrechtsche Haven Oostzijde. De schade, door de brand veroorzaakt, is nogal belangrijk.

Afbeelding
Datum 09 juli 1909
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 juli. De houten schotten, waarin de brand in het stoomschip HELENA is geweest, heeft men weggesloopt en alle isolatiestoffen vervangen en nieuwe schotten aangebracht. Morgen voormiddag hoopt men het schip gereed te hebben om te kunnen vertrekken.

Afbeelding
Datum 09 juli 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 juli. Het Nederlandse stoomschip HELENA, van Rotterdam naar de Middellandse Zee bestemd, is als bijlegger alhier binnengelopen, na opnieuw brand in de lading te hebben gehad, welke echter sedert weer geblust werd. Het schip wacht thans orders van de rederij, maar zal waarschijnlijk de reis naar de Middellandse Zee voortzetten.

Afbeelding
Datum 12 juli 1909
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 juli. Het Nederlandse stoomschip HELENA, is hedennamiddag van hier naar de Middellandse Zee vertrokken. De houten schotten, waarin de brand in dit stoomschip is geweest, heeft men weg gesloopt, alle isolatiestoffen vervangen en nieuwe schotten aangebracht.

Afbeelding
Datum 18 september 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. Vervolgens werd een onderzoek ingesteld betreffende de aanvaring op 22 augustus jl. te Holtenau tussen het Nederlandse stoomschip HELENA, gezagvoerder H.F. Drescher uit Bussum, rederij Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij te Amsterdam en een Duits vissersvaartuig.
De gezagvoerder H.F. Drescher, als getuige gehoord, deelt mee, dat hij 21 augustus van Stettin vertrok met bestemming naar Amsterdam. De 21e augustus met regenachtig weer en een harde westenwind ontmoette hij in de Kielerbocht twee stoomschepen die zijn koers kruisten, benevens een visserman. Voor de twee stoomschepen gaf de kapitein stuurboord roer om de schepen aan bakboord te passeren. Er werd 1 stoot op de fluit gegeven. Hij kreeg door deze manoeuvre de visserman op 1½ streek aan stuurboord en dat stuurboord ontwijkende, achter de visserman om te gaan. De visserman ging evenwel op plm. ½ streek aan stuurboord gekomen eensklaps overstag; op de HELENA werd daarop bakboord roer gegeven en de machine gestopt; kort daarop volgde de aanvaring. De visserman zonk en de opvarenden werden gered. De visserman had een klein bootje achteraan waarin drie mensen zaten. Er werd niet achteruit geslagen omdat de kapitein bang was dat het bootje van de visserman te dicht bij de schroef zou komen. De schipper van de visserman gaf later als reden voor het overstag gaan op, dat hij niet verder door kon gaan omdat hij anders te dicht bij de zandbank zou komen.
Er werd met het handstuurgerei gestuurd alhoewel er een stoomstuurtoestel aan boord was.
De 1e stuurman J. van der Veer daarna gehoord, verklaart dat hij op het ogenblik van de aanvaring met de kapitein en een roerganger op de brug was. Terwijl men bezig was voor een visserman uit te wijken en deze op ongeveer een halve streek op stuurboord boeg had, ging hij plotseling overstag. De kapitein gaf daarop bakboord roer, de machine werd gestopt en kort daarop volgde de aanvaring. De visserman zonk en de bemanning redde zich met eigen boot. De stuurman denkt dat de reden waarom de visserman zo plotseling overstag ging is, omdat deze een stoomboot dichtbij ziende, zo verbouwereerd waren, dat zij niet wisten wat zij deden. Daarna werd nog een verklaring van de roerganger voorgelezen en wordt daarna de zitting een ogenblik geschorst. (opm: zie ook AH 260913)

Afbeelding
Datum 26 september 1913
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Raad voor de Scheepvaart. In de hedenmiddag door de Raad gehouden zitting werd uitspraak gedaan betreffende de aanvaring op 22 augustus jl. nabij Holtenau tussen het stoomschip HELENA (gezagvoerder H.F. Drescher te Bussum; rederij: Kon. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam) en een Duits vissersvaartuig.
De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van het ongeval te wijten is aan het plotseling overstag gaan van het vissersvaartuig. De HELENA heeft uitgeweken zoals zulks is voorgeschreven; de ander had dit moeten begrijpen en koers en vaart behouden. Door dit niet te doen, is de aanvaring veroorzaakt. (opm: zie ook AH 180913)

Afbeelding
Datum 08 april 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het stoomschip HELENA, van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., 3 dezer van Tarragona naar Lissabon vertrokken, heeft de 4e op 39°-16’ N.B. en 00°-30’ O.L. het Noorse stoomschip JUNO op sleeptouw genomen, dat de schroefas had gebroken en dit stoomschip de 5e te Carthagena binnengesleept.

Afbeelding
Datum 28 december 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 december. Ook het Nederlandse stoomschip HELENA, van Newcastle aangekomen, heeft de zware storm doorstaan, zonder ernstige ongelukken. De stuurmansleerling werd door een overslaande zee tegen het dek gesmakt en verwond.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 augustus. Gisteravond is hier binnengekomen het Nederlandse stoomschip HELENA, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij., dat na een oponthoud van 5 maanden in de haven van Kopenhagen, te Gotenburg een lading ijzer ingenomen heeft voor de Nederlandse Marine. Aan boord bevond zich ook een aantal passagiers.

Afbeelding
Datum 05 december 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Het stoomschip HELENA, van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij., van Amsterdam naar Söderhamn, is bij Stockholm op de rotsen gelopen en later op strand gezet.

Afbeelding
Datum 09 december 1918
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. Het stoomschip HELENA, dat bij Stockholm op de rotsen heeft gezeten, is 4 december met schade aldaar aangekomen.

Afbeelding
Datum 19 april 1919
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Vrachtvaartmaatschappij Neerlandia te Rotterdam.
Aan het verslag over 1918 ontlenen wij het volgende: Ons bedrijf had in 1918 meer dan ooit onder de oorlogsbelemmeringen te lijden. Wij hadden slechts weinig gelegenheid van de vrachtenmarkt te profiteren. De weinige reizen, die gedaan werden, hebben goede resultaten opgeleverd. Door de hoge kosten, die door het lange stilliggen van de vloot werden veroorzaakt en renteverlies, worden echter de behaalde winsten weer grotendeels geabsorbeerd.
Alle in aanbouw zijnde motorschoeners, op twee na, kwamen in de loop van 1918 gereed. Van de in aanbouw zijnde 5 stoomboten is er tot nu toe een afgeleverd; twee volgende zullen denkelijk einde van deze of begin volgend maand gereed zijn, terwijl door de gebrekkige materiaallevering de bouw van de twee andere boten, daaronder die van ca. 4.200 ton, zeer vertraagd werd, zodat niet op tijd kon worden afgeleverd. Volgens mededeling van de bouwer is het benodigde materiaal onderweg en gedeeltelijk gearriveerd, zodat aan een spoedige aflevering niets meer in weg staat.
Met goedkeuring van commissarissen werden in 1918 de volgende hypothecaire leningen aangegaan: NLG 180.000 op de HERMANOS, ROZETTA en JOHANNA, NLG 185.000 op de HELENA, ADRIANA EN MARIA, NLG 350.000 op de HETTIE, ALBERTA, CORNELIA en FRIEDA. Deze gelden zijn gebruikt tot afbetaling van de afgeleverde vaartuigen en voor verdere termijnbetalingen op de aanbouw zijnde schepen. Op de vroeger gesloten leningen zijn, afgezien van de halfjaarlijkse aflossingen, door het teloorgaan van schepen reeds belangrijke afbetalingen gedaan.
Zoals reeds in het vorig jaarverslag vermeld, worden krachtens overeenkomst tussen de ‘Neerlandia’ en de dochtermaatschappijen alle winsten en verliezen van de dochtermaatschappijen door de Neerlandia overgenomen en paraisseert het overschot van NLG 21.534 in de winst- en verliesrekening van de Neerlandia.
Volgens de winst- en verliesrekening van de Neerlandia blijft er over het boekjaar 1918 een winst van NLG 503; het uit 1917 overgenomen verlies van NLG 11.736 wordt daardoor op NLG 11.232 verminderd, hetwelk wordt voorgesteld op de agio reserve af te schrijven.
Eveneens stellen wij voor, de op de balansen van de dochtermaatschappijen paraisserende hypotheekkosten van NLG 34.890 op de in 1917 en 1918 hypotheken, alsmede de nog in 1918 betaalde registratierechten etc. (oprichtingskosten) van NLG 12.741 op de agioreserve over te dragen. De agioreserve zal daarna een saldo van NLG 222.623 aanwijzen, hetwelk wij evenals over 1917 niet op het uitkeren van dividend menen te mogen aanwenden. Ofschoon eigenlijk het lopende boekjaar betreffende, wensen wij volledigheidshalve reeds thans te vermelden, dat wij niet met goedkeuring van commissarissen de motorschoener REBECCA, na verkregen uitvoervergunning onzer regering tot een prijs overeenkomstig de aanschaffingsprijs hebben verkocht. Het schip werd in de vorige maand betaald en afgeleverd. Omtrent de verkoop van enige andere motorschoeners wordt onderhandeld.
Onze vennootschap heeft thans de beschikking over: 16 motorschoeners, tezamen 8.110 ton laadvermogen, 5 stoomboten tezamen 6.590 ton laadvermogen.
Daar wij sedert het in kracht treden van de wapenstilstand voor onze vloot een ruimer veld hebben, wordt door onze schepen thans de vaart tussen Nederland, Scandinavië, Groot-Brittannië, Frankrijk en het zuiden uitgeoefend. De omstandigheden op het gebied van handel en scheepvaart worden allengs beter; het herstel van de normale toestand zal zonder twijfel een druk vervoer met zich brengen en al wensen wij ons bij de zich steeds wijzigende omstandigheden niet aan voorspellingen ten opzichte van de vooruitzichten voor het lopende boekjaar te wagen, zo kan ons de toekomst, waar wij ondanks de vermelde ongunstige omstandigheden in 1918 een batig saldo konden behalen en thans spoedig onze gehele vloot, ook de stoomboten, in exploitatie zal zijn, niet anders dan hoopvol stemmen.
De belemmeringen in het verkrijgen van stookolie voor de motorschoeners is geheel verdwenen en de olielevering laat thans niets meer te wensen.

Afbeelding