Inloggen
GEDÉ - ID 2382


Kroniekberichten

Datum 01 december 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 november. Ten gevolge van de grote afmetingen van het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te bouwen stoomschip GEDÉ moet de bestaande helling, waarop het zal komen te staan, vergroot worden. Dientengevolge heeft men een gedeelte der stenen gebouwen afgebroken.

Afbeelding
Datum 08 december 1891
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 december. De Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen is de bouw en levering opgedragen van een stoomschip voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd. Het schip, GEDÉ genaamd, en hetwelk in augustus 1892 moet opgeleverd zijn, moet van zulke grote afmetingen zijn, dat de bestaande helling niet groot genoeg bleek en men een deel van de op de werf staande gebouwen heeft moeten afbreken om de helling te kunnen vergroten. Het schip moet ruim 20 voet langer zijn, dan de grootste tot nu toe op de werf gebouwde schepen, welke 3.000 ton groot waren.

Afbeelding
Datum 20 april 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

In haar verslag over 1891 (uit te brengen in de tegen de 3e mei a.s. uitgeschreven algemene vergadering) deelt de directie der Stoomvaart-Maatschappij Rotterdamsche Lloyd het volgende mede:
De winst en verliesrekening geeft de uitkomst van de reizen door onze elf grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht, en van de twee stoomboten, die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatierekening over 1891 laat een voordelig saldo van NLG 674.158,86; met het saldo van de vorige rekening ad NLG 2.153,41, tezamen NLG 676.312,27; daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 348.580,61; voor vernieuwing en reservefonds NLG 12.000; voor interest der obligatie lening NLG 36.730,01; voor onkosten op de uitgifte der obligatielening NLG 6.218,78; commissarissen volgens art. 22 der statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 6.656, totaal NLG 411.685,40, zodat er een saldo ter verdeling is van NLG 264.626,87, waarvan wij u voorstellen een uitdeling van 6½% over het kapitaal te doen.
Onze boten deden gedurende het boekjaar 24 mailreizen en 2 extra reizen, en de boten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam 2 mailreizen en 2 extra reizen.
Ten gevolge van het in dienst stellen van de ARDJOENO en SALAK, hebben de boten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam onze dienst verlaten, en worden gedurende het ingetreden boekjaar alle mail en extra reizen door onze eigen boten gedaan.
Met toestemming van commissarissen werd bij de maatschappij ‘De Schelde’ een nieuw stoomschip (GEDÉ) besteld om de maildienst te verbeteren; daardoor komt het stoomschip DRENTHE vrij en gaat over in de goederendienst.
De veertiendaagse maildienst, naar Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet.
De onderhandelingen met ons gouvernement over een te sluiten contract zijn nog hangende.
Op de aandelen in de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix, waarover ons verslag van 1889 handelt, vermeenden wij NLG 300.000 te moeten afschrijven.
Aan het vernieuwing en reservefonds ontnamen wij bovenstaand bedrag en doteerden dat fonds uit deze balans met NLG 12.000.
Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 218.911,87. Onder goedkeuring van commissarissen wordt het eigen risico van NLG 100.000 op NLG 120.000 per boot gebracht.”
Volgens rooster is de heer R. Rauws aan de beurt van aftreden als commissaris.

Afbeelding
Datum 27 augustus 1892
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 augustus. Te drie uur werd geroepen “brand op de werf”; de wetenschap dat het stoomschip GEDÉ gereed staat om heden namiddag te water te worden gelaten, en vernemende dat de brand in de smederij was ontstaan, die in de onmiddellijke nabijheid van de GEDÉ is gelegen, deed spoed maken om ter plaatse te komen. De mannen van de brandweer, de bemanning van het wachtschip, de soldaten van het algemeen depot van discipline, de autoriteiten, de dienstdoende schutterij, allen waren zeer spoedig aanwezig. De spuiten gaven onmiddellijk water. Aanvankelijk had de brand een ernstig aanzien, doch gelukkig was men de vlammen spoedig meester en kon te vier uur alles weer inrukken. De brand is ontstaan in de smeltoven in de smederij en gieterij en aangezien in dat gedeelte van de werf zeer veel hout aanwezig is, mogen wij ons verheugen dat de brand spoedig geblust werd, daar anders de belendende huizen enz. groot gevaar hadden gelopen. De schade is niet groot.

Afbeelding
Datum 01 november 1892
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 oktober. Heden had de proeftocht plaats van hier naar Rotterdam met het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam, bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ aangebouwd prachtige stoomschip GEDÉ, bestemd voor de maildienst tussen Rotterdam en Java, zijnde dit het 7e stoomschip voor genoemde vennootschap aan de fabriek ‘De Schelde’ gebouwd. De afmetingen van dit schip zijn: lengte over alles 358, breedte grootspant 38 en holte 27 Eng. voet. Het schip zal onder stoom een waterverplaatsing van 5.750 ton bezitten, bij een diepgang van 23 Eng. voet, en heeft een laadvermogen van plm. 3.500 ton. Het heeft drie dekken. Het bovenste is van teakhout, het tussendek van staal, bekleed met Amerikaans grenen, terwijl het onderdek van gewoon grenenhout is. De campagne is tot de brug verlengd door een tentdek, wat voor de passagiers een prachtige promenade geeft; in de kuil tussen de spanten zijn geslagen ijzeren kleppen met bull-eyes aangebracht, die bij slecht weer gesloten en aan de passagiers een droog verblijf op het dek geven. De keurig ingerichte ruime salon bevindt zich onder het campagnedek; daarachter en daarvoor zijn de hutten van de 1e klasse passagiers, terwijl bij die hutten ruime en nette bad- en mandiekamers aanwezig zijn. Op het campagnedek is een keurig net muzieksalon aangebracht, met trap en portaal naar de benedensalon.
Midscheeps wordt het verblijf voor de 2e klasse passagiers aangetroffen. Ook hier is een flink, net salon, waarin alles van blank hout is afgewerkt. Aan beide zijden van de salon in de zij-dekhuizen, zijn geriefelijke hutten voor 24 passagiers. Vóór de campagne bevindt zich op het opperdek een kinderkamer. Het schip zal gevoerd worden door de heer E.W. Sikemeier.
Aan boord van het schip bevonden zich o.a. de inspecteur van stoomvaartdienst der marine, de hoofd-ingenieur adviseur voor scheepsbouw, de experten van het Bureau Veritas en van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, alsmede een aantal genodigden en de directiën van de Rotterdamsche Lloyd en van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’.

Afbeelding
Datum 08 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 7 februari. Het stoomschip GEDÉ, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, arriveerde 5 dezer te Southampton; UTRECHT, van Java naar Rotterdam, passeerde 6 dezer Gibraltar; PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 5 dezer te Padang; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Dungeness; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 6 dezer Lizard; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 4 dezer van New York naar Rotterdam; PRINS WILLEM II, arriveerde 4 dezer van West-Indië te New York.

Afbeelding
Datum 22 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 21 februari. Het stoomschip OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 20 dezer Lezard; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 19 dezer te New York; PRINS MAURITS, arriveerde 20 dezer te Amsterdam; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 19 dezer Carboéra; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 20 dezer te Suez; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Southampton; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Batavia; GEDE, van Java naar Rotterdam, passeerde 19 dezer Ouessant en wordt 20 dezer des nachts verwacht; SALAK, van Java naar Rotterdam, vertrok 20 dezer Port Said; DEUCALION, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 19 dezer bij Perim; LARNACA, van Singapore naar Amsterdam, passeerde 20 dezer Dover; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Genua.

Afbeelding
Datum 23 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 22 februari. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Pandang; PRINS WILLEM I, vertrok 21 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III, arriveerde 18 dezer van Amsterdam te Paramaribo; GEDEH, van Java via Marseille, arriveerde 21 dezer te Rotterdam; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Southampton.

Afbeelding
Datum 13 oktober 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden. Het stoomschip SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Marseille; GEDEH vertrok 11 dezer van Batavia naar Rotterdam; PRINS MAURITS, vertrok 9 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; ORANJE NASSAU, arriveerde 10 dezer te van Amsterdam te Parimaribo; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 dezer van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 dezer van Port Said; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 11 dezer Scilly; EDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, vertrok 11 dezer met 124 passagiers derde klasse.

Afbeelding
Datum 27 oktober 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 26 oktober. De 7e vertrekt uit Rotterdam per stoomschip GEDEH, van de Rotterdamsche Lloyd, naar Oost-Indië een detachement van de koloniale reserve uit Nijmegen, ter sterkte van 120 onderofficieren en manschappen, onder bevel van de 1e luitenant der infanterie O.I. leger J. Reerink, en onder medegeleide van de 1e luitenanten der infanterie L.W.J.K. Thomson en H.C.J. ter Beek.

Afbeelding
Datum 02 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 1 november. Het stoomschip GEDEH van Java naar Rotterdam, vertrok 31 oktober van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 31 oktober te Genua; VOORWAARTS arriveerde 31 oktober van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 29 oktober te New York; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 29 oktober Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 31 oktober Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, vertrok 31 oktober van Rotterdam naar New York; SEMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 31 oktober van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, is 30 oktober te Padang aangekomen.

Afbeelding
Datum 15 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 14 november. Het stoomschip OCEANIA, met Chinese en Indische mails, arriveerde 10 dezer nachts te Suez. De mails kunnen 16 dezer te Marseille verwacht worden; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam naar New York, passeerde 19 dezer Lezard; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 12 dezer te Southampton; GEDEH, van Java, passeerde 13 dezer Dover, en wordt des nachts van 13 op 14 dezer te Rotterdam verwacht; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde de 13e dezer Prawle Point; ORANJE NASSAU, vertrok 11 dezer van New York naar West-Indië; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 11 dezer van New York naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 16 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 15 november. Het stoomschip GEDEH, arriveerde 14 dezer van Java via Marseille te Rotterdam; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, vertrok 13 dezer van New York naar Rotterdam; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 14 dezer Dover; SOENDA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 13 dezer Carvoeira; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 dezer te Padang.

Afbeelding
Datum 14 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 13 december. Het stoomschip GEDEH, van Rotterdam naar Batavia, wordt wegens zwaar stormweer te Southampton opgehouden; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 12 dezer van Rotterdam te New York; ORANJE NASSAU vertrok 11 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; PRINS MAURITS arriveerde 11 dezer van Amsterdam te Parimaribo; MAASDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 12 dezer van New York te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 15 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 14 december. Het stoomschip GEDEH, van Rotterdam naar Java, vertrok 13 dezer van Southampton; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 12 dezer van Genua; BROMO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 12 dezer te Suez; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 13 dezer te Genua; SUMATRA vertrok 13 dezer van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 23 december 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 22 december. Het stoomschip BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 21 dezer van Marseille; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 21 dezer Dover; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 20 dezer van Suez; PRINS FREDERIK HENDRIK arriveerde 20 dezer van West-Indië te New York; PRINSES MARIE, van Amsterdam naar Batavia, keerde 20 dezer uit zee terug te Southampton wegens stormweder, doch zette 21 dezer de reis weder voort; GEDEH, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Marseille.

Afbeelding
Datum 11 september 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 september. Volgens bij Lloyd’s uit Suez ontvangen bericht is het stoomschip GEDE, van Rotterdam naar Java, te Suez uit zee teruggekeerd met verlies van één der schroefbladen en de overigen beschadigd.

Afbeelding
Datum 12 september 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip GEDE, dat met verlies van een blad van de schroef te Suez terugkwam, onder toezicht van het Nederlandse consulaat onderzocht. Er werd aanbevolen op vlot water de schade te herstellen.

Afbeelding
Datum 24 september 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 september. Het Nederlandse stoomschip GEDÉ, van Rotterdam naar Batavia, passeerde Perim, seinen tonende waaruit men opmaakte dat de machine in goede staat verkeerde, doch dat de schroef beschadigd was.

Afbeelding
Datum 27 april 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

(Geen plaats of datum) In zijn verslag over het boekjaar 1898 – uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders op 13 mei – deelt de directeur der alhier (opm: Rotterdam) gevestigde Droogdok Maatschappij Tandjong Priok mede, dat, evenals ten vorigen jare de fabriek te Tandjong Priok weder geregeld werk had. Van het dok werd gebruik gemaakt door de stoomschepen der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, verschillende Gouvernements-vaartuigen, de stoomschepen PRINSES MARIE, ARDJOENO, MERAPI, enz. Het verwisselen der pontons werd geregeld voortgezet, zodat thans alle met koolteer bestreken zijn en nu vermoedelijk beter bestand zullen zijn tegen de schadelijke inwerking van het zeewater dan met de eerst toegepaste roestwerende verf. In overleg met de directeur der burgelijke openbare werken te Batavia is overeengekomen voorlopig iedere drie maanden een ponton te verwisselen, totdat gebleken zal zijn, dat met een kleiner aantal verwisselingen zal kunnen worden volstaan. Het gemiddeld aantal werklieden te Tandjong Priok in dienst nam wegens de meerdere werkzaamheden toe, zodat dit cijfer 276 bedroeg, tegen 251 in 1897. Behalve een groot aantal kleinere opdrachten van gouvernement en particulieren, waren de voornaamste werken die uitgevoerd werden de volgende: belangrijke reparatiën aan de stoomschepen MEDAN, REYNST en BAWEAN der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, reparatiën aan de zeilschepen THISTLEBANK en DAELEMONA (opm: vermoedelijk het Britse zeilschip DESDEMONA), reparatiën aan de gouvernements-vaartuigen GEDEH, ATJEH, KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, DE RUYTER, DISSELWERF en de baggermolens SALAK en MERAK. Het aantal dokkingen was 93 met 881 dokdagen, tegen 95 en 998 in 1897. Het nieuwe dok blijft bij voortduring goed voldoen, terwijl het systeem der verwisselbare pontons volkomen geslaagd mag heten, waardoor de Maatschappij in staat is gesteld door systematisch onderhoud periodieke grote herstellingen, die de meeste drijvende dokken in tropische zeeën niet kunnen ontvangen, te voorkomen.
Blijkens de winst- en verliesrekening bedraagt de opbrengst der exploitatierekening NLG 109.887,20½. Het dividend zal, gelijk wij vroeger reeds medegedeeld hebben, NLG 100 per aandeel belopen. Van de commissarissen is de heer J.V. Wierdsma aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar (opm.: financieel gedeelte bekort, zie ook NRC 140599)

Afbeelding
Datum 27 mei 1905
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Wij vernemen van de directie der Rotterdamsche Lloyd, dat het door andere bladen verspreide bericht van de verkoop van het stoomschip MERAPI van alle grond ontbloot is. De MERAPI, welke volgens het vaarplan 10 juni van hier naar Java zou vertrekken, wordt, doordat de LAWOE alhier lag, door die boot vervangen. Op 5 augustus zal in plaats van de GEDÉ de MERAPI de reis naar Java aanvaarden. (opm: zie DS 241005)

Afbeelding