Inloggen
FLORES - ID 2243


Kroniekberichten

Datum 23 november 1899
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 november. Het schroefstoomschip FLORES is vandaag bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam bij het te water laten op de helling blijven steken. Het schip is bestemd voor de Stoomvaart Mij Nederland alhier. (opm: zie NRC 031299)

Afbeelding
Datum 03 december 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 december. Het stoomschip FLORES is gisteren zonder ongeval te water gelaten. Het schip heeft hoegenaamd niet geleden. (opm: zie RC 231199)

NRC 031299
Vlissingen, 2 december. Heden werd alhier met goed gevolg te water gelaten van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ het voor de maildienst van de Rotterdamsche Lloyd op Nederlands Indië bestemde stoomschip SINDORO, met een laadvermogen van 5000 ton DW.

Afbeelding
Datum 18 februari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 februari. Het nieuwgebouwde stoomschip FLORES van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is hier uit zee teruggekeerd na met gunstig gevolg de proeftocht te hebben afgelegd.

Afbeelding
Datum 01 maart 1900
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip FLORES is heden van Amsterdam naar Batavia vertrokken.

Afbeelding
Datum 13 mei 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Blijkens het verslag uitgebracht in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, zijn in 1899 gebouwd en afgeleverd: een stalen drijvend dok voor rekening van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij; het stoomschip HEELSUM voor de Stoomvaartmaatschappij Oostzee; het dubbelschroefschip VAN DER PARRA voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en het stoomschip SOEMBAWA, besteld door de Maatschappij Nederland. Op 31 december 1899 waren nog in aanbouw 2 vrachtstoomschepen (de FLORES en de TIMOR, voor de Maatschappij Nederland en de paketboten ALTING, VAN RIEMSDIJK en DE KLERK voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Voorts nog twee zelflossende zandzuigers en een zelflossende lichter voor de werf Conrad en bestemd voor Zuid-Amerika. Op 1 januari 1899 waren er 604 werklieden, op 31 december 714 in dienst van de Maatschappij. Dat men werkt op gehuurde grond en de ligging van de werf binnen de Oosterdoksluis, waardoor verplaatsing wenselijk kan zijn, heeft commissarissen doen besluiten een extra afschrijvingsfonds te vormen. De vergadering heeft de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd, zodat het dividend bepaald is op 7 % en de heer L.P.D. Op ten Noort herkozen als commissaris.

Afbeelding
Datum 27 mei 1902
Krant DS - Dagblad Scheepvaart
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het heden alhier van Java aangekomen stoomschip FLORES heeft op 26 mei ongeveer 11 mijl ten zuiden van St. Catharine’s Point opgepikt 10 opvarenden van het Engelse stoomschip CLYDE, met looderts op reis van Liverpool naar Antwerpen. De CLYDE had bij het verlaten van Liverpool gestoten op de pier en was t.h.v. Wight zo lek geworden dat men het schip in de scheepsboot moest verlaten. De geredden zijn met hun eigen boot te Dover aan wal gegaan.

Afbeelding
Datum 31 juli 1911
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam – Staking in de haven.
Het aantal stakende zeelieden heeft zich weer aanzienlijk uitgebreid, doordien het stoomschip ZEELANDIA van de Kon. Holl. Lloyd. met een bemanning van omstreeks 150 koppen is binnengevallen, en ook deze bemanning besloten was zich bij de stakers aan te sluiten. Heden in de namiddag zou zij met het (bestuur van de Zeemansbond een vergadering houden, doch dit bestuur twijfelde er niet aan, of ook deze mannen zouden weigeren opnieuw te monsteren. In het laatst van de vorige week is de bemanning van de FRISIA, ongeveer 100 man, van dezelfde maatschappij, de gelederen van de stakers komen versterken, zodat hun aantal nog altijd groter wordt. Sinds de opheffing van de bootwerkersstaking en andere stakingen, wordt van militaire maatregelen minder gemerkt. De meeste detachementen zijn naar hun garnizoenen terug (vandaag vertrok dat van het 1ste reg. infanterie). Alleen de aanwezigheid van de marechaussee herinnert er nog aan, dat alles in de haven nog niet zijn normale gang gaat.
De vertrekken van stoomschepen van de verschillende maatschappijen hebben met volkomen regelmaat plaats. Als bewijs, dat de scheepvaart geen feitelijke storing ondervindt, kan dienen, dat gisteren en heden een groot aantal schepen zijn binnengevallen, nl. de JUNO van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., de SCHELDESTROOM, van de Holl. Stoomb. Mij., de CALDER (Goole), de FLORES (Maatschappij Nederland); de NIOBE (K.N.S.M.), de GRANGEMOUTH, de IJSTROOM (Holl. Stoomb. Mij.). Vertrokken zijn de GRANIT naar Newcastle, de MAASSTROOM naar Londen, de ARIE naar Goole, de HARALD naar West Hartlepool, de EEMSTROOM naar Leith en de NEREUS naar Esbjerg. Het besteken van de bootwerkers verliep overal normaal.

Afbeelding
Datum 24 juni 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 juni. Het Nederlandse stoomschip FLORES heeft nabij Kranhöft aan de grond gezeten en heeft ook een drijvende heistelling aangevaren, waardoor dit vaartuig en een boot beschadigd werden. De FLORES schijnt onbeschadigd te zijn gebleven.

Afbeelding
Datum 18 maart 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Op de 12e van de verslagmaand ( december 1912) kwam het stoomschip TANTALUS van de Holtline, op de rede van Sabang aan met 648 terugkerende pelgrims aan boord. Onder de terugkerenden waren er geen zieken of verdachten. Ook de stoomschepen FLORES van de Mij. Nederland. MALANG van de Rotterdamsche Lloyd, TIMOR van de Mij Nederland en BALI van de Mij Nederland kwamen, de 2 eerst genoemden op de 19e en de laatst genoemden op de 23e en 27e van de verslagmaand op de rede van Sabang
aan, respectievelijk met 636, 630, 618 en 600 terugkerende pelgrims, waaronder geen zieken werden aangetroffen. Gedurende verslagmaand werd Sabang bezocht door: 14 Nederlandse schepen, 42 Nederlands Indische schepen, 19 Engelse schepen, 6 Duitse schepen, 3 Zweedse schepen, 1 Deens schip en 1 Russisch schip. Bovendien kwamen de 29e op de rede aldaar de torpedobootjagers FRET en WOLF. Totaal 87 tegen 77 stoomschepen in de vorige maand.

Afbeelding
Datum 07 januari 1915
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 5 januari. Het van Amsterdam alhier aangekomen Nederlandse stoomschip FLORES rapporteert in Het Kanaal anker en ketting verloren te hebben.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 oktober. In verband met het bericht, dat de Stoomvaart Maatschappij Nederland dezer dagen haar schepen heeft verzekerd, een verzekering welke niet het gevolg zou zijn van het vergaan van de KONINGIN EMMA, omdat reeds eerder tot verzekering was besloten, verneemt men nog, dat de Maatschappij de navolgende schepen tot de daarachter vermelde bedragen tegen molest heeft verzekerd.
BAWEAN – NLG 1.200.000; SUMATRA – NLG 700.000; TIMOR – NLG 285.000; KAMBANGAN – NLG 1.020.000; BOETON – NLG 1.070.000; BANDA – NLG 430.000; RONDO – NLG 1.600.000; KARIMOEN – NLG 1.000.000; ROEPAT – NLG 1.600.000; KRAKATAU – NLG 1.100.000; LOMBOK – NLG 700.000; GROTIUS – NLG 1.050.000; KONINGIN DER NEDERLANDEN – NLG 2.000.000; VONDEL – NLG 1.050.000; ROTTI – NLG 1.600.000; KANGEAN – NLG 1.100.000; PRINSES JULIANA – NLG 1.850.000; BATJAN – NLG 1.060.000; PRINS DER NEDERLANDEN – NLG 2.000.000; REMBRANDT – NLG 950.000; J.P. COEN – NLG 4.200.000; CELEBES – NLG 640.000; KARIMATA – NLG 1.000.000; BOEROE – NLG 1.250.000; BANKA – NLG 1.260.000; AMBON – NLG 285.000; BILLITON – NLG 750.000; FLORES – NLG 285.000; JAVA – NLG 350.000; ORANJE – NLG 400.000. De NIAS, RIOUW en RADJA werden niet tegen molest verzekerd omdat zij direct tussen Java en New York varen. Hetzelfde geldt voor de CALCUTTA en de CERAM, die in de Indische wateren blijven.

Afbeelding
Datum 02 december 1915
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Naar wij vernemen, worden de volgen de schepen met graan door de Engelse regering in Het Kanaal vastgehouden de stoomschepen: ALF, KINCARDINE, TROMP, MADIOEN, alle van Zuid-Amerika naar Rotterdam en WIERINGEN, BERGENHUS, FLORES en KENNEMERLAND, alle van Zuid-Amerika naar Amsterdam bestemd. Dientengevolge zijn de maisprijzen aanmerkelijk gestegen.

Afbeelding
Datum 09 januari 1916
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Verkochte schepen. - Het stoomschip FLORES, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, is voor geheimen prijs door de makelaar Arie Schippers te Rotterdam, naar het buitenland verkocht.

Afbeelding
Datum 14 februari 1916
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 11 februari. Het naar Noorwegen verkochte stoomschip FLORES, vroeger van de Stoomvaart Mij. ‘Nederland’, is heden van hier naar Delaware Breakwater v.o. vertrokken.

Afbeelding