Inloggen
DOROTHEA HENRIETTE - ID 14347


Kroniekberichten

Datum 26 maart 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading voor passagiers en goederen naar New York het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands driemastschip HENRIËTTE DOROTHEA, kapt. D. Smit. Vertrekt 15 juli. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Afbeelding
Datum 21 december 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 19 december. Kapt. D. Smit, voerende het Nederlandse barkschip DOROTHEA HENRIETTE, na een reis van 31 dagen van New York alhier binnen, rapporteert, dat hij gedurende zijn passage door een opeenvolging van stormen en orkanen is belopen geworden, en dat hij vooral op de 24e en 25e november l.l, zijnde in de Golfstroom, op 39º52’ NB 58º50’ WL, aan een woedende orkaan was blootgesteld, die met korte tussenpozen bleef aanhouden en het schip met zulk een grote kracht overzijde drukte, dat de nok van de fokkera in zee werd gedompeld, ofschoon het geen ander zeil voerde dan de dicht gereefde bezaan, waaraan door de wind ook nog belangrijke schade werd toegebracht. De voornoemde kapitein rapporteert verder, dat hij op de 10e december op 48º55’ NB 16º56’ WL onder een hevige wind uit het zuidzuidwesten en met hooggaande zee het geluk had de uit elf koppen bestaande equipage te bergen van de Memelse brik LA PROSPÉRITÉ, kapt Miedbrodt, van Newport met een lading steenkolen naar Barcelona bestemd. De genoemde brik had in aanhoudende stormen al haar zeilen verloren, het putting werk aan beide masten gebroken en bevond zich in zinkende staat, toen zij ter goeder ure door de DOROTHEA HENRIETTE werd ontmoet.

Afbeelding
Datum 23 december 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden mededeling. Dankbetuiging. Ik, ondergetekende, J.C. Miedbrodt, gevoerde hebbende het verongelukte brikschip LA PROSPÉRITÉ uit Memel (opm: Klaipeda), van Newport met een lading steenkolen naar Barcelona bestemd, acht het voor een heilige plicht om zowel in mijn naam als in die mijner gehele equipage openlijk mijn dank te betuigen aan kapt. Dirk Smit, voerende het Rotterdams barkschip DOROTHEA HENRIETTE en aan zijn equipage, door welke ik met mijn stuurman en negen matrozen gered ben, toen ik mij op 48º55’ NB 16º56’ WL genoodzaakt zag mijn schip, dat in een zinkende staat en niet meer te behouden was, te verlaten en mij en mijn manschap in de boot te zien redden. Zonder de inspanning van deze brave kapitein en zijn equipage om ons te redden zouden wij ons leven gewis in de Atlantische zee verloren hebben, weshalve mijn blijvende erkentenis jegens deze waardige kapitein onbegrensd is. Ook nadat wij gelukkig aan boord waren van de DOROTHEA HENRIETTE heeft kapt. Smit ons met de meeste gastvrijheid en menslievendheid verpleegd en verzorgd. Moge hem zijn edelmoedig gedrag in zijn verdere levensloop veelvuldig beloond worden, dit is de oprechte wens van J.C. Miedbrodt. Rotterdam, 21 december 1850
(opm: zie NRC 211250)

Afbeelding
Datum 02 mei 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. Het te New York van Rotterdam gearriveerde schip DOROTHEA HENRIETTE, kapt. Smit, heeft gedurende deszelfs overtocht met aanhoudend stormweder te kampen gehad, en ontmoette de 22e en 23e maart op 44º NB 48º WL verscheidende ijsbergen en grote massa’s drijfijs. Ook meer andere, aldaar van verschillende plaatsen gearriveerde schepen, ondervonden in de maand maart en het begin van april steeds onstuimig weder, zodat verschillende ongelukken plaats grepen.

Afbeelding
Datum 20 juli 1851
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende schepen bevracht:
Voor Rotterdam: DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit; PRINSES CHARLOTTE (opm: PRINCES CHARLOTTE), kapt. L.E.C. van der Brugh.
Voor Amsterdam: ANTOINETTA MARIA HENRIETTE, kapt. H.F. Zeylstra; ASIA, kapt. C. Abrahamsz Jr; DILIGENTIA, kapt. H.F. Horneman (van Rotterdam).

Afbeelding
Datum 07 januari 1852
Krant JC - Javasche Courant

- Te Samarang aangekomen schepen:
December 29 – Nederlands stoomschip PADANG, kapt. A.H. Bisschip Grevelink, van Batavia 28 december, met 10 passagiers.
December 31: Nederlandse bark RIDDERKERK, kapt. M. Noltee, van Macao 13 december.
- Van Samarang vertrokken schepen:
December 27 - Zr.Ms. stoomschip ARDJOENO, kapt.luit.t.zee A.J. Voet, koersstellende om de noordwest; Nederlandse bark JUNO, kapt. W.J. Chevalier, met enige passagiers naar Nederland.
December 28 – Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Curtis, met drie passagiers en Zr.Ms. troepen naar Soerabaija.
December 31 – Nederlands stoomschip PADANG, kapt. A.H. Bisschop Grevelink, met vijf passagiers en bannelingen naar Soerabaija.
Januari 1 – Nederlandse bark NAUWAN ELJOESOOR, kapt. C. Monteiro, naar Soerabaija.
- Ter rede van Samarang liggende schepen:
Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.14, Nederlandse fregat EMMA GONDA SARA CLASINA, Nederlandse barken DOROTHEA HENRIETTE, RIDDERKERK, EMILIE SHAT ELVRET, NAGA LAUR, BACH MASTORA, en FATAHOOL HAIR, Nederlandse brikken FAVORIE, SALMA en FIEDHA RACHMAN, Nederlandse schoeners LOUISE en BIENTANG TOEDJOE, en twee buitenlandse schepen.
- Te Soerabaija aangekomen schepen:
December 25 - Nederlandse bark SALMA, kapt. Said Ibrahim Albabassij, van Samarang 23 december met Zr.Ms. troepen en bannelingen; Nederlandse bark JADUL KARIM, kapt. Said Mohamat bin Hoesin Atas, van Batavia 20 december.
December 29 – Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. G. Curtis, van Batavia 25 december, met 7 passagiers en Zr.Ms. troepen en bannelingen.
December 30 – Nederlandse bark SAID MASKOOR, kapt. Abdul Kasim, van Batavia 23 december met twee passagiers.
- Van Soerabaija vertrokken schepen:
December 25 – Nederlandse kotter LITTLE TOT, kapt. Katjoong, naar Toeban; Nederlandse bark PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eijlerts, naar Nederland via Banjoewangie.
December 28 – Nederlandse schoener GLEANER, kapt. J.F. Thierbach, naar Batavia; Nederlandse bark MANSOOR SARIE BANJERMAAS, kapt. Hadjie Mohamat Ijasin, naar Grissee, Nederlandse bark GOANSEEN, kapt. Tan Tekkiem, naar Grissee, Nederlandse schoener FATHOOL MOEBARAK, kapt. Pa Salea, naar Grissee.
- Ter rede van Soerabaija liggende schepen:
Zr.Ms. wachtkorvet NEHALENNIA, Zr.Ms. stoomschepen VESUVIUS, BATAVIA, PHOENIX, HEKLA, BORNEO, ONRUST, ETNA, Zr.Ms. schoenerbrik BANKA, Zr.Ms. stoomadviesvaartuig TJIPANAS, en de koopvaardijschepen: Nederlands stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN, Nederlandse fregatten LUCIA MARIA, HELENA, ISIS, FANNY, SARA LYDIA en EL MACHLAAR, Nederlandse barken FATAL MAAN, MOSAMBIQUE, NEERLANDS KONINGIN, WILLEM DE CLERCQ, ELIZE, ADERAAK, NAIM BALGIER, CAMBA TORIDA, ABDUL HASSIEM, JADUL RACHMAN, AL ALAWIE, ASSAD DULLAH, SALMA, JADUL KARIEM en TATAS BANJERMASSING, de Nederlandse schoeners ZEEMANSHOOP, SOEIKIT, MERCURIUS, INDRAM ELJOESOER en FATAAL MOEBIEN, en de Nederlandse boot GOANSEENG.

Afbeelding
Datum 11 mei 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip DOROTHEA HENRIETTE, kapt. Smit, van Samarang naar Rotterdam, hetwelk de 29e maart in de Simonsbaai is binnengelopen, was volgens bericht van daar lek.

Afbeelding
Datum 12 juni 1852
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Her barkschip DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit, van Samarang naar Rotterdam, in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) binnen, heeft, na van de geleden schade hersteld te zijn, op 29 april ll. de reis voortgezet. Van de lading waren 500 zakken koffie, meer of min door zeewater beschadigd, verkocht. De bark MARY EN HILLEGONDA, kapt. L. Visser, van Batavia naar Rotterdam, mede in de Simonsbaai binnen, zou tegen 1 mei de reis voortzetten. Van de lading waren omtrent 250 kanassers suiker, 100 zakken koffie en een grote hoeveelheid bindrotting, alles min of meer beschadigd, verkocht.

Afbeelding
Datum 22 maart 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn bevracht de volgende 25 schepen als:
voor Rotterdam: NEERLANDS KONING, kapt. D. Huysens; TWEE ANTHONYS, kapt. J.F. Klomp; BATAVIA, kapt. N.N; HENDRIK, kapt. W. v.d. Hoeven; NEDERWAARD, kapt. M.D. Meijer; DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit; SOUBURG, kapt. H.B.L. Evers; NEERLANDS KONINGIN, kapt. N.N.; AMBOINA, kapt. H. Poort; BULGERSTEIN, kapt. J. Maas; EUROPA, kapt. D. Keus.
Voor Amsterdam: RABENHAUPT, kapt. Prange; AMBARAWA, kapt. Buykes; ADMIRAAL TROMP, kapt. Van Tubergen; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. Petersen; ARDJOENO, kapt. S.R. Post; PRINS HENDRIK, kapt. Smit; GENERAAL LIST, kapt. R. Lutjes; MATHILDA, kapt. H. Wriburg; MARGARETHA SIMONETTA, kapt. N.N.; MAGDALENA, kapt. A.P. Klein; SUSANNA GEERTRUIDA, kapt. D. Steenveld, Szn.; LUITENANT-ADMIRAAL STELLINGWERF, kapt. N.N. (opm: M.C.E. Mispelblom Beijer).
Voor Schiedam: ANNA, kapt. N.N. (opm: W.H. Cramer)
Voor Middelburg: ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes.

Afbeelding
Datum 30 maart 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 februari. Scheepsvrachten. Aanvankelijk bleven de arrivementen sedert ons vorig bericht traag en souteneerden (opm: handhaafden) de vrachten zich. Sedert een paar dagen arriveerden enige onbevrachte bodems en werden daardoor lagere offertes geaccepteerd. Onderstaande bevrachtingen kunnen wij ditmaal vermelden: de POLLUX, reeds vroeger gecharterd, NLG 125 naar Amsterdam voor suiker te laden te Tagal, Samarang en Soerabaija (opm: Tegal, Semarang en Surabya); de VLASHANDEL te Soerabaija NLG 120 voor suiker naar Rotterdam, de HOLLAND te Samarang NLG 120 voor suiker alhier en NLG 110 voor rijst naar idem; de MADURA alhier arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 140 te Indramaijoe (opm: Indramayu), rijst NLG 110 en te Samarang suiker NLG 118 naar idem; de PIET HEIN heeft een gedeeltelijke lading suiker naar Amsterdam geëngageerd à NLG 115 hier en op de kust te laden; de ADOLF VAN NASSAU suiker te Samarang à GBP 5.2/6 naar Deal om orders voor Engeland of Nederland; de ECHO alhier rijst NLG 110 en te Samarang NLG 115 voor suiker naar Rotterdam; de WASSENAAR laadt hier suiker en een gedeelte rijst à NLG 110 voor Amsterdam; de GERTRUDE wordt door de agenten beladen. Heden arriveerden nog de DOROTHEA HENRIETTE, de LAURA EN ADÈLE, de JOAN MELCHIOR KEMPER en de MACAO, allen nog zonder destinatie. In vreemde schepen werden alleen bevracht de RIO DE JANEIRO (Hamburger vlag) GBP 5.5 alhier voor suiker naar Hamburg; de COURIEL (Deense vlag) naar Australië GBP 4.10 en de JULIA (Engelse vlag) GBP 5.2/6 voor suiker en rijst naar Cowes met GBP 0.10 verbetering voor het continent. De COLIBIR (Deense vlag) is nog zonder bestemming.

Afbeelding
Datum 15 juni 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 27 schepen, als:
Voor Amsterdam: DOGGERSBANK, kapt. P.J. Kerkhoven; JAVA’S WELVAREN, kapt. K.C. de Veer; A.R. FALCK, kapt. D. van Duivenbooden; SCHOON VERBOND, kapt. D. Doornbos Borchers; MENTOR, kapt. D.A. Zijlstra; JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosterom; PRINSES AMELIE, kapt. W. Groeneveld; ZAANSTROOM, kapt. D. Hofker; STAD LEIJDEN, kapt. C.C. Ruige; TWENTHE, kapt. A. Coopmans; ATLAS, kapt. R. Bakker Gz; MARIA VERONICA, kapt. G. Mulder; HONIGBIJ, kapt. A.M. van Marion, van Rotterdam; JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Dordrecht.
Voor Rotterdam: DOROTHEA HENRIETTE, kapt. C.J.D. Hulshoff; NIEUW LEKKERLAND, kapt. M.B. Hoffman; DEN ELSHOUT, kapt. E.J. Bonjer; BORNEO, kapt. T.A. Jansen; MARIA ADRIANA, kapt. S. v.d. Held Szn; JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, kapt. G.H. Lodewijks.
Voor Dordrecht: BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge.
Voor Middelburg: ONDERNEMING, kapt. J.E. Verhulst; STAD TIEL, kapt. W.R. Dirks, van Tiel; MACHTILDA CORNELIA, kapt. L.E. Lundegren; JAN SCHOUTEN, kapt. J. Coening Meijer, de beide laatste van Dordrecht.
Voor Schiedam: LOURENS KOSTER, kapt. M. Koenen; RIDDERKERK, kapt. A.H. Pesant, van Rotterdam.

Afbeelding
Datum 15 november 1856
Krant JB - Javabode
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 november. Heden zijn hier aangekomen de Nederlandse bark JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom, van Amsterdam vertrokken de 17e juli, de dito bark MARIA VERONICA, kapt. G. Mulder, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, het dito schip DOELWIJK, kapt. K.J. Swart, van Rotterdam vertrokken de 18e augustus, het dito schip GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet, van Rotterdam vertrokken de 24e juli, het dito schip ELISABETH, kapt. H.F. Klok, van Rotterdam vertrokken de 6e augustus, het dito schip PRINCES AMELIA, kapt. Van Rijn van Alkemade, van Rotterdam vertrokken de 11e augustus, de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, de dito bark DEN ELSHOUT, kapt. L.F. Bonjer, van Rotterdam vertrokken de 15e juli, de dito bark PRESIDENT RAM, kapt. J.R. Ulrich, van Rotterdam vertrokken de 28e juli, de dito bark CHRISTINA AGATHA, kapt. W.L. Esink, van Amsterdam vertrokken de 29e juli, de dito brok LOUISA, kapt. P.F.M. Antusch, van Livorno vertrokken de 23e juli, de dito driemast schoener MARY GODDARD, kapt. N. Koers, van Schiedam vertrokken de 26e juli, de dito bark DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit, van Rotterdam vertrokken de 22e juli, de dito bark JUNO, kapt. W.J. Chevalier, van Amsterdam vertrokken de 23e juli, en de dito bark JAVA’s WELVAREN, kapt. K.C. de Veer, van Texel vertrokken de 29e juli.

Afbeelding
Datum 12 juli 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 mei. Vrachten. Het getal disponibele schepen is steeds aanzienlijk, en met weinig vooruitzicht van verbetering in vrachtprijzen. In de laatste dagen zijn de volgende transacties gesloten.
De NICOT, MARIA VERONICA en ARGO laden voor eigen rekening.
STAD MIDDELBURG, NLG 40 per last voor suiker, en NLG 50 voor licht goed alhier; en NLG 42,50 voor koffij en andere goederen te Padang, naar Rotterdam. ACADIA NLG 32 voor suiker en tabak, en NLG 30 voor koffij, te Soerabaija te laden voor Amsterdam.
De SMALLWOOD (Amerikaans) van 400 ton, en PRINSES SOPHIA (Nederlands) 607 ton, werden op vendutie verkocht; de eerste voor NLG 7.100, en de laatste voor NLG 5.010 buiten inventarissen.
De ESPERANZA (Hamburg) en de Engelse stomer LEICHARDT zijn te koop.
De volgende schepen zijn steeds disponibel: Ned. WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WILHELMINA, COMM. DES KONINGS V.D. HEIM, AMALIA AUGUSTA, JACQUELINE EN ELISE, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, KAREL AUGUST, MARIA ADOLPHINE, JANNETJE, ELECTRA, SUZANNE EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, VAN GALEN, JOHANNA CATHARINA, ST.MICHAEL, LOUISA RULOFFINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA, WILHELMINA LUCIA, CHRISTINA HELENA, FERDINANDINA EMMA, DOROTHEA HENRIETTE, MINISTER VAN HALL, CHERIBON, WILLEM III, CORNELIA EN HENRIETTE, GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, REINHARDT, TAGAL, SAMUEL HENDRICUS, OSIRIS, MINISTER PAHUD.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, ZEEPLOEG, BULGERSTEYN, DRIE GEBROEDERS en IJSSEL zijn nog kustreizende.

Afbeelding
Datum 01 augustus 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juni. In vrachten is sedert onze laatste berichten geen verbetering gekomen. MARIA VERONICA, NICOL en ARGO laden voor eigen rekening; STAD MIDDELBURG bekwam NLG 40 voor een klein partijtje suiker en NLG 50 voor lichte goederen hier en NLG 42½ voor koffij en andere goederen te Padang te laden naar Rotterdam; ACADIA NLG 32 voor suiker en tabak en NLG 30 voor koffij, te Soerabaja te laden naar Amsterdam; LAMINA ELIZABETH NLG 35 voor suiker en thee naar Amsterdam; SUSANNA laadt gedeeltelijk voor eigen rekening en arak tot NLG 45 naar Rotterdam; ook de FERDINANDINA EMMA, MINISTER PAHUD en FOP SMIT laden voor Nederland.
De DRIE VRIENDEN werd door het gouvernement gecharterd voor transport van troepen naar Bandjermassin tot 30 c. per last per dag.
De volgende schepen doen kustreizen: WELVAART, JACOBA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, CANTON, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, VIJF GEBROEDERS, ZEEPLOEG, BULGERSTEIJN, DRIE GEBROEDERS, LOUIZA ROELOFFINE (opm: LOUISE ROELOFFIENA), MARIA ADOLPHINE, BOMMELERWAARD, REINHARDT, KAREL AUGUST, CHRISTIANA HELENA en JAN VAN BRAKEL.
De PRINCES SOPHIA (607 ton), werd zonder inventaris verkocht voor NLG 5.010; SMALLWOOD (Amerikaans) (400 ton), bracht NLG 7.100 op; de Engelse stoomboot LEICHARDT werd door het gouvernement gekocht voor GBP 7.000.
ESPERANZA (Hamburg), ARGO (Zweeds) en het Engelse stoomschip BURRA BURRA zijn te koop aangeboden.
De nu nog disponibele schepen zijn: WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, JACQUELINE EN ELISE, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, JANNETJE, ELECTRA, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, ST. MICHAEL, JOHANNA CATHARINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA, DOROTHEA HENRIETTE, CHERIBON, WILLEM III, CORNELIA HENRIETTE, GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, SAMUEL HENRICUS, OSIRIS en VRIENDENTROUW.

Afbeelding
Datum 12 augustus 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 juni. Vrachten. Scheepsruimte nog steeds overvloedig met zeer weinig levendigheid. In de laatste dagen zijn de volgende transacties gesloten:
ALIDA MARIA laadt voor reders rekening; ELECTRA in lading naar Amsterdam; CHERIBON bedong NLG 6,25 per ton voor 800 ton kolen van Soerabaja naar Macasser; CORNELIA EN HENRIETTE neemt 800 picols rijst à NLG 22,50 per last en vult op met licht goed naar Amsterdam.
De ESPERANZA (Hamburg), ARGO (Zweeds) en BURRA BURRA (Engelse stoomboot) zijn te koop. De BIESBOSCH en JANNETJE zijn in reparatie.
De volgende Nederlandse schepen doen kustreizen: DE WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, ZEEPLOEG, BULGERSTEIJN, DRIE GEBROEDERS, LOUISE ROELOFFIENA, MARIA ADOLPHINE, CHRISTINA HELENA en JAN VAN BRAKEL.
De nu nog disponibele schepen zijn: WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, AEGIDIA EN PAULINA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, JACQUELINE EN ELISE, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, PHILIPS VAN MARNIX, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORD-BRABANT, JOHANNA CATHARINA, ST. MICHAEL, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA, DOROTHEA HENRIETTE, WILLEM III, GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN, SAMUEL HENRICUS, VRIENDENTROUW, VALPARAISO, HENRIETTE, WILHELMINA, HELMERS, ST. JAN en CONSTANCE.

Afbeelding
Datum 28 augustus 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 julij. Vrachten. De betreurenswaardige toestand der vrachten onderging sedert ons vorig bericht, zoals te voorzien was, niet de minste verbetering. Het aantal particuliere bodems, die hier op onze rede en op de kust ter bekoming van enige vracht vertoeven, is inderdaad groot, terwijl er bijna geen producten te verschepen vallen. Tot bewijs daarvan mag strekken, dat het Hamburger schip NECKAR in ballast de retourreis aanvaard heeft.
Het is waar, dat binnen kort de oogst ruim ter markt komen zal, doch een vraag blijft het, of bij de bestaande verwikkelingen in Europa er wel spoedig aanleiding wezen zal, alle de diverse producten te verschepen. In gewone rustige tijden zou men daarvan verzekerd kunnen zijn, thans echter niet.
De navolgende charters werden sedert ons vorig bericht afgesloten, als:
naar Nederland: (Ned.) CORNELIA HENRIETTE, wordt beladen met 8000 pikols rijst à NLG 22,50 per last en verder met lichte goederen opgevuld voor Amsterdam. (Ned.) CAROLINE is naar Amsterdam gecharterd à NLG 35 per last voor suiker en NLG 40 per last voor licht goed.
Naar Macassar: (Ned.) CHERIBON krijgt van Soerabaija daarheen 800 ton steenkolen à NLG 6,25 per ton.
Voor rederijrekening laadt (Ned.) ALIDA MARIA.
In reparatie zijn: (Ned.) BIESBOSCH en JANNETJE.
Verkocht werd (Hamb.) ESPERANZA tot geheime prijs.
Te koop zijn: (Zweed) ARGO en de Eng. stoomboot BURRA BURRA.
Kustreizen doen: de WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, JACOBA CORNELIA CLASINA, CAROLINE, CANTON, VIJF GEBROEDERS, ZEEPLOEG, BULGERSTEIJN, DRIE GEBROEDERS, LOUISE ROELOFFIENA, MARIA ADOLPHINE, JAN VAN BRAKEL, MINISTER PAHUD en CHRISTINA HELENA.
Disponibel zijn: WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, AEGIDIA EN PAULINA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, COMM. DES KONINGS V.D. HEIM, JACQUELINE EN ELISE, ADM. TROMP, JULIE CLAIRE, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, PHILIPS VAN MARNIX, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, ST. MICHAEL, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA, DOROTHEA HENRIETTE, WILLEM III, GRAAF V. HEIDEN REINESTEIN, SAMUEL HENRICUS, VRIENDENTROUW, VALPARAISO, HENRIETTE WILHELMINA, HELMERS, ST.JAN, CONSTANCE, JOHANNA, GOEDE VERWACHTING, MALEIJER, ZAANSTROOM, JEANNETTE EN AGATHA en CORNELIA EN GEERTRUIDA.

Afbeelding
Datum 15 september 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 25 juli. Vrachten. Steeds even laag met grote voorraad van schepen. Sedert de vorige mail vond daarin het volgende plaats. ADMIRAAL TROMP werd bevracht à NLG 24 per last voor rijst en NLG 30 voor suiker en arak, hier op de kust te laden naar Amsterdam; ELISABETH EN ANTOINETTE werd ook opgenomen à NLG 25 voor rijst en NLG 30 voor suiker, op de kust te laden naar Amsterdam; CONSTANCE NLG 25 voor rijst te Indramaijoe, NLG 35 voor suiker te Samarang en NLG 35 voor koffij te Padang, naar Rotterdam; JACOBUS verkreeg NLG 6 per ton voor kolen van Onrust naar Banjermassing; GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN en METALEN KRUIS zijn beiden opgenomen om kolen van Newcastle (Australie) naar Java à 80 c. de pikol te laden; ARGONAUT (Ned.) is bestemd naar Japan.
De BURRA BURRA (Eng. stoomboot) is te koop; de JANNETJE en de BIESBOSCH zijn nog in reparatie.
Disponibel zijn: (Nederl.) AEGIDIA EN PAULINA, PHILIPS VAN MARNIX, VRIENDENTROUW, PRINS MAURITS, JULIE CLAIRE, VALPARAISO, JOHANNA, DOROTHEA HENRIETTE, WILLEM DE EERSTE, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND. HELMERS, ST. JAN, HENRIETTE WILHELMINA, JACQUELINE EN ELISE, MALEIJER, COMM. DES KONINGS V.D. HEIM, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, LOUIS MEIJER, NOORD BRABANT, WILLEM III, ST. MICHAEL, ZAANSTROOM, en CORNELIA EN GEERTRUIDA.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, JACOBA CORNELIA CLASINA, CANTON, ZEEPLOEG, BULGERSTEIN, DRIE GEBROEDERS, LOUISE ROELOFFIENA, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL maken kustreizen.
De VIJF GEBROEDERS zal in veiling gebracht worden.

Afbeelding
Datum 28 september 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 augustus. Scheepsvrachten. De ADMIRAAL TROMP laadt hier en op de kust rijst à NLG 24 en suiker en arak à NLG 30 per last naar Amsterdam.
De ELISABETH EN ANTOINETTE accepteerde naar Amsterdam NLG 25 voor rijst en NLG 30 voor suiker per last, op de kust te laden. De CONSTANCE laadt rijst te Indramajoe à NLG 25 en koffij te Samarang en Padang à NLG 35 naar Rotterdam. De VALPARAISO neemt hier suiker à NLG 35 en arak à NLG 47,50 en te Indramajoe rijst à NLG 30 per last naar Amsterdam. De WILLEM III laadt te Samarang suiker à NLG 32 en NLG 35 per last, koffij à NLG 30, tabak à NLG 32 en indigo en huiden à NLG 40 per last naar Holland. De JOAN JACOB werd tot NLG 35 per last suiker en NLG 30 voor koffij naar Holland gecharterd. De LANDBOUW werd opgenomen tot NLG 40 all round voor een lading suiker en koffij op de kust naar Holland te laden. De JACOBUS laadt kolen van Onrust naar Banjermassing à NLG 6 per ton. De GRAAF V.D. HEIDEN REINESTEIN en METALEN KRUIS accepteerden NLG 0,80 per pikol steenkolen van Australië herwaarts. De JACQUELINE EN ELISE werd naar Australië gecharterd. De HENRIETTE WILHELMINA (367 ton) accepteerde NLG 7.500 in full naar Sidney en terug. De MARIANNE laadt te Soerabaija naar Macassar. De ARGONAUT verzeilde naar Japan.
Te koop: de Engelse stoomboot BURRA-BURRA.
In reparatie: alhier de JEANNETJE en BIESBOSCH, en te Soerabaija de SAMUEL HENDRICUS. De DOCTRINA EN AMICITIA moet alhier en de STAATSRAAD BAUD te Soerabaija dokken, om nagezien te worden.
Disponibel zijn de Nederlandse schepen AEGIDIA EN PAULINA, PHILIPS VAN MARNIX, VRIENDENTROUW, PRINS MAURITS, JULIE CLAIRE, JOHANNA, DOROTHEA HENRIETTE, WILLEM DE EERSTE, HELMERS, ST. JAN, IDA WILHELMINA, COMM. DES KONINGS V.D. HEIM, LOUIS MEIJER, NOORD-BRABANT, ST. MICHAEL, ZAANSTROOM, CORNELIA EN GEERTRUIDA, en DOLFIJN.
De Nederlandse schepen WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, DERKINA TITIA, JACOBA CORNELIA CLASINA, CANTON, ZEEPLOEG, BULGERSTEYN, DRIE GEBROEDERS, LOUISE ROELOFFIENA, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL, maken kustreizen.
Het Nederlandse schip VIJF GEBROEDERS en het Engelse schip ENTERPRISE zullen in veiling worden verkocht.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 augustus. Vrachten, Ofschoon men van vrachtverhoging spreekt, is die werkelijk nog niet te bespeuren. De Nederlandse MARIA ANNA werd bevracht naar Nederland. DOLFIJN, 300 ton, werd te Soerabaja opgenomen voor NLG 17,50 de koyang zout, van Sumanap naar Wijnkopersbaay. De A.R. FALCK is bestemd naar Japan.
DE VIJF GEBROEDERS, 887 ton, werd in veiling verkocht voor NLG 16.000 met inventaris en de ENTREPRISE (Engels) 228 ton, voor NLG 4.010 en de inventaris NLG 3.000. De BURRA BURRA (Engelse stoomboot) is te koop.
Disponibel zijn de Nederlands schepen AEGIDIA EN PAULINA, PHILIPS VAN MARNIX, JULIE CLAIRE, DOROTHEA HENRIETTE, WILLEM DE EERSTE, HELMERS, ST. JAN, IDA WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, LOUIS MEIJER, NOORD-BRABANT, ST. MICHAEL, ZAANSTROOM, CORNELIA EN GEERTRUIDA, BIESBOSCH, JACOBA HELENA, VRIENDENTROUW, PIETER, AGATHA EN MARIA, EDOUARD MARIE, MARIA CATHARINA, ARLEQUIN, STAD DOCKUM, HENRIETTE ELISABETH SUSANNE, en OUDERKERK AAN DE AMSTEL.
De Nederlandse schepen WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, DERKINA TITIA, CANTON, ZEEPLOEG, BURGERSTEYN, DRIE GEBROEDERS, LOUISE ROELOFFIENA (opm: ook LOUISE ROELOFFIENE), CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL en JOHANNA maken kustreizen.

Afbeelding
Datum 31 oktober 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 7 september. Scheepsvrachten. Hoewel gedurende deze maand weinig bevrachtingen plaats hadden, begint men nu toch enige verbetering te bespeuren.
De PIETER bekwam NLG 45 voor suiker en NLG 55 voor arak op de kust. De MARIA ANNA, OUDERKERK AAN DEN AMSTEL en het Belgische schip PHILOTAXE (opm: kapt. Louis Weysen), laden voor eigen rekening; de PHOEBUS laadt voor Holland. De DOLFIJN werd te Soerabaija gecharterd voor een zoutvracht van Sumanap naar Wijnkoopsbaai tot NLG 17,50 per koijang. De COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM (662 ton) bekwam NLG 17.800. De A.R. FALCK is naar Japan vertrokken.
De VIJF GEBROEDERS (887 ton) werd met deszelfs inventaris op publieke veiling voor NLG 16.000 verkocht en het Eng. schip ENTERPRISE (228 ton) voor NLG 4.010 en deszelfs inventaris voor NLG 3.000. Het Engelse stoomschip BURRA-BURRA is door het gouvernement aangekocht voor NLG 110.000; het Bremer schip FIDES is te koop aangeboden.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, DERKINA TITIA, CANTON, ZEEPLOEG, BULGERSTEIN, DRIE GEBROEDERS, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL, JOHANNA CORNELIA en GEERTRUIDA doen kustreizen.
De nu nog disponibele Nederlandse schepen zijn: AEGIDIA EN PAULINA, PHILIIPS VAN MARNIX, JULIE CLAIRE, DOROTHEA HENRIETTE, WILLEM DE EERSTE, HELMERS, ST. JAN, IDA WILHELMINA, LOUIS MEIJER, ST. MICHAEL, NOORD-BRABANT, ZAANSTROOM, BIESBOSCH, JACOBA HELENA, VRIENDENTROUW, AGATHA EN MARIA, EDOUARD MARIE, MARIA CATHARINA, ARLEQUIN, STAD DOCKUM, HENR. ELIS, SUSANNE, PAULINE, IJSSEL, PRINS MAURITS, HENRIETTE, LOUISE ROELOFFIENA, MARIA AGNES en LOEVESTEYN.

Afbeelding
Datum 12 november 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 september. Vrachten. Het aantal schepen enigszins verminderende en de producten langzamerhand disponibel wordende, was er enige vrachtverbetering merkbaar, maar is het raadselachtig hoe lang die zal aanhouden, met het oog op de vele zonder emplooi te Singapore en in China liggende schepen.
De volgende bevrachtingen vonden sedert de vorige mail plaats:
MARIA AGNES en MARIA CATHARINA laden voor eigen rekening. HELMERS, naar Macassar gezeild. NOORD BRABANT NLG 45 per last voor rijst te Indramayo; en NLG 45 voor suiker en NLG 40 voor thee alhier naar Holland. ST. MICHAEL, NLG 50, voor suiker en NLG 45 voor rijst op de kust, naar Holland. ARLEQUIN, 624 ton, verkreeg NLG 10.000 in eens naar de Golf van Perzië en terug. BEURS VAN ROTTERDAM, NLG 50, voor suiker te Soerabaija, en NLG 45 voor rijst te Indramayo, naar Rotterdam. VRIENDENTROUW, door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen, à NLG 55 voor thee en suiker, te Cheribon en Pekalongan te laden naar Amsterdam. HENRIETTE ELISABETH SUSANNE, NLG 55, voor suiker te Passaroeang, en NLG 70 voor arak alhier naar Rotterdam. DOROTHEA HENRIETTE, is door het gouvernement opgenomen om troepen naar Banjermassing over te voeren.
De SPIRIT OF AGE (Engels) werd in publieke veiling voor NLG 12.000 verkocht, met inventaris daarbij. De FIDES (Bremen) en HERSCHEL (Hamburg) zijn te koop.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: AEGIDIA EN PAULINA, PHILIPS VAN MARNIX, JULIE CLAIRE, WILLEM DE EERSTE, SINT JAN, IDA WILHELMINA, LOUIS MEIJER, ZAANSTROOM, BIESBOSCH, JACOBA HELENA, AGATHA EN MARIA, EDOUARD MARIE, STAD DOCKUM, PAULINE, IJSSEL, PRINS MAURITS, HENRIETTE, TONIA, KOSMOPOLIET, COSMOPOLIET, ADÈLE, JOHANNA, KOERIER, EUTERPE, BULGERSTEYN, JACOBUS, WALCHEREN.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, DERKINA TITIA, CANTON, ZEEPLOEG, DRIE GEBROEDERS, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL, CORNELIA EN GEERTRUIDA, IJSSEL, LOUISA ROELOFFINA (opm: brik LOUISE ROELOFFIENA), DOLFIJN, doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 28 november 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 oktober. Vrachten. Sedert de laatste berichten hebben weinig bevrachtingen plaats gehad, doch was echter enige verbetering te bespeuren.
NOORD-BRABANT bekwam NLG 45 voor rijst en suiker en NLG 40 voor thee, te Indramaijoe en hier te laden. ST. MICHAËL NLG 50 voor suiker en NLG 45 voor koffij en NLG 45 voor rijst op de kust te laden. BEURS VAN ROTTERDAM NLG 50 voor suiker en NLG 45 voor rijst op de kust te laden voor Rotterdam. Door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij werd gecharterd VRIENDENTROUW tot NLG 55 voor thee en suiker op de kust te laden voor Amsterdam; HENRIETTE ELISABETH SUSANNE NLG 55 voor suiker te Passaroean en NLG 70 voor arak hier te laden voor Rotterdam; KOSMOPOLIET NLG 60 voor suiker en NLG 55 voor koffij en thee te Soerabaija en Passaroeang te laden. JACOBUS NLG 60 voor suiker op de kust en NLG 55 voor thee hier te laden en CATHARINA MARIA NLG 60 voor suiker en NLG 55 voor koffij op de kust te laden. COSMOPOLIET bekwam NLG 55 voor suiker en koffij te Samarang en op de kust te laden. ARLEQUIN (324 ton) bekwam NLG 10.000 voor een reis naar de Golf van Perzië en terug. HELMERS vertrok naar Makassar, MARIA CATHARINA, MARIA AGNES en ADÈLE laden voor eigen rekening. DOROTHEA HENRIETTE werd door het gouvernement ingehuurd voor transport van troepen naar Banjermassing, terwijl de 17 volgende schepen voor de tweede Bonische expeditie zijn ingehuurd, als:
PHILIPS VAN MARNIX, WILLEM DE EERSTE, JOHANNA, ZAANSTROOM, BULGERSTEIN, LOEVESTEIN, SINT JAN, AEGIDIA EN PAULINE, LOUIS MEIJER, IDA WILHELMINA, GEERTRUIDA MARIA, STAATSRAAD COMM. VAN EWIJCK, STAD DOKKUM, CANTON, JACOBA HELENA, BIESBOSCH en ROBERTUS HENDRIKUS.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, DERKINA TITIA, ZEEPLOEG, DRIE GEBROEDERS, CHRISTINA HELENA, JAN VAN BRAKEL, IJSSEL, CORNELIA EN GEERTRUIDA. LOUISA ROELOFFINE (opm: LOUISE ROELOFFIENA), DOLFIJN en HENRIETTE doen kustreizen.
Het Engelse schip SPIRIT OF THE AGE met averij alhier binnengelopen is afgekeurd en met deszelfs inventaris op vendutie verkocht voor NLG 12.000. Het Bremer schip FIDES en het Hamburger schip HERSCHEL zijn te koop aangeboden.
De nu nog disponibele schepen zijn: JULIE CLAIRE, AGATHA EN MARIA, PAULINE, EDOUARD MARIE, PRINS MAURITS, TONIA, KOERIER, EUTERPE, WALCHEREN, DOELWIJK, MINISTER PAHUD, ELIZABETH, ANNA EN ELISE, en SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN.

Afbeelding
Datum 18 augustus 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bevracht de volgende drie schepen, als:
Voor Rotterdam: DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smit.
Voor Amsterdam: MACASSER, kapt. C.M. de Boer en ADMIRAAL DE RUITER, kapt. S. Stapert.

Afbeelding
Datum 07 september 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 september. Het Nederlandse schip DOROTHEA HENRIETTE, kapt. Smit, van New York alhier aangekomen, heeft de 21e en 22e augustus op 48º 26’ NB en 02º 28’ WL een hevige storm en zware stortzeeën gehad, zodat het volk gestadig bij de pompen moest blijven.

Afbeelding
Datum 20 februari 1865
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 17 schepen, als:
Voor Amsterdam: YMUIDEN, kapt. G.J. Molenberg; CONSTANCE, kapt. J.S. Mulder; CAPELLE, kapt. A.R. de Lang; WILHELMINA EN ELISE, kapt. A.R. Wiersma; MARIA CATHARINA, kapt. H.C. de Bos; ANNA MARIA WILHELMINA, kapt. F. Turenhout; FERDINAND EN LOUIS, kapt. D.E. Nolting; SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN,
kapt. L. Klein; MARIA ADRIANA, kapt. C.J. Itz; HENDRIKA, kapt. A.J. Bus.
Voor Rotterdam: NIEUWE WATERWEG, kapt. E. von Lindern; DOROTHEA HENRIETTE, kapt. D. Smits; MARIA LOUISA ANTOINETTA, kapt. A. Muysson.
Voor Dordrecht: J.C. SCHOTEL, kapt. J. de Groot; JACOBA, kapt. H.T. Schaap.
Voor Middelburg: HAAMSTEDE, kapt. J. Termarsch.
Voor Schiedam: WILHELMINE, kapt. M.C. v.d. Kerkhoff.

Afbeelding
Datum 12 juni 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het treurig bericht dat mijn hartelijk geliefde echtgenoot Derk Smit, gezagvoerder van het barkschip DOROTHEA HENRIETTE, op zijn reis naar Samarang de 15e maart j.l. aan boord van genoemde bodem, toen zeilende in de Indische Zee, in de ouderdom van bijna 53 jaren is overleden. Wat ik, mijn kinderen en behuwd zoon
aan de brave man en vader verliezen, zal ieder beseffen, die de waardige overledene heeft
gekend. – Enige kennisgeving.
Kralingen, 10 juni 1865                                  Wed. D. Smit, M. van Nooijen

Afbeelding
Datum 28 mei 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. Door kapt. L.C. Cupido, van het schip CAROLINA, is gisteren op de hoogte van Terschelling gezien het schip PIETER, kapt. Oostervink, van Riga herwaarts, met gebroken kluiverboom.

Afbeelding
Datum 14 mei 1879
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. J.W. Hattinga Raven, notaris te Nieuwediep, gemeente Helder, zal ten verzoeke van de firma William Pont en mede-eigenaren op dinsdag 20 mei aanstaande, des namiddags te 2 uur, in het lokaal Tivoli te Helder verkopen een welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PIETER, gevoerd door kapt. G. Oostervink, volgens meetbrief lang 33,37 meter, wijd 8,94 meter, hol 5,35 meter en alzo gemeten op 395 ton netto, met de daarbij behorende volledige inventaris. Het gemelde barkschip ligt aan de Binnenhaven te Nieuwediep en is te bezichtingen 8 dagen voor de verkoping.
Onmiddellijk na afloop zal nog worden verkocht een chronometer no. 241 Glover E.& C. Blunt, een barometer, een sextant, een dagkijker en een nachtkijker.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de heren Amons & Co., cargadoors te Nieuwediep, en bij gemelde notaris, terwijl bij beiden op franco aanvrage verkrijgbaar is de gedrukte notitie van de inventaris. (opm: zie AH 240579; schip blijft onder Nederlandse vlag)

Afbeelding
Datum 22 mei 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Nieuwediep, 21 mei. Het barkschip PIETER, behoord hebbende aan de rederij van de heer Pont te Edam, is in publieke veiling verkocht aan de heer S. van Gijn alhier voor de som van NLG 6.000, die het geheel voor eigen rekening in de vaart zal brengen.

Afbeelding
Datum 18 juni 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 juni. Het Nederlands schip PIETER, kapt. Flugger, is 16 dezer van hier te Riga aangekomen; alles wel.

Afbeelding
Datum 25 juni 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juni. Volgens particulier telegram passeerden de Nederlandse schepen JAN MARIA, kapt. Kunst, van Riga naar Zwolle, heden Elseneur en PIETER, kapt. Flugger, van Nieuwediep naar Riga, heden Dragör.

Afbeelding
Datum 02 juli 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 juli. Een heden ontvangen telegram meldt dat gisteren het barkschip PIETER, kapt. Flugger, te Riga is aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 03 augustus 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 3 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip PIETER, kapt. (C.A.) Flugger, de 2e dezer voor de derde reis, te Sundsvall gearriveerd.

Afbeelding
Datum 05 oktober 1882
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 oktober. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip PIETER, kapt. C.A. Flugger, de 3e oktober te Sundsvall aangekomen, voor de vierde reis van dit jaar van Nederland naar Sundsvall en terug.

Afbeelding
Datum 17 november 1882
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 november. De bark PIETER, kapt. C.A. Flugger, van Sundsvall komende, die heden ochtend door een sleepboot op sleeptouw was genomen om naar binnen te kunnen komen werd, daar deze niet krachtig genoeg was om stroom en wind te trotseren, verplicht om terug te keren en nabij Kijkduin opnieuw te ankeren, ten einde gunstiger gelegenheid af te wachten. De storm, die heden uit het ZZO waait, bemoeilijkt zeer de binnenkomst van een viertal binnengaats liggende schepen.

Afbeelding
Datum 26 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip PIETER, kapt. Coerkamp, heden van Sundsvall vertrokken met bestemming naar hier.

Afbeelding
Datum 27 september 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 september. Volgens een ontvangen telegram is het schip PIETER,
kapt. Coerkamp, heden Elseneur gepasseerd, bestemd van Bredwick naar hier.

Afbeelding
Datum 14 juni 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 juni. Volgens een telegrafisch bericht is het Nederlandse schip PIETER, kapt. Smit, van hier naar Pernoviken, heden Elseneur gepasseerd.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 augustus. Gisteren zijn te Elseneur gepasseerd de schepen PIETER, kapt. Smit, van Nieuwediep naar Sundsvall en DINA, kapt. Coerkamp, van Oostzee naar Nieuwediep.

Afbeelding
Datum 18 augustus 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 augustus. Heden is te Sundsvall aangekomen het schip PIETER, kapt. Smit, van Nieuwediep.

Afbeelding
Datum 26 augustus 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 augustus. Volgens een particulier ontvangen bericht is het schip PIETER, kapt. Smit, de 22e dezer, van Sundsvall naar Nieuwediep vertrokken.

Afbeelding
Datum 07 september 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 september. Het Nederlandse schip PIETER, kapt. Smit, van Sundsvall naar Nieuwediep, is volgens een particulier telegram van 5 dezer, Elseneur gepasseerd.

Afbeelding
Datum 08 mei 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 mei. Het van hier naar Nyland bestemde schip PIETER, kapt. Smit, is gisteren wegens ijs te Lunde binnengelopen.

Afbeelding
Datum 19 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep 18 september. Volgens een particulier bericht is de 15e september te Sundsvall aangekomen het Nederlandse schip DINA, kapt. Coerkamp, en de 17e september te Umea het Nederlandse schip PIETER, kapt. Smit, beide van Nieuwediep.

Afbeelding
Datum 30 april 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Nieuwediep op 29 april: het Nederlandse barkschip PIETER, groot 395,22 ton, laatst gevoerd geweest door kapt. G.H. Smit, gebouwd in 1850 en opnieuw gekoperd in 1882, is met al het staand en lopend want en de volledige inventaris heden aldaar in veiling opgehouden voor NLG 3.475.

Afbeelding
Datum 19 mei 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag de 24e mei 1886, in het lokaal de Brakke Grond te Amsterdam, des namiddags ten 3 ure precies, bij opbod en afslag publiek te verkopen:
- Het welbekende, voor de houtvaart zeer geschikte, gekoperd en kopervaste Nederlandse barkschip HENRIËTTE GERARDINA SUSANNA, laatst gevoerd geweest door
kapt. N. Kreeft, volgens Nederlandse meetbrief lang 38,13 meter, wijd 9,80 meter, hol 5,91 meter en alzo gemeten op netto 1420,57 kubieke meter of 501,97 register tonnen
- Het extra snelzeilend, kopervast en in 1882 nieuw gekoperd Nederlands barkschip PIETER, laatst gevoerd door kapt. G. H. Smit. Volgens Nederl. meetbrief lang 33,37 meter, wijd 8,94 meter, hol 5,35 meter en alzo gemeten op 395,22 tonnen nieuwe meting, ladende circa 160 tult balken.
Nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar of de cargadoors Vinke & Co., te Amsterdam; te Nieuwediep bij W. J. Van Neck en Van Gijn & Co.
Genoemde schepen liggen in de binnenhaven te Nieuwediep en zijn aldaar dagelijks te bezichtigen.

Afbeelding
Datum 25 mei 1886
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De heden in het lokaal De Brakke Grond gehouden veiling van schepen is afgelopen als volgt:
- Het Nederlandse barkschip HENRIETTE GERARDINA SUSANNA NLG 3.600, in slag NLG 500; A. Vinke. (opm: te Nieuwediep gesloopt)
- Het Nederlandse barkschip PIETER NLG 2.950, in slag NLG 300; J.F. von Glahn. (opm: gesloopt)

Afbeelding