Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 189 - 191 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1950 - 1995 - 2019 - 2020


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 2019


01 december 2018


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 januari. De Nederlandse sleepboot THAMES is heden van Tonnay Charente naar Bordeaux vertrokken om vandaar het beschadigde stoomschip HOLLANDER naar Rotterdam te slepen.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Zaterdag 15 januari is van de Lloydkade te Rotterdam het stoomschip GOENTOER vertrokken. Dit is het eerste mailschip van de Rotterdamsche Lloyd, dat met een draadloze telegrafie uitgerust de reis naar Oost-Indië maakt.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen. Door de gezamenlijke commandanten, officieren en machinisten van de boten van de Maatschappij ‘Zeeland’ was ernstig geprotesteerd tegen de reeds vermelde dagorder, waarbij het gebruik van sterke drank aan boord van de schepen werd verboden. Een verbod toch van iets dat jarenlang bestaat, wekt zo licht de gedachte, dat het handhaven van de bestaande gewoonte niet langer mogelijk is, en daarvoor moeten dan gegronde redenen zijn.
Nu verzekerde men ons van verschillende zijde dat er hoegenaamd geen reden tot uitvaardiging van dit bevel, ja zelfs geen aanleidende oorzaak bestond. Het protest heeft echter niet mogen helpen; het uitgevaardigde verbod blijft gehandhaafd.


03 december 2018


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Omtrent het stoomschip PRINS WILLEM II is nog geen bericht ontvangen. Naar men ons uit Rotterdam meldt, wordt in assurantiekringen het stoomschip reeds acht dagen als verloren beschouwd. Men vermoedt dat ten gevolge van een ketelontploffing tijdens stormweer het schip ten gronde is gegaan. De waarde van het schip wordt op ruim twee ton geschat, welke schade bij onderlinge verzekering gedragen wordt door de Koninklijke West-Indische Maildienst, de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Rotterdamsche Lloyd en de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Aan boord van de verongelukte PRINS WILLEM II bevonden zich 54 mensen, onder wie drie vrouwen en drie kinderen. De directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst meldt uit Vannes, Frankrijk, bericht ontvangen te hebben, dat aan de kust bij Damgan, quartier Devannes, aangespoeld is een plankje van een sloep waarop geschilderd stond Prins Willem II en een stuk van een roeiriem met hetzelfde opschrift.


04 december 2018


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Onderzoek van de Raad voor de Scheepvaart inzake Prins Willem II.
Bij de behandeling door de Raad voor de Scheepvaart van de zaak betreffende het stoomschip PRINS WILLEM II zeiden verschillende getuigen dat het onderzoek voor het uitreiken van het voorlopig certificaat t.g.v. de grote drukte, slechts oppervlakkig is geweest. De PRINS WILLEM II stond als een zeer solied schip bekend; aan haar stabiliteit werd niet getwijfeld. Anderen verklaarden dat het schip bij vertrek volkomen zeewaardig was. Het was in het bezit van een voorlopig certificaat van de scheepvaartinspectie en voorzien van de Plimsoll-merken. In 1906 had het schip een grote reparatie ondergaan. Het had nieuwe ketels gekregen, terwijl veel vernieuwd werd. Het laatst zijn de ketels nagekeken de 23e september 1909.
De PRINS WILLEM II had voldoende zeilmateriaal aan boord. Er waren vier sloepen en een voldoend aantal zwemvesten. Toen het schip uitvoer, bedroeg de equipage 39 man, inclusief de gezagvoerder; bovendien waren er 13 volwassen passagiers en 2 kinderen aan boord.
De uitspraak volgt later.


05 december 2018


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

De ramp van de PRINS WILLEM II. Uitspraak Van de Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart deed hedenmiddag uitspraak in de zaak van de scheepsramp van de PRINS WILLEM II van de Koninklijke West-Indische Maildienst.
De Raad concludeerde dat het schip alleszins tegen wind en zee bestand was en er een ongeluk gebeurd is. Geruchten als zou de PRINS WILLEM II nog gezien zijn na het passeren van Ouessant acht de Raad onjuist. De bemanning, uit 39 koppen bestaande, en de 15 passagiers, vonden de dood in de golven. De stoomketels waren in orde, het defect aan de condensor was onbetekenend, de schroefas bevond zich in goede staat, de uitwatering bleek voldoende geweest te zijn, de lading was goed gestuwd, het schip was niet overladen en de bemanning voor haar taak berekend.
Tenslotte meent de Raad te mogen verklaren dat hij de oorzaak van de ramp niet vermag aan te wijzen. Vermoedelijk is het schip op 24 januari in een storm vergaan.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

In de afgelopen nacht strandde bij de Zuiderpier aan de Hoek van Holland het stoomschip DUSSELDORF, van St. Petersburg naar Rotterdam. Sleepboten gingen erheen, doch, ofschoon de toestand ernstig was, wilde de equipage het schip niet verlaten.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Zaterdagavond werden door de reddingsboot negen man van het aan de Hoek van Holland gestrande stoomschip DUSSELDORF afgehaald. De overige vijf mannen wensten het schip nog niet te verlaten. In het voorschip staat reeds veel water. Daar dit gedeelte met haver is geladen, bestaat er veel kans, dat de luiken zullen openbarsten. De negen geredden werden in hotel Amerika ondergebracht.
Zondag is men de gehele dag bezig geweest met het bergen van de lading in blazerschuiten.
Zondagmiddag omstreeks twee uur is door de zeesleepboten van L. Smit & Co. LAUWERSZEE en GOUWZEE getracht het schip los te slepen, doch tevergeefs.
De kapitein en de hem trouw geblevenen bevinden zich nog steeds aan boord.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

De DUSSELDORF is, naar men ons uit Rotterdam meldt, te ruim drie uur door de sleepboten POOLZEE, GOUWZEE en LAUWERSZEE afgesleept. Het gaat in het dok aldaar. Van de lading was 600 ton gelost.


07 december 2018


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

De Russische driemastschoener CAPELLA, van Demerara naar Middelburg, met een lading greenheart (opm: een houtsoort) voor de N.V. Houthandel v/h G. Alberts Lzn. & Co., is hedennacht in het vaarwater Wielingen aangevaren door de Antwerpse sleepboot JOHN BULL. De CAPELLA is in zinkende staat door de bemanning en de Nederlandse loods P. van Zale (opm: P. van Zaane) verlaten, en door de JOHN BULL te Vlissingen aan wal gebracht. De CAPELLA drijft zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. Hedenmorgen vertrokken 2 sleepboten van Vlissingen om te trachten het schip te bergen. Volgens een later bericht is het schip op de Staker gestrand en geheel verloren.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Heden deed de stoomboot VOORWAARTS, waarmee een dienst wordt geopend tussen Middelburg – Vlissingen en Middelburg – Veere, met enige genodigden een tochtje door het Kanaal door Walcheren. Ze was voor die gelegenheid in vlaggentooi.
Te 11 uur vertrok men van Vlissingen. Het moet een aardig tochtje zijn geweest. In 30 minuten werd van Vlissingen naar Middelburg en in 25 minuten van daar naar Veere gevaren. De machine werkte daarbij met 6 atm., die men zo nodig tot 7 kan uitbreiden.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

De CAPELLA die op de Staker was gestrand, is heden afgebracht en men tracht het schip op te slepen naar Rammekens. Nadere melding over de ramp: De aanvaring was zo hevig dat de CAPELLA onmiddellijk water begon te maken en de equipage het schip weldra moest verlaten. De bemanning bestond uit 10 man en de Ned. loods P. van Zaane uit Vlissingen. Dezen namen plaats in de jol, die kort na de aanvaring was gestreken, en wilden zich daarmee naar de sleepboot begeven. Door de deining sloeg de jol om en vielen allen in het water. De drenkelingen werden met veel moeite opgepikt door de sleepboot JOHN BULL die ze in Vlissingen aan de wal bracht. (opm: verkort weergegeven)


08 december 2018


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Vrijdag zal, als de pogingen om het schip drijvende te krijgen niet slagen, een aanvang worden gemaakt met de opruiming, door ontplofbare stoffen van het op de Plaat van Breskens gezonken drie-mast schoenerschip CAPELLA. De zeevarenden wordt de grootste voorzichtigheid aanbevolen bij het voorbij varen van het schip op die dag. Het wrak zal voorzien zijn van de gebruikelijke seinen.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Vlissingen, 11 augustus. In tegenspraak met een lopend bericht meldt men ons dat uit de bij Breskens gezonken Russische drie-mast schoenerschip CAPELLA, dinsdag 14 en woensdag 20 balken zijn geborgen. Bij gunstig weer hoopt men de gehele kostbare lading te behouden.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

Amsterdam, 13 augustus. Heden wordt te Amsterdam te water gelaten het stoomschip TJITAROEM van de Java-China Japan Lijn. De machines en ketels, vervaardigd op de Kon. Mij. ‘De Schelde’ te Vlissingen, worden naar Amsterdam overgebracht om in het schip te worden opgesteld.


Krant:

 MCO - Middelburgsche Courant

De aanvaring vrijdagochtend (= 12 aug.) tussen het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA en de SPARTA van de Hamburg Amerika Lijn had plaats bij mistig, somber weer. De SPARTA stoomde behoedzaam vooruit. Het schip had slechts twee passagiers aan boord, maar een grote lading goederen.
Ongeveer te half zes werd een groot stoomschip zichtbaar in de mist, dat lijnrecht op de SPARTA afkwam. Er was geen tijd meer om een aanvaring te vermijden en het schip, dat de HOLLANDIA is gebleken te zijn, botste met woeste kracht tegen de SPARTA, die een groot lek kreeg beneden de waterlijn. Ofschoon het water snel de SPARTA binnenstroomde, slaagde de kapitein er in op te stomen tot dicht bij Portland. Toen was zij bijna volgelopen en bevond zich in zinkende toestand. Twee sleepboten werden afgezonden ter assistentie en met hun hulp kon het schip eindelijk de veilige ankerplaats van Portland Roads bereiken.
Volgens bij de rederij ontvangen bericht, zullen met de reparatie van het stoomschip HOLLANDIA 10 dagen gemoeid zijn. De aan boord zijnde passagiers vertrekken per FRISIA 31 augustus of per andere hun door de Maatschappij aangeboden gelegenheid.
De mails zijn via London Post Office doorgezonden. Betreffende de lading worden nog nadere beschikkingen getroffen.
Het schip komt na volbrachte reparatie naar Amsterdam om op 12 oktober zijn geregelde beurt in te nemen.


10 december 2018


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Dinsdagmiddag (opm: 4 oktober) is van de werf ‘Zeeland’ te Hansweert te water gelaten een voor rekening van de heer J. van Rompu Jr. te Vught gebouwde twee-mast gaffelschoener van ongeveer 450 ton. Het schip is lang 134 voet 9½ duim, breed 25 voet 6 duim en hol 11 voet 6½ duim en wordt voorzien van een Kromhout-motor van 76 pk voor voortstuwingskracht en een Bolinder motor voor de hijs-inrichting. (opm: ANGELINA)


05 februari 2019


Krant:
 NNO - Nieuwsblad van het Noorden

Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam deed heden uitspraak in zake de stranding van het schip AAFFIENA, kapt, J.M. de Jonge van Veendam, reder G.W. Gorter te Groningen. De Raad, oordeelde dat de reder het bevel niet had mogen voeren en berispte hem wegens verschillende feiten die niet van zeemanschap getuigen.


01 maart 2019


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Athene wordt nog gemeld, dat de hulpkruiser MAKEDONIA bij de beschieting door de Turkse kruiser MEDZJIDIÉ in het kolenruim is getroffen, waardoor brand uitbrak, die echter, doordat men het schip snel liet zinken, geblust werd. Het schip steekt halverwege uit het water. De kanonnen aan boord moeten gered zijn en niets van hun bruikbaarheid hebben verloren. Op het ogenblik is men doende het schip, dat betrekkelijk weinig schade gekregen heeft, te lichten. De MEDZJIDIÉ is vermoedelijk naar Smyrna gegaan. (opm: De MAKEDONIA werd in 1916 naar Nederland verkocht en werd de MACEDONIA van de H.A.A.S.)


05 maart 2019


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hoek van Holland, 6 mei. Van de zandzuiger ROSSUM, is in de mond van de Nieuwe Waterweg, de zuigbuis afgebroken. Ze zit in de peiling Noorderhoofd Oost ten Zuiden, 100 meter bezuiden de vuurlijn. Een groene wrakton is ter plaatse gelegd en vanochtend wordt de plaats door een verlicht vaartuig aangeduid.


10 juni 2019


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 9 oktober. De in aanvaring geweest zijnde Nederlandse tjalk GEZIENA wordt op de ladingsplaats gerepareerd en neemt onderwijl lading in.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Malmö, 8 oktober. (Wolff.) De Nederlandse schoener EGBERDINA (van Groningen), zonder loods zeilend van Amsterdam naar Hernösand, is voor Falsterbö in een oud Duits mijnenveld gelopen. De bemanning is bij Falsterbö aan wal gezet. (De EGBERDINA was in 1913 gebouwd en behoorde aan G.A. Spliethoff te Rotterdam).


03 juli 2019


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 7 maart. De van Paranagua naar Aruba bestemde Noorse bark ATLANTIC is 28 februari op het eiland Avis (Nederlands West-Indië) vergaan. De bemanning is gered.


05 juli 2019


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 6 mei. De op de Calootbank gestrande driemastschoener MIKUS is gebroken, wat ook het geval is met de grote mast en de bezaansteng. Er zijn twee lichters langszijde om de lading, bestaande uit verfhout, over te nemen en hier aan wal te brengen. De equipage van het schip bestond uit zes man en een loods.


Krant:

 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marseille, 8 mei. De Cie. des Transports Maritimes heeft de twee volgende telegrammen van haar agent in Montevideo ontvangen:
1e. Gisterenavond 7.33 uur. De POITOU is ten gevolge van een windhoos gestrand ten zuiden van Kaap Santa Maria. Wij zijn naar de plaats van het ongeval vertrokken.
2e. Hedenmorgen 8.45 uur. Nauwkeurige berichten ontbreken. Gisterenavond waren er 50 reizigers aan land gebracht. Velen waren nog aan boord. De meeste passagiers zijn landverhuizers.


01 september 2019


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Hamburg, 16 januari. De vrachtlogger SCHIEDAM, die de 7e dezer van Rotterdam te Bergen is aangekomen, rapporteerde de gehele deklast hoepels te hebben verloren.


12 september 2019


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden, 22 december. Het Nederlandse stoomschip MIRFAK, van Buenos Aires met graan naar Rotterdam, is gisternacht 6 paal benoorden Noordwijk gestrand. De sleepboot ROZENBURG kon geen assistentie verlenen, daar het schip hoog op het strand zit. De bemanning is nog aan boord.