Inloggen
PRINS HENDRIK - ID 8398


Kroniekberichten

Datum 17 november 1874
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 16 november. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. M. C. Brant, heeft 13 november op de Clyde een proeftocht gedaan, waarbij het een dertienmijlsvaart heeft gehouden. Dit stoomschip vertrekt binnen weinige dagen van Glasgow naar Nieuwediep, om in de geregelde lijn van de Stoomvaart Maatschappij Nederland naar Padang en Java te worden geëxpedieerd. (opm: de PRINS HENDRIK is de 19e november van Greenock naar de rede van Texel vertrokken, alwaar zij de 21e november arriveerde).

Afbeelding
Datum 19 november 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 november. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, is hedenochtend om 8 uur van Greenock, naar Nieuwediep vertrokken. (opm: eerste reis)

Afbeelding
Datum 13 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Texel, 12 december. Heden is van hier vertrokken naar Batavia het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. M.C. Braat. (opm: eerste commerciele reis).

Afbeelding
Datum 18 april 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Braat, van Batavia naar Nieuwediep, is 16 dezer te Malta aangekomen, op sleeptouw hebbende het Nederlandse stoomschip BORNEO, bestemd van Newcastle naar Atchin, dat 284 mijlen van Malta door het stoomschip PRINS HENDRIK was ontmoet, hebbende gebroken schroefas. De PRINS HENDRIK nam te Malta 90 ton steenkolen in en zette des avonds de reis voort. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 04 september 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 juli. Vrachten. Gedurende de laatste dagen bleef de positie nagenoeg onveranderd; wel hadden er enige afdoeningen plaats tot de laatste betaalde prijzen, doch is men over het algemeen flauw gestemd en biedt men thans te Samarang en Soerabaja NLG 60, voor suiker naar Nederland, waartoe enige transacties plaats vonden. De 3e augustus zal de Factorij een inschrijving houden voor schepen, welke 15 augustus tot laden gereed moeten zijn, hetzij geheel of voor 260 last.
Naar Het Kanaal hadden enige afdoeningen plaats. Naar Amerika werden 2 schepen bevracht voor koffie van Samarang naar New York tot GBP 3.7.6. Voor rijst van Saigon werden nog 2 schepen opgenomen tot 85 en daarna een tot 75 gulden cents per picol. Voor de Perzische Golf blijven schepen verlangd, doch zijn geen transacties te vermelden. Naar Australië werd een schip opgenomen tot GBP 1.10/-. De laatste afdoeningen zijn naar Nederland: Nederlandse CORNELIA, ligt aan à NLG 65 voor suiker naar Amsterdam; Nederlandse ADMIRAAL DE RUYTER en ZES GEZUSTERS, ligt aan à NLG 65 voor suiker van Soerabaja; Nederlands stoomschip PRINS HENDRIK, NLG 85 à 100 voor koffie, NLG 95 à 100 voor tabak, NLG 90 voor thee, NLG 120 voor indigo, NLG 90 à 120 voor Specerijen; Nederlandse MARIA ELISE, NLG 65 voor suiker te Tjilatjap naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 05 februari 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 31 december 1875. Vrachten ondergingen in de laatste veertien dagen geen verandering en werd de stemming zelfs nog flauwer. Naar Nederland werd suiker tot NLG
52½ à 55 verscheept, terwijl naar het Kanaal GBP 2.7.6 werd geaccepteerd. Schepen voor Amerika genoten geen vraag, doch zullen er voor het vervoer van de koffie uit de jongste Padang- veiling wel een paar schepen worden opgenomen. Voor rijst van Saigon naar Java genieten kleine schepen tot lage cijfers enige vraag, doch verneemt men nog geen afdoeningen. In kustvrachten gaat niets om. Naar Perzië en ook voor Australië hield de vraag geheel op. De laatste afdoeningen zijn: Naar Nederland de volgende Nederlandse schepen: stoomschip PRINS HENDRIK tot NLG 75 voor koffie, NLG 80 à 90 voor thee en NLG 80 voor tabak naar het Nieuwediep, ANTOINETTE opgenomen voor het vervoeren van steenkolen van Banjermassing naar Gorontalo à NLG 14 per ton.

Afbeelding
Datum 14 februari 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 6 januari. Vrachten. De vraag naar scheepsruimte was sedert het laatste bericht zeer gering en zijn de vrachtkoersen verder gedaald. De afsluitingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS HENDRIK, naar Nieuwediep, NLG 75 voor koffie, NLG 80 à 90 voor thee, NLG 80 voor tabak, NLG 120 voor indigo; de Nederlandse ERASMUS, naar Rotterdam tot geheime condities.

Afbeelding
Datum 09 september 1876
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 september. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Braat, van Nieuwediep naar Batavia, zal waarschijnlijk 9 september Southampton verlaten; een van de machinedelen moet verwisseld worden.

Afbeelding
Datum 16 juli 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koloniën. Batavia, 12 juni. Het Bataviaasch Handelsblad zegt:
Het is ons aangenaam te kunnen mededelen dat de (opm: Nederlandsch-Indische) Droogdok-Maatschappij jl. woensdag haar werkzaamheden heeft aangevangen, en dat wel met groot geluk. Tot dusver had nog geen groot schip gelost op het eiland Amsterdam, het terrein van de arbeid der maatschappij; jl. woensdag echter is de PRINS HENDRIK van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland aan het nieuwe daar gebouwde hoofd gekomen en heeft met behulp van de daar opgestelde bok vlug en goed een stoomboot gelost. Men hoopt dat het droogdok over een maand zal kunnen worden opengesteld.

Afbeelding
Datum 09 december 1879
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 6 december. Het mailstoomschip PRINS HENDRIK vertrok heden morgen te 9 uur van het bassin in de Rietlanden, nadat alvorens door een paar sleepboten het ijs in het midden was gebroken en zodoende ruimte voor het schip was gemaakt om ook met eigen stoomkracht te kunnen werken. Het kwam vrij voorspoedig reeds te 10½ uur op het IJ en passeerde te 11 uur het Oosterdok. De volgende morgen 9 uur kwam het stoomschip in zee.

Afbeelding
Datum 28 juli 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 23 juni. Vrachten. Sedert de laatste mail bleef de vraag naar scheepsruimte bestaan, doch slechts weinig afdoeningen kwamen tot stand. Naar Nederland besteedde de Factory weer NLG 50 voor grote hoeveelheden koffie. Naar het Kanaal werden enige schepen opgenomen voor stroopsuiker en wordt verdere ruimte gevraagd op de basis van GBP 2.10/-. Voor suiker uit de nieuwe oogst werden geen charters gemeld. Naar Amerika en Australië bestaat geen vraag. Kustvrachten werden niet afgesloten. Naar Amsterdam werd bevracht het stoomschip PRINS HENDRIK tot NLG 90 voor koffie, NLG 80 thee, NLG 100 huiden, NLG 120 indigo, NLG 75 tabak, NLG 40 tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH II, INDUSTRIE en VICE-ADMIRAAL MAY.

Afbeelding
Datum 08 augustus 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 29 juni. Vrachten. Bij gebrek aan beschikbaar product zijn er zo goed als geen afdoeningen tot stand gekomen, zo als uit het volgende blijkt: PRINS HENDRIK naar Amsterdam, koffie tot NLG 90, tabak tot NLG 75, indigo tot NLG 120, huiden tot NLG 100, thee NLG 80 tot, tin tot NLG 40, UTRECHT naar Rotterdam NLG 85, voor koffie, NLG 100 voor huiden, NLG 120 voor indigo, NLG 0.80 à NLG 0.85 voor thee, NLG 70 voor suiker; INDUSTRIE naar Rotterdam NLG 50 voor 22.000 picols koffie van de Noordkust.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 augustus. Kapt. Braat, voerende het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van Java alhier aangekomen, rapporteert de 3e dezer in de Middellandse Zee op 39˚52 ̓ NB 11˚58 ̓ OL te hebben aangetroffen het door het volk verlaten en in zinkende staat verkerende schip GIOVANNI BOSCOVICH, geladen met ammunitie; het water stond tot aan het tussendek, de luiken waren open, zwaar geschut lag los over dek, terwijl voorts op dek alles los en stuk was. Van de lading waren een grote menigte kogels en bommen zichtbaar. Blijkens de aan boord gevonden papieren was het schip gevoerd geweest door kapitein Giov. Genovich. (Gemeld schip werd 6 augustus te Palermo binnengesleept).

Afbeelding
Datum 30 november 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 oktober. De Nederlandse stoomboot PRINS HENDRIK heeft hier 4.500 kisten thee aangebracht, geborgen uit het bij Socotra gestrande Duitse stoomschip ASIA, van Hongkong naar New York bestemd.

Afbeelding
Datum 06 december 1880
Krant JB - Javabode

Amboina, oktober. In het schip PRINS HENDRIK, de 9e oktober ter rede Amboina met een lading steenkolen aangekomen, ontstond in de avond van die dag, voordat met de lossing een aanvang werd gemaakt, broeiing onder de kolen. Door dadelijk genomen maatregelen werd belangrijke schade aan schip en lading voorkomen.

Afbeelding
Datum 21 januari 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 december 1880. Kapt. M. Braat heeft op zijn terugreis met de PRINS HENDRIK weder langs Socotra komende, nog 2.000 kisten thee gered en medegenomen uit het aldaar gestrande Duitse stoomschip ASIA, van Amoy naar New York.

Afbeelding
Datum 22 januari 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 21 januari. De directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland deelt mede dat bij haar niets bekend is van het in ons vorige nummer uit de Java Bode overgenomen bericht als zou de PRINS HENDRIK op de thuisreis van Java nog 2.000 kisten thee geborgen en medegenomen hebben, uit het gestrande stoomschip ASIA.

Afbeelding
Datum 07 september 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Banana, 8 juli. Het Franse barkschip CAMILLA stootte bij het vertrek van hier naar Landana, ten anker liggende bij Muanda op ondiep water verscheidene malen gevaarlijk aan de grond. Door assistentie van het stoomschip PRINS HENDRIK, die daarvoor GBP 150 genoot, kwam het na het breken van de sleeptros vlot en te Cabinda ten anker. Het schip heeft geen schade geleden en arriveerde de volgende dag te Landana.

Afbeelding
Datum 28 maart 1882
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 27 maart. Het stoomschip PRINS HENDRIK naar Java, kon zaterdag pas om 7 uur uit IJmuiden vertrekken wegens te lage waterstand buiten de sluizen, waar slechts 60 palm water stond, terwijl de PRINS HENDRIK 62 palm diepgang had.

Afbeelding
Datum 29 maart 1882
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 28 maart. Ter verbetering van ons bericht aangaande een vertraging, ondervonden bij het vertrek van het stoomschip PRINS HENDRIK naar Java ten gevolge van te grote diepgang wordt ons uit IJmuiden het volgende gemeld:
De mailboot was precies te 3.15 uur voor de sluis en te 4 uur geschut; waar is dat het schip diep ging, 62 palm en dat er toen 60 palm geseind werd van de semafoon, doch te 4.45 zette de boot zich in beweging, na slechts ¾ uur te hebben gemeerd gelegen en te 5 uur precies klonken de kanonschoten toen de PRINS HENDRIK in volle zee was.

Afbeelding
Datum 20 april 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 18 april. Het gisteren binnengekomen stoomschip PRINS HENDRIK deed de reis van Batavia naar Suez in 19 etmalen en 4 uur.

Afbeelding
Datum 16 september 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 september. Het gisteren alhier aangekomen stoomschip PRINS HENDRIK, heeft de 8e september 15.00 uur, 6½ mijl Zuid Oost ¾ Zuid van Kaap St. Vincent (zuidwest punt van Portugal) een Nederlands oorlogsschip, tonende G.Q.S.T., zijnde Zr.Ms. DE RUYTER, gepraaid.

Afbeelding
Datum 02 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 november. Volgens een telegram uit Aden, is het stoomschip PRINS HENDRIK, 13 oktober van Batavia naar Amsterdam vertrokken, te Aden binnenkomende in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip HUBBUCK. De PRINS HENDRIK werd aan stuurboordzijde van achteren ingelopen en bekwam belangrijke schade. Alles wel aan boord.
De PRINS HENDRIK ligt met het tussendek onder water. Men hoopt het schip echter lens te pompen.

Afbeelding
Datum 04 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 3 november. Uit het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK zijn 2.700 balen koffie gezond gelost. Het dek is rijzende, Het stoomschip HUBBUCK wordt door de autoriteiten opgehouden.

Afbeelding
Datum 04 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aden, 1 november. Volgens survey-rapport zijn er aan boord van het aangevaren stoomschip PRINS HENDRIK verscheidene plaatsen voor en achter van het bovendek ontzet. Drie balken in het grote voorluik zijn gebroken. Vermoedelijk zal men acht dagen bezig zijn om het dek tijdelijk te kunnen dichten. De opening is pl.m. 24 voet lang van het bovenschip tot onder. Het is twijfelachtig of het schip de druk van het uitzetten der lading zal kunnen weerstaan.

Afbeelding
Datum 05 november 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram uit Aden van de gezagvoerder van het stoomschip HUBBUCK was de oorzaak der aanvaring, dat de PRINS HENDRIK achteruitging dwars voor zijn boeg. De schade van de HUBBUCK is niet zeer ernstig en kan het stoomschip de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 06 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 4 november. Volgens een telegram uit Aden van 3 november, bij de reders van het stoomschip HUBBUCK ontvangen , wordt een officieel onderzoek gehouden inzake de aanvaring met het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK. Het stoomschip HUBBUCK is nagezien en van versterkingsplaten voorzien. Het zal waarschijnlijk de 5e november vertrekken.

Afbeelding
Datum 08 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aden, 5 november. Volgens een telegram uit Aden, zou de uitspraak van het officiële onderzoek omtrent de aanvaring van de HUBBUCK met het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, in het voordeel van eerstgenoemde zijn. Een eindonderzoek heeft plaats gehad en het certificaat is uitgereikt. Het stoomschip vertrekt 5 november naar Londen.

Afbeelding
Datum 11 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 8 november Volgens bericht uit Aden van heden is een overeenkomst getroffen om het met vol water aan de grond zittende stoomschip PRINS HENDRIK voor 1.500 Engelse ponden in veiligheid te brengen.

Afbeelding
Datum 16 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 november. Volgens een telegram uit Aden gaan de werkzaamheden betreffende het bergen van het stoomschip PRINS HENDRIK en de lading, goed vooruit. Het stoomschip is reeds gedeeltelijk vlot gekomen en naar ondiep water gesleept.

Afbeelding
Datum 18 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bericht uit Aden, 3 november, was de rest van de lading van het stoomschip PRINS HENDRIK, na lossing van de 3.000 balen gezonde, en 2.000 balen beschadigde koffie, geheel doorweekt en afgekeurd als onbruikbaar. Er werd zo snel mogelijk gelost, daar het zwellen der lading het dek reeds ontzet was en enige balken waren gebroken. Ook het benedendek was ontzet.

Afbeelding
Datum 20 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 november. Volgens een telegram uit Aden heeft men het pompen gestaakt en is het stoomschip PRINS HENDRIK vlot gekomen. De onbeschadigde lading zal worden verscheept.

Afbeelding
Datum 24 november 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 november. Betreffende de lading van het stoomschip PRINS HENDRIK zijn bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland de volgende bijzonderheden per brief van Aden, van 10 november ontvangen. De gezond geloste goederen zijn opgeslagen en zullen de merken daarvan bij het weder inladen worden opgenomen, daar zulks thans extra kosten zou veroorzaken. De beschadigde geloste lading is nagezien. De beschadigde koffie, voor herscheping ongeschikt, zal onder enige beperkende bepalingen worden verkocht, daar de invoer van vreemde koffie aldaar is verboden, om vermenging met Mokka koffie te voorkomen, van de 9.290 geloste balen zijn 2.750 gezond. De beschadigde rijst wordt op order van de autoriteiten vernietigd, zijnde voor voeding ongeschikt. Van dit artikel is zeer weinig gelost, zijnde onder in het schip geladen. Van de thee zijn 369 kisten, waarvan 60 gezond, gelost, die verkocht zullen worden. 30 kisten en 23 balen kinabast zullen gedroogd, verpakt en verscheept worden. Van de huiden, specerijen, tin, indigo en vanille is tot heden niets gevonden. Het bovenstaande is een voorlopige mededeling ontleend aan het rapport van expertise. Van de koffie, het meest aan bederf onderhevig, zijn 2.400 balen verkocht en hebben gemiddeld Sh. 9/9 per baal opgeleverd. Morgen worden 1.180 gedeeltelijk beschadigde balen verkocht, die vermoedelijk betere prijzen zullen opbrengen, tegelijk met het restant zwaar beschadigde balen, waarvan de kwaliteit sedert het lossen, dagelijks achteruit gaat.

Afbeelding
Datum 10 december 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 8 december. Volgens bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvangen telegram uit Aden, verklaren experts dat de tijdelijke reparatiën van het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, waardoor het naar een reparatiehaven gesleept zou kunnen worden, op GBP 2.000 zijn begroot. De kosten van de volledige reparatie kunnen te Aden niet worden getaxeerd.

Afbeelding
Datum 11 december 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 9 december. Volgens rapport van de expert van Lloyds te Aden, zouden de reparatiekosten van het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, naar zijn mening, het dubbele van de waarde van het schip in de tegenwoordige staat bedragen. De ketels en machines waren in goede staat.

Afbeelding
Datum 11 januari 1887
Krant JB - Javabode

Volgens rapport van kapt. Heemskerk van 5 december uit Aden betreffende het onderzoek van Lloyds surveyor omtrent het stoomschip PRINS HENDRIK (opm: van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland) zijn alle koebrugbalken en stutten in het vooreinde gebroken, de schotten zijn verbogen en de hoofden der luiken en masten gebroken. Het dek is erg opgezet, in het onderruim zijn tien balken gebroken. Alle stutten zijn verzet. In het groot achterruim zijn drie balken gebroken en de stutten weggerukt. Van het koebrugdek zijn 12 balken gebroken en 13 stutten van hun plaats. In het provisieruim zijn drie balken en de tunnelplaten gebroken. De ketels en de machine zijn in goede staat. Hoewel het bedrag der schade niet begroot kan worden, overtreft zij vermoedelijk het dubbele der waarde van het schip.

Afbeelding
Datum 19 juni 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, te Aden in averij, zal de 6e september a.s. in Lloyd’s Captain’s Room, Royal Exchange te Londen publiek worden geveild.
Foto JB 2006 Bat 20/6 geding tegen kapt. van de Bantam

Afbeelding
Datum 25 juni 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Volgens instructies van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, en voor rekening van wien het moge aangaan, zal geveild worden in Lloyd’s Captain’s Room, Royal Exchange, London E.C. op dinsdag 6 september 1887, des namiddags ten half twee ure het prachtig ijzeren schroefstoomschip PRINS HENDRIK, groot 2.778 bruto, en 2.066 netto register tonnen, gebouwd in 1874 door de gunstig bekende bouwmeesters John Elder & Co. Het schip was geclassificeerd bij Lloyd’s 100 A.1, en bij Veritas L 3/3 L.1.1. Het heeft compound machines met oppervlaks-condensor uit de fabriek van de firma John Elder & Co., met een vermogen van 400 P.K. (opm: nominaal), cilinders van 50 en 86 Engelse duim. Het schip is ingericht als passagiersschip, heeft stoomlieren, stoomstuurtoestel en de dekken zijn van teakhout. Draagvermogen totaal ongeveer 3.800 tons. Vaart 11 mijlen. Afmetingen: lengte 365 Engelse voet, breedte 37 Engelse voet, holte 27 Engelse voet 3 duim.
De PRINS HENDRIK zal verkocht worden, zoals het schip thans in beschadigde toestand te Aden ligt, met al zijn machinerie, takelage en uitrustingsartikelen, aan boord en aan de wal bewaard wordende. De scheepsinventaris bevat o.a.: 3 chronometers, 1 sextant, 1 zeekijker, patentloden, enz., benevens 8 boten met complete inventaris. Machines en ketels zijn in goede staat, de schroefbladen en de schroefas zijn van staal, en er is een volledige voorraad van waarloze delen aan boord, waaronder een H.D. en een L.D. zuiger, enz.
Voor verdere inlichtingen wende men zich tot kapt. D. Hubert aan boord van het S.S. te Aden.
V. Escher, Agent der Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Aden; Keller Wallis & Co., 5 en 7 Fenchurch Street, London E.C; C.W. Kellock & Co., Walmer Buildings, Waterstreet, Liverpool; Lachlan & Carrington, 72 Cornhill, London E.C. en de
Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 03 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 29 juni. Het Admiraliteitshof heeft uitspraak gedaan inzake de aanvaring te Aden van het stoomschip PRINS HENDRIK en HUBBUCK, en eerstgenoemde alleen schuldig verklaard.

Afbeelding
Datum 09 september 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 8 september. Het stoomschip PRINS HENDRIK, liggende te Aden in zwaar beschadigde toestand, is, bij gebrek aan kopers, in publieke veiling te Londen opgehouden en daarna uit de hand verkocht aan de firma Wizram Ebraim & Co. te Bombay voor de som van GBP 2.100.

Afbeelding
Datum 27 april 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 25 april. Voor het Hof van Appel werd de zaak begonnen betreffende de aanvaring van het Nederlandse schip PRINS HENDRIK op 1 november 1886 te Aden met het Engelse stoomschip HUBBUCK. Door het gerechtshof was uitspraak gedaan ten voordele van de HUBBUCK. De rechter, de heer Butt, gaf de schuld van de aanvaring aan de PRINS HENDRIK. Van deze uitspraak kwam de Maatschappij Nederland in appel en wordt de zaak nu opnieuw behandeld.

Afbeelding
Datum 28 april 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 27 april. Door het Hof van Appel werd het vonnis van de High Court of Justice Admiralty Division bevestigd, waarbij de PRINS HENDRIK schuldig werd bevonden aan de aanvaring met het stoomschip HUBBUCK.

Afbeelding