Inloggen
PRINS VAN ORANJE - ID 8318


Kroniekberichten

Datum 01 mei 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Geregelde vaart van Holland naar Java door het Suezkanaal, met de nieuw gebouwde eerste klasse en voor passagiers en goederen uitmuntend ingerichte stoomschepen. WILLEM III, PRINS VAN ORANJE, PRINS HENDRIK en CONRAD. Het stoomschip WILLEM III, gevoerd door kapt. E. Oort, zal 15 mei e.k. uit het Nieuwediep vertrekken.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de cargadoors De Vries & Co., Amsterdam, IJgracht U 32. Kuyper van Dam & Smeer, Rotterdam, Wijnhaven, wijk 2, nummer 241.

Afbeelding
Datum 06 mei 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 mei. Gisteren is te Glasgow te water gelaten het stoomschip PRINS VAN ORANJE, groot 3000 tonnen, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam en gevoerd zullende worden door kapt. M.C. Braat.
Het stoomschip WILLEM DE DERDE is de 4e dezer, des avonds ten 7 ure, van Greenock naar het Nieuwediep vertrokken.

Afbeelding
Datum 02 juli 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 juli. De 29e juni is het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. M.C. Braat, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, van Glasgow naar Nederland vertrokken. (opm: dit bericht wordt in de NRC van 090771 gedeeltelijk gecorrigeerd)

Afbeelding
Datum 09 juli 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 8 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is wel is waar, gelijk vroeger gemeld is, van Glasgow vertrokken, doch zal, evenals met de WILLEM III het geval was, de reis van Greenock naar het Nieuwediep eerst kunnen aanvangen, nadat de steenkolen zijn ingenomen en de proeftocht op de Clyde volbracht is.

Afbeelding
Datum 12 juli 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 juli. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, bestemd voor de vaart door het Suez-kanaal, is heden avond van Glasgow ter rede van Nieuwediep aangekomen om daar verder te worden uitgerust.

Afbeelding
Datum 12 juli 1871
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 11 juli. Het tweede stoomschip der Maatschappij Nederland, de PRINS VAN ORANJE, heeft reeds zijn proeftocht op de Clyde goed volbracht en is zaterdag (opm: 8 juli) van Glasgow naar het Nieuwediep afgevaren.

Afbeelding
Datum 19 juli 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland zal de 25e dezer van Nieuwediep naar Nederlands-Indië vertrekken.

Afbeelding
Datum 20 juli 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 19 juli. Blijkens een mededeling van de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland zal het vertrek van het stoomschip DE PRINS VAN ORANJE, dat aanvankelijk op de 25e dezer was bepaald, eerst de 29e juli aanstaande plaats vinden.

Afbeelding
Datum 03 augustus 1871
Krant JB - Javabode

Batavia, 3 augustus. Volgens telegram dd. Amsterdam 2 augustus, heden alhier ontvangen, is de stomer PRINS VAN ORANJE der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, de 30e juli van het Nieuwediep naar hier vertrokken met 53 passagiers en een volle lading.

Afbeelding
Datum 09 september 1871
Krant JB - Javabode

Batavia, 9 september. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is heden ochtend Anjer gepasseerd en bij het ter perse leggen van dit nummer alhier aangekomen. De reis is dus volbracht in 42 dagen. De TJILIWONG is naar buiten gestoomd tot het afhalen der passagiers.

Afbeelding
Datum 12 september 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 september. Volgens nieuw telegrafisch bericht is het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. M.C. Braat, zaterdag 9 september, ’s namiddags ten 2 ure, ter rede van Batavia aangekomen. Alles wel aan boord. De passagiers waren over het algemeen zeer tevreden. De retourlading zal voor een gedeelte te Semarang worden ingenomen.
De reis was als volgt:
van rede Texel gestoomd 30 juli ’s ochtends 5 uur
Port Said aangekomen 13 augustus ’s namiddags 5 uur 14 dagen 12 uur
Van Suez vertrokken 18 augustus ’s ochtends 8 uur
Te Batavia aangekomen 9 september ’s namiddags 2 uur 22 dagen 6 uur
Zeereis 36 dagen 18 uur
Doortocht van het Suezkanaal 4 dagen 15 uur
Totaal van het Nieuwediep naar Batavia 41 dagen 9 uur.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Helder, 30 september. Naar men verzekert, zal de Nederlandse mailboot PRINS VAN ORANJE half oktober van Batavia naar hier vertrekken.
Binnen enige dagen wordt alhier verwacht het te Glasgow aangebouwde stoomschip der Maatschappij Nederland, genaamd PRINS HENDRIK. Reeds zijn de gezagvoerder en de equipage derwaarts vertrokken.

Afbeelding
Datum 17 oktober 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 oktober. Volgens heden uit Batavia bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvangen telegram in dato 15 dezer, is het stoomschip PRINS VAN ORANJE op die datum naar Nederland vertrokken met een volle lading en een aantal passagiers.

Afbeelding
Datum 19 oktober 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 oktober. Met het stoomschip PRINS VAN ORANJE zijn gisteren 72 passagiers, 12 kinderen en 89 militairen vertrokken. Het schip heeft een volle lading in.

Afbeelding
Datum 15 november 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 november. Volgens ontvangen telegram van Port Said was het stoomschip PRINS VAN ORANJE, de 9e dezer te Suez en 13 dezer te Port Said gearriveerd. Alles wel aan boord. Ten gevolge van een kleine averij aan de schroef zal het stoomschip enige dagen te Port Said moeten vertoeven.

Afbeelding
Datum 05 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 4 december. Het stoomschip PRINS HENDRIK, van Nieuwediep met bestemming naar Batavia, is volgens ontvangen telegram de 3e dezer, ‘s ochtends 6 ure, te Port Said aangekomen, hebbende alzo de reis volbracht in 13 dagen en 19½ uur, met een gemiddelde snelheid van 10,3 mijl. Alles wel aan boord.
Het stoomschip PRINS VAN ORANJE is volgens telegram van 2 dezer te Gibraltar aangekomen met lichte averij aan de machine. Deze zal aldaar worden gerepareerd.

Afbeelding
Datum 07 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gibraltar, 4 december. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, van Batavia naar Amsterdam bestemd, zal een gedeelte van de lading lossen in het Engelse brikschip THOMAS AND JOHN om de nodige reparaties te kunnen doen.

Afbeelding
Datum 08 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 7 december. Volgens heden ontvangen telegram uit Gibraltar is van het stoomschip PRINS VAN ORANJE de kleine reparatie aan de stoomschuifbeweging volbracht. Tevens worden de twee schroefbladen, in het Suezkanaal beschadigd, door nieuwe vervangen. Daarom is enige lading uit het achterruim in lichters gelost.
Het stoomschip PRINS HENDRIK heeft volgens ontvangen telegram uit Suez de reis door het Suezkanaal in 47 uren in de beste orde volbracht. Het stoomschip zou de 7e dezer de reis van Suez naar Batavia voortzetten.

Afbeelding
Datum 19 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 december. Volgens bericht van Gibraltar zijn uit de PRINS VAN ORANJE circa 500 ton lading in lichters gelost om de schroefas boven water te krijgen. De herstellingen waren geëindigd en de 17e december werd een begin gemaakt met het weder innemen van de lading. De kapitein rekende de 21e december gereed te zullen zijn tot het voortzetten van de reis. De Oost-Indische brievenmail aan boord van dit stoomschip is de 11e december via Southampton opgezonden. Van de passagiers waren ook enigen langs die weg vertrokken.

Afbeelding
Datum 23 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 22 december. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, zal volgens ontvangen telegram, zaterdag 23 dezer van Gibraltar vertrekken. Het ongunstige weder had enige vertraging veroorzaakt.

Afbeelding
Datum 29 december 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. De Maatschappij Nederland. Met zeer veel genoegen heb ik het artikel gelezen, dat in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van heden is opgenomen onder de rubriek: Lekengedachten. De schrijver heeft het rapport, uitgebracht door de commissie, belast met het onderzoek naar de oorzaken van het verbranden van de WILLEM III, aandachtig gelezen, niet alleen maar de vinger op de wond gelegd. Ik hoop dat zijn artikel algemeen de aandacht trekken zal, maar vooral door de aandeelhouders en de directie van de Stoomvaartmaatschappij Nederland zal ter harte worden genomen. Inderdaad, het is sukkelen met die maatschappij: de WILLEM III is verbrand – mag men, na hetgeen omtrent het roekeloos inladen is gebleken, zeggen, geheel buiten de schuld van de directie? Zo ja, - waaraan ik twijfel – toch blijft de geleden schade een droevig feit. De PRINS VAN ORANJE kreeg averij aan de schroef – wiens schuld dit is, mag geheel problematiek zijn, - dit is zeker, dat het oponthoud te Port Saïd en te Gibraltar, behalve de reparatie, duizenden kost. De PRINS HENDRIK is nu in zee - , maar twee lichters met goederen zijn achtergebleven, welke per Franse mail moesten worden nagezonden. Dientengevolge mist, naar ik verneem, een familie haar geheel equipement en heeft niets dan de kleren welke zij bij het aan boord komen bij zich had. Dat is een goede recommandatie te meer voor passagiers. Nu zijn die goederen wel nagezonden per Franse mail, maar, naar ik hoor, kost dat NLG 20.000, - zonder twijfel een extra-buitenkansje voor de maatschappij! Zeker ook alweer te danken aan de goede directie! Te overhaast laden en niet of te laat aankomen door allerlei ongelukken, schijnt wel de regel te zijn. Een ezel - zegt het spreekwoord – stoot zich slechts éénmaal aan één steen. Heeft de maatschappij zich niet reeds tweemalen gestoten en wordt het niet meer dan tijd, dat de steen uit de weg wordt geruimd? Terecht noemt de schrijver van de Lekengedachten als zodanig de verkeerde inrichting van het bestuur en de gebrekkige administratie. De laatste kan – hij betoogde het terecht – eerst goed worden, als de personen, die haar voeren, zich onverdeeld aan haar wijden. En de andere? Men zegt dat een van de leden van de directie zijn demissie zal nemen. – Zou dit reeds een begin zijn van de gewenste reorganisatie? Dat deze noodzakelijk is, wijzen de feiten uit; en de schrijver van de Lekengedachten heeft de nuttige lering, welke uit die feiten kan getrokken worden, openbaar gemaakt. Zijn wenken ter overweging nader aan te bevelen, is mijn wens.
Getekend: R.

Afbeelding
Datum 29 december 1871
Krant JB - Javabode

Batavia, 29 december. Heden ochtend kwam alhier de tweede boot der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, de PRINS HENDRIK, aan na een reis van 40 dagen, dus twee dagen korter dan door de PRINS VAN ORANJE gemaakt.

Afbeelding
Datum 12 februari 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 februari. Volgens ontvangen bericht van kapt. Braat was het stoomschip PRINS VAN ORANJE de 5e dezer ’s ochtends op de hoogte van Dungeness. Tengevolge van het mistig weder had hij enige uren langzaam moeten stomen. Overigens liep het schip een 10½ mijls vaart; het maakte schier geen beweging en geen der passagiers was zeeziek geweest.

Afbeelding
Datum 14 maart 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 maart. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, 21 februari van Suez naar Batavia vertrokken, is volgens telegram uit Point de Galle (Ceylon) van 12 maart aldaar aangekomen om drie nieuwe schroefbladen aan te zetten. Het oponthoud werd op tien dagen berekend. Aan boord was alles wel.

Afbeelding
Datum 21 maart 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 maart. Volgens telegram van Point de Galle van 19 maart was de volkomen herstelling van de schroef van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, ten einde gebracht. Enige geloste lading werd herscheept. De reis naar Batavia zou spoedig hervat worden. Passagiers en equipage zijn in de beste welstand.

Afbeelding
Datum 26 maart 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram uit Point de Galle van 24 dezer, heeft het stoomschip PRINS VAN ORANJE, in de vroege ochtend van die datum, de reis naar Batavia vervolgd.

Afbeelding
Datum 03 april 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, is volgens telegram uit Batavia aldaar gisteren ten 10 ure des voormiddags van het Nieuwediep, laatst van Point de Galle, aangekomen. Aan boord alles wel.

Afbeelding
Datum 24 april 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 april. The Ceylon Times van 22 maart behelst een artikel, naar aanleiding van het verblijf van de PRINS VAN ORANJE, der Stoomvaart Maatschappij Nederland te Point de Galle. In dat artikel wordt het bijna een wonder genoemd dat het schip de haven heeft kunnen bereiken, met slechts één blad, in plaats van vier, aan de schroef; maar nog wonderbaarlijker heet het, dat de gebroken bladen werden vervangen door de nieuwe, welke het schip aan boord had, niettegenstaande de ongunstige ligging der haven, het gemis van een dok en zelfs van de gewone middelen tot herstel, welke in andere havens meestal aanwezig zijn.
Grote lof wordt toegebracht aan kapitein Braat, die met de volharding, “aan zijn volk eigen”, deed, wat hij plicht achtte, toen hij eenmaal zijn besluit had genomen. Er waren er genoeg, die twijfelden of de reparatie kon worden verricht door het personeel, dat hij tot zijn beschikking had. Maar het vertrouwen dat hij allen, ook de passagiers, inboezemde, werd niet beschaamd. Als een bewijs van de goede verstandhouding tussen de kapitein en de passagiers wordt gewezen op het feit, dat geen enkel medereiziger met een ander gelegenheid vertrok, en dat niemand gebruik maakte van de stoomboot, welke de Nederlandse consul aanbood ten behoeve van hen, die ongeduldig werden over het oponthoud, of het vertrouwen in hun eigen stoomboot verloren. Toen de PRINS VAN ORANJE weder gereed was, kwamen de reizigers allen weder bijeen, uit Colombo, Kandy en andere gedeelten van het eiland, waar zij zich hadden opgehouden.

Afbeelding
Datum 01 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 31 mei. Volgens ontvangen telegram uit Aden is het stoomschip PRINS VAN ORANJE aldaar den 29 dezer, ‘s namiddags, aangekomen met gebroken schroefbladen, die te Aden door nieuwe zouden worden vervangen; aan boord was alles wel.

Afbeelding
Datum 01 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een telegrafisch bericht van Reuters Office uit Aden is het stoomschip PRINS VAN ORANJE gisteren met verlies van de schroef te Aden binnengesleept. Een gedeelte der lading moet worden gelost. De kosten van reparatie worden op GBP 1.000 geraamd.

Afbeelding
Datum 01 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stoomvaart- Maatschappij Nederland. Vrijdag werd te Amsterdam in het Amstelhotel een algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, waarop p.m. 900 aandelen vertegenwoordigd waren, recht gevende op het uitbrengen van 259 stemmen.
Directeuren (de heren Boissevain en Viehoff) brachten daarin een zeer uitvoerig verslag uit over de toestand der maatschappij, waaraan wij het volgende ontlenen:
Uit de winst- en verlies- rekening over het dienstjaar 1871 blijkt, dat het nadelig saldo, waarmede zij sluit, voor meer dan de helft ontstaat door de ramp, waarvan wij reeds in ons eerste verslag melding maakten, het verbranden van het stoomschip WILLEM III.
De liquidatie dier zaak heeft enige moeilijkheden opgeleverd. In de eerste plaats was er verschil met de assuradeurs over de vraag of het scheepshol en de machine, zoals die te Portsmouth liggende waren, moesten verkocht worden, dan wel konden worden hersteld.
Van weerszijden benoemde deskundigen konden daarover niet tot eenstemmigheid geraken, en nadat een goed deel van de zomer met de onderhandelingen was verlopen, besloten eindelijk de assuradeurs om genoegen te nemen met het aanwijzen door hunne Engelse collega’s, in overleg met de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, van een super arbiter, die deze quaestie, welke van scheepsbouwkundige aard is, kon beslissen, en in wiens uitspraak beide partijen aannamen te berusten.
Deze super-arbiter, de heer Peter Denny, de 31e oktober benoemd, deed de 30e november 1871 uitspraak, luidende dat het schip, in het belang van alle partijen, moest verkocht worden. Zulks geschiedde de 10e januari 1872 in publieke veiling te Londen. Het bracht GBP 20.500 op.
Wij hebben de verzekerde NLG 50.000 op behouden varen, ten volle van assuradeurs ontvangen, en voorts 50 pct. van de verzekerde NLG 800.000 op casco, op rekening genoten. Op de balans staat de averij- rekening WILLEM III debet voor NLG 399.087,58½ , hetwelk equivaleert tegen de overblijvende 50 pct. van de verzekerde waarde, welke deels door de verkoop van het schip, deels door de assuradeurs bij de eindafrekening zullen worden opgebracht.
De regeling der averij-grosse en van het provenu der geredde goederen, welke in Engeland moest plaats vinden, is uit de aard der zaak zeer tijdrovend, en de dispache met de gehele splitsing van ieders aandeel, is nog niet in ons bezit. Voor zover wij kunnen nagaan, zal daaruit blijken, dat de algemene belangen bij deze ramp door de gezagvoerder en diens agenten met grote nauwlettendheid zijn behartigd.
Intussen heeft een der inladers goed gevonden, om zonder de gezegde dispache af te wachten, de voormalige schipper van het stoomschip WILLEM III en de Stoomvaart Maatschappij Nederland te dagvaarden tot verzending van de door hen ingeladen goederen naar Batavia, of, zo die geheel of gedeeltelijk beschadigd mochten zijn, tot uitlevering met vergoeding van kosten, schaden en interesten. Dit rechtsgeding is thans voor de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam aanhangig, terwijl wij vernemen op goede gronden de maatschappij tegen die eis te kunnen verdedigen.
Indien de schade op de WILLEM III niet ten volle door de verzekering blijkt gedekt te zijn, moet daarbij gelet worden op de omstandigheid, dat gerekend was op het incasseren der passage gelden à NLG 44.825, waarvan echter door het besluit om aan passagiers vrije overtocht met een ander stoomschip of restitutie der halve betaling aan te bieden, slechts NLG 9.300 ten bate van dit schip kon worden geboekt.
Voorts heeft het ongeval zelve enige kosten veroorzaakt, die op dit hoofd gebracht zijn en werden sommige uitgaven ten behoeve van het schip bij het sluiten der verzekering te laag geraamd. Voor eigen risico loopt de assurantie van de steenkolen in onze stoomschepen en in zeilschepen afgeladen en de daardoor gemaakte premie is niet geheel voldoende geweest, om het verlies op de steenkolenvoorraad aan boord van de WILLEM III te dekken. Gij vindt daarvoor op de winst- en verliesrekening een post van NLG 4.000 uitgetrokken.
Wij betreuren het dat deze, naar wij vertrouwen, exceptionele verliezen niet terstond in deze rekening door de reizen der andere stoomschepen zijn goedgemaakt; maar wij kunnen u thans nog slechts één uit en thuisreis verantwoorden, niet voltooide reizen worden op het volgende jaar overgeboekt, en die ene reis sluit met een nadelig saldo van NLG 9.104,02 ½ .
Deze uitkomst zou ontmoedigend zijn, indien men verzuimt de omstandigheid in het oog te houden, waaronder die eerste reis is geschied.
Uitvracht en passage ondervonden nog de nawerking van de ramp, die het eerste schip had getroffen.
De bruto verdiensten bedroegen slechts in ronde sommen :
Uitvracht………………………NLG 42.500,--
Thuisvracht…………………...,, ,,95.500,--
Passage naar Java………….,, ,, 33.000,--
Dito van Java………………...,, ,, 33.000,--
-----------------------------
NLG 204.000,--
en op de terugreis werd door het breken der schroefbladen een oponthoud van 25 dagen te Port Said en Gibraltar ondervonden, dat de kosten heeft verzwaard.
De twee volgende reizen, de eerste van de PRINS HENDRIK en de tweede van de PRINS VAN ORANJE, zullen een zeer belangrijke vermeerdering aantonen van de gemaakte vracht- en passagegelden, en het was vooral de schone uitslag van onze tweede expeditie, die ons de moed gaf om niet stil te staan, maar u uit te nodigen, om door het aanwenden van meer kapitaal onze lijn zo spoedig mogelijk krachtig te organiseren.
Het verslag van de uitkomsten dier reizen behoort tot een volgend jaar, doch wij willen trachten reeds nu de vraag te behandelen, die ons van verschillende zijden gedaan is :
in welk opzicht beantwoorden de verkregen resultaten aan de berekeningen, die bij de oprichting der zaak zijn gepubliceerd?
Wel is waar werd bij het uitgeven dier calculaties uitdrukkelijk gezegd, dat zij de berekening waren van een geregelde vaart door het Suez-Kanaal en kan er in dit allereerste begin der onderneming nog geen sprake zijn van uitkomsten ener zodanige geregelde vaart, maar de grote belangstelling, waarmede men onze maatschappij vereert, en de rechtmatige verwachting van de aandeelhouders, dat de directie, alvorens tot het uitbreiden der zaak te adviseren, ten minste harerzijds dat punt zou hebben onderzocht, doen ons besluiten om reeds nu mede te delen, wat ons is gebleken van het al of niet gegronde onzer verwachtingen bij het oprichten der zaak.
De berekening van vracht en passage per reis was……………… .NLG 248.000,--
De passage was netto genomen, voor voedingskosten van
passagiers, is daarbij te voegen, volgens de toelichting dier calculatie ,, 18.750,--
_______________
dus werden de vracht en bruto passage berekend op……………………….,, 266.750,--
Wij hebben de cijfers der bruto verdiensten van drie uit- en thuis- reizen thans voor ons, met dien verstande, dat bij de tweede en derde nog geen sprake is, van geheel geliquideerde afrekening, en vinden dan het gemiddelde der bruto verdiensten : NLG 264.000 per reis, dus zeer nabij het cijfer der calculatie, waarbij echter moet opgemerkt worden, dat een dier drie reizen wordt gebaat door de meerdere grootte van het stoomschip PRINS HENDRIK.
Vooral moet daarbij niet uit het oog worden verloren, dat de vier schepen, waarmede in dit jaar de vaart zal worden onderhouden, om de redenen reeds ontvouwd in de toelichting van het lening-voorstel, te weten:
- de adoptie van een groter charter voor drie schepen,
- de omstandigheid, dat de aanhoudende rijzing der prijzen voor schepen in Engeland, die gedurende de laatste jaren plaats vond, haren invloed reeds had voelbaar gemaakt, tussen het tijdstip, waarop de calculaties voor de oprichting der maatschappij werden gemaakt en dat waarop de bestelling der schepen kon geschieden,
- de vervanging van de WILLIEM III door een schip, dat niet alleen groter is, maar door de rijzing der prijzen bovenbedoeld, ook in evenredigheid meer kost,
meer kapitaal zullen vereisen dan de berekening was voor de vier schepen, waarmede men zich voornam de zaak te beginnen, zodat de assurantiepremie, rente en afschrijving thans lopen over een groter kapitaal dan in de calculatie kon worden aangenomen.
In de loop van dit jaar hopen wij in de vaart te hebben:
Een stoomschip van 320 Eng. voet lengte, 966 gem. last,
Drie stoomschepen ,, 350 ,, ,, ,, 1134 ,, ,,
Alle voorzien van machines van 400 paardenkracht.
In de loop van het jaar hebben wij een overeenkomst over goederen in doorvracht gesloten met de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, waardoor de handel op geheel Oost- Indië en Singapore zeer wordt geriefd en de wederzijdse lijnen worden gevoed.
Dergelijke overeenkomsten zullen ook met voordelige gevolgen aan deze zijde van de lijn te sluiten zijn, zodra wij aan andere ondernemingen de waarborgen voor een geregeld vertrek kunnen aanbieden, welke een onmisbaar vereiste zijn voor een bloeiende stoomvaart.
Met het oog daarop, mijne heren, verheugt het ons dat uw besluit van de vorige vergadering d.d. 25 maart aan de maatschappij de gelegenheid heeft gegeven, om hare financiële krachten te versterken, ten einde daardoor te geraken tot uitbreiding van de vloot.
Wij waarderen ten hoogste het bewijs van vertrouwen in de toekomst der zaak, door de aandeelhouders gegeven, en zijn overtuigd, dat zij de beste weg hebben ingeslagen, om ten slotte de vruchten te plukken van de offers, die zij aanvankelijk hebben gebracht om deze voor Nederlandse handel en betekenis als zeevarende mogendheid, zo gewichtige zaak, te vestigen.

Afbeelding
Datum 15 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 juni. Volgens bericht van Port Said d.d. 6 juni, waren dadelijk na ontvangst van het telegram uit Aden de ontbrekende vier schroefbladen ten behoeve van het stoomschip PRINS VAN ORANJE met een Engels stoomschip afgeladen, zodat reeds tegen medio dezer maand het genoemd stoomship gerepareerd te Port Said werd verwacht.

Afbeelding
Datum 16 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 15 juni. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip PRINS VAN ORANJE de 14e juni des avonds uit Aden naar Suez vertrokken na nieuwe schroefbladen aangezet te hebben.

Afbeelding
Datum 17 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Arnhemsche Courant behelst het eerste gedeelte van een brief (het slot zal volgen), geschreven door een passagier van de PRINS VAN ORANJE. Wij ontlenen daaraan het volgende, betreffende het verlies der schroefbladen deze boot, gelijk bekend is, op de terugreis van Java in mei l.l. overkomen.
“Toen ik”, zo schrijft de correspondent, “mij tegen middernacht (van 17 mei) ter ruste wilde begeven, meende ik een vreemd geluid te vernemen bij de beweging der schroef, die bijna vlak onder onze kooi zich bewoog. Ik deed zulks mijn reis- en hutgenoot opmerken, die dit beaamde. Wij sliepen die nacht niet rustig en verkeerden in pijnlijke twijfel.
De gezagvoerder Braat (met wie ik reeds voor de aanvang der reis op aangename, vertrouwelijke voet was geraakt) riep mij de volgende middag ter zijde en deelde mij het treurige feit mede, dat werkelijk de vorige avond een blad aan de schroef was ontvallen.
Het middagbestek toonde aan 06º59’ZB 68º52’OL van Greenwich (opm: 650 mijl ten westen van Colombo).
Indien men zich de moeite wil geven dit punt op de wereldkaart na te gaan, zal men toegeven dat wij ons op een tamelijk onherbergzaam oord van de oceaan bevonden, een plek, waar zeil- of stoomschepen hoogst zelden passeren, niet minder dan een grote 400 Duitse mijlen van Kaap Guardafui verwijderd, het eerste landpunt, waarop onze steven gericht was, met de linie en de door zeilschepen zo gevreesde stiltegordel voor ons.
Niet te verwonderen, dat onze gezagvoerder, ofschoon uitnemend zijn volle kalmte bewarende, weinig op zijn gemak was. Zijn vertrouwen op de schroefbladen (waarbij de eerste in volle kalme zee, zonder enige oorzaak, afschilfert) was natuurlijk zeer geschokt. Hij doorzag al het gevaar, wanneer op deze hoogte ook de overige bladen ons mochten ontvallen en onze reusachtige bodem, met 300 opvarenden, alleen door zeilvermogen moest voortgestuwd worden. Werkelijk onze toestand had veel zorgwekkends.
Ik ontraadde de gezagvoerder ten sterkste voorlopig meerdere ruchtbaarheid aan de zaak te geven, vooral ter wille der vele moeders, wier agitatie nodeloos zou worden opgewekt.
Ofschoon een dof vermoeden bij sommige passagiers heerste, dat de schroefbeweging minder gelijkmatig plaats had, waren in de eerste dagen mijn reisgenoot en ik met nog een paar passagiers alleen op de hoogte van de ware toestand, en brachten wij de Pinksterdagen in weinig vrolijke toestand door, elk ogenblik bevreesd, dat de andere bladen hun lotgenoot zouden volgen.
Maar gelukkig scharrelden wij de linie over. (opm: men voer blijkbaar onder de Malediven door via het 1½º kanaal)
De daarop volgende woensdag (22 mei) tekende het middagbestek 1º 57’ noorderbreedte, 57º 10’ oosterlengte. Tegen twee uren van die dag, alweder onder de meest kalme zee, scheurde het tweede blad af, en nam de schroef onmiddellijk haar vorige regelmatige beweging aan, daar juist het blad van de tegenovergestelde zijde van het eerst verlorene was afgevallen.
Wij waren alstoen nog 199 Duitse mijlen van kaap Guardafui, ongeveer 350 van Aden verwijderd.
De gezagvoerder, die eerst voornemens was geweest met de drie bladen tot Suez door te stomen, vond thans geen vrijheid de reparatie verder dan Aden uit te stellen.
Reeds anderhalf etmaal daarna (in de nacht van 24 op 25 mei), terwijl die avond de wind op de kop van het schip de vaart enigszins bemoeilijkt had, scheurde werkelijk ook het derde blad af, terwijl het buitengewone geraas vele passagiers en ook mij deed opschrikken uit de zeer onrustige slaap.
Evenals de beide vorige keren wisten de waakzame machinisten de ontstemde machine onmiddellijk te stoppen en dadelijk op gelijkmatige beweging te stellen.”

Afbeelding
Datum 18 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 juni. Het onderstaande ontlenen wij aan het vervolg van “Een Hollandse stoombootreis uit Indië met hindernissen”, de correspondentie aan de Arnhemsche Courant gezonden door een passagier van de PRINS VAN ORANJE (van het eerste gedeelte deelden wij in het vorige nummer de hoofdinhoud mede).
“Gelukkig dat wij toen reeds op 05º40’NB en 54º13’ OL genaderd waren; en ofschoon nog een honderd Duitse mijlen van Kaap Guardafui verwijderd, toch meer en meer de streek naderden, waarlangs de mailboten trekken, en alzo meer kans op redding kregen voor het ongelukkig geval, dat ook het laatst overgebleven blad ons mocht verlaten.
De ontzettende beweging van de laatste nacht was voor geen der passagiers verborgen gebleven, en had de angstvolle stemming, vooral onder de dames, niet verminderd.
Ons vertrouwen bleef nu alleen nog op het enige blad gevestigd, te meer omdat, bij de laatste reis van de PRINS VAN ORANJE naar Indië, dit enige blad acht dagen langs was bijgebleven, en het schip in de gelegenheid had gesteld Point-de-Galle te bereiken.
Gelukkig kwam, kort na het nieuwe ongeval, de op deze hoogte verwachte Z.W. passaat vrij krachtig door, hetgeen niet weinig de werking van schroef en blad steunde.
En zo kregen wij 26 mei eindelijk de reikhalzend verwachte Kaap Guardafui in het gezicht, en bevonden wij ons kort daarna in de Golf van Bab-el-Mandeb, ook wel van Aden genaamd (opm: de schrijver verwart hier de Golf van Aden met Straat Bab-el-Mandeb).
Ofschoon de wind was gaan liggen en de warmte (doorgaans 90º F.) weer onuitstaanbaar werd, behielden wij allen moed, dat het aangebleven blad ons naar Aden zou brengen. De 28ste mei bij het morgenbestek waren wij daarvan nog 27 Duitse mijlen verwijderd.
In de avond van 28 mei, terwijl alle passagiers na het diner op het dek verenigd waren, ging onder een tot nu toe ongehoord geraas, het laatste blad naar de afgrond.
De rotsen van Aden waren, op 12 à 15 Duitse mijlen afstand, reeds in het gezicht. Het schip nam dadelijk een bijna roerloze houding aan en stelde ons in staat ons in alle ellende onze toestand voor te stellen, indien deze ramp ons een tiental dagen vroeger had getroffen.
Bij volkomen windstilte viel aan zeilen niet te denken. Maar het valt evenzeer te betwijfelen of het zeilvermogen van een zodanig kolossaal stoomschip bij machte is ooit meer dan geringe steun aan het stoomvermogen te schenken zonder, aan zichzelf overgelaten, het schip enigszins belangrijk vooruit te brengen. Bij niet belangrijke vaart weigert ook het roer zijn diensten.
De kans om alzo naar Aden te drijven was zeer gering, en dadelijk na het ongeval liet dan ook de kapitein één der sloepen uitzetten, ten einde te Aden hulp te gaan inroepen.
Maar nog voor van deze zijde hulp kon opdagen, bij het krieken van de volgende morgen, ontdekten wij een stoomschip, van Aden stomende, dat het Engelse schip RIGA van Leith bleek te zijn. Op het hijsen ener seinvlag van de top van onze stomer, veranderde het stoomschip van koers en wendde naar ons de steven, kwam ons weldra op zijde en was spoedig gereed voor enige “poundjes” ons op sleeptouw te nemen, en op Adens rede ons hulpeloos gevaarte terecht te brengen. En zo kwamen wij die dage, tegen 2 uur, daar aan.”

Afbeelding
Datum 28 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 27 juni. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, heeft, volgens ontvangen telegram uit Alexandrië, in het Suezkanaal drie schroefbladen gebroken, hetwelk enig oponthoud te Port Saïd zal veroorzaken.

Afbeelding
Datum 30 juni 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Port Said, 27 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE lost de lading om te repareren.

Afbeelding
Datum 16 juli 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 15 juli. Volgens telegram uit Port Said had het stoomschip PRINS VAN ORANJE de 14e dezer nieuwe schroefbladen aangezet en werd de geloste lading herscheept. Het schip zou spoedig de reis voortzetten.

Afbeelding
Datum 15 november 1872
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 november. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Fabritius, is gisterochtend te 8 uur van het Nieuwe Diep te Batavia aangekomen en heeft dus de reis in 37 dagen en 20 uur afgelegd. De reis van Texel naar Port Said werd volbracht in 13 dagen en 14 uur, van Suez naar Batavia in 20 dagen en 18 uur, totaal op zee 34 dagen en 5 uur. Dit is de snelste tot nu toe volbrachte reis.

Afbeelding
Datum 20 januari 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 december. Vrachten. In de stand der vrachten is gedurende de afgelopen veertien dagen weinig verandering gekomen. Ofschoon er nog voldoende voorraad te verscheping overblijft, was de vraag naar scheepsruimte niet levendig, zodat de koersen op het ogenblik niet hoger aan te nemen zijn, dan NLG 80,- à NLG 77,50 voor suiker naar Nederland en GBP 3.15/- naar het kanaal. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: stoomboot PRINS VAN ORANJE naar Texel via Suez Kanaal, NLG 120,- koffie, NLG 100,- tabak, NLG 100,- tin, NLG 150 indigo en specerijen; HONIGBIJ naar Rotterdam, NLG 80,- suiker, op de kust te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlanddse schepen, hier en op de kust: BATOE BASSIE, CANDATI, ELLY, MAASNYMPH.

Afbeelding
Datum 22 april 1873
Krant JB - Javabode

Ingezonden stukken. U zoudt ons allen zeer verplichten door het hierbij gevoegde afschrift in de kolommen van uw veelgelezen blad te willen opnemen:
Klachten der passagiers 1e klasse aan boord van het stoomschip PRINS VAN ORANJE. Gebruik makend van de gelegenheid door de Stoomvaart-Maatschappij Nederland de passagiers aangeboden om hun klachten aangaande het verblijf aan boord van hun stoomschip PRINS VAN ORANJE op reis naar Oost-Indië bij haar kenbaar te maken, achten wij ons verplicht als zodanig het volgende te doen kennen:
De bezwaren zijn van tweeërlei aard, t.w. gebreken aan de inrichting van het schip en die van de huishouding.
Eerstbedoelde zijn hoofdzakelijk:
- De meeste hutten 1e klasse A hebben geen voldoende ventilatie ten gevolge van de bestaande rijen binnenhutten, die ook bovendien van voldoende licht zijn verstoken.
- De hutten 1e klasse B bieden geen genoegzame ruimte aan als slaapplaats voor vier personen, en zouden in een verblijf voor twee personen veranderd dienen te worden.
- De algemene salon is voor het aantal passagiers, waarvoor het schip thans is ingericht, wegens gebrek aan behoorlijke luchtverversing te klein, maar zou voldoende groot zijn na de verandering hierboven bedoeld, waardoor het aantal passagiers zou verminderen. Het aanbrengen van waaiers is hoogst wenselijk.
- De damessalon en kinderkamer zijn bepaald te klein en missen genoegzame ventilatie.
- De inrichting der privaten is gebrekkig, daar gedurende de reis de toestel tot aanvoer van water dikwijls buiten werking was. Bovendien waren bij het vertrek reeds twee privaten in de 1e klasse B onbruikbaar.
- Slechts twee badkamers zijn voor de passagiers 1e klasse aanwezig: één voor dames en kinderen en één voor heren. Meerdere moeten aanwezig zijn en op meerdere uren beschikbaar, terwijl daarin signaaltoestellen behoren daargesteld te worden en de sluiting zodanig ingericht, dat die, in geval van noodzaak, van buiten is te openen. Enig comfort daarin zou gewenst zijn. De aanvoer van badwater is gebrekkig, de beide badkamers kunnen niet gelijktijdig van water worden voorzien.
- De ijskamers zijn slecht geplaatst. Zij bevinden zich op het bovendek nabij de schoorsteen en de kombuis, en worden bovendien van drie zijden door de zon beschenen. Het gevolg van een en ander is groot verlies door smelting. Bedoelde bergplaatsen behoren beneden de waterlijn te worden aangebracht.
- Het aantal sloepen is onvoldoende om in geval van nood al de zich aan boord bevindende personen met bijbehorende voorraad victualie en water op te nemen. En aangezien slechts één sloep gereed hangt om gestreken te worden, zou bij plotselinge zeeramp de tijd ontbreken om alle behoorlijk te water te laten. Wenselijk zou het zijn, dat de life-preservers voor ieder persoon in de hutten waren opgehangen.
- Het koperbeslag op de trappen is zeer net doch hoogst ondoelmatig, daar men er zeer licht op uitglijdt, vooral bij slingerend schip.
De voornaamste gebreken in de huishouding zijn:
- De tafel was hoogst eenvouding. Zowel het uit Nederland meegenomen slachtvee als gevogelte was gedurende de gehele reis zo taai, dat het bijna oneetbaar was; somtijds maakte daarop het varkensvlees een gunstige uitzondering. De gewone tafelwijn (St. Julien) was van slechte hoedanigheid in verband tot de prijs. Verfrissende dranken ontbraken zo goed als geheel. Daar waar het verbod bestaat tegen het medenemen van eigen dranken, behoort alles wat verstrekt wordt van goede kwaliteit te wezen en in genoegzame hoeveelheid aanwezig te zijn.
- Slechts gedurende een vijftiental dagen werd aan de morgen- en middagdis afgekoeld water verstrekt; gedurende de overige tijd moest men zich vergenoegen met gewoon water, dat in den regel lauw was; de andere dranken waren nimmer koel, ook niet zolang de ijsvoorraad strekte.
- Ter afspoeling na het zeewaterbad werd geen zoetwater verstrekt; vanaf Suez was twee liters waswater per hoofd het dagelijks rantsoen.
- De salon was verlicht door kaarsen, die slecht licht gaven en een onaangename walm verspreidden.
- Het bediendenpersoneel was te gering, zijnde daarvan in vele opzichten het onaangename ondervonden.
Volgens de ondervinding van onderscheiden passagiers is het verblijf aan boord van deze stomer in de verste verte niet te vergelijken met dat aan boord der Messageries Maritimes (opm: de Franse stoombootlijn op Singapore)
Bovenstaande grieven zijn niet gericht tegen de gezagvoerder of administrateur, maar worden alleen kenbaar gemaakt om tot verbeteringen aan te sporen. Door aan een en ander te gemoet te komen, zal naar onze mening de nationale onderneming op de ondersteuning der landgenoten kunnen rekenen en aan de toenemende mededinging het hoofd bieden, terwijl bij gebreke daarvan te vrezen is, dat zo veel mogelijk van andere gelegenheden zal worden gebruik gemaakt.
16 april 1873, volgen ruim 30 handtekeningen.

Afbeelding
Datum 09 december 1873
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 oktober. Sedert het vorige bericht is de vraag naar schepen levendiger geworden en daar er weinig ruimte disponibel is, zijn de vrachten thans zeer vast met een neiging tot hoger koersen. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: WILLEMINA EN CLARA naar Amsterdam suiker NLG 80, koffie NLG 75, tabak NLG 60, in de Oosthoek te laden; MARIA SARAH naar Rotterdam ligt aan, suiker NLG 80; JOHANNA naar Rotterdam ligt aan, suiker NLG 80; MINA naar Rotterdam suiker NLG 80, koffie NLG 77,50, te Bantam, Batavia en Samarang te laden; stoomschip PRINS VAN ORANJE naar Nieuwediep koffie NLG 105, indigo NLG 140, tabak NLG 95, hier en op de kust te laden.

Afbeelding
Datum 27 april 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 maart. Ten gevolge van de kleine hoeveelheid beschikbare scheepsruimte is de stemming voor vrachten vaster, maar blijft de vraag zeer beperkt. De afsluitingen van Nederlandse schepen zijn als volgt: stoomschip MADURA naar Amsterdam NLG 85 suiker, NLG 75 en 80 tabak, en NLG 110 voor indigo; JASON, maand-charter condities onbekend; PIETER ADOLF, naar Melbourne, GBP 1,10, in de Oosthoek te laden; NIEUWE WATERWEG I, naar Rotterdam, NLG 60 voor suiker, NLG 50 voor tabak in de Oosthoek te laden; stoomschip PRINS VAN ORANJE, naar Amsterdam, NLG 100 voor tabak, te Batavia en Soerabaija te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: stoomschip HOLLAND, FERDINAND LOUIS, BASTIAAN POT, VIER GEBROEDERS, HENRIETTE en LOTUS.

Afbeelding
Datum 08 mei 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 7 mei. Uit het verslag over 1873 van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland blijkt, dat voor deze nationale onderneming ook het tijdperk der oogsten begint aan te breken. De winst- en verliesrekening, die in 1873 opende met een nadelig saldo van NLG 190.172,16, zal voor 1874 openen met een voordelig saldo van NLG 3.707,09. Over 1873 werd derhalve een zuivere winst behaald van NLG 193.879,25.
De onzuivere winst der Maatschappij was veel groter, en het zou geen moeite gekost hebben reeds nu een uitdeling aan de aandeelhouders te doen, doch commissarissen rekenden het beter vast te houden aan het stelsel van afschrijvingen op de balanswaarden der bezittingen van de Maatschappij, en ook buiten rekening te laten de grotere verkoopwaarden van een deel van het materieel. De toestand van de Maatschappij blijft door deze handelwijze veel gezonder,en is op den duur voor de aandeelhouders verkieselijker.
De winsten door de Maatschappij behaald waren als volgt. De voordelen behaald op de 12 uit- en 8 thuisreizen met de 4 boten der Maatschappij en met de voor de uitreizen gehuurde boten WILLEM KROONPRINS DER NEDERLANDEN, JASON en HOLLAND, beliepen NLG 396.167,79. Dit avans werd nog vermeerderd met winst op de wisselrekening van NLG 5.766,70 en opbrengst van de verkoop van oude materialen NLG 2.669,24, dus tezamen NLG 404.603,73.
Hiervan gaan af voor algemene onkosten, het nadelig saldo der interestrekening en de dienst der geldlening NLG 57.076,24. De afschrijvingen, thans door commissarissen verkozen boven de uitkering van een dividend, bedragen de belangrijke som van NLG 153.648,23½, waarvan NLG 138.416,38 op de stoomschepen en NLG 9.370,- op de etablissementen te Nieuwediep. Het overige is afgeschreven op het meubilair enz.
Door de Maatschappij werden in 1873 2.690 last goederen meer naar Indië, en van Indië 3.295 last meer dan in 1872 vervoerd. Naar Java worden 293 1e klasse, 183½ 2e klasse en 1.904 tussendeks passagiers, en van Java 69½ 1e klasse, 147 2e klasse en 280 tussendeks passagiers meer vervoerd dan in 1872. Het brievenvervoer leverde NLG 4.400,- meer op dan in 1872.
In alles dus een gestadige toeneming, die nog versterkt zal worden, zodra de Maatschappij met 6 stoomschepen geregeld de dienst zal kunnen verrichten. Thans zijn in de vaart PRINS VAN ORANJE, groot 1.829 gemeten tonnen, CONRAD 2.147, KONING DER NEDERLANDEN 2.009 gemeten tonnen. In aanbouw zijn PRINSES AMALIA 3.000, VOORWAARTS 2.500 en PRINS HENDRIK 2.500 tonnen. Het laatste ter vervanging van het stoomschip PRINS HENDRIK in het afgelopen jaar in de Rode Zee vergaan.
Het voordeligst voor de Maatschappij is het goederenvervoer. Minder voordelig het personenvervoer; vandaar dat nieuwe stoomschepen voor een kleiner getal passagiers zullen worden ingericht, wat comfort en ruimte voor de passagiers betreft, zullen ze echter uitstekend zijn ingericht.
Het vervoer van militairen als tussendekspassagiers dit jaar zo groot door de expeditie tegen Atchin, heeft de Maatschappij geen bijzonder voordeel opgeleverd; na aftrek der tolkosten blijft voor de Maatschappij slechts 6 cents per Duitse mijl per passagier over. In Indië betaalt men voor het vervoer van militairen 20 cent per mijl; de landverhuizers naar Noord-Amerika bij alle concurrentie nog 9 à 10 cent per mijl.
Drukkend voor de onderneming waren de duurte der kolen, waardoor elke reis NLG 22 à 28.000,- meer kostte en de toepassing van de Suez-tol op de bruto- instede van nettotonnen die extra onkosten van 139.314,70 frank teweegbrachten.
Wanneer men bij die buitengewone onkosten de Maatschappij op haar reizen toch nog een voordeel van bijna 4 ton ziet behalen, bestaat er reden van tevredenheid en vertrouwen voor de toekomst.

Afbeelding
Datum 03 december 1874
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Den Helder, 1 december. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden is hedenmiddag te ruim 12 uur per spoortrein alhier aangekomen en heeft zich direct naar de gebouwen van de Maatschappij Nederland begeven, hoofdzakelijk om, naar wij vernemen, een plan en tekening te beoordelen van een belangrijke verbouwing van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van genoemde Maatschappij.
Naar wij vernemen bestaat het plan, om genoemd stoomschip te verlengen met 130 voeten; welk stuk in de midden moet worden aangebracht. Tevens zouden de hutten voor de passagiers op dek worden gebouwd. Een en ander om meerdere laadruimte te verkrijgen.
De uitvoering van dat plan zou van de goedkeuring van Z.K.H. afhankelijk zijn gesteld.

Afbeelding
Datum 18 februari 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep, 16 februari. Omtrent het vertrek van de mailboot PRINS VAN ORANJE naar Glasgow zijn wij in staat gesteld nader mede te delen, dat het doel niet is het schip aldaar te doen repareren, waartoe geen aanleiding bestaat, doch om het een verandering te doen ondergaan, ten einde daardoor groter laadruimte te verkrijgen.
In plaats van de bestaande inrichting voor passagiers 1e klasse, zal het voorzien worden van een grote campagne voor 50 passagiers, op dezelfde wijze ingericht, doch nog ruimer en groter dan die der nieuwe stoomschepen VOORWAARTS en PRINS HENDRIK. De hutten 1e klasse zullen voor passagiers 2e klasse worden ingericht, en het troepenlogies vergroot worden, door er de bestaande salon 2e klasse bij te trekken; terwijl, door het aan dek brengen der passagiers 1e klasse-inrichting, de laadruimte van het schip met een 3 à 400 ton wordt vermeerderd. Naar het oordeel van velen krijgt de PRINS VAN ORANJE nu de beste en zeker de nieuwste inrichting voor passagiers 1e klasse en ontegenzeggelijk de beste voor die der 2e klasse.
Dat van ’t verblijf te Glasgow wordt geprofiteerd om de machine na te zien, te voorzien van een verbeterde stoomschuif en wat de ondervinding heeft geleerd economisch beter te zijn dan het bestaande, is natuurlijk. (opm: de PRINS VAN ORANJE is de 18e februari van Nieuwediep naar Glasgow vertrokken).

Afbeelding
Datum 24 juni 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE is de 18e juni van Glasgow vertrokken tot het doen van een proeftocht. (opm: zie ook NRC 290675)

Afbeelding
Datum 26 juni 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Aukes, vertrok de 24e juni, des morgens ten vijf ure, van Glasgow naar Cardiff. (opm: ongetwijfeld tot het innemen van steenkolen).

Afbeelding
Datum 29 juni 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Nederland, maandelijkse vaart tussen Nederland en Java. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. F.J. Aukes, op de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow gewijzigd en thans voorzien van een ruime campagne met prachtige accommodatie voor passagiers 1e klasse, benevens zeer comfortabele inrichting voor passagiers 2e klasse met hutten voor vier personen, wordt de 7e augustus naar Java geëxpedieerd.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1877
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maandag 20 augustus a.s. zal voor het Gerechtshof te Amsterdam terechtstaan Frans Leder, constabel (onderadjudant) bij de Nederlandse marine, beschuldigd van aan boord van het stoomschip PRINS VAN ORANJE in het Suez-kanaal de fusilier Wurich te hebben doodgeslagen tengevolge van een twist bij het kaartspel over drie centen. Beschuldigde heeft tot zijn verdediger gekozen Mr. J. Kappeyne van de Copello, advocaat te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 19 september 1877
Krant JB - Javabode

Batavia, 19 september. Heden ontvingen wij bericht, dat de volgende mutatiën plaats hadden onder de gezagvoerders der Stoomvaart-Maatschappij Nederland: het stoomschip PRINS VAN ORANJE zal worden gevoerd door kapt. Berkelbach van den Sprenkel, het stoomschip CONRAD door kapt. Graadt van Roggen, en het stoomschip VOORWAARTS door kapt. Aukes.

Afbeelding
Datum 23 mei 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 april. Vrachten. In de stand onzer vrachtenmarkt is geen verandering gekomen, de vraag blijft onbeduidend en de disponibele ruimte overvloedig. De afsluitingen van Nederlandse schepen zijn: stomer PRINS VAN ORANJE, Nieuwe Diep, NLG 90 tabak, NLG 35 particulier tin; MARIE, Rotterdam, NLG 50 à NLG 52½ Suiker, NLG 55 koffie, NLG 75 huiden, NLG 47,50 tabak, NLG 60 kapok.
Lossende en onbevrachteNederlandse schepen: UTRECHT, ZES GEZUSTERS, ALBLASSERDAM, EUROPA, PRESIDENT TRAKRANEN, SCHIEDAM, JAN PIETERSZ. KOEN, JOSEPH, INDIA PACKET, LUITENANT GENERAAL VAN SWIETEN, MAASSLUIS en SUSANNA JOHANNA.

Afbeelding
Datum 11 december 1878
Krant DC - Dordtsche Courant

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Berkelbach van de Sprenckel, 7 december van Nieuwediep naar Batavia vertrokken, zal bij terugkomst in Nederland niet meer te Nieuwediep, maar te Amsterdam, via IJmuiden, binnenkomen.

Afbeelding
Datum 26 maart 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 25 maart. Reeds de 26e der volgende maand zal voor het eerst een stoomschip der Maatschappij Nederland van Amsterdam naar Java vertrekken. Het is de PRINS VAN ORANJE, die aanstaande maandag te Nieuwediep verwacht wordt, en daarna, na gelost en gedokt te hebben , naar Amsterdam vertrekt om daar de lading in te nemen.
Het vertrek van Amsterdam is tevens het begin van de veertiendaagse stoomvaartdienst op Indië, en ook valt er mede samen de gehele verplaatsing van de etablissementen van de Nederland te Nieuwediep naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden kwam de PRINS VAN ORANJE van Batavia te Amsterdam binnen. Het is het eerste schip van de Maatschappij Nederland, dat de reis uit en thuis over IJmuiden maakte. Zoals men zich herinneren zal, vertrok het de 26e april jl., zodat het in drie en een halve maand uit en thuis was.

Afbeelding
Datum 04 september 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men heeft het onware gerucht verspreid, dat aan boord van de PRINS VAN ORANJE, van de Maatschappij Nederland, op zijn thuisreis de OVERIJSSEL op het strand zittende was gezien, zonder dat er ene poging was gedaan tot verlening van hulp. Wel is een gestrand stoomschip op 22 juli door de PRINS VAN ORANJE gepasseerd, maar dit zat niet op de kust van Afrika, wel op het eiland Perim, het heette niet OVERIJSSEL maar THESSALY; het had geen hulp nodig, maar was omringd door de vaartuigen der bergers, die toen reeds sedert meer dan een maand aan ’t werk waren en er vermoedelijk later in slaagden het schip af te brengen. Voor de eer der Nederlandse zeemansstand en voor die der gezagvoerders van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die zo dikwijls getoond hebben, zelfs onder moeilijke omstandigheden, hulp te verlenen aan schepen in nood, moet dit gerucht dus worden tegengesproken.

Afbeelding
Datum 08 december 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 november. Vrachten. In de laatste tijd was de markt minder levendig ten gevolge van de flauwere suikerberichten. De laatst betaalde koersen werden echter gehandhaafd en daar de hoeveelheid te verschepen produkt nog zeer groot is, en niet alleen op Java maar ook in de naburige havens de scheepsruimte gering is, terwijl overal de vraag aanhoudt, zijn de vooruitzichten zeer gunstig te noemen. De Factorij hield 23 oktober een inschrijving – waarvan de aangeboden schepen reeds door ons zijn medegedeeld – en eerst op 25 oktober maakte zij bekend, dat de OCEAAN door haar was opgenomen tot NLG 52,50 naar Amsterdam. Na de inschrijving was zij in de markt tot NLG 55, maar zonder tot afdoening te leiden. Naar het Kanaal werd GBP 2.10/- grif bedongen, en een klein scheepje werd tot GBP 2.15/- opgenomen. Voor koffie naar Amerika werd GBP 2.10/- aangelegd, voor suiker werd GBP 2.5/- besteed. Voor Australië blijft ruimte gevraagd, maar zijn de offertes te laag om tot zaken te komen. Voor Perzië bestaat geen vraag. De koersen voor stoomschepen zijn bijna gelijk aan die, voor zeilschepen betaald. De veel aangeboden ruimte werkt rijzing niet in de hand. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: OCEAAN NLG 52,50 vol Gouvernementskoffie en suiker van de Noordkust naar Nederland; stoomschip PRINSES AMALIA NLG 65 koffie en thee, NLG 30 tin, NLG 57.50 rijst en stoomschip PRINS VAN ORANJE NLG 65 koffie en NLG 30 tin, beide naar Amsterdam; stoomschip DRENTHE NLG 65 koffie, NLG 70 thee en huiden, naar Rotterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: ERASMUS, THORBECKE II, JAN PIETERSZ. KOEN, INDIA PACKET, OTTOLINA, MEDEA, PRESIDENT TRAKRANEN, IJHOEK, JOHANNES, MAIBIT, MEDEA, IJMUIDEN BARON VAN PALLANDT en TRIO.

Afbeelding
Datum 02 januari 1880
Krant HND - Het Nieuws van den Dag

Amsterdam, 1 januari. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt Berkelbach van den Sprenkel, van Batavia naar Amsterdam, vertrok van Marseille niet zoals gemeld de 30e maar de 29e december.

Afbeelding
Datum 08 oktober 1880
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 7 oktober. Nu de PRINS VAN ORANJE heden is aangekomen, doet zich het zeldzaam geval voor, dat de drie grootste schepen der Maatschappij Nederland in het bassin liggen, namelijk de PRINSES AMALIA, de KONING DER NEDERLANDEN en de PRINS VAN ORANJE.

Afbeelding
Datum 20 oktober 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 19 oktober. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE zal wegens enige reparaties aan de ketels niet op 6 november, zoals eerst was bepaald, maar eerst op 4 december van hier vertrekken, terwijl de PRINSES MARIE, die nog deze week van Java wordt verwacht, daarvoor in de plaats zal komen. Dit laatste stoomschip zal dus in ongeveer veertien dagen moeten lossen, dokken en laden.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 20 oktober. Ter verbetering van een vorig bericht dient, dat de vertrektijden der stoomschepen van de Maatschappij Nederland reeds sedert april waren vastgesteld, zoals zij nu geannonceerd, om de tijd te laten tot het nazien der ketels van de PRINS VAN ORANJE, waartoe de door het toezicht op het stoomwezen bepaalde termijn was aangebroken. Er is dus geen kwestie van enige onverwachte gebeurtenis.

Afbeelding
Datum 20 juli 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 juni. Vrachten. Nu het seizoen verstreken is, gaat er zo goed als niets om. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE werd bevracht NLG 80 voor thee en tabak, NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 120 indigo, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KANAGAWA, KITTY, NOACH VI, OTTOLINA en BESTEVAER.

Afbeelding
Datum 30 november 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 26 oktober. Gedurende de laatste veertien dagen bleef de markt zeer vast gestemd, en is een verdere vooruitgang in de koersen te berichten. De aanwezige onbevrachte vloot verminderde zeer, en waren de arrivementen zeer gering. Naar Nederland werd van de Factorij een hogere koers bedongen, en sloten vier schepen tot NLG 70 voor koffie van de Noordkust en NLG 80 van de Zuidkust af. Een partij suiker van particulieren werd tot NLG 75 geaccepteerd. Naar het Kanaal bleef goede vraag bestaan en werd GBP 3.10/- voor suiker betaald, tot welk cijfer nog ruimte te plaatsen zou zijn. Voor koffie van Java en Padang naar Amerika wordt ruimte gezocht. Voor een gedeelte van de laatste Padang veiling had een bevrachting tot GBP 3 plaats. Naar Australië blijft gelegenheid gevraagd, doch biedingen zijn niet in verhouding tot de koersen voor andere bestemmingen te maken. In kustvrachten ging niets om. De laatste afdoeningen voor Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS VAN ORANJE NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, naar Amsterdam: NOACH IV
NLG 75 voor 10.000 picols suiker, en NLG 70 voor 15.000 picols koffie, van Samarang naar Rotterdam; SINDORO en THORBECKE III GBP 3.10/- voor suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen; IJMUIDEN, THORBECKE II, NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, stoomschip VOORWAARTS.

Afbeelding
Datum 04 december 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. B. (opm: Berkelbach) van den Sprenkel van Batavia naar Amsterdam, ontmoette in de Rode Zee het stoomschip ORION, van de Star Navigation Company te Liverpool met gebroken krukas, nam het op sleeptouw en bracht het na 4½ etmaal slepens veilig te Suez de 1e december, waarna de PRINS VAN ORANJE de reis voortzette.

Afbeelding
Datum 12 mei 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 10 mei. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Wakker, van Batavia herwaarts, arriveerde de 8ste dezer te Aden en zou heden de reis voortzetten. Het bericht dat uit Londen wordt geseind, als zoude dit stoomschip enige lichte schade aan de machine hebben, is blijkens ontvangen mededeling, bij de directie der Stoomvaartmaatschappij Nederland niet bekend.

Afbeelding
Datum 05 juni 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 3 juni. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Wakker, van Batavia naar Amsterdam, passeerde hedenochtend te 3 uur Dungeness. Het kan hedenavond te IJmuiden worden verwacht.

Afbeelding
Datum 28 juli 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van Den Helder wordt ons het volgende geschreven:
Aan boord van de PRINS VAN ORANJE brak de 11de juli op de reis van Marseille naar Port Said 15 mijl van de kust van Afrika een brand uit. De rook sloeg uit het grote luik, en niemand wist of kon zien waar het zat, in de lading of in de kolen. Alle spuiten en pompen waren in een oogwenk gereed om water te geven en de krachtige waterstralen hadden dan ook spoedig het meest gewenste succes. De lading werd nu gedeeltelijk opgehaald en de verbrande kisten en balen uit het ruim verwijderd. De schade, door de brand veroorzaakt, was nogal groot, en het bleek vrij spoedig dat de oorzaak was: zelfontbranding van een kist zwavelzuur, onder de naam van “droogvrije” verzonden. Had dit ongeval in de Indische Oceaan en bij nacht plaats gehad, dan zouden de gevolgen niet te overzien zijn geweest, De grote kalmte en vlugheid waarmede alles in zijn werk ging waren bewonderenswaardig, en vele passagiers wisten in het eerste uur niet eens wat er gaande was.

Afbeelding
Datum 23 september 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 september. Aan boord van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam hier aangekomen, ontstond brand in het ruim door het ontploffen van een kist, inhoudende zwavelzuur. Een klein deel van de lading is door vuur, doch een groot deel door water beschadigd. Ook het dek heeft enige schade. Gemeld stoomschip vertrok 5 september van Batavia weer naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 28 september 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 25 augustus. Vrachten. De markt bleef vast en de vloot nam matig toe. Naar Nederland lag een schip aan met arak en licht goed ter opvulling. De Factorij was, niettegenstaande de zeer grote hoeveelheid disponibele koffie, niet aan de markt en hield zich teruggetrokken. Voor de Zuidkust werd een schip tot NLG 70 opgenomen. Naar het Kanaal hadden enige afdoeningen plaats en is GBP 2.10-/ voor eerste klasse schepen nog te bedingen; voor schepen, die niet geheel eerste klasse hebben, werd de extra assurantie-premie van de vracht afgetrokken. Naar Amerika ging niets om en heerst ook geen vraag. Naar Austrtalië werd een schip opgenomen voor suiker in één haven te laden naar Melbourne tot GBP 1.7/6, zijnde Sh.5/- hoger dan de laatste afdoening, doch ook naar deze bestemming werd geen ruimte meer gevraagd.
De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: Nederlands-Indisch TWEE VRIENDEN NLG 70 vol Factorij-koffie naar Schiedam; stoomschip PRINS HENDRIK NLG 90 koffie, NLG 100 huiden, NLG 120 indigo naar Amsterdam en Ffrs 120 indigo naar Marseille; stoomschip PRINS VAN ORANJE dezelfde koersen en bestemming.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMSTERDAM, MARIA, LOTUS, MARY, NOACH V, NOACH I, MERAPI enb SOERABAIA en de stoomschepen MADURA, GELDERLAND, DRENTHE en PRINSES WILHELMINA.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 17 oktober. De Stoomvaart-Maatschappij Nederland heeft heden voor het eerst gebruik gemaakt van het door haar in erfpacht van de gemeente verkregen gedeelte der Handelskade. Haar stoomschip PRINS VAN ORANJE, dat in de nacht te IJmuiden binnengekomen en omstreeks acht uur opgestoomd was, meerde tegen half een aan de nieuwe aanlegplaats. In het vlak daar tegenover gelegen Koninginnedok was juist de
PRINS FREDERIK gezet, en in de voormiddag was de PRINS HENDRIK van de Rietlanden naar zee gegaan.
De nieuwe ligplaats heeft het voordeel van gemakkelijker aanleggen en van minder afgelegen te zijn. Er staat echter meer golfslag dan aan de Rietlanden, gelijk heden reeds merkbaar was, waardoor het lossen of laden van zolderschuiten bij landige wind moeilijk zal zijn. De langs de kade, achter de spoorwegrails, gelegen magazijnen voor scheepsbehoeften, loodsen voor de lading en kantoren zijn veel ruimer dan de voorlopige inrichtingen aan de Rietlanden.
In het kantoorgebouw is tevens een smederij voor kleine herstellingen aan werktuigen en inventaris, benevens keukens, eetkamers en logies voor de inlanders en voor die schepelingen, welke niet na volbrachte reis ontslagen worden.
De gebouwen aan de Rietlanden worden door de Maatschappij Insulinde in gebruik genomen, zodra de Maatschappij Nederland geheel verhuisd zal zijn.

Afbeelding
Datum 17 januari 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE is met gebroken zuiger en schade aan de lage drukcilinder te Batavia uit zee teruggekomen; heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 27 november 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 22 oktober. Aan boord van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, hier op 17 oktober van Amsterdam aangekomen, werd ontdekt dat er een gat van ¾ dm. aan bakboord in een plaat in de kimmen bij de voorste stookplaats was. Dit gat werd weer behoorlijk dicht gemaakt. De PRINS VAN ORANJE vertrok 19 november van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 18 december 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 november. Er is over het algemeen weinig vraag, waardoor slechts enkele afdoeningen tot stand zijn gekomen. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE boekte NLG 90 koffie, NLG 110 huiden, NLG 70 thee per last en suiker tot geheime vracht naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, JOHANNA, NOACH V, KOSMOPOLIET III, MARIA, NIEUWE WATERWEG II, NOACH VI, JUPITER, TJERIMAI, BESTEVAER, THORBECKE IV en CONSTANTIA.

Afbeelding
Datum 09 mei 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 april. Sedert het laatste bericht van 25 maart bleef de markt onveranderd flauw. De onbevrachte vloot vermeerderde enigszins, doch er bestond bijna geen vraag. Naar Nederland en Het Kanaal ging niets om, ofschoon naar laatstgenoemde bestemming enige vraag bestaat, doch passende schepen ontbreken. Naar Amerika werden drie schepen opgenomen, twee om koffie te Macassar te laden, en het derde voor koffie uit de jongste Padang-veilingen, alle met bestemming naar New York. Naar Australië zijn geen afdoeningen te vermelden en bestaat ook geen vraag.
Er kwam slechts één afdoening van een Nederlands schip tot stand: stoomschip PRINS VAN ORANJE: indigo NLG 120, koffie NLG 65, huiden NLG 75 per last naar Amsterdam en stroopsuiker tot geheime koers naar Londen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, NOACH V, NOACH VI, NOACH II, SALATIGA, KERSBERGEN, WILHELMINA CORNELIA, OTTOLINA, BERTHA, KOSMOPOLIET III, MINA en CORNELIA.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 juli. Vrachten, De aankomst van verschillende, thans lossende schepen en het grote gebrek aan beschikbaar product hebben de vooruitzichten op een verbetering van vrachten niet doen toenemen. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE nam koffie en tabak tot NLG 65, specerijen in kisten NLG 85 en NLG 90 wanneer in vaten, NLG 80 voor huiden, NLG 100 voor indigo en NLG 65 voor thee, naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen op Java: LIBERAAL, A.H. VAN TIENHOVEN SR., MARY, FERDINAND EN LOUIS, BETSY EN ARNOLD, BATAVIER, HENRIETTE ADRIANA, SLIEDRECHT, DORDRECHT II, GEBROEDERS SMIT, NOACH I, STAD MIDDELBURG, TROMP, GROEN VAN PRINSTERER, ERASMUS, ZES GEZUSTERS en MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE.

Afbeelding
Datum 11 januari 1886
Krant JB - Javabode

Iets over de 2e klasse bij de Maatschappij Nederland.
Het slechtste zijn de oude boten voor de tweede klasse ingericht: de PRINSES AMALIA, CONRAD, VOORWAARTS, MADURA en PRINS HENDRIK. De inrichting van de CELEBES was, voor de verbouwing en herdoping als SOENDA, zelfs van dien aard, dat er in het geheel geen particulieren, doch enkel militairen mee werden overgevoerd. Iets beter zijn ingericht de PRINS VAN ORANJE, KONINGIN EMMA en PRINSES MARIE, en het beste de laatst aangebouwde stomers PRINS ALEXANDER, PRINS FREDERIK, PRINSES WILHELMINA, BURGEMEESTER DEN TEX en SUMATRA. De hutten daar (opm: op de laatst aangebouwde stomers) verschillen slechts weinig van die der eerste klasse. De salon is eenvoudig maar net, en bevat een paar met wasdoek overtrokken tafels en met lederen kussens beklede banken. In de ruimte aan dek is het slechtst voorzien, wat vooral een ongerief is, zolang men in de warmte is. Hierin komen de nieuwe boten vrijwel overeen met de oude en met die welke voor rekening der Maatschappij Java bij een andere scheepsbouwmeester en volgens een ander type werden gemaakt, doch de beide laatste hebben tevens nog dit gebrek, dat zowel de badkamer als het watercloset bekrompen en onooglijke hokken zijn. Het is dus raadzaam om een der nieuwe, bij John Elder gebouwde boten af te wachten en zo mogelijk die, waarmede het geringste aantal militaire passagiers wordt overgevoerd. (opm: bekort)

Afbeelding
Datum 04 maart 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 2 maart. Naar wij vernemen, zullen de passagiers van het stoomschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Visman, dat enige dagen oponthoud zal hebben te Suez, hun reis met het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Van der Woude, kunnen vervolgen.

Afbeelding
Datum 17 januari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Catharine’s Point (Isle of Wight), 15 januari. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Batavia naar Amsterdam, is gepasseerde nacht bij Atherfield Ledge aan de grond geraakt, doch kwam zonder assistentie weder vlot en heeft de reis voortgezet. Het stoomschip passeerde diezelfde avond om 8 uur Dungeness.

Afbeelding
Datum 22 juli 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 18 juni. Vrachten met beperkte vraag naar, zowel als aanbod van scheepsruimte. Nederlandse stomer PRINS VAN ORANJE bedong voor koffie NLG 80,-, huiden NLG 95,-, tin NLG 25,-, indigo NLG 120,-, thee NLG 55,- per last, kinabast NLG 17,50 per kubieke meter naar Amsterdam; stomer NOORD-HOLLAND koffie NLG 85,-, huiden NLG 100,-, tabak NLG 65,- per last op de Zuidkust te laden, koffie NLG 80,-, huiden NLG 95,-, indigo NLG 120,- per last om de Noordkust te laden; SLAMAT stroopsuiker 32/6 netto per ton. GEBROEDERS SMIT laadt voor bevrachters rekening.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse NOACH III, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, THORBECKE VI en THORBECKE.

Afbeelding
Datum 05 november 1888
Krant JB - Javabode

Batavia, 5 november. Aan het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is op de rede van Soerabaja een nieuw schroefblad ingezet. Het schip had er in de Rode Zee een verloren.

Afbeelding
Datum 08 januari 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam wordt ons gemeld: Heden ochtend zijn door de Stoomvaart Maatschappij Nederland 250 man aan het werk gesteld om een ijsvlakte uit te zagen, groot genoeg om de PRINS VAN ORANJE, die aan de Handelskade gemeerd ligt, te doen zwaaien. Dit werk geschiedt onder toezicht van de heer H. Strengers, opzichter van Openbare Werken, en van de heer M. de Bruijn, opzichter van de Gebroeders Goedkoop, die op zich hebben genomen dit werk te verrichten, weer en wind dienende.
De ijsoppervlakte, die uitgezaagd moet worden, is groot 10.000 m², over een dikte van gemiddeld 50 cm. Zodra de PRINS VAN ORANJE gezwaaid is, wat nog wel enige dagen zal duren, moet deze geijst worden naar IJmuiden, ten einde de KONINGIN EMMA tegemoet te gaan. Deze boot wordt uitgezaagd voor rekening van de nieuw gestichte Vereeniging tot bevordering van Handelsbelangen, die NLG 40.000 van verschillende rederijen ter beschikking heeft gekregen. Het uitzagen geschiedt met drie zaagsneden over de lengte van het Noordzeekanaal, tot een breedte van 13 meter over de geul. De KONINGIN EMMA loopt alsdan full speed over het aldus gebroken ijs.

Afbeelding
Datum 27 januari 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 januari. Het stoomschip EUROPEAN van Amsterdam naar Hull is door het ijs zwaar lek geworden en zit, een half uur beoosten Velsen, dwars in het vaarwater. Het schip is op de Zuidbank gezet om zinken te voorkomen, andere schepen kunnen echter niet passeren. Hierdoor worden ook de PRINS VAN ORANJE en BURGEMEESTER DEN TEX, die gisteravond naar Java vertrokken, opgehouden. Centrifugaal pompen van de heren Goedkoop en Ruttens zijn onmiddellijk ter assistentie derwaarts gezonden.

Afbeelding
Datum 04 februari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 januari van Padang; PRINS HENDRIK, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 2 dezer te Suez; PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 1 dezer Kaap Rocca; PRINS ALEZANDER arriveerde 31 januari van Amsterdam te Batavia; BANTAM arriveerde 31 januari van Glasgow te Batavia; NOORD BRABAND, van Cardiff, arriveerde 2 dezer te Soerabaja; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, passeerde 2 dezer Dover en wordt 3 dezer te Rotterdam verwacht; MAASDAM, van de N.A.S.M, vertrok 31 januari van New York naar Rotterdam; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 2 dezer Prawlepoint; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van de Plata rivier naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Ouessant.

Afbeelding
Datum 13 februari 1891
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PRINSES AMALIA vertrok 11 dezer van Batavia naar Amsterdam; PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde den 11 dezer te Port Said en heeft de reis voortgezet; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 19 dezer van Southampton.

Afbeelding
Datum 18 januari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 dezer te Padang; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 14 dezer van Genua; SAMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 14 dezer van Suez; OBDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, vertrok 15 dezer, des voormiddag ten 6 ure, van Boulogne.

Afbeelding
Datum 17 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip VEENDAM, der N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; MAASDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde den 14 dezer, des namiddags 9 uur 15 minuten, Lezard; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 14 dezer te Southampton; PRINS VAN ORANJE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 13 dezer van Padang; PRIOK, van Hamburg en Amsterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Singapore; SUMATRA, arriveerde 13 dezer van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 14 dezer van New York te Rotterdam; PRINS MAURITS, arriveerde 14 dezer te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 22 februari 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PATROCLUS, van Java naar Amsterdam, vertrok 18 dezer van Marseille; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 18 dezer te New York; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, arriveerde 19 dezer, des middags, voorgaats van den Nieuwe Waterweg. PRINS VAN ORANJE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 18 dezer Point de Galle; CELEBES arriveerde 18 dezer van Londen te Halifax.

Afbeelding
Datum 17 maart 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 maart. De vertimmeringen, die in het stoomschip PRINS VAN ORANJE hebben plaats gehad, zijn de volgende: de campagne is grotendeels weggehakt en alle passagiersverblijven eveneens, zodat hiermede veel laadruimte is gewonnen. De boot is dan ook als vrachtboot ingericht. De machines zijn niet gewijzigd.

Afbeelding
Datum 11 november 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 10 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, met schade an het dek te Falmouth binnengelopen. Er heeft een ontploffing plaats gevonden in de ijskamer van het schip. (opm: zie NRC 171199)

Afbeelding
Datum 17 november 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 16 november. Door de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ wordt het volgende medegedeeld:
Volgens het rapport van kapt. Potjer, 10 dezer met het stoomschip PRINS VAN ORANJE te Falmouth uit zee teruggekeerd, was reeds in het Engelse Kanaal stormweer ondervonden, doch op 7 november in de Golf van Biscaye werd het schip door een hevige zuid-wester storm overvallen met buitengewoon wilde zee. Zware brekers kwamen aan boord en sloegen met geweld op het voordek. Het water drong door in de voorpiek en de daarbij aanwezige ijskamer werd uit elkaar geslagen. Hierdoor verstopte de lensleiding en kon de pomp niet goed meer werken. Op de 8e november werd besloten om naar Falmouth af te houden, doch het weder bedaarde niet en onder hevige stormvlagen uit het westen kwam weder een zware breker over, waardoor het schip overhaalde, ten gevolgde waarvan de deklading lossloeg en veel schade op het achterdek werd veroorzaakt. De bemanning had met grote ijver alles zo goed mogelijk geklaard om verdere schade te voorkomen. De beschadigde lading wordt te Falmouth gelost en daarmede gehandeld volgens voorschrift van experts. Het oponthoud zal vermoedelijk veertien dagen duren. (opm: zie NRC 291199)

Afbeelding
Datum 29 november 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 november. De bekomen schade aan het stoomschip PRINS VAN ORANJE (opm: zie NRC 171199) is hersteld. Het schip is heden van Falmouth naar Batavia vertrokken.

Afbeelding
Datum 12 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 11 januari. Op het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE, dat op reis van Amsterdam naar Batavia op 28 december Perim gepasseerd is, werd herverzekering gesloten tot 10 pCt.

Afbeelding
Datum 15 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men bericht ons uit Amsterdam: Het stoomschip PRINS VAN ORANJE van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is nog niet terecht. De SUMATRA, op haar thuisreis te Port Said gearriveerd, heeft de PRINS VAN ORANJE niet gevonden en ook de KONINGIN REGENTES, die op haar uitreis thans te Padang is aangekomen, heeft niets van de PRINS VAN ORANJE bemerkt.

Afbeelding
Datum 18 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 januari. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde de 17e januari te Padang, op sleeptouw van het stoomschip PRINSES SOPHIE. De opvarenden zijn allen wel. Op 1 januari ll. brak op een afstand van 145 D. geografische mijlen (opm: 145 Duitse geografische mijlen = 145 x 7.407 m = 1.074 km) van Padang aan boord van de PRINS VAN ORANJE de schroefas. De PRINSES SOPHIE, die 12 januari ll. van Padang naar Nederland vertrok en ten einde de PRINS VAN ORANJE op te zoeken van de directie van de Nederland order ontvangen had de route door het anderhalf-graadskanaal te nemen in afwijking van de in dit seizoen gewoonlijk gevolgde noordelijke route, had daardoor het geluk de PRINS VAN ORANJE aan te treffen en kon haar, na haar over een afstand van 132 D. geografische mijlen (opm: 978 km) te hebben gesleept, behouden te Padang binnen brengen. Voor de PRINS VAN ORANJE is te Batavia een reserve schroefas in voorraad.

Afbeelding
Datum 27 januari 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS VAN ORANJE is de 26e januari van Padang te Batavia aangekomen, gesleept door het stoomschip MADURA.

Afbeelding
Datum 31 mei 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 mei. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE is heden alhier gearriveerd van Batavia. (opm: waarschijnlijk de laatste reis onder Nederlandse vlag)

Afbeelding
Datum 31 mei 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 31 mei. Men herinnert zich dat in januari, toen aan boord van de PRINS VAN ORANJE de schroefas was gebroken, de 2de officier H. Smit, de 3de officier H. Harms, de 2de machinist T. Zuidema, de 3de machinist J. Ages, de bootsman C.G.H. Kelpin en de matrozen C. Kost en A.W. Reckes, zich vrijwillig hadden aangeboden, om op de Indische Oceaan in een open boot hulp te gaan zoeken. Later werd het schip door de PRINSES SOPHIE gevonden en ook de sloep. Nu de PRINS VAN ORANJE hier terug is, bood de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland heden aan deze kloeke sloepbemanning met een toepasselijk woord een herinnering aan deze daad aan. Alle kregen een fraaie oorkonde, die voor de vier eersten vergezeld was van een gouden horloge met inscriptie, voor de andere van een enveloppe.

Afbeelding
Datum 03 juli 1900
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 juli. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, afmetingen 98 x 12,33 x 9,50 m, en groot 2789,24 brt en 1900,92 nrt, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, is heden in veiling opgehouden voor NLG 99500.

Afbeelding
Datum 19 juli 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 18 juli. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE, de 2e dezer in veiling opgehouden, is dezer dagen voor GBP 7.750 uit de hand verkocht door de makelaar W. de Lorme van Rossem aan een rederij te Genua. Het schip zal genaamd worden MARIA en varen onder Italiaanse vlag.

Afbeelding
Datum 26 juli 1900
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het Italiaanse stoomschip MARIA (ex PRINS VAN ORANJE) is heden, 26 juli, vertrokken van Amsterdam naar Cardiff.

Afbeelding