Inloggen
SALAK - ID 5666


Kroniekberichten

Datum 23 april 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 22 april. De nieuwe mailstoomboten, die binnenkort op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw komen, zullen de namen ARDJOENO en SALAK dragen.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1890
Krant VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen, 9 augustus. Aan het thans verschenen verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wegens de toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Vlissingen, over het jaar 1889, ontlenen wij het volgende:
Een terugblik op het jaar dat achter ons ligt, levert voor Vlissingen over het algemeen stof tot dankbare tevredenheid. Over het geheel was het jaar 1889 gekenmerkt door een verblijdende mate van bedrijvigheid op ieder gebied. Moge al handel en scheepvaart binnen deze gemeente op verre na nog niet op zodanige hoogte staan als de eigenaardige plaatselijke voordelen zouden kunnen doen verwachten, en er van nieuwe ondernemingen althans in de loop van dit jaar, geen spraak zijn geweest, nog thans ging de algemene toestand van het bestaande vooruit. De sterk toegenomen uitbreiding van de bevolking en de bedrijvigheid, die over het algemeen, en niet het minst aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde zich openbaarde, veroorzaakten een grotere mate van vertier, die hoofdzakelijk de kleinhandel en de neringdoenden ten goede kwam. Ook de scheepvaartbeweging verkreeg enige meerdere betekenis; terwijl de toenemende behoefte aan woningen het aanbouwen van nieuwe huizen zeer bevorderde. Door een en ander werd aan vele handen geregeld werk verschaft en ontstond er, in vergelijking met menige andere plaats, een tamelijke mate van welvaart.
In de staat van het fabriekwezen ontstond in 1889 geen verandering. De hier bestaande fabrieken zijn, die van de Koninklijke Maatschappij De Schelde daargelaten, niet van beduidend aanvang. Over het algemeen echter was de toestand van het bestaande vrij gunstig, en kon met goed gevolg aan de concurrentie van elders het hoofd worden geboden.
Wat de hierboven bedoelde scheepsbouw- en werktuigenfabriek De Schelde betreft, deze had ruimschoots werk en bevorderde door uitbreiding van haar personeel, in aanzienlijke mate de bedrijvigheid in deze gemeente.
Aan het verslag van de directie wordt het volgende ontleend:
Van de grote bedrijvigheid op het gebied van scheepsbouw, zowel buiten- of binnenlands, had de Maatschappij haar deel, zo zelfs de verschillende aanvragen moesten worden afgewezen. Het aantal werklieden van ongeveer 600 bij de aanvang van het jaar, klom allengs tot 900 man, en zou zeker belangrijk hoger zijn geweest, ware het niet, dat, wegens de bedrijvigheid op alle werven hier te lande, er schaarste heerst aan bekwame vakmannen.
Van de gecontracteerde werken werd slechts een klein deel geheel voltooid, omdat de levering daarvan eerst in 1890 moet plaats vinden.
Met succes werden voltooid en afgeleverd, (het laatste gedeeltelijk in het begin van 1890).
- De stoomwerktuigen van triple-compound systeem 900 ipk voor de op 's Rijks Werf te Amsterdam gebouwde torpedoboot FOKA.
- Het stoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd met quadruple-compound systeem van 1600 ipk.
- Het stoomschip RAAF voor de Gouvernements-Marine in Indië, met triple-compound stoomwerktuigen van 500 ipk.
- De compound-stoommachine voor het stoomschip CENISIO, later herdoopt in ANDALUSIA.
De niet afgeleverde of gedeeltelijk onderhanden werken bestonden uit:
- Vier stoomschepen voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, waarvan de hull (opm: het hol) voor één schip ter vervaardiging aan de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk is opgedragen.
- Een triple-compound stoomwerktuig voor het stoomschip DOELWIJK van 500 ipk gebouwd bij de heren Bonn & Mees te Katendrecht.
- Twee stel werktuigen van 750 ipk ten dienste van de bij 's Rijks Werf in aanbouw zijnde torpedoboten LAMONGAN en MAKJAN; alsmede twee stel triple-compound stoomwerktuigen van 440 ipk voor 2 aldaar te bouwen torpedoboten 2e klas No. XXI en XXII
- En twee stoomschepen met quadruple-compound werktuigen, type MERAPI, ARDJOENO en SALAK, voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.
Als gevolg van de steeds verminderde scheepvaartbeweging, werden slechts in het geheel door 15 stoom- en zeilschepen van het droogdok gebruik gemaakt. Aan de arbeidslonen werd in 1889 uitbetaald een bedrag van NLG 428.879,83 of NLG 138.248,43 meer dan het jaar te voren.

Afbeelding
Datum 15 april 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het verslag van de directie van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd over het jaar 1890, uit te brengen in de tegen de 28e a.s. uitgeschreven algemene vergadering van aandeelhouders, behelst het volgende:
De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van 23 reizen door onze negen grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht, en van de twee stoomboten, die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatierekening over 1890 laat een voordelig saldo van NLG 692.643,91; saldo van de vorige rekening NLG 360,49; samen NLG 693.004,40.
Daarvan moet worden afgetrokken: Voor afschrijving op de boten NLG 268.899,85; voor vernieuwing- en reservefonds NLG 117.641,83; voor dienst van de geldlening NLG 15.641,31; voor commissarissen volgens art. 22 van de statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 7.168, totaal NLG 410.850,99, latende een saldo ter verdeling van NLG 282.153,41.
De directie stelt voor uit dit saldo een dividend van 7 pct uit te keren over het kapitaal van NLG 4 miljoen, waarvoor dus NLG 280.060 vereist wordt, zodat er NLG 2.153,41 overblijft om op nieuwe rekening over te brengen.
De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met de twee stoomschepen van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdam volbracht, waardoor wij in staat waren de geregelde veertiendaagse dienst op Java te onderhouden. Voor deze twee stoomschepen, die alsnu onze dienst verlaten, treden in plaats de twee stoomschepen, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, waarvan het eerste, de ARDJOENO, in mei de eerste reis aanvaardt, en het tweede, de SALAK, in september geleverd wordt.
Het proces inzake de aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA, werd grotendeels in ons voordeel beslist.
De veertiendaagse maildienst van Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet.
De onderhandelingen met ons gouvernement over een te sluiten contract, leidde nog niet tot een gewenst resultaat. Wij vertrouwen echter dat er een oplossing te vinden zal zijn van dit vraagstuk, omdat het belang van Nederland en zijn overzeese bezittingen een geregelde verbinding met nationale stoomschepen niet kan missen.
Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 173.959,04. Het eigen risico is nog NLG 100.000 op elke boot; dit bedrag wordt onder goedkeuring van commissarissen voorlopig niet verhoogd.
Aan het vernieuwingsfonds ontnamen wij NLG 14.500 voor het aanbrengen van elektrisch licht; wij doteerden het uit deze balans met NLG 117.641,83.
In de balans staan de 11 stoomschepen geboekt voor een gezamenlijke waarde van NLG 3.861.982,92 en de beide in aanbouw zijnde schepen voor NLG 1.041.899,65.

Afbeelding
Datum 26 juli 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 25 juli.Heden liep van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ met het beste gevolg te water het stoomschip SALAK, aangebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, zijnde een zusterschip van het in januari j.l. te water gelopen stoomschip ARDJOENO. De laatste beletselen werden weggenomen door het 7-jarige dochtertje van de directeur der Maatschappij ‘De Schelde, waarna het schip in tegenwoordigheid van de directie en een groot aantal toeschouwers te ruim 5 ure te water liep.

Afbeelding
Datum 04 oktober 1891
Krant VCO - Vlissingsche Courant

Vlissingen. Het Nederlandse stoomschip SALAK, kapt. Siekemeijer, vertrekt morgenochtend, na het doen van de officiële proeftocht, van hier met bestemming Rotterdam.

Afbeelding
Datum 06 oktober 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 4 oktober. Heden had de proeftocht plaats van Vlissingen naar Rotterdam met het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ aangebouwde prachtige stoomschip SALAK, bestemd voor de mail-dienst tussen Rotterdam en Java, zijnde dit het 6e stoomschip, voor voornoemde rederij aan de fabriek ‘De Schelde’ gebouwd.
De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 334, breedte grootspant 328 (opm: dit is een drukfout in de krant, mogelijk 32’8”) en holte 27 Engelse voet. Het schip zal onder stoom een waterverplaatsing van 5.300 ton bezitten, bij een diepgang van 23 Eng. voet, en heeft een laadvermogen van plm. 3.500 ton.
Het heeft vier dekken. De twee bovenste zijn van teakhout, het tussendek van staal, bekleed met Amerikaans grenenhout, terwijl het onderdek van gewoon grenenhout is. De campagne is tot de brug verlengd door een tentdek, wat voor de passagiers een prachtige promenade geeft, en in de kuil tussen de spanten zijn geslagen ijzeren kleppen met bull’s eyes aangebracht om bij slecht weer de passagiers gelegenheid te geven op dek te kunnen verblijf houden.
Een keurig ingericht ruim salon bevindt zich onder het campagnedek; vooral trekt de aandacht de tegelversiering tussen de patrijspoorten, welk in sepiakleur een aangenaam effect maakt. Achter het salon is een ruime middengang, waarin zich aan weerszijde de hutten der 1e klasse-passagiers bevinden voor 36 passagiers, terwijl bij die hutten ruime en nette bad- en mandiekamers aanwezig zijn. Op het campagnedek is een keurig net dames-salon en een rooksalon aangebracht.
Tussendeks vooruit wordt het verblijf voor de 2e klassepassagiers aangetroffen. Ook hier is een flink net salon, waarin alles van blank hout is afgewerkt. Aan beide zijden van het salon zijn geriefelijke hutten voor 24 passagiers, welke hutten alle voldoende kunnen geventileerd worden.
Vóór de campagne bevindt zich op het opperdek een kinderkamer.
De kapiteinshut en de kaartenkamer zijn op het brugdek geplaatst, terwijl de hutten voor de dokter met apotheek, voor officieren en machinisten zich onder de brug bevinden.
Een koudeluchtmachine met koel- en vrieskamers is in de zijde van het schip aangebracht om de scheepsvictualie in bevroren toestand te bewaren en ijs te maken; voorts bevindt zich daar de bakkerij enz. met de keuken in twee afdelingen.
Het schip heeft een stoomstuurmachine, een stoomankerspil en een machine om zoet water te distilleren. In het schip zijn vijf waterdichte schotten aangebracht.
Onder de machinekamer en gedeeltelijk onder het groot laadruim is een waterballasttank.
Het schip is als schoenerbrik getuigd en geheel elektrisch verlicht. De elektrische machine en keurige inrichting voor de verlichting is geleverd door de heren van Rietschoten & Houwens.
Het stoomschip, geheel van staal, is volgens de hoogste klasse der Rules van Veritas gebouwd, alsmede onder toezicht der Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren. De stoommachine is van het quadruple compound-systeem.
Dit systeem wordt door de directie der Rotterdamsche Lloyd bij voorkeur toegepast, naar aanleiding van de gunstige resultaten, verkregen met de stoomschepen BROMO, MERAPI en ARDJOENO. Zij is in staat bij 70 omwentelingen per minuut een vermogen van ongeveer 2.000 i.p.k. te ontwikkelen. De afmetingen der cylinders zijn 24, 36, 48 en 75 Eng. duim bij een slaglengte van 42 Eng. duim Behalve de gewone voedingspompen, die geheel uit fosforbrons zijn vervaardigd, bezit deze machine nog een compleet stel Weir’s patent voedingspompen, alsmede een hulpcondensor, een verwarmingstoestel en een distilleer-inrichting, die in staat is 10.000 liter water per dag te maken, om zodoende het water in de stoomketels voortdurend op peil te houden, zonder bijvoeden van zout water.
De krukas is 14 dm. diameter, de krukpennen zijn 14½ dm. De machine wordt door middel van stoom aangezet, waardoor gelegenheid bestaat haar in 3 seconden van vooruit op achteruit te doen werken. De voor de machine benodigde stoom wordt geleverd door twee stalen stoomketels, op een werkende drukking van 200 lbs, elk van 4 geribde vuren (Purrés flues) voorzien en van 3’6” diameter, terwijl de diameter van de ketel is 12’2” en de lengte 18 Eng. voet. De ketels zijn hydraulisch geklonken door een 150 tons klinkmachine.
Een bijzonderheid van dit stoomschip is de totale afwezigheid van de welbekende luchtkappen, die op andere schepen in grote getale boven stookplaats en machine prijken.
Dit is een gevolg van het toepassen van een geheel nieuw systeem van ventilatie. De werking hiervan is zo sterk, dat de temperatuur in de stookplaatsen ongeveer 35º Fahrenheit lager is dan gewoonlijk. Als bewijs kan dienen dat het steeds koeler is op de vuurplaten dan in de zon aan dek.
De schroef, vierbladig Griffith’s model, heeft een diameter van 16¾ Eng. voet bij 22 voet spoed en is evenals de naaf uit Stone Martin brons vervaardigd.
Het schip zal gevoerd worden door de heer E.W. Sikemeier, vroeger gezagvoerder van het stoomschip BROMO.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 17 oktober. Het nieuwe stoomschip SALAK van de Rotterdamsche Lloyd is heden uit de Nieuwe Waterweg vertrokken op de eerste reis naar Java.

Afbeelding
Datum 26 januari 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Marseille, 21 januari. Het jacht AMETHYST werd, in de haven ten anker liggende, door het Nederlandse stoomschip SALAK aangevaren, waardoor de mast gebroken en twee platen van het jacht beschadigd werden.

Afbeelding
Datum 25 maart 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Zeetijdingen. Het stoomschip Maasdam, van de N.A.S.M, vertrok 23 dezer van Rotterdam naar New York; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 22 dezer te Port Said; SOERABJA, van Java naar Rotterdam, passeerde 22 dezer Sagres; PRINS ALEXANDER, vertrok 23 dezer van Batavia naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 26 maart 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PRINS WILLEM I vertrok 24 dezer van Amsterdam naar Paramaribo; ORANJE NASSAU is 23 dezer van Paramaribo naar Amsterdam vertrokken; PRINS MAURITS is 21 dezer van Amsterdam te Paramaribo aangekomen; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde den 24 dezer te Port Said; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 23 dezer te Genua; SALAK, van Rotterdam naar Java, vertrok 24 dezer van Suez; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, arriveerde dezer te Suez en heeft de reis voortgezet; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, vertrok 23 dezer van Colombo.

Afbeelding
Datum 14 april 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 11 dezer te Padang; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Batavia, 25 dagen reis van Marseille; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, arriveerde 11 dezer te Marseille; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 11 dezer St. Vincent; PRINSES SOPHIE, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 12 dezer Point de Galle; VOORWAARTS, vertrok 12 dezer van Amsterdam naar Batavia; PRINSES WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 12 dezer van Southampton.

Afbeelding
Datum 20 april 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In haar verslag over 1891 (uit te brengen in de tegen de 3e mei a.s. uitgeschreven algemene vergadering) deelt de directie der Stoomvaart-Maatschappij Rotterdamsche Lloyd het volgende mede:
De winst en verliesrekening geeft de uitkomst van de reizen door onze elf grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht, en van de twee stoomboten, die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatierekening over 1891 laat een voordelig saldo van NLG 674.158,86; met het saldo van de vorige rekening ad NLG 2.153,41, tezamen NLG 676.312,27; daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 348.580,61; voor vernieuwing en reservefonds NLG 12.000; voor interest der obligatie lening NLG 36.730,01; voor onkosten op de uitgifte der obligatielening NLG 6.218,78; commissarissen volgens art. 22 der statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 6.656, totaal NLG 411.685,40, zodat er een saldo ter verdeling is van NLG 264.626,87, waarvan wij u voorstellen een uitdeling van 6½% over het kapitaal te doen.
Onze boten deden gedurende het boekjaar 24 mailreizen en 2 extra reizen, en de boten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam 2 mailreizen en 2 extra reizen.
Ten gevolge van het in dienst stellen van de ARDJOENO en SALAK, hebben de boten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam onze dienst verlaten, en worden gedurende het ingetreden boekjaar alle mail en extra reizen door onze eigen boten gedaan.
Met toestemming van commissarissen werd bij de maatschappij ‘De Schelde’ een nieuw stoomschip (GEDÉ) besteld om de maildienst te verbeteren; daardoor komt het stoomschip DRENTHE vrij en gaat over in de goederendienst.
De veertiendaagse maildienst, naar Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet.
De onderhandelingen met ons gouvernement over een te sluiten contract zijn nog hangende.
Op de aandelen in de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix, waarover ons verslag van 1889 handelt, vermeenden wij NLG 300.000 te moeten afschrijven.
Aan het vernieuwing en reservefonds ontnamen wij bovenstaand bedrag en doteerden dat fonds uit deze balans met NLG 12.000.
Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 218.911,87. Onder goedkeuring van commissarissen wordt het eigen risico van NLG 100.000 op NLG 120.000 per boot gebracht.”
Volgens rooster is de heer R. Rauws aan de beurt van aftreden als commissaris.

Afbeelding
Datum 16 december 1892
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Java, vertrok 14 dezer van Port Said; PRINSES AMALIA, arriveerde 14 dezer van Amsterdam te Batavia; PRINS ALEXANDER, vertrok 14 dezer van Batavia naar Amsterdam; VEENDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, arriveerde 14 dezer in de Nieuwe Waterweg. Het zit op het Zuiden aan den grond.

Afbeelding
Datum 05 januari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Gibraltar; WERKENDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 1 dezer te New York; PRINS ALEXANDER, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 3 dezer te Suez; SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap St. Vincent; HECTOR, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Batavia; SCHIEDAM, van de N.A.S.M, van Baltimore naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Scilly.

Afbeelding
Datum 22 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 21 februari. Het stoomschip OBDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 20 dezer Lezard; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 19 dezer te New York; PRINS MAURITS, arriveerde 20 dezer te Amsterdam; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 19 dezer Carboéra; SOENDA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 20 dezer te Suez; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Southampton; SOERABAJA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 19 dezer te Batavia; GEDE, van Java naar Rotterdam, passeerde 19 dezer Ouessant en wordt 20 dezer des nachts verwacht; SALAK, van Java naar Rotterdam, vertrok 20 dezer Port Said; DEUCALION, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 19 dezer bij Perim; LARNACA, van Singapore naar Amsterdam, passeerde 20 dezer Dover; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Genua.

Afbeelding
Datum 11 oktober 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden, 11 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Perim; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap del Armi; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 7 dezer van Padang; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 8 dezer te Southampton; SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, passeerde 8 dezer Gibraltar; KONINGIN EMMA, arriveerde 9 dezer van Amsterdam te Batavia; SAMARANG, van Batavia via Marseille, arriveerde 9 dezer te Rotterdam; MERAPI, van Java naar Rotterdam, arriveerde 9 dezer te Marseille; SALAK, van Rotterdam naar Java, arriveerde 9 dezer te Batavia.

Afbeelding
Datum 15 april 1894
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 14 april. Het stoomschip SALAK van de Rotterdamsche Lloyd, op 14 maart van Batavia herwaarts vertrokken, arriveerde heden te Rotterdam. Inclusief het oponthoud te Perim, Suez, Port Said en Marseille, werd de reis tot laatstgenoemde plaats in 24 dagen, en tot Rotterdam in 31 dagen volbracht, zijnde een opmerkelijk snelle reis.

Afbeelding
Datum 20 november 1894
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 17 november. Zaterdag vertrok van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen naar Rotterdam het stoomschip OENGARAN van de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de maildienst van Rotterdam op Java. Dit stoomschip is gereconstrueerd volgens het type der schepen ARDJOENO en SALAK en is verder van alle moderne inrichtingen voorzien, zoals vries- en koelkamers met Linde’s ijsmachine en electrisch licht. De werktuigen zijn van het quadruple compoundsysteem en met nieuwe stoomketels. Gedurende de proeftocht die op de reis van Vlissingen naar Rotterdam plaats had, werkte alles uitstekend.

Afbeelding
Datum 05 februari 1895
Krant ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Vlissingen, 2 februari. Hedenmiddag kwam alhier aan het stoomschip SOERABAYA van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip in 1884 aan de Maatschappij ‘De Schelde’ alhier werd gebouwd. Het zal nu aan deze werf 24 voet worden verlengd, verder van nieuwe machines en ketels worden voorzien en overigens geheel worden ingericht als het zusterschip SALAK.

Afbeelding
Datum 28 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 27 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip SALAK niet vlot gekomen. Het schip is dicht, doch moet lossen om afgebracht te worden. De passagiers zijn geland.

Afbeelding
Datum 28 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 26 mei. De Nederlandse mailstomer SALAK, van Rotterdam naar Batavia, zit te Foreland (opm: Bembridge), eiland Wight, aan de grond en zal men trachten het met het volgende getij af te slepen. (opm: zie volgend bericht)

Afbeelding
Datum 29 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 28 mei. Het bij Bembridge (opm: Isle of Wight) aan de grond zittende stoomschip SALAK is volgens particulier bericht met hoog water niet vlot gekomen.
- Rotterdam, 28 mei. Volgens bericht van heden is men druk bezig van de lading van de SALAK te lossen. De zee is kalm en het schip is dicht.
- Rotterdam, 28 mei. Volgens telegram uit Londen heeft men twee lichters van het aan de grond zittende stoomschip SALAK van langszij moeten halen, dewijl zij te veel slingerden. Het stoomschip maakt geen water.

Afbeelding
Datum 30 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 27 mei. Volgens een Exchange Telegraph Company’s telegram zit het stoomschip SALAK nog aan de grond bij Bembridge. Een aantal sleepboten zijn in de nabijheid van het stoomschip. De wind waait op de wal. In geval het hedenavond niet vlot komt, zal een stoomschip met twee overdekte barges worden gezonden. Alles wel aan boord.
- Bembridge, 27 mei. Daar het stoomschip met hoog water niet vlot kwam, zijn 22 passagiers met hun bagage naar Southampton vertrokken. Het schip is dicht en het weder zeer schoon.

Afbeelding
Datum 31 mei 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 mei. De goederen, die door het stoomschip SALAK te Southampton zouden zijn geladen, worden door het stoomschip PRINS HENDRIK, dat 1 juni van Amsterdam vertrekt, ingenomen.

Afbeelding
Datum 02 juni 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bembridge, 30 mei. Ongeveer 1100 kisten Apollinariswater (opm: een merk bronwater) zijn gelost en er zijn er nog aan boord.
- Rotterdam, 1 juni. Heden te 5.45 uur namiddag is het stoomschip SALAK vlot gekomen en naar Southampton vertrokken.

Afbeelding
Datum 06 juni 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Portsmouth, 2 juni. Het Nederlandse stoomschip SALAK werd door eigen middelen vlot en ging onder eigen stoom naar Southampton, waar het is onderzocht. Men bevond 11 platen min of meer beschadigd. Het keert met de nog inhebbende lading naar Rotterdam terug.

Afbeelding
Datum 06 juni 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Portsmouth, 4 juni. Het stoomschip SALAK, van Southampton naar Rotterdam, passeerde heden namiddag 1 uur, onder eigen stoom, Eastbourne en wordt morgen voormiddag te Rotterdam verwacht.

Afbeelding
Datum 09 juni 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

SALAK. In de Shipping Gazette van 7 juni komt het rapport voor van kapt. K.C. de Gruiter, gezagvoerder van het stoomschip SALAK, in dato Cowes 27 mei. Onder meer behelst het, dat het stoomschip SALAK, op 25 mei van Rotterdam via Southampton naar Batavia vertrokken, in de Noordzee mistig weer aantrof, Dungeness te zien kreeg en het vuurschip van de Royal Sovereign de 26e mei, te 07.00 uur voormiddag en de Owers te 11.45 uur voormiddag werd gepasseerd. Dewijl het mistachtig was, stopte men de machine te 01.05 uur namiddag en werden de ankers gereed gemaakt om ten anker te komen totdat het op zou klaren. Te 01.15 uur namiddag, met vallend water, lichte wind uit Z.W. met kalme zee, stootte het stoomschip op Bembridge Legde, op de N.O. kust van het eiland Wight, terwijl de gezagvoerder van mening was dat het stoomschip zich een mijl van Nabvuur bevond. Het lood was gereed gehouden van de tijd dat de machine werd gestopt, dat 10 minuten gebeurde voordat het stoomschip stootte, om daarmede te beproeven of het stoomschip stil lag om ten anker te komen, doch voordat zulks gebeuren kon, zat het stoomschip aan de grond. (From the time the engines were stopped, which was 10 minutes prior to here striking, the lead was held in readiness so that the anchor might by let go directly the way on the ship stopped, but she struck before this could be done). Met de machine werd onmiddellijk full speed achteruit gewerkt, doch te vergeefs werd zulks nog enige tijd gedaan. Met hoog water 's nachts kwamen drie sleepboten, die twee uur lang te vergeefs beproefden de SALAK af te slepen, terwijl de machine mede in werking was. In de ochtend van de 27e werd zoveel mogelijk van de lading achteruit gewerkt, om het stoomschip vóór te lichten en twee sleepboten van Southampton trachten gedurende anderhalf uur te vergeefs het stoomschip af te slepen. De getijen die afnamen maakte het noodzakelijk dat de lading gelost moest worden om het stoomschip af te kunnen brengen. (Red: zoals reeds vermeld kwam het zaterdag 1 juni vlot, na te hebben gelicht).

Afbeelding
Datum 14 juni 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Vlissingen, 11 juni. Het stoomschip SALAK wordt donderdag alhier verwacht om in het droogdok te Middelburg geplaatst te worden, ter reparatie van de schade bekomen bij de stranding op het eiland Wight.

Afbeelding
Datum 21 juni 1895
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip SALAK, thans te Vlissingen, zal in het dok te Middelburg repareren en de 3e augustus weder van hier naar Java kunnen vertrekken.

Afbeelding
Datum 21 juni 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 juni. Een gedeelte van de lading van het stoomschip SALAK werd van Southampton verscheept met het stoomschip LAWOE, dat 11 dezer van daar is vertrokken. Het restant der lading wordt geladen in het stoomschip BROMO, dat 22 dezer van hier naar Batavia vertrekt.

Afbeelding
Datum 31 december 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 december. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram, in dato 29 dezer, zijn het Engelse stoomschip PEACE, van Galatz naar Liverpool en het Nederlandse stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Batavia, met elkander in aanvaring geweest, tengevolge waarvan eerstgenoemde zonk. De bemanning werd gered. De SALAK is zwaar beschadigd te Lissabon binnengelopen. Het stoomschip PEACE, groot 1696 ton; werd in 1889 te Paisley van staal gebouwd.

Afbeelding
Datum 02 januari 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 29 december 1895. Volgens bij de directie der Rotterdamsche Lloyd ontvangen bericht uit Lissabon had de aanvaring van de SALAK plaats tijdens zware mist en heeft de SALAK gaten in de boeg aan weerszijden van de steven tot beneden de waterlijn. De lading is vermoedelijk niet beschadigd. (opm: zie NRC 080196)

Afbeelding
Datum 30 mei 1900
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Perim 28 mei. De gezagvoerder van het stoomschip SALAK, van Rotterdam naar Batavia, hier gisteren ten 10 uur voormiddags gepasseerd, rapporteert te Jebel Zucar (opm: Jabal Zuqar, Yemen) een stoomschip op het strand te hebben gezien. De naam bleef onbekend, het had twee masten en de schoorsteen was geel geschilderd. Men verzocht om assistentie te zenden. Het stoomschip lag aan de noordkant van het eiland langs de kust en helde zeewaarts over. Een stoomschip van de Austrian Lloyd trachtte het af te slepen. Door de Perim Coal Company werden twee sleepboten afgezonden met pompen, duikers, werkvolk enz. (red: dit is vermoedelijk het stoomschip HORSA)

Afbeelding
Datum 02 augustus 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Southampton, 31 juli. Het stoomschip SALAK, van Rotterdam via Southampton naar Batavia, geraakte na 1 uur te middernacht van Southampton komende op de S.W. Singles (opm: westelijk van Dungeness) aan de grond. De gezagvoerder verwacht met het ochtendtij met assistentie van het Engelse marineschip LANDRAIT en sleepboten vlot te komen.

Afbeelding
Datum 02 augustus 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Southampton, 31 juli. Het stoomschip SALAK, van Rotterdam via Southampton naar Batavia, geraakte na 1 uur te middernacht van Southampton komende op de S.W. Shingles (opm: nabij westelijke punt van Isle of Wight) aan de grond. De gezagvoerder verwacht met het ochtendtij met assistentie van het Engelse marineschip LANDRAIT en sleepboten vlot te komen.

Afbeelding
Datum 05 augustus 1901
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Southampton, 3 augustus. Het stoomschip SALAK is naar hier teruggekeerd, werd door experts onderzocht en onbeschadigd bevonden en heeft heden de reis naar Batavia voortgezet.

Afbeelding
Datum 21 januari 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 20 januari. Het s.s. SALAK, van Batavia naar Rotterdam, gister van Port Said vertrokken, is heden aldaar uit zee teruggekeerd met brand in ruim II.

Afbeelding
Datum 21 januari 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 januari. Volgens telegram is de brand aan boord van het stoomschip SALAK te Port Said nog niet geblust en wordt er nog steeds water in ruim 2 gespoten.

Afbeelding
Datum 22 januari 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 21 januari. De brand aan boord van het stoomschip SALAK, thans te Port Said, is geblust.

Afbeelding
Datum 25 januari 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 januari. De SALAK zal 25 dezer de reis voortzetten. De geloste en door experts voor verder vervoer verboden lading zal 30 januari publiek worden verkocht.

Afbeelding
Datum 16 september 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Maassluis, 16 september. Het van Batavia komende Nederlandse stoomschip SALAK is op het Zuiden tussen de rode ducdalven 1 en 2 aan de Noordwal aan de grond gevaren.

Afbeelding
Datum 17 september 1903
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Maassluis, 16 september. Het Nederlandse stoomschip SALAK, is hedenmorgen zonder assistentie weder vlot gekomen en te 6.15 uur naar Rotterdam opgestoomd.

Afbeelding
Datum 25 november 1905
Krant DS - Dagblad Scheepvaart

Het verkochte stoomschip MERAPI is heden vertrokken van Rotterdam naar Java. (opm: Volgens eerdere advertentie in NRC zou de MERAPI die dag onder kapt. G. de Boer in de maildienst naar Java vertrekken. De maildienst-afvaart van 25 november werd echter verricht door de SALAK, die met passagiers naar Java vertrok, tegelijk met de MERAPI, die dus mogelijk in ballast naar Java ging dan wel als extra cargaboot.)

Afbeelding
Datum 08 oktober 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Het stoomschip SALAK, van Java naar Rotterdam, passeerde op 7 oktober Dover en wordt hedennamiddag te Rotterdam verwacht. (opm: laatste reis voor verkoop)

Afbeelding
Datum 06 november 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 5 november. Naar wij vernemen is het stoomschip SALAK van de Rotterdamsche Lloyd aan een Griekse rederij verkocht. Het stoomschip SALAK, groot bruto 2519 ton en netto 1584 ton, werd in 1891 bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen gebouwd.

Afbeelding
Datum 01 december 1908
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg, 29 november. Heden is van hier vertrokken het stoomschip KOZZIKAS (ex SALAK) naar Piræus.

Afbeelding
Datum 02 juni 1912
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 30 mei. De stoomschepen MARGIORA (ex. ARDJOENO) en COZZIKAS (ex. SALAK), beide in 1891 door de Maatschappij “De Schelde” te Vlissingen gebouwd, zijn door de firma P. Cozzika & Co. (opm: te Piraeus) aan de Compagnie de Navigation Mixte te Marseille verkocht.

Afbeelding