Stichting Maritiem-Historische Databank
  Financieel Jaarverslag 2014
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2014
28.179,11
260,98
28.440,09
2013
30.346,86
298,03
30.644,89

 
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
2014
27.183,09
1.257,00
28.440,09
2013
29.921,89
723,00
30.644,89

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
Overige inkomsten
2014
19.500,00
260,98
143,00
19.903,98
2013
24.055,00
298,03
         
24.353,03

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data-entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Jaarverslag
Onderhoud/backup website en database

Exploitatiesaldo
2014
8.558,14
3.838,71
5.192,39
566,20
4.487,34
22.642,78
- 2.738,80
2013
6.201,03
3.579,28
3.468,64
893,46
3.044,99
17.187,40
7.165,63


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarverslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarverslag is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS
Crediteuren
Dit betreft hoofdzakelijk nog te verrekenen uitgaven met enkele van onze medewerkers.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is gedaald van € 29.921,89 naar € 27.183,09 door afboeking van het resultaat over 2014.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Inkomsten
De donaties lagen met € 19.500 op een lager niveau dan in 2013 als gevolg van het wegvallen van enkele begunstigers.

Uitgaven
De totale uitgaven ad € 22.642,78 lagen op een hoger niveau dan in 2013, voornamelijk door hogere uitgaven voor vrijwilligers en voor software onderhoud.