Stichting Maritiem-Historische Databank
  Financieel Jaarverslag 2013
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2013
30.346,86
298,03
30.644,89
2012
23.264,12
225,52
23.489,64

 
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
2013
29.921,89
723,00
30.644,89
2012
22.756,26
733,38
23.489,64

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
Overige inkomsten
2013
24.055,00
298,03

24.353,03
2012
20.750,00
225,52
2.013,00
22.988,52

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data-entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Jaarverslag
Onderhoud/backup website en database

Exploitatiesaldo
2013
6.201,03
3.579,28
3.468,64
893,46
3.044,99
17.187,40
7.165,63
2012
6.090,75
4.619,20
3.450,76
676,92
2.389,29
17.226,92
5.761,60


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarbericht is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarbericht is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS
Crediteuren
Dit betreft hoofdzakelijk nog te verrekenen uitgaven met enkele van onze medewerkers.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van 22.756,26 naar 29.921,89 door toevoeging van het resultaat over 2012.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Inkomsten
De donaties lagen met 24.055,00 op een hoger niveau dan in 2012 als gevolg van enkele nieuwe begunstigers.

Uitgaven
De totale uitgaven ad 17.187,40 liggen op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2012.