Stichting Maritiem-Historische Databank
  Financieel Jaarverslag 2012
 
Balans per 31 december
 
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
2012
23.264,12
225,52
23.489,64
2011
18.561,41
174,15
18.735,56

 
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
2012
22.756,26
733,38
23.489,64
2011
16.994,66
1.740,90
18.735,56

 
Staat van Baten en Lasten
 
Inkomsten
Donaties
Bankrente
Overige inkomsten
2012
20.750,00
225,52
2.013,00
22.988,52
2011
23.750,00
174,15
85,00
24.009,15

 
Uitgaven
Externe vrijwilligers data-entry
Researchkosten
Vergader- en algemene kosten
Jaarverslag
Onderhoud/backup website en database

Exploitatiesaldo
2012
6.090,75
4.619,20
3.450,76
676,92
2.389,29
17.226,92
5.761,60
2011
5.908,40
5.425,26
3.267,71
779,76
2.895,35
18.276,48
5.732,67


Toelichting Balans en Staat van Baten en LastenALGEMEEN
Het jaarbericht is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Het jaarbericht is opgesteld volgens door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen.

BALANS
Crediteuren
Dit betreft hoofdzakelijk nog te verrekenen uitgaven met enkele van onze medewerkers.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen is gestegen van € 16.994,66 naar € 22.756,26 door toevoeging van het resultaat over 2012.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Inkomsten
De donaties lagen met € 20.750,00 op een lager niveau dan in 2011, voornamelijk omdat enkele donateurs die voor meerdere jaren toezeggingen hebben gedaan hun totale bijdrage al in het eerste jaar hebben voldaan. Wel werd in 2012 een incidentele bate geboekt.

Uitgaven
De totale uitgaven ad € 17.226,92 zijn ten opzichte van 2011 met ruim € 1.000,00 gedaald door lagere researchkosten en kosten voor onderhoud van website en database.